ੲ linked

From SikhiWiki
Revision as of 22:02, 6 December 2013 by Dalbir (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ੲ each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


ਇਉ
ਇਆ
ਇਆਹੂ
ਇਆਣਾ
ਇਆਣਿਆ
ਇਆਣੀ
ਇਆਣੀਆ
ਇਆਣੇ
ਇਆਨ
ਇਆਨਥ
ਇਆਨਪ
ਇਆਨੜੀਝ
ਇਆਨਾ
ਇਆਨਿਆ
ਇਆਨੇ
ਇਸ
ਇਸ੝
ਇਸਹਿ
ਇਸਕ
ਇਸਟ
ਇਸਟੰ
ਇਸਟ੝
ਇਸਤਰੀ
ਇਸਤ੝ਰੀ
ਇਸਤਰੀਆ
ਇਸਨਾਨ
ਇਸਨਾਨੰ
ਇਸਨਾਨ੝
ਇਸ੝ਨਾਨ੝
ਇਸਨਾਨਹ੝
ਇਸਨਾਨਨ
ਇਸਨਾਨਾ
ਇਸਨਾਨਾਂ
ਇਸਨਾਨੀ
ਇਸਨਾਨੇ
ਇਸਨਾਨੈ
ਇਹ
ਇਹਾ
ਇਹਿ
ਇਹੀ
ਇਹ੝
ਇਹੈ
ਇਕ
ਇਕ੝
ਇਕਿ
ਇਕਸ
ਇਕਸ੝
ਇਕਸਰ
ਇਕਸੈ
ਇਕਹ੝
ਇਕਠਾ
ਇਕਠੀਆ
ਇਕਠੇ
ਇਕਤ
ਇਕਤ੝
ਇਕਤ੝ਰ
ਇਕਤ੝ਰਾ
ਇਕੰਤੀ
ਇਕਤੀਆਰ
ਇਕਤ੝ਕਾ
ਇਕਤ੝ਕੀ
ਇਕਤ੝ਕੇ
ਇਕਤੈ
ਇਕਨਿ
ਇਕਨ੝ਹ੝ਹਾ
ਇਕਨ੝ਹ੝ਹੀ
ਇਕਨਾ
ਇਕਨੀ
ਇਕਨੈ
ਇਕਫਾ
ਇਕਲ
ਇਕਾ
ਇਕਾਕੀ
ਇਕਾਂਤ
ਇਕਾਂਤਿ
ਇਕਾਤੀ
ਇਕਾਂਤੀ
ਇਕਾਤੀਆ
ਇਕੀਸ
ਇਕੀਹ
ਇਕੇ
ਇਕੇਲੜੀਆਹ
ਇਕੇਲਾ
ਇਕੇਲੀ
ਇਕੋ
ਇਕੋਡੀ
ਇਖ
ਇਖਲਾਸ੝
ਇਛ
ਇਛਸਿ
ਇਛਹਿ
ਇਛਹ੝
ਇਛਤ
ਇਛਦਾ
ਇਛਨਿ
ਇਛਾ
ਇਛਾਂ
ਇਛਿਅੜਾ
ਇਛੀ
ਇਛੇ
ਇਛੈ
ਇਜਾਰਾ
ਇਟ
ਇਟਾ
ਇਠ
ਇਠੜਾ
ਇਠੈ
ਇਤ
ਇਤ੝
ਇਤਨਕ੝
ਇਤਨਾ
ਇਤਨੀ
ਇਤਨੀਕ
ਇਤਨੇ
ਇਤਨੋ
ਇਤ੝ਯ੝ਯੰਤ
ਇਤੜੇ
ਇਤੀ
ਇਤੇ
ਇੰਦ
ਇੰਦ੝
ਇੰਦ੝ਰ
ਇੰਦ੝ਰ੝
ਇੰਦ੝ਰਿ
ਇੰਦ੝ਰਾ
ਇੰਦ੝ਰਾਸਣਿ
ਇੰਦ੝ਰਾਸਣਾ
ਇੰਦ੝ਰਾਦਿ
ਇੰਦ੝ਰਾਦਿਕ
ਇੰਦ੝ਰੀ
ਇੰਦ੝ਰੀਆ
ਇੰਦ੝ਰੈ
ਇਦਾਸਣਿ
ਇਨ
ਇਨਿ
ਇਨ੝ਹ੝ਹ
ਇਨਹਿ
ਇਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਇਨ੝ਹ੝ਹੀ
ਇਨਹ੝
ਇਨਾ
ਇਨੀ
ਇਨੇਹੀ
ਇਫਤਰਾ
ਇਬ
ਇਰੰਡ
ਇਲ
ਇਲਤਿ
ਇਵ
ਇਵੇਹਾ
ਇਵੇਹੀ
ਇਵੈ
ਇੜਾ

ਈ.
ਈਸ
ਈਸ੝
ਈਸਹ
ਈਸਰ
ਈਸਰ੝
ਈਸਰਿ
ਈਸ੝ਰ
ਈਸ੝ਰ੝
ਈਸੈ
ਈਹਾ
ਈਹਾਂ
ਈਕ
ਈਖ
ਈਘੈ
ਈਂਟ
ਈਟੀ
ਈਠ
ਈਤ
ਈਤਹਿ
ਈਦਿ
ਈਧਣ੝
ਈ4ਧਨ
ਈਧਨ
ਈਧਨ੝
ਈਧਨਿ
ਈਭੈ
ਈਮਾਨ੝
ਈਰਖ
ਈਵੜੀ

ਝਉ
ਝਊ
ਝਆਣਾ
ਝਇ
ਝਈ
ਝਸ
ਝਸ੝
ਝਂਹ
ਝਹ
ਝਹੜ
ਝਹਾ
ਝਹਿ
ਝਹੀ
ਝਹ੝
ਝਹੋ
ਝਕ
ਝਕੰ
ਝਕ੝
ਝਕਿ
ਝਕਸ
ਝਕਸ੝
ਝਕਸੇ
ਝਕਸੈ
ਝਕਹਿ
ਝਕੰਕਾਰ
ਝਕੰਕਾਰੰ
ਝਕੰਕਾਰ੝
ਝਕੰਕਾਰਿ
ਝਕੰਕਾਰਾ
ਝਕੰਕਾਰੀ
ਝਕੰਕਾਰੇ
ਝਕੰਕਾਰੈ
ਝਕਠੇ
ਝਕਤ
ਝਕਤ੝
ਝਕਤ੝ਰ
ਝਕਮ
ਝਕਲ
ਝਕਲੜੀ
ਝਕਾ
ਝਕਾਗਰ
ਝਕਾਦਸੀ
ਝਕਿਆ
ਝਕੀ
ਝਕੇ
ਝਕੈ
ਝਕ+
ਝਕੋ
ਝਤ
ਝਤ੝
ਝਤੜਿਆ
ਝਤੜੇ
ਝਤਾ
ਝਤੀ
ਝਤੀਆ
ਝਤੇ
ਝਤੈ
ਝਥਹ
ਝਥਹ੝
ਝਥੈ
ਝਦੂ
ਝਨਿ
ਝਨ੝ਹ੝ਹਾ
ਝਨ੝ਹ੝ਹੀ
ਝਨਾ
ਝਨੀ
ਝਨੈ
ਝਵ
ਝਵਡ
ਝਵਡ੝
ਝਵੈ