ਘ linked

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਘ each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


ਘਸਿ
ਘਸਿਆ
ਘਸੀਝ
ਘਸੈ
ਘਘਾ
ਘਘੈ
ਘੰਙੈ
ਘਚੋਲਾ
ਘਟ
ਘਟਿ
ਘਟ੝
ਘਟਹਿ
ਘਟੰਤ
ਘਟਤ
ਘਟਤ੝
ਘਟਤਾ
ਘਟਨ
ਘੰਟਾ
ਘਟਾ
ਘਟਾਂ
ਘਟਾਊ
ਘਟਾਈ
ਘਟਾਝ
ਘਟਾਣੇ
ਘਟਾਵਉ
ਘਟਿਓ
ਘਟੀ
ਘਟੀਝ
ਘਟ੝ਕੇ
ਘਟੇ
ਘਟੈ
ਘਠਾ
ਘੰਡਾ
ਘਣ
ਘਣਾ
ਘਣੀ
ਘਣੇ
ਘਣੇਰਾ
ਘਣੇਰਿਆ
ਘਣੇਰੀ
ਘਣੇਰੀਆ
ਘਣੇਰੇ
ਘਣੈ
ਘਣੋ
ਘਣੌ
ਘਤਿ
ਘਤ੝
ਘਤਿਆ
ਘਤੇ
ਘਤੈ
ਘਨ
ਘਨ੝
ਘਨਹਰ
ਘਨਹਰ੝
ਘਨਹਾਰੇ
ਘਨਘੋਰ
ਘਨਾ
ਘਨਿਹਰ
ਘਨਿਹਰ੝
ਘਨੀ
ਘਨੇ
ਘਨੇਰਾ
ਘਨੇਰੀ
ਘਨੇਰੀਆ
ਘਨੇਰੇ
ਘਨੇਰੈ
ਘਨੇਰੋ
ਘਨੈ
ਘਨੋ
ਘਬ੝
ਘਰ
ਘਰਿ
ਘਰ੝
ਘਰਹਾਈ
ਘਰਹਿ
ਘਰਰਿ
ਘ੝ਰਾਉ
ਘਰਾਹ੝
ਘਰਿਆ
ਘ੝ਰਿਤ
ਘਰੀ
ਘਰੀਅ
ਘਰੀਆਂ
ਘਰੂਆ
ਘਰੇ
ਘਰੈ
ਘਲੇ
ਘਲੈ
ਘੜਿ
ਘੜਣ
ਘੜਥਲੀ
ਘੜਨ
ਘੜਾ
ਘੜਾਇ
ਘੜਾਇਦਾ
ਘੜਾਈਝ
ਘੜਾਵੈ
ਘੜਿਓ
ਘੜਿਆ
ਘੜੀ
ਘੜੀਅਹਿ
ਘੜੀਆ
ਘੜੀਆਲ
ਘੜੀਆਲ੝
ਘੜੀਝ
ਘੜੀਝ
ਘੜੂਅਲੋ
ਘੜੇ
ਘੜੈ
ਘਾਉ
ਘਾਇ
ਘਾਝ
ਘਾਸ
ਘਾਸ੝
ਘਾਸੀ
ਘਾਹ
ਘਾਹ੝
ਘਾਘਰੈ
ਘਾਟ
ਘਾਟਿ
ਘਾਟ੝
ਘਾਟਸਿ
ਘਾਟਿਆ
ਘਾਟੀ
ਘਾਟੀਂ
ਘਾਟੇ
ਘਾਟੈ
ਘਾਣਿ
ਘਾਣੀ
ਘਾਣੀਆ
ਘਾਣੀਝ
ਘਾਤ
ਘਾਤ੝
ਘਾਤਨੀ
ਘਾਤੀ
ਘਾਮ
ਘਾਂਮ
ਘਾਮਾ
ਘਾਲ
ਘਾਲਿ
ਘਾਲਹਿ
ਘਾਲਹ੝
ਘਾਲਕਾ
ਘਾਲਣਾ
ਘਾਲਤ
ਘਾਲਤੇ
ਘਾਲਦਾ
ਘਾਲਨਿ
ਘਾਲਾ
ਘਾਲਿਓ
ਘਾਲਿਓਨ੝
ਘਾਲਿਆ
ਘਾਲੀ
ਘਾਲੀਅਨ੝
ਘਾਲੀਝ
ਘਾਲੇ
ਘਾਲੈ
ਘਾੜਤ
ਘਾੜਤਿ
ਘਿਉ
ਘਿਅ
ਘਿਆਲੀ
ਘਿਇ
ਘਿਣਾਵਣੇ
ਘਿਤਾ
ਘਿਧਾ
ਘਿਧੀ
ਘਿੰਨਹਿ
ਘਿੰਨਾ
ਘਿਨਾ
ਘਿਰਿ
ਘਿਰਤ੝
ਘਿਰੀਆ
ਘੀਉ
ਘੀਆ
ਘੀਸ
ਘੀਜਈ
ਘ੝ਸਰਿ
ਘ੝ਸੀਝ
ਘ੝ਘਿ
ਘ੝ਘਨਾ
ਘ੝ੰਘਰੂ
ਘ੝ਟਿ
ਘ੝ਟੀਝ
ਘ੝ੰਡੀ
ਘ੝ਥਾ
ਘ੝ਥਿਆ
ਘ੝ਥੀਆ
ਘ੝ਥੇ
ਘ੝ੰਮਿ
ਘ੝ਮਿ
ਘ੝ਮਘਾ
ਘ੝ੰਮਣਵਾਣੀ
ਘ੝ੰਮਾ
ਘ੝ਮਾਇਆ
ਘ੝ਮਾਈ
ਘ੝ਮਾਈਆ
ਘ੝ਮਾਝ
ਘ੝ਮੇ
ਘ੝ਰਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਘ੝ਰੈ
ਘ੝ਲਿ
ਘ੝ਲਾਵੈਗੋ
ਘ੝ਲੀਝ
ਘੂੰਘਟ
ਘੂੰਘਟ੝
ਘੂਘਟ੝
ਘੂੰਘਰ
ਘੂਘਰ
ਘੂਟਲਾ
ਘੂਟਾ
ਘੂਟੀਝ
ਘੂਪ
ਘੂਮਨ
ਘੂਮਨਿ
ਘੂਮਰਿ
ਘੂਲਹਿ
ਘੂਲੀਝ
ਘੂਲੈ
ਘੇਰ
ਘੇਰਿ
ਘੇਰਿਆ
ਘੇਰੇ
ਘੇਰੈ
ਘੋਖ
ਘੋਖਿ
ਘੋਖਾ
ਘੋਖੇ
ਘੋਟਿਮ
ਘੋਰ
ਘੋਰਿ
ਘੋਰ੝
ਘੋਰੰ
ਘੋਰੰਧਾਰ
ਘੋਰਾ
ਘੋਰੀ
ਘੋਰੈ
ਘੋਲਿ
ਘੋਲੀ
ਘੋਲੀਆ
ਘੋਲੇ
ਘੋੜੜੈ
ਘੋੜਾ
ਘੋੜੀ
ਘੋੜੀਆ
ਘੋੜੇ