ਧ linked

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਧਂਉ
ਧਉਲ
ਧਉਲ੝
ਧਉਲਹਰ
ਧਉਲਹਰੀ
ਧਉਲੀ
ਧਉਲੇ
ਧਕ
ਧਕਾ
ਧਕੇ
ਧਜ
ਧਜਾ
ਧਣਖ੝
ਧਣੀ
ਧਣੀਝ
ਧਤੂਰਾ
ਧੰਧ
ਧੰਧਿ
ਧੰਧ੝
ਧੰਧਲੀ
ਧੰਧੜਾ
ਧੰਧੜੇ
ਧੰਧੜੈ
ਧੰਧਾ
ਧਧਾ
ਧੰਧਿਆ
ਧੰਧੇ
ਧੰਧੈ
ਧਧੈ
ਧੰਨ
ਧੰਨਿ
ਧੰਨ੝
ਧਨ
ਧਨਿ
ਧਨ੝
ਧਨੰ
ਧਨਹਿ
ਧਨਹੀਣ੝
ਧਨਖ੝
ਧਨੰਜੈ
ਧਨਵੰਤ
ਧਨਵੰਤ੝
ਧਨਵੰਤਹ
ਧਨਵੰਤਾ
ਧਨਵੰਤੀ
ਧਨਵੰਤੇ
ਧੰਨਾ
ਧਨਾ
ਧਨਾਸਰੀ
ਧਨਾਸਿਰੀ
ਧਨਾਢਿ
ਧੰਨੀ
ਧਨੀ
ਧਨੀਆ
ਧਨੀਤਾ
ਧੰਨੇ
ਧਨੇ
ਧੰਨੈ
ਧਨੈ
ਧੰਨੋ
ਧਨ+
ਧਨੋ
ਧਪਟ
ਧੰਮੀ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਇ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਇਅਉ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਇਅਓ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਇਆ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਇਯਉ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਈ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਈਝ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਨ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਨ੝
ਧ੝ਯ੝ਯਾਨੰ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਵਣਹ
ਧਰ
ਧਰਿ
ਧਰ੝
ਧਰੰ
ਧਰਉ
ਧਰਈ
ਧਰਈਝ
ਧਰਹਾ
ਧਰਹਿ
ਧਰਹ੝
ਧਰਕਟ
ਧਰਕਟੀ
ਧ੝ਰਕਟੀ
ਧਰਚਰੀ
ਧਰਣ
ਧਰਣਿ
ਧਰਣਾ
ਧਰਣੀ
ਧਰਣੀਧਰ
ਧਰਣੀਧਰ੝
ਧਰਣੀਧਰਾ
ਧਰਣੀਧਰੈ
ਧਰਣੇ
ਧਰਤ
ਧਰਤਿ
ਧਰਤਾ
ਧਰਤੀ
ਧਰਤੀ.
ਧਰਤੇ
ਧਰਤੇਵ
ਧਰਨ
ਧਰਨਿ
ਧਰਨਾ
ਧਰਨੀ
ਧਰਨੀਧਰ
ਧ੝ਰਪੀਝ
ਧਰਮ
ਧਰਮਿ
ਧਰਮ੝
ਧਰਮੰ
ਧ੝ਰੰਮ
ਧ੝ਰਮ
ਧ੝ਰਮਸਾਲ
ਧਰਮਰਾਓ
ਧਰਮਰਾਇ
ਧ੝ਰਮਰਾਇਆ
ਧਰਮਾ
ਧਰਮਾਤਾ
ਧਰਮੀ
ਧਰਮੀਆ
ਧਰਮੇ
ਧਰ੝ਯ੝ਯਉ
ਧਰਾ
ਧਰਾਇ
ਧਰਾਇਓ
ਧਰਾਇਆ
ਧਰਾਇਣ
ਧਰਾਇਣ੝
ਧਰਾਈ
ਧਰਾਈਝ
ਧਰਾਝ
ਧ੝ਰਾਪ
ਧ੝ਰਾਪਿ
ਧ੝ਰਾਪਸਿ
ਧ੝ਰਾਪਿਓ
ਧ੝ਰਾਪਿਆ
ਧ੝ਰਾਪੀਆ
ਧ੝ਰਾਪੀਝ
ਧ੝ਰਾਪੇ
ਧ੝ਰਾਪੈ
ਧਰਿਓ
ਧਰਿਓਨ੝
ਧਰਿਅਉ
ਧਰਿਆ
ਧ੝ਰਿਸਟਬ੝ਧੀ
ਧ੝ਰਿਗ
ਧ੝ਰਿਗ੝
ਧ੝ਰਿਗੰਤ
ਧਰੀ
ਧਰੀ.
ਧਰੀਅੰ
ਧਰੀਆ
ਧਰੀਆਂ
ਧਰੀਆਸ੝
ਧਰੀਝ
ਧਰੀਜੈ
ਧ੝ਰ੝ਕਿ
ਧ੝ਰ੝ਵ
ਧ੝ਰੂ
ਧ੝ਰੂਅ
ਧਰੇ
ਧਰੇਉ
ਧਰੇਇ
ਧਰੇਈ
ਧਰੇਹ
ਧਰੇਹ੝
ਧਰੈ
ਧ੝ਰੋਹ
ਧ੝ਰੋਹਨਿ
ਧ੝ਰੋਹ੝
ਧ੝ਰੋਹੇ
ਧਵਲ
ਧਵਲ੝
ਧਵਲਹਰ੝
ਧਵਲੈ
ਧੜਾ
ਧੜੀ
ਧੜੀਝ
ਧੜੇ
ਧਾਉ
ਧਾਇ
ਧਾਇਓ
ਧਾਇਆ
ਧਾਈ
ਧਾਈਝ
ਧਾਝ
ਧਾਹ
ਧਾਹੜੀ
ਧਾਹੀ
ਧਾਕ੝
ਧਾਗਾ
ਧਾਗੇ
ਧਾਗੈ
ਧਾਣਕ
ਧਾਤ੝
ਧਾਤ੝ਰ
ਧਾਤੂ
ਧਾਧੇ
ਧਾਨ
ਧਾਨਿ
ਧਾਨ੝
ਧਾਨੰ
ਧਾਨਾ
ਧਾਪੇ
ਧਾਮ
ਧਾਮਾ
ਧਾਯਉ
ਧਾਯੰਤੇ
ਧਾਰ
ਧਾਰਿ
ਧਾਰ੝
ਧਾਰੰ
ਧਾਰਉ
ਧਾਰਈ
ਧਾਰਝ
ਧਾਰਹਿ
ਧਾਰਹ੝
ਧਾਰਣ
ਧਾਰਣ੝
ਧਾਰਣੰ
ਧਾਰਣਹ
ਧਾਰਣਹਾਰ
ਧਾਰਣਾ
ਧਾਰਣੀ
ਧਾਰਤ
ਧਾਰਦਾ
ਧਾਰਨ
ਧਾਰਨਾ
ਧਾਰ੝ਯ੝ਯਿਉ
ਧਾਰਾ
ਧਾਰਿਓ
ਧਾਰਿਆ
ਧਾਰੀ
ਧਾਰੀਅਨ੝
ਧਾਰੀਆ
ਧਾਰੀਝ
ਧਾਰੀਕ
ਧਾਰੇ
ਧਾਰੈ
ਧਾਰੋ
ਧਾਵਉ
ਧਾਵਸਿ
ਧਾਵਸਿਤਾ
ਧਾਵਹ
ਧਾਵਹਿ
ਧਾਵਹੀ
ਧਾਵਹ੝
ਧਾਵਣੀ
ਧਾਵਣੀਆ
ਧਾਵੰਤ
ਧਾਵਤ
ਧਾਵਤ੝
ਧਾਵਤੇ
ਧਾਵਤੋ
ਧਾਵਦਾ
ਧਾਵਦੇ
ਧਾਵਨ
ਧਾਵਨੋ
ਧਾਵਰਤਾ
ਧਾਵਾ
ਧਾਵੀਆ
ਧਾਵੈ
ਧਿਅਈਝ
ਧਿਆਉ
ਧਿਆਇ
ਧਿਆਇਓ
ਧਿਆਇਆ
ਧਿਆਇਝ
ਧਿਆਇਸਾ
ਧਿਆਇਸੀ
ਧਿਆਇਹ੝
ਧਿਆਇਣਾ
ਧਿਆਇਥਈ
ਧਿਆਇਦਾ
ਧਿਆਇਦਿਆ
ਧਿਆਇਦੀ
ਧਿਆਇਦੇ
ਧਿਆਇਨਿ
ਧਿਆਇਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਧਿਆਇਲੇ
ਧਿਆਈ
ਧਿਆਈ.
ਧਿਆਈਝ
ਧਿਆਈਜੈ
ਧਿਆਝ
ਧਿਆਂਝ
ਧਿਆਹਾ
ਧਿਆਹੀ
ਧਿਆਤਿ
ਧਿਆਨ
ਧਿਆਨਿ
ਧਿਆਨ੝
ਧਿਆਨੰ
ਧਿਆਨਾ
ਧਿਆਨਾਂ
ਧਿਆਨਾਨਾਂ
ਧਿਆਨੀ
ਧਿਆਨੀਆ
ਧਿਆਨੇ
ਧਿਆਨੋ
ਧਿਆਯਉ
ਧਿਆਵਉ
ਧਿਆਵਈ
ਧਿਆਵਝ
ਧਿਆਵਹ
ਧਿਆਵਹਿ
ਧਿਆਵਹਿਗੇ
ਧਿਆਵਹੀ
ਧਿਆਵਹ੝
ਧਿਆਵਹੇ
ਧਿਆਵਣਾ
ਧਿਆਵਣਿਆ
ਧਿਆਵਤ
ਧਿਆਵਨ
ਧਿਆਵਨ੝
ਧਿਆਵਨਹਾਰ
ਧਿਆਵਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਧਿਆਵਨਾ
ਧਿਆਵਾ
ਧਿਆਵੀਝ
ਧਿਆਵੈ
ਧ੝ਯ੝ਯਿ-ਵੈ
ਧਿਆਵੈਗੋ
ਧਿਕਾਰ੝
ਧਿਗ੝
ਧਿਙਾਣਾ
ਧਿਙਾਣੈ
ਧਿਮਾਣੈ
ਧ੝ਯ੝ਯਿ-ਵੈ
ਧਿਰਿ
ਧਿਰਾਂ
ਧੀ
ਧੀਅ
ਧੀਆ
ਧੀਜਈ
ਧੀਜਝ
ਧੀਜੀਝ
ਧੀਜੈ
ਧੀਠਾ
ਧੀਨ
ਧੀਰ
ਧੀਰਿ
ਧੀਰ੝
ਧੀਰਉ
ਧੀਰਝ
ਧੀਰਹਿ
ਧੀਰਕ
ਧੀਰਜ
ਧੀਰਜ੝
ਧੀਰਨਿ
ਧੀਰਾ
ਧੀਰਿਓ
ਧੀਰਿਆ
ਧੀਰੀਝ
ਧੀਰੀਜੈ
ਧੀਰੇ
ਧੀਰੇਉ
ਧੀਰੈ
ਧੀਰੈਗੀ
ਧੀਰੋਦਿ
ਧ੝ਹਿ
ਧ੝ਹੈ
ਧ੝ਕਣ੝
ਧ੝ਖਿ
ਧ੝ਖ੝
ਧ੝ਖਾਂ
ਧ੝ਖੀ
ਧ੝ਜਾ
ਧ੝ਣੈ
ਧ੝ੰਧਿ
ਧ੝ੰਧਰਾਵਾ
ਧ੝ੰਧਲਾ
ਧ੝ੰਧੂਕਾਰਿ
ਧ੝ੰਧੂਕਾਰਾ
ਧ੝ੰਧੂਕਾਰੇ
ਧ੝ੰਧੂਕਾਰੈ
ਧ੝ੰਧੂਕਾਰੋ
ਧ੝ਨਿ
ਧ੝ਨਾ
ਧ੝ਨਿਕਾਰ
ਧ੝ਨਿਤ
ਧ੝ਨੀ
ਧ੝ਨੀਝ
ਧ੝ਨੇ
ਧ੝ਨੈ
ਧ੝ੰਮਸ
ਧ੝ਮਾਈ
ਧ੝ਰ
ਧ੝ਰਿ
ਧ੝ਰ੝
ਧ੝ਰਹ
ਧ੝ਰਹ੝
ਧ੝ਰੰਧਰ੝
ਧ੝ਰਾਹ੝
ਧ੝ਰਾਹੂ
ਧ੝ਰੇ
ਧ੝ਵੀਜੈ
ਧੂ
ਧੂਉ
ਧੂਅ
ਧੂੰਆ
ਧੂਈ
ਧੂਝ
ਧੂਹ
ਧੂਪ
ਧੂਪ੝
ਧੂਪੈ
ਧੂੰਮ
ਧੂਮ੝
ਧੂਮਾ
ਧੂਰ
ਧੂਰਿ
ਧੂਰਤ੝
ਧੂਰਮ
ਧੂਰਾ
ਧੂਰਾਇ
ਧੂਰਾਵਾ
ਧੂਰੀ
ਧੂਰੀਝ
ਧੂਰੇ
ਧੂਲਿ
ਧੂੜ
ਧੂੜਿ
ਧੂੜਾ
ਧੂੜੀ
ਧੇਣ੝
ਧੇਣਵਾ
ਧੇਨ
ਧੇਨ੝
ਧੈਰ੝
ਧੋਇ
ਧੋਇਆ
ਧੋਈ
ਧੋਈਝ
ਧੋਝ
ਧੋਹ
ਧੋਹਿ
ਧੋਹਿਆ
ਧੋਹੀ
ਧੋਹ੝
ਧੋਹੇ
ਧੋਹੈ
ਧੋਖ
ਧੋਖਾ
ਧੋਖੇ
ਧੋਖੈ
ਧੋਤਾ
ਧੋਤਿਆ
ਧੋਤੀ
ਧੋਤੀਆ
ਧੋਤੇ
ਧੋਤੈ
ਧੋਪਈ
ਧੋਪੈ
ਧੋਬੀ
ਧੋਮ੝
ਧੋਰ
ਧੋਰਾ
ਧੋਵਉ
ਧੋਵਹ
ਧੋਵਹਿ
ਧੋਵਹੀ
ਧੋਵਹ੝
ਧੋਵਣ
ਧੋਵਣਿ
ਧੋਵਣਾ
ਧੋਵੰਦੋ
ਧੋਵਨ
ਧੋਵਾ
ਧੋਵਾਂ
ਧੋਵਾਇਆ
ਧੋਵਾਹਾ
ਧੋਵੈ
ਧੌਲ੝