ੳ linked

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ੳ each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
x 1 2 3 4 5
1 ਉਆ ਉਆਹਿ ਉਆਹੂ ਉਇ
2 ਉਸ ਉਸੁ ਉਸਗਾ ਉਸਟ ਉਸਟੀਅਹਿ
3 ਉਸਤਤਿ ਉਸ੍ਤਤਿ ਉਸਤਤੀ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦੁ
4 ਉਸਨ ਉਸਨੁ ਉਸਰਈਆ ਉਸਰੇ ਉਸਾਸ
5 ਉਸਾਸਾ ਉਸਾਰਿ ਉਸਾਰਹੁ ਉਸਾਰਣਹਾਰ ਉਸਾਰਿਆ
6 ਉਸਾਰੀ ਉਸਾਰੇ ਉਸਾਰੇਦੇ ਉਸਾਰੈ ਉਹ
7 ਉਹੀ ਉਹੁ ਉਕਤਿ ਉਕਤੇ ਉਗ੍ਰ
8 ਉਗ੍ਰਸੈਣ ਉਗ੍ਰਸੈਣਿ ਉਗ੍ਰਸੈਨ ਉਗਲਾਰੇ ਉਗਵਿ
9 ਉਗਵਹਿ ਉਗਵਣਹੁ ਉਗਵਤ ਉਗਵੈ ਉਗਾਹਿ
10 ਉਗਾਹੀ ਉਘਰਿ ਉਘਰੇ ਉਘਰੈਗੋ ਉਘਲਾਨਾ
11 ਉਘੜਿ ਉਘੜਿਆ ਉਘੜੈ ਉਘਾ ਉਚ
12 ਉਚਹਦੀ ਉਚਕਿ ਉਚਕਾ ਉਚਰੁ ਉਚਰਿ
13 ਉਚਰਉ ਉਚਰਸਿ ਉਚਰਹਿ ਉਚਰਹੀ ਉਚਰਹੁ
14 ਉਚਰਣੰ ਉਚਰਤ ਉਚਰੰਤਿ ਉਚਰਾ ਉਚਰਾਂ
15 ਉਚਰੀਐ ਉਚਰੇ ਉਚਰੈ ਉਚੜੀਐ ਉਚਾ
16 ਉਚਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਉਚਾਈ ਉਚਾਪਤਿ ਉਚਾਰ ਉਚਾਰੁ
17 ਉਚਾਰਣ ਉਚਾਰਣਾ ਉਚਾਰਣੇ ਉਚਾਰਾ ਉਚਾਰਿਓ
18 ਉਚਾਰੀ ਉਚਾਰੇ ਉਚਾਰੈ ਉਚੀ ਉਚੀਆ
19 ਉਛਲਿਆ ਉਛਲੈ ਉਛਾਹਾੜਾ ਉਛਾਹਿ ਉਜ੍ਯ੍ਯਾਰਾ
20 ਉਜਲ ਉਜਲੁ ਉਜਲਾ ਉਜਲਾਰੇ ਉਜਲਿਆ
21 ਉਜਲੀ ਉਜਲੇ ਉਜੜੁ ਉਜੜੈ ਉਜਾਗਰ
22 ਉਜਾਗਰੁ ਉਜਾਨਾਂ ਉਜਾਰੰ ਉਜਾਰਉ ਉਜਾਰਾ
23 ਉਜਾਰੇ ਉਜਾਰੈ ਉਜਾਰੋ ਉਜਾਲਾ ਉਜਾੜਿ
24 ਉਜਾੜੀ ਉਜਿਆਰਾ ਉਜਿਆਰੀਆ ਉਜਿਆਰੋ ਉਜਿਆਲਾ
25 ਉਜੀਆਰਉ ਉਜੀਆਰਾ ਉਜੀਆਰੇ ਉਜੀਆਰੋ ਉਜੂ
26 ਉਝਰਤ ਉਝੜ ਉਝੜੁ ਉਝੜਿ ਉਝਾਰੈ
27 ਉਠੁ ਉਠਿ ਉਠਈਆ ਉਠਸੀ ਉਠਹਿ
28 ਉਠਹੁ ਉਠਣਾ ਉਠਤ ਉਠੰਦਾ ਉਠੰਦਿਆ
29 ਉਠਦਿਆ ਉਠਦੇ ਉਠਨਿ ਉਠਰੀਐ ਉਠਾਇਓ
30 ਉਠਾਇਆ ਉਠਾਈ ਉਠਾਏ ਉਠਾਹੀ ਉਠਾਰਿਓ
31 ਉਠਾਲਿ ਉਠਾਲਿਓ ਉਠਾਲੀ ਉਠਾਲੀਆ ਉਠਾਵਹਿ
32 ਉਠਾਵਤ ਉਠਾਵਨ ਉਠਾਵੈ ਉਠਿਓ ਉਠਿਅਹਿ
33 ਉਠੀ ਉਠੇ ਉਠੋ ਉਡਿ ਉਡਹਿ
34 ਉਡਹੁ ਉਡਣ ਉਡਣੈ ਉਡੰਤ ਉਡਤਾ
35 ਉਡਤੇ ਉਡਨ ਉਡਰਿ ਉਡਰਿਆ ਉਡਵਾ
36 ਉਡਾਈਐ ਉਡਾਏ ਉਡਾਨੀ ਉਡਾਵਤ ਉਡਾਵੈ
37 ਉਡਿਓ ਉਡਿਆ ਉਡੀਸੇ ਉਡੀਣੀ ਉਡੀਣੀਆ
38 ਉਡੀਨੀ ਉਡੈ ਉਤ ਉਤੁ ਉਤਸਾਹਾ
39 ਉਤਹਿ ਉਤੰਗੀ ਉਤਪਤਿ ਉਤਪਤਿਆ ਉਤਪਾਤਿ
40 ਉਤਪਾਤੀ ਉਤਭੁਜ ਉਤਭੁਜੁ ਉਤਭੁਜਾ ਉਤਭੁਜਾਂ
41 ਉਤਮ ਉਤਮੁ ਉਤਰ ਉਤਰੁ ਉਤਰਿ
42 ਉਤਰਉ ਉਤਰਸੁ ਉਤਰਸਿ ਉਤਰਹਿ ਉਤਰਹੁ
43 ਉਤਰਨਿ ਉਤਰਿਓ ਉਤਰਿਆ ਉਤਰੀ ਉਤਰੀਆ
44 ਉਤਰੀਐ ਉਤਰੇ ਉਤਰੈ ਉਤਵਤਾਏ ਉਤਾਹਿ
45 ਉਤਾਰ ਉਤਾਰੁ ਉਤਾਰਿ ਉਤਾਰਈ ਉਤਾਰਣਹਾਰ
46 ਉਤਾਰਣਹਾਰਾ ਉਤਾਰਨ ਉਤਾਰਾ ਉਤਾਰਿਓ ਉਤਾਰਿਅਨੁ
47 ਉਤਾਰਿਆ ਉਤਾਰਿਐ ਉਤਾਰੀ ਉਤਾਰੀਅਨੁ ਉਤਾਰੀਆ
48 ਉਤਾਰੇ ਉਤਾਰੈ ਉਤਾਵਲਾ ਉਤਾਵਲੀ ਉਤੈ
49 ਉਥਪਿ ਉਥਾਪਿ ਉਥਾਪਦਾ ਉਥਾਪਨਹਾਰ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ
50 ਉਥਾਪਨਹਾਰੇ ਉਥਾਪੇ ਉਥਾਪੈ ਉਥਾਰੈ ਉਦਉ
51 ਉਦਕ ਉਦਕੁ ਉਦਕਿ ਉਦਧਿ ਉਦਮ
52 ਉਦਮੁ ਉਦਮਹ ਉਦਮਾਤੇ ਉਦਮਾਦਾ ਉਦਰ
53 ਉਦਰੁ ਉਦਰਿ ਉਦਰੈ ਉਦਵਿਅਉ ਉਦਾਸ
54 ਉਦਾਸੁ ਉਦਾਸਿ ਉਦਾਸਾ ਉਦਾਸਾਏ ਉਦਾਸੀ
55 ਉਦਾਸੇ ਉਦਾਸੇਰਾ ਉਦਾਰ ਉਦਾਰੁ ਉਦਾਰਉ
56 ਉਦਿਆਨ ਉਦਿਆਨਦ ਉਦਿਆਨਾ ਉਦਿਆਨੀ ਉਦਿਆਨੇ
57 ਉਦਿਆਨੈ ਉਦਿਮ ਉਦੈ ਉਦੋਸਾਹੈ ਉਦੋਸੀਅ
58 ਉਦੋਤ ਉਦੋਤੁ ਉਦੌਤੁ ਉਧਉ ਉਧਰ
59 ਉਧਰੁ ਉਧਰਿ ਉਧਰਸਿ ਉਧਰਹਿ ਉਧਰਹੁ
60 ਉਧਰਣ ਉਧਰਣੰ ਉਧਰਣਹ ਉਧਰਣਹਾਰੁ ਉਧਰੰਤ
61 ਉਧਰਤ ਉਧਰਤੇ ਉਧਰਨ ਉਧਰਨਹਾਰ ਉਧਰਨਹਾਰਾ
62 ਉਧਰਨਹਾਰੇ ਉਧਰ੍ਯ੍ਯਉ ਉਧਰਾ ਉਧਰਿਓ ਉਧਰਿਆ
63 ਉਧਰੀ ਉਧਰੀਅੰ ਉਧਰੀਆ ਉਧਰੀਐ ਉਧਰੇ
64 ਉਧਰੈ ਉਧਾਰ ਉਧਾਰੰ ਉਧਾਰੁ ਉਧਾਰਿ
65 ਉਧਾਰਉ ਉਧਾਰਹਿ ਉਧਾਰਹੁ ਉਧਾਰਣ ਉਧਾਰਣੁ
66 ਉਧਾਰਣਹ ਉਧਾਰਣਹਾਰ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ਉਧਾਰਣਹਾਰਾ ਉਧਾਰਣਹਾਰਿਆ
67 ਉਧਾਰਣਾ ਉਧਾਰਣੋ ਉਧਾਰਦਾ ਉਧਾਰਨ ਉਧਾਰਨੁ
68 ਉਧਾਰਨਾ ਉਧਾਰਾ ਉਧਾਰਿਓ ਉਧਾਰਿਅਨੁ ਉਧਾਰਿਆ
69 ਉਧਾਰੀ ਉਧਾਰੀਅਲੇ ਉਧਾਰੇ ਉਧਾਰੈ ਉਧਾਰੋ
70 ਉਧੌ ਉਂਨ ਉਨ ਉਨਿ ਉਨਹ
71 ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾ ਉਨਹੂ ਉਨਮਤ ਉਨਮਦ
72 ਉਨਮਨ ਉਨਮਨਿ ਉਨਮਾਦ ਉਨਮਾਨ ਉਨਮਾਨੁ
73 ਉਨਮਾਨਿ ਉਨਮਾਨਿਅਉ ਉਨਵਿ ਉਨਵੈ ਉਪਈਆ
74 ਉਪਹਾਸ ਉਪਕੰਠਿ ਉਪਕਰੇ ਉਪਕਰੈ ਉਪਕਾਰ
75 ਉਪਕਾਰੁ ਉਪਕਾਰੀ ਉਪਕਾਰੇ ਉਪਜਿ ਉਪਜਹਿ
76 ਉਪਜਤ ਉਪਜਤਉ ਉਪਜਤਾ ਉਪਜੰਪਿ ਉਪਜ੍ਯ੍ਯੋ
77 ਉਪਜਾਈ ਉਪਜਾਵੈ ਉਪਜਿਓ ਉਪਜਿਅੜਾ ਉਪਜਿਆ
78 ਉਪਜੀ ਉਪਜੇ ਉਪਜੈ ਉਪਠੀ ਉਪਤਿਸਟਤੇ
79 ਉਪਦ੍ਰਹ ਉਪਦੇਸ ਉਪਦੇਸੰ ਉਪਦੇਸੁ ਉਪਦੇਸਿ
80 ਉਪਦੇਸਤੇ ਉਪਦੇਸਦਾ ਉਪਦੇਸੜਾ ਉਪਦੇਸਾ ਉਪਦੇਸਿਆ
81 ਉਪਦੇਸਿਐ ਉਪਦੇਸੀ ਉਪਦੇਸੀਐ ਉਪਦੇਸੇ ਉਪਦੇਸੇਨਿ
82 ਉਪਦੇਸੈ ਉਪਦੇਸੋ ਉਪੰਨਾ ਉਪੰਨਿਆ ਉਪੰਨੀ
83 ਉਪੰਨੇ ਉਪਮਾ ਉਪਰਿ ਉਪਰਹੁ ਉਪਰਜਤੇ
84 ਉਪਰਜਾ ਉਪਰੀਆ ਉਪਰੇ ਉਪਾਉ ਉਪਾਇ
85 ਉਪਾਇਓ ਉਪਾਇਓਨੁ ਉਪਾਇਅਨੁ ਉਪਾਇਆ ਉਪਾਇਦਾ
86 ਉਪਾਈ ਉਪਾਈਓਨੁ ਉਪਾਈਅਨੁ ਉਪਾਈਆ ਉਪਾਈਐ
87 ਉਪਾਏ ਉਪਾਸ ਉਪਾਹਾ ਉਪਾਤੀ ਉਪਾਧਿ
88 ਉਪਾਧੇ ਉਪਾਮ ਉਪਾਯਉ ਉਪਾਰਜਨਾ ਉਪਾਰਾ
89 ਉਪਾਰੀਐ ਉਪਾਵ ਉਪਾਵੰ ਉਪਾਵਹਿ ਉਪਾਵਹੁ
90 ਉਪਾਵਣਹਾਰ ਉਪਾਵਣਹਾਰੁ ਉਪਾਵਣਹਾਰਾ ਉਪਾਵਣਹਾਰਿਆ ਉਪਾਵਣਹਾਰੈ
91 ਉਪਾਵਣੀ ਉਪਾਵਨ ਉਪਾਵਾ ਉਪਾਵੀ ਉਪਾੜਿ
92 ਉਪਾੜਣ ਉਪਾੜਾ ਉਪਾੜੀ ਉਪਾੜੀਲੇ ਉਪੇਤਾਣਾ
93 ਉਬਟ ਉਬਰ ਉਬਰਹਿ ਉਬਰਹੁ ਉਬਰਤ
94 ਉਬਰਨ ਉਬਰਿਓ ਉਬਰਿਆ ਉਬਰੀ ਉਬਰੇ
95 ਉਬਰੈ ਉਬਲੀ ਉਬਾਰਿ ਉਬਾਰਿਅਨੁ ਉਬਾਰਿਆ
96 ਉਬਾਰੀ ਉਬਾਰੀਅਲੇ ਉਬਾਰੀਆ ਉਬਾਰੇ ਉਭਿ
97 ਉਭਕਲੇ ਉਭਾਰਾ ਉਭੇ ਉਮਕਿ ਉਮਕਾਈ
98 ਉਮਕਿਓ ਉਮੰਗ ਉਮਗਿ ਉਮਤਿ ਉਮਰ
99 ਉਮਰਥਲ ਉਮਰਾਉ ਉਮਰਾਵ ਉਮਰਾਵਹੁ ਉਮਰੇ
100 ਉਮਾਹੜਾ ਉਮਾਹਾ ਉਮਾਹਿਓ ਉਮਾਹੈ ਉਮਾਪਤਿ
101 ਉਰ ਉਰੁ ਉਰਿ ਉਰਸਾ ਉਰਹਿ
102 ਉਰਕਟ ਉਰਛੇ ਉਰਝਿ ਉਰਝਾਇ ਉਰਝਾਇਓ
103 ਉਰਝਾਈ ਉਰਝਾਏ ਉਰਝਾਨਾ ਉਰਝਾਨੋ ਉਰਝਾਵਹਿ
104 ਉਰਝਿਓ ਉਰਝੀ ਉਰਝੇ ਉਰਝੈ ਉਰਧ
105 ਉਰਧਿ ਉਰਧਹ ਉਰਵਾਰ ਉਰਵਾਰੁ ਉਰਵਾਰਿ
106 ਉਲੰਘੇ ਉਲਝਿ ਉਲਝਾਇਓ ਉਲਝਿਓ ਉਲਟ
107 ਉਲਟਿ ਉਲਟਤ ਉਲਟਾ ਉਲਟਾਇਆ ਉਲਟਿਓ
108 ਉਲਟੀ ਉਲਟੀਐ ਉਲਟੇ ਉਲਟੈ ਉਲਟੋ
109 ਉਲਥੜੇ ਉਲਥੇ ਉਲਾਸ ਉਲਾਸੁ ਉਲਾਸਿ
110 ਉਲਾਸਹਿ ਉਲਾਸਾ ਉਲਾਹਨੇ ਉਲਾਹਨੋ ਉਲਾਹਿ
111 ਉਲਾਹਿਅਮੁ ਉਲਾਹੀ ਉਲਾਮ੍ਹ੍ਹੇ ਉਲਾਮੇ ਉਵਟੀਐ
112 ਉਵਤਿਆ ਉਵਾ ਊਸਰਹਿ ਊਂਹਾ ਊਹਾ
113 ਊਹਾਂ ਊਹੀ ਊਖਰੁ ਊਗਵਿਆ ਊਗਵੈ
114 ਊਂਘ ਊਂਘੈ ਊਘੈ ਊਚ ਊਚੰ
115 ਊਚਉ ਊਚਹ ਊਚਨ ਊਚਰਹਿ ਊਚਰੈ
116 ਊਚਾ ਊਚੀ ਊਚੇ ਊਚੈ ਊਚੋ
117 ਊਂਚੌ ਊਚੌ ਊਛਲੈ ਊਜਰੁ ਊਜਲ
118 ਊਜਲੁ ਊਜਲਾ ਊਜਲੀ ਊਜਲੇ ਊਜਲੋ
119 ਊਝੜਿ ਊਠਿ ਊਠਉ ਊਠਹਿ ਊਠਤ
120 ਊਠਨੁ ਊਡਿ ਊਡਉ ਊਡਹਿ ਊਡਤੀ
121 ਊਡਾਂ ਊਂਡੀ ਊਡੇ ਊਡੈ ਊਣ
122 ਊਣੰ ਊਣਾ ਊਣੀ ਊਣੇ ਊਤ
123 ਊਤਹਿ ਊਤਮ ਊਤਮੁ ਊਤਮਾ ਊਤਮੋ
124 ਊਤਰੈ ਊਦਕ ਊਂਦਰ ਊਂਧ ਊਧ
125 ਊਂਧਉ ਊਧਉ ਊਧਾ ਊਂਧੈ ਊਂਧੋ
126 ਊਨ ਊਂਨਵਿ ਊਨਵਿ ਊਨਾ ਊਨੇ
127 ਊਪਜਹਿ ਊਪਜੀ ਊਪਜੇ ਊਪਜੈ ਊਪਰ
128 ਊਪਰੁ ਊਪਰਿ ਊਪਰਿਮੇਘੁਲਾ ਊਪਰੇ ਊਬਰਹਿ
129 ਊਬਰਨਾ ਊਬਰੇ ਊਬਰੈ ਊਭ ਊਭਿ
130 ਊਭਉ ਊਭਾ ਊਭੀ ਊਭੇ ਊਭੈ
131 ਊਭੌ ਊਰਧ ਊਰਧੀ ਊਰਮ ਊਰਾ
132 ਊਰੀ ਊਰੇ ਊੜੈ
x
133 ਓ‍ੁਂ ਓਅੰ ਓਅੰਕਾਰ ਓਅੰਕਾਰੁ
134 ਓਅੰਕਾਰਿ ਓਇ ਓ‍ੁਇ ਓਈ ਓਸ
135 ਓਸੁ ਓਹ ਓਹਾ ਓਹਾੜ ਓਹਿ
136 ਓਹੀ ਓ‍ੁਹੀ ਓਹੁ ਓ‍ੁਹੁ ਓਹੇ
137 ਓਹੈ ਓਹੋ ਓਕ ਓਗਾਹਾ ਓਚਕਾ
138 ਓਛਾ ਓਛੀ ਓਛੇ ਓਜਾੜਿ ਓਜਾੜੀ
139 ਓਜਾੜੇ ਓਟ ਓਟਿ ਓਟਾ ਓਟਾਇਓ
140 ਓਟਾਇਆ ਓਟਾਈ ਓਟਾਹਾ ਓਡਾ ਓਡਾਰੀ
141 ਓਢਿ ਓਢਲੀਆ ਓਢਾਇਆ ਓਢਾਏ ਓਢਾਨੇ
142 ਓਢੈ ਓਤੁ ਓਤਿ ਓਤਾਕੁ ਓਤੈ
143 ਓਥੈ ਓਦਧਿ ਓਦਾਸੀ ਓਨ ਓਨਿ
144 ਓ‍ੁਨਿ ਓਨ੍ਹ੍ਹਾ ਓਨ੍ਹ੍ਹੀ ਓਨਮ ਓਨਾ
145 ਓਨਾਹਾ ਓਨੀ ਓਪਤਿ ਓਪਮਾ ਓਪਾਉ
146 ਓਪਾਇ ਓਪਾਵਾ ਓਬਰੀ ਓਮਾਹਓ ਓਮਾਹਾ
147 ਓ‍ੁਮਾਹਾ ਓਮਾਹੀਆ ਓਮਾਹੈ ਓਮੀ ਓਮੀਆ
148 ਓਰ ਓਰੁ ਓਰਿ ਓਰਕੋ ਓਰਾ
149 ਓਰੇ ਓਰੈ ਓਲ੍ਹਗ ਓਲ੍ਹਗਣੀ ਓਲ੍ਹ੍ਹਗੀ
150 ਓਲ੍ਹ੍ਹਗੀਆ ਓਲ੍ਹ੍ਹਾ ਓਲ੍ਹ੍ਹੈ ਓਲਾ ਓਲਾਮ੍ਹ੍ਹੇ
151 ਓਲਾਮਾ ਓਲੈ ਓੜ ਓੜੁ ਓੜਿ
152 ਓੜਕ ਓੜਕੁ ਓੜਕਿ

See also

External linksThese are the Popular Banis of Sikhism

Mool Mantar | Japji | Jaap | Anand | Rehras | Benti Chaupai | Tav-Prasad Savaiye | Kirtan Sohila | Shabad Hazaray | Sukhmani | Salok Mahala 9 | Asa di Var | Ardas