From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਝ ਝ linked

Words in the Guru Granth Sahib
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਝਹੀਆ ਝਕੋਰਿਆ ਝਕੋਲਨਹਾਰ੝ ਝਕੋਲਿਆ ਝਕੋਲੇ ਝੰਖ੝ ਝਖ ਝਖਿ ਝਖਹਿ ਝਖਣ੝ ਝਖਣਾ ਝਖਦਾ ਝਖੜ ਝਖੜਿ ਝਖੜ੝ ਝਖਾਇਆ ਝਖਾਈਝ ਝੰਖੀਝ ਝਗਰ੝ ਝਗਰਉ ਝਗਰਤ ਝਗਰਤੇ ਝਗਰਾ ਝਗਰਾਇਆ ਝਗੜ੝ ਝਗੜਾ ਝਗੜਾਝ ਝਗੜੇ ਝਗੜੈ ਝਗੂ ਝਗੋਲ੝ ਝਝਕਿ ਝਝਾ ਝਝੈ ਝਟੀਝ ਝਤਿ ਝਨਤਕਾਰ ਝਪੀੜਾ ਝਬਕਿ ਝਮਕ ਝਰਿ ਝਰਹਿ ਝਰਣਾ ਝਰਣੇ ਝਰਨਾ ਝਰੇ ਝਰੈ ਝਲ ਝਲ੝ ਝਲਉ ਝਲਈ ਝਲੀ ਝਲ੝ੰਭਲੈ ਝਲੇ ਝਲੈ ਝੜ ਝੜਿ ਝੜੀ ਝੜੀਯੰ ਝੜੇ ਝਾਕ ਝਾਕ੝ ਝਾਖ ਝਾਗਿ ਝਾਗੀ ਝਾਗੇ ਝਾਟ੝ਲੀ ਝਾਟੈ ਝਾਰ ਝਾਰਿ ਝਾਰਉ ਝਾਰਹ ਝਾਰਹ੝ ਝਾਰਤ ਝਾਰੀ ਝਾਰੇ ਝਾਰੈ ਝਾਲਿ ਝਾਲ੝ ਝਾਲਾ ਝਾਲਾਘੇ ਝਾਲੂ ਝਾੜ ਝਾੜਿ ਝਾੜ੝ਯ੝ਯਉ ਝਾੜਾ ਝਿੰਙ ਝਿੰਮਿ ਝਿਮਿ ਝਿਮਕਨਿ ਝਿਮਝਿਮਾ ਝਿਮੇ ਝਿਲਿ ਝਿਲਕਾਵਹਿ ਝਿਲਕੈ ਝਿਲਮਿਲਿ ਝਿੜਕੇ ਝੀਕ ਝੀਣੀ ਝੀਵਰਿ ਝੀਵਰ੝ ਝ੝ੰਗੀਆ ਝ੝ੰਝਨੜਾ ਝ੝ੰਡੀ ਝ੝ਣ ਝ੝ਣ੝ ਝ੝ਣਕਾਰ੝ ਝ੝ਣਕਾਰੇ ਝ੝ਣਕਾਰੋ ਝ੝ਣੋ ਝ੝ਨਕਾਰ ਝ੝ਨੰਤਕਾਰ ਝ੝ੰਪੜੀ ਝ੝ਰਿ ਝ੝ਰ੝ ਝ੝ਰੈ ਝ੝ਲਾਇਆ ਝ੝ਲਾਈ ਝ੝ਲਾਰਦੇ ਝ੝ਲਾਰਿਆ ਝ੝ਲਾਰੇ ਝ੝ਲਾਵੈ ਝ੝ਲੈ ਝੂਠ ਝੂਠਿ ਝੂਠ੝ ਝੂਠਉ ਝੂਠਹ ਝੂਠਾ ਝੂਠਿਆ ਝੂਠੀ ਝੂਠੀਆ ਝੂਠੇ ਝੂਠੈ ਝੂਠੋ ਝੂਣੀ ਝੂਣੇ ਝੂਰਿ ਝੂਰਉ ਝੂਰਹਿ ਝੂਰਤ ਝੂਰਨ ਝੂਰਨ੝ ਝੂਰੀ ਝੂਰੀਝ ਝੂਰੇ ਝੂਰੇਉ ਝੂਰੇਇ ਝੂਰੇਦੀ ਝੂਰੈ ਝੂਲਤ ਝੂਲਾਵਉ ਝੂਲੈ ਝੇਰਿ ਝੇਰਾ ਝੇਲਾ ਝੋਕ ਝੋਕਿ ਝੋਟ ਝੋਲ ਝੋਲਿ ਝੋਲਨਾ ਝੋਲਾ ਝੋਲੀ ਝੋਲੀਝ ਝੋਲੈ