ਖ linked

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਖ each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


ਖਉ
ਖਉਖਟ
ਖਉਫ੝
ਖਉਲੀਝ
ਖਇਆ
ਖਈ
ਖਈਹੈ
ਖਝ
ਖਸਿ
ਖਸਟ
ਖਸਟਮ
ਖਸਟਮਿ
ਖਸਟੀ
ਖਸੰਮ
ਖਸਮ
ਖਸਮਿ
ਖਸਮ੝
ਖਸਮਹਿ
ਖਸਮਹ੝
ਖਸਮਾਹ੝
ਖਸਮਾਨਾ
ਖਸਮਾਰੇ
ਖਸਮੈ
ਖਸਲਤਿ
ਖਹਦੀ
ਖਹੰਦੇ
ਖਹੜਾ
ਖਖੜੀਆ
ਖਖਾ
ਖਖੈ
ਖਗ
ਖਗਿ
ਖਚਿ
ਖਚਨਾ
ਖਚਾ
ਖਚਿਤ
ਖਚੀਝ
ਖੰਜਨ੝
ਖਜਾਨਾ
ਖਜਾਨਿਆ
ਖਜਾਨੇ
ਖਜਾਨੈ
ਖਜੀਨਾ
ਖਜੂਰਿ
ਖਜੂਰੀ
ਖਟ
ਖਟਿ
ਖਟ੝
ਖਟਹ
ਖਟਹਿ
ਖਟਣ
ਖਟਣਾ
ਖਟਨ
ਖਟਾਈ
ਖਟਾਂਈ
ਖਟਾਨਾ
ਖਟਾਨੀ
ਖਟਿਓ
ਖਟਿਆ
ਖਟਿਝ
ਖਟਿਹ੝
ਖਟੀ
ਖਟੀਅਹਿ
ਖਟੀਆ
ਖਟੀਝ
ਖਟੂਆ
ਖਟੇ
ਖਟੈ
ਖਟੋਲਾ
ਖਟੋਲੀ
ਖੰਡ
ਖੰਡਿ
ਖੰਡ੝
ਖਡ
ਖੰਡਸਿ
ਖੰਡਹ੝
ਖੰਡਣ
ਖੰਡਣੰ
ਖੰਡਣਹ
ਖੰਡਨ
ਖੰਡਨ੝
ਖੰਡਨਹ
ਖੰਡਨਾ
ਖੰਡਨੋ
ਖੰਡਲ
ਖੰਡਲੀ
ਖੰਡਾ
ਖੰਡਾਂ
ਖੰਡਿਆ
ਖੰਡਿਤ
ਖੰਡੀ
ਖੰਡੇ
ਖਣੇ
ਖਤ੝
ਖਤ੝ਰੀ
ਖਤ੝ਰੀਆ
ਖਤਾ
ਖਤਿਅਹ੝
ਖਤਿਆ
ਖਤੇ
ਖਤੋ
ਖਨ
ਖਨਿ
ਖੰਨਲੀ
ਖੰਨਾ
ਖੰਨਿਅਹ੝
ਖੰਨੀਝ
ਖਪਿ
ਖਪੰ
ਖਪਹਿ
ਖਪਟ
ਖਪਣਿ
ਖਪਤ
ਖਪਤਿ
ਖਪਤੇ
ਖਪਰ੝
ਖਪਰੀ
ਖਪਾਇਆ
ਖਪਾਇਸੀ
ਖਪਾਇਦਾ
ਖਪਾਈਝ
ਖਪਾਝ
ਖਪਾਹਿ
ਖਪਾਹੀ
ਖਪਾਵਹਿ
ਖਪਿਆ
ਖਪੀਝ
ਖਪੈ
ਖਬਰਿ
ਖਬਰੀ
ਖੰਭ
ਖਮਿ
ਖ੝ਯ੝ਯਤ੝ਰੀ
ਖਰ
ਖਰ੝
ਖਰਹ
ਖਰਚਿ
ਖਰਚ੝
ਖਰਚਹਿ
ਖਰਚਹ੝
ਖਰਚਤ
ਖਰਚਦੇ
ਖਰਚਨਿ
ਖਰਚਿਉ
ਖਰਚਿਝ
ਖਰਚੇ
ਖਰਚੈ
ਖਰਨਾ
ਖਰਬ
ਖਰਾ
ਖਰਾਬ੝
ਖਰਿਆ
ਖਰੀ
ਖਰੀਆ
ਖਰੀਦਿ
ਖਰੀਦ੝
ਖਰੀਦੀ
ਖਰੇ
ਖਰੋ
ਖਰੋਝ
ਖਲ
ਖਲਿ
ਖਲ੝
ਖਲਹ
ਖਲਹਲ੝
ਖਲਹਾਨ੝
ਖਲਕ
ਖਲਵਾਇਆ
ਖਲਵਾਰੇ
ਖਲਵਾੜੇ
ਖਲੜੀ
ਖਲਾ
ਖਲਾਸ
ਖਲਾਸ੝
ਖਲਾਸੀ
ਖਲਾਵੈ
ਖਲਿਆ
ਖਲਿਇ
ਖਲਿਹਾਨਿ
ਖਲੀ
ਖਲੀਆ
ਖਲੇ
ਖਲੋਆ
ਖਲੋਇਅੜਾ
ਖਲੋਇਆ
ਖਲੋਈ
ਖਲੋਝ
ਖਲੋਹਾ
ਖਵਿ
ਖਵਣ੝
ਖਵਤੋ
ਖਵਲਾਵੈਗੋ
ਖਵਾਇ
ਖਵਾਇਓ
ਖਵਾਝ
ਖਵਾਸ
ਖਵਾਸਾ
ਖਵਾਸੀ
ਖਵਾਲੀਝ
ਖਵਾਲੇ
ਖਵਾਲੈ
ਖਵੇ
ਖਵੈ
ਖੜ
ਖੜਿ
ਖੜ੝
ਖੜਸਨਿ
ਖੜਕਿ
ਖੜਕ੝
ਖੜਕੇ
ਖੜਗ
ਖੜਗਿ
ਖੜਗ੝
ਖੜਾ
ਖੜਿਆ
ਖੜੀ
ਖੜੀਅਸਿ
ਖੜੀਆ
ਖੜੀਆਹ
ਖੜੇ
ਖੜੋ
ਖੜੋਆ
ਖੜੋਤੇ
ਖੜੋਵਹਿ
ਖੜੋਵਣਾ
ਖਾਉ
ਖਾਇ
ਖਾਇਓ
ਖਾਇਆ
ਖਾਇਝ
ਖਾਇਕ੝
ਖਾਇਕਾ
ਖਾਇਣ
ਖਾਈ.
ਖਾਈ
ਖਾਈਝ
ਖਾਝ
ਖਾਸਾ
ਖਾਸੀ
ਖਾਹਿ
ਖਾਂਹਿ
ਖਾਹਿਗਾ
ਖਾਹੀ
ਖਾਂਹੀ
ਖਾਹ੝
ਖਾਕ
ਖਾਕ੝
ਖਾਕਾ
ਖਾਕੂ
ਖਾਜ੝
ਖਾਜਹਿ
ਖਾਜੀਨਿਆ
ਖਾਜੈ
ਖਾਟ
ਖਾਟਿ
ਖਾਟਹ੝
ਖਾਟੰਗਾ
ਖਾਟਣ
ਖਾਟਤਾ
ਖਾਟਿਓ
ਖਾਟਿਆ
ਖਾਟੀ
ਖਾਟੀਝ
ਖਾਟ੝ਲੀ
ਖਾਟੇ
ਖਾਡ
ਖਾਂਡ੝
ਖਾਡੂਰ੝
ਖਾਣ
ਖਾਣ੝
ਖਾਣਾ
ਖਾਣੀ
ਖਾਣੇ
ਖਾਤ
ਖਾਤਿ
ਖਾਂਤਿ
ਖਾਤਾ
ਖਾਤੀ
ਖਾਤੀਆ
ਖਾਤੇ
ਖਾਦ
ਖਾਦ੝ਯ੝ਯੰ
ਖਾਦਾ
ਖਾਂਦਾ
ਖਾਂਦਿਆ
ਖਾਂਦੀਆ
ਖਾਦੇ
ਖਾਧਾ
ਖਾਧਾਤਾ
ਖਾਧਿਆ
ਖਾਧੀ
ਖਾਧੇ
ਖਾਧੈ
ਖਾਨ
ਖਾਨਿ
ਖਾਨ੝
ਖਾਨਮ
ਖਾਨਾ
ਖਾਨਾਂ
ਖਾਨਾਇ
ਖਾਨੇ
ਖਾਪ
ਖਾਪਰ੝
ਖਾਪੇ
ਖਾਮ
ਖਾਯਾ
ਖਾਰ
ਖਾਰ੝
ਖਾਰਾ
ਖਾਰਾਬਾ
ਖਾਰੀ
ਖਾਰੇ
ਖਾਰੋ
ਖਾਲਸੇ
ਖਾਲਕ
ਖਾਲਕ੝
ਖਾਲਕਾ
ਖਾਲਿਕ੝
ਖਾਲੀ
ਖਾਵਈ
ਖਾਵਹਿ
ਖਾਵਹੀ
ਖਾਵਹ੝
ਖਾਵਣ
ਖਾਵਣਾ
ਖਾਵਣਿਆ
ਖਾਵਣੀ
ਖਾਵਣੇ
ਖਾਵਤ
ਖਾਵੰਦਿਆ
ਖਾਵਦੇ
ਖਾਵਨ
ਖਾਵਨ੝ਹ੝ਹੇ
ਖਾਵਨਾ
ਖਾਵਨੋ
ਖਾਵਾ
ਖਾਵਾਇਆ
ਖਾਵਾਈਝ
ਖਾਵਾਰੇ
ਖਾਵੈ
ਖਿਅਤ
ਖਿਆਨ
ਖਿਆਲ
ਖਿਆਲ੝
ਖਿਆਲੀ
ਖਿਸਹਿ
ਖਿਸਕਿ
ਖਿਸਕਾਇਆ
ਖਿਸਕੀਆ
ਖਿਸੰਦੋ
ਖਿਸਰਿ
ਖਿਸਰਿਆ
ਖਿਸਰੇ
ਖਿਸਿਆ
ਖਿਸਿਝ
ਖਿਸੈ
ਖਿੰਚ
ਖਿੰਚਿ
ਖਿੰਚਹਿ
ਖਿੰਚਿਆ
ਖਿੰਚੇ
ਖਿੰਚੈ
ਖਿੰਚੋਤਾਣਿ
ਖਿਜਮਤਿ
ਖਿਜਮਤਦਾਰ
ਖਿੰਜੈ
ਖਿੰਜੋਤਾੜਾ
ਖਿੰਡੀਆ
ਖਿਣੰ
ਖਿੰਥੜਿ
ਖਿੰਥਾ
ਖਿੰਥਾਤਾ
ਖਿਧੋਲੜਾ
ਖਿਨ
ਖਿਨਿ
ਖਿਨ੝
ਖਿਨਹਿ
ਖਿਨਹੂ
ਖਿਨਹੂੰ
ਖਿਨਾ
ਖਿਨਾਂ
ਖਿਨਾਹੂ
ਖਿਨੀ
ਖਿਨੂਆ
ਖਿਨੈ
ਖਿਨੋ
ਖਿਮ
ਖਿਮਾ
ਖਿਰ
ਖਿਰਿ
ਖਿਰਤ
ਖਿਰਾਜ੝
ਖਿਲਉਨਾ
ਖਿਲਖਾਨਾ
ਖਿਲਾ
ਖਿਲਾਇ
ਖਿਲਾਇਦਾ
ਖਿਲਾਵਨਹਾਰੋ
ਖਿਲਾਵੈ
ਖਿਲਾਵੈਗੋ
ਖਿਲਿਆ
ਖਿਵੈ
ਖਿੜਕੀ
ਖਿੜਕੀਆ
ਖਿੜਿਆ
ਖੀਓ
ਖੀਚਰੀ
ਖੀਚਾ
ਖੀਣ
ਖੀਣ੝
ਖੀਣੰ
ਖੀਣਉ
ਖੀਣੰਤ
ਖੀਣਾ
ਖੀਂਧਾ
ਖੀਨ
ਖੀਨ੝
ਖੀਨਸੂਆ
ਖੀਨਾ
ਖੀਨੀ
ਖੀਰ
ਖੀਰਿ
ਖੀਰ੝
ਖੀਰੰ
ਖੀਰਾ
ਖੀਰੇ
ਖੀਰੈ
ਖੀਲੈ
ਖੀਵਨਿ
ਖੀਵਾ
ਖੀਵੀ
ਖ੝ਆਇ
ਖ੝ਆਇਓਹ੝
ਖ੝ਆਇਅਨ੝
ਖ੝ਆਇਆ
ਖ੝ਆਇਦਾ
ਖ੝ਆਈ
ਖ੝ਆਈਅਹਿ
ਖ੝ਆਈਝ
ਖ੝ਆਝ
ਖ੝ਆਰ
ਖ੝ਆਰ੝
ਖ੝ਆਰਾ
ਖ੝ਆਰੀ
ਖ੝ਆਰੋ
ਖ੝ਇ
ਖ੝ਈ
ਖ੝ਸਿ
ਖ੝ਸਰੇ
ਖ੝ਸਰੈ
ਖ੝ਸਿਖਬਰੀ
ਖ੝ਸੀ
ਖ੝ਸੀਆ
ਖ੝ਸੀਝ
ਖ੝ਹਦੀ
ਖ੝ਹਦੇ
ਖ੝ਟਹਰ
ਖ੝ੰਢਾ
ਖ੝ਥੈ
ਖ੝ਦਿ
ਖ੝ੰਦਕਾਰ੝
ਖ੝ੰਦਕਾਰਾ
ਖ੝ਦਾਇ
ਖ੝ਦਾਇਆ
ਖ੝ਦਾਈ
ਖ੝ਦੀ
ਖ੝ਧਿ
ਖ੝ਧਿਆ
ਖ੝ਧਿਆਰਥ
ਖ੝ਧਿਆਵੰਤ੝
ਖ੝ਨਕ
ਖ੝ਨਾਮੀ
ਖ੝ੰਬਿ
ਖ੝ਭੜੀ
ਖ੝ੰਭੈ
ਖ੝ਮਾਰੀ
ਖ੝ਮਾਰੋ
ਖ੝ਰ
ਖ੝ਰਗੀਰ
ਖ੝ਰਦਨੀ
ਖ੝ਰਾਸਾਨ
ਖ੝ਲ
ਖ੝ਲ੝ਹ੝ਹਈਆ
ਖ੝ਲ੝ਹ੝ਹੜੇ
ਖ੝ਲਹਾਨ੝
ਖ੝ਲ੝ਹ੝ਹਿਓ
ਖ੝ਲ੝ਹ੝ਹੀ
ਖ੝ਲ੝ਹ੝ਹੀਆ
ਖ੝ਲ੝ਹ੝ਹੇ
ਖ੝ਲ੝ਹ੝ਹੇ
ਖ੝ਲ੝ਹ੝ਹੈ
ਖ੝ਲਨੀ
ਖ੝ਲਨੇ
ਖ੝ਲਾ
ਖ੝ਲਾਇਆ
ਖ੝ਲਾਹੀ
ਖ੝ਲਾਨਾ
ਖ੝ਲਾਨੇ
ਖ੝ਲਾਵਣਹਾਰਾ
ਖ੝ਲਾਵਣਿਆ
ਖ੝ਲਿਆ
ਖ੝ਲੀਜੈ
ਖ੝ਲੇ
ਖ੝ਲੈ
ਖੂਹ
ਖੂਹਟਾ
ਖੂਹਣਿ
ਖੂਹੜੀ
ਖੂਹਿ
ਖੂਹੀ
ਖੂਹ੝
ਖੂੰਡਹਿ
ਖੂੰਡੀ
ਖੂਧੇ
ਖੂਨ
ਖੂਨਾ
ਖੂਬ
ਖੂਬ੝
ਖੂੰਬਰਾਜ੝
ਖੂਲਹਿ
ਖੂਲ੝ਹ੝ਹਿ
ਖੂਲ੝ਹ੝ਹੇ
ਖੂਲ੝ਹ੝ਹੈ
ਖੂਲੀ
ਖੂਲੇ
ਖੂਲੈ
ਖੇ
ਖੇਹ
ਖੇਹੂ
ਖੇਚਰ
ਖੇਡ
ਖੇਡਹਿ
ਖੇਡਾਰੀ
ਖੇਡੀਝ
ਖੇਤ
ਖੇਤਿ
ਖੇਤ੝
ਖੇਤਾਂਹ
ਖੇਤਾਰ੝
ਖੇਤੀ
ਖੇਤੈ
ਖੇਦ
ਖੇਦ੝
ਖੇਦਾ
ਖੇਪ
ਖੇਮ
ਖੇਮੰ
ਖੇਮਾ
ਖੇਮੇ
ਖੇਲ
ਖੇਲਿ
ਖੇਲ੝
ਖੇਲਉ
ਖੇਲਈਆ
ਖੇਲਸਾ
ਖੇਲਸੀ
ਖੇਲਹ
ਖੇਲਹਿ
ਖੇਲਣ
ਖੇਲਣ੝
ਖੇਲਣਹਾਰੇ
ਖੇਲਣਾ
ਖੇਲਤ
ਖੇਲੰਤਾ
ਖੇਲੰਦਿਆ
ਖੇਲਨ
ਖੇਲਨਾ
ਖੇਲਾ
ਖੇਲਾਇ
ਖੇਲਾਇਆ
ਖੇਲਾਇਦਾ
ਖੇਲਾਈ
ਖੇਲਾਈਝ
ਖੇਲਾਵਹਿ
ਖੇਲਾਵੈ
ਖੇਲਿਓ
ਖੇਲੇ
ਖੇਲੈ
ਖੇਲੋ
ਖੇਵਿ
ਖੇਵਟ
ਖੇਵਟ੝
ਖੇਵਟੂ
ਖੇਵਾ
ਖੇਵਾਟ੝
ਖੇਵੀਝ
ਖੇੜਾ
ਖੈ
ਖੈਬੋ
ਖੈਰ
ਖੈਰਿ
ਖੈਰ੝
ਖੈਰੀ
ਖੋਇ
ਖੋਇਓ
ਖੋਇਆ
ਖੋਈ
ਖੋਈਝ
ਖੋਝ
ਖੋਹਾਇ
ਖੋਹਾਇਨਿ
ਖੋਹਿ
ਖੋਹ੝
ਖੋਹੇਨਿ
ਖੋਜ
ਖੋਜਿ
ਖੋਜ੝
ਖੋਜਉ
ਖੋਜਹਿ
ਖੋਜਹ੝
ਖੋਜੰਤ
ਖੋਜਤ
ਖੋਜੰਤਾ
ਖੋਜੰਤੀ
ਖੋਜਤੀ
ਖੋਜੰਤੀਆ
ਖੋਜੰਤੇ
ਖੋਜਤੇ
ਖੋਜਦੇ
ਖੋਜਨ
ਖੋਜਾਈ
ਖੋਜਾਵਉ
ਖੋਜਿਆ
ਖੋਜੀ
ਖੋਜੀਆ
ਖੋਜੀਝ
ਖੋਜੇ
ਖੋਜੇਦਿਆ
ਖੋਜੈ
ਖੋਟ
ਖੋਟਿ
ਖੋਟ੝
ਖੋਟਾ
ਖੋਟਿਅਹ੝
ਖੋਟਿਆ
ਖੋਟੀ
ਖੋਟੇ
ਖੋਟੇਆਰੇ
ਖੋਟੈ
ਖੋਟੋ
ਖੋਟੌ
ਖੋਤ
ਖੋਤਿ
ਖੋਂਦ
ਖੋਦਿ
ਖੋਦੈ
ਖੋਰ
ਖੋਰਿ
ਖੋਰੀ
ਖੋਲਿ
ਖੋਲ੝ਹ੝ਹ
ਖੋਲ੝ਹ੝ਹਉ
ਖੋਲ੝ਹ੝ਹਾ
ਖੋਲ੝ਹ੝ਹਿ
ਖੋਲ੝ਹ੝ਹਿਓ
ਖੋਲਹ੝
ਖੋਲ੝ਹ੝ਹੇ
ਖੋਲ੝ਹ੝ਹੈ
ਖੋਲਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਖੋਲਾਇਦਾ
ਖੋਲਾਈਅਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਖੋਲਿਆ
ਖੋਲੀ
ਖੋਲੇ
ਖੋਲੈ
ਖੋਵਸਿ
ਖੋਵਹਿ
ਖੋਵਹੀ
ਖੋਵਹ੝
ਖੋਵਣਾ
ਖੋਵਤ
ਖੋਵਨਿ
ਖੋਵੈ
ਖੋੜ
ਖੋੜਿ
ਖੋੜਸਾ
ਖੋੜਾ
ਖੋੜੇ