ਦ linked

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਦਉਤ
ਦਉਤ੝
ਦਉਰਾਇਓ
ਦਉਰਾਵਉ
ਦਉਰਿਓ
ਦਉਲਤਿ
ਦਇਓ
ਦਇਅਲੀਆ
ਦਇਆ
ਦਇਆਪਤਿ
ਦਇਆਰ
ਦਇਆਰ੝
ਦਇਆਰਾ
ਦਇਆਲ
ਦਇਆਲਿ
ਦਇਆਲ੝
ਦਇਆਲੰ
ਦਇਆਲਾ
ਦਇਆਲੀ
ਦਇਆਲੈ
ਦਈ
ਦਈਆ
ਦਝ
ਦਸ
ਦਸਿ
ਦਸਝਂ
ਦਸਹ੝
ਦਸਤ
ਦਸਤੰਗੀਰ
ਦਸਤਗੀਰੀ
ਦਸ੝ਤਗੀਰੀ
ਦਸੰਤਣ
ਦਸਤਾਰ
ਦਸੰਦਾ
ਦਸਨ
ਦਸਨਿ
ਦਸਨਾ
ਦਸਮ
ਦਸਮੀ
ਦਸਰਥ
ਦਸਵਾ
ਦਸਵੇ
ਦਸਵੈ
ਦਸਵੈਂ
ਦਸਾ
ਦਸਾਇ
ਦਸਾਇਆ
ਦਸਾਇਣ੝
ਦਸਾਇਣਾ
ਦਸਾਇਦਾ
ਦਸਾਇਲੇ
ਦਸਾਈ
ਦਸਾਝ
ਦਸਾਹਰਾ
ਦਸਾਹਾ
ਦਸਾਕੀ
ਦਸਾਣੀ
ਦਸਾਨਿਓ
ਦਸਾਨੀ
ਦਸਾਵਣਿਆ
ਦਸਾਵਾ
ਦਸਿਆ
ਦਸਿਝ
ਦਸਿਹ੝
ਦਸੀ
ਦਸੂਣੀ
ਦਸੇ
ਦਸੈ
ਦਸੋ
ਦਸੋਨਾ
ਦਸੌ
ਦਹ
ਦਹੰ
ਦਹਸਿਰਿ
ਦਹਸਿਰ੝
ਦਹਸਿਰੋ
ਦਹਣ੝
ਦਹਤ
ਦਹਤਾ
ਦਹਨ
ਦਹਨ੝
ਦਹੀ
ਦਹੇ
ਦਹੈ
ਦਖਣੀ
ਦਖਨ
ਦਖਿਣਿ
ਦਖਿਣਹਿ
ਦਖਿਣਾ
ਦਗਧ
ਦਗਰਾ
ਦਗਲੀ
ਦਗਾਈ
ਦਗਾਨਾ
ਦਝਿ
ਦਝਸੀ
ਦਝਹਿ
ਦਝਾਂ
ਦਝੈ
ਦੰਡਧਾਰ
ਦੰਤ
ਦੰਤ੝
ਦਤ
ਦਤ੝
ਦੰਤਾ
ਦੰਦ
ਦਦਾ
ਦੰਦੀ
ਦਦੈ
ਦਧਿ
ਦਧਾ
ਦਨੋਤਿ
ਦਫਤਰਿ
ਦਫਤਰ੝
ਦੰਫਾਨ
ਦਬ੝
ਦਬਟੀਝ
ਦਬਿਓਹ੝
ਦਬਿਆ
ਦਬੀ
ਦਬੀਅਹਿ
ਦਭ੝
ਦੰਮ
ਦੰਮ੝
ਦਮ
ਦਮਿ
ਦਮ੝
ਦਮੜਾ
ਦੰਮਾ
ਦੰਮਾਂ
ਦਮਾਮਾ
ਦਮਾਮਿਆ
ਦਮਾਮੇ
ਦਮੀ
ਦਮੋਦਰ
ਦਮੋਦਰ੝
ਦਯ
ਦਯਿ
ਦਯ੝
ਦਯਾ
ਦਯਾਰੰ
ਦਯਾਲ
ਦਯਾਲਿ
ਦਯਾਲ੝
ਦਯਾਲੰ
ਦਯਾਲਹ
ਦਯੈ
ਦਰ
ਦਰਿ
ਦਰ੝
ਦਰਸ
ਦਰਸਿ
ਦਰਸ੝
ਦਰਸਨ
ਦਰਸਨਿ
ਦਰਸਨ੝
ਦਰਸਨੰ
ਦਰਸਨਹ
ਦਰਸਨਾ
ਦਰਸਨੈ
ਦਰਸਨੋ
ਦਰਸਾ
ਦਰਸਾਇਆ
ਦਰਸਾਇਣਾ
ਦਰਸਾਈ
ਦਰਸਾਝ
ਦਰਸਾਯਉ
ਦਰਸਾਰ
ਦਰਸਾਰ੝
ਦਰਸਾਰਾ
ਦਰਸਾਰੀ
ਦਰਸਾਰੇ
ਦਰਸਾਰੈ
ਦਰਸਾਵਝ
ਦਰਸਾਵੜਾ
ਦਰਸਾਵਾ
ਦਰਸਾਵੈ
ਦਰਸੇਰੈ
ਦਰਸੈ
ਦਰਹਾਲ੝
ਦਰਹਾਲੀ
ਦਰਖਤ
ਦਰਗਹ
ਦਰਗਹਿ
ਦਰਗਾਹ
ਦਰਜੀ
ਦਰਦ
ਦਰਦ੝
ਦਰਦਵੰਦ
ਦਰਦਵੰਦ੝
ਦਰਦਾ
ਦਰਪਨ
ਦਰਪਨਿ
ਦਰਬ
ਦਰਬਿ
ਦਰਬ੝
ਦ੝ਰਬ੝
ਦਰਬਵੰਤ੝
ਦਰਬਾ
ਦਰਬਾਰ
ਦਰਬਾਰਿ
ਦਰਬਾਰ੝
ਦਰਬਾਰਨ
ਦਰਬਾਰਾ
ਦਰਬਾਰੀ
ਦਰਬਾਰੇ
ਦਰਬੈ
ਦਰਮਾਦੇ
ਦਰਵਾਜ
ਦਰਵਾਜਾ
ਦਰਵਾਜੇ
ਦਰਵਾਜੈ
ਦਰਵਾਣੀ
ਦਰਵਾਨ੝
ਦਰਵਾਨੀ
ਦਰਵਾਰ
ਦਰਵਾਰਿ
ਦਰਵਾਰ੝
ਦਰਵਾਰਾ
ਦਰਵਾਰੀ
ਦਰਵਾਰੇ
ਦ੝ਰਵਿਆ
ਦਰਵੇਸ
ਦਰਵੇਸ੝
ਦਰਵੇਸਾਂ
ਦਰਵੇਸਾਵੀ
ਦਰਵੇਸੀ
ਦ੝ਰਵੈ
ਦਰਾ
ਦਰਾਹਿ
ਦਰਾਹ੝
ਦ੝ਰਿਸਟ
ਦ੝ਰਿਸਟਿ
ਦ੝ਰਿਸਟੰ
ਦ੝ਰਿਸ੝ਟਿ
ਦ੝ਰਿਸਟਉ
ਦ੝ਰਿਸਟੰਗਨਾ
ਦ੝ਰਿਸਟੰਤ
ਦ੝ਰਿਸਟੰਤਿ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਇਓ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਇਆ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਝ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਹਿ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਗਿਓ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਨਾ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਨਾਂ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਨਿਓ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਨੀ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਰ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਰੰ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਰੀ
ਦ੝ਰਿਸਟਿਓ
ਦ੝ਰਿਸਟਿਮਾਨ
ਦ੝ਰਿਸਟੀ
ਦ੝ਰਿਸਟੀਜਾ
ਦ੝ਰਿਸਟੇਹ
ਦ੝ਰਿਸਟੇਣ
ਦ੝ਰਿਸਟੇਤਾ
ਦ੝ਰਿਸਟੋ
ਦਰਿਦ੝ਰ
ਦਰਿਦ੝ਰ੝
ਦ੝ਰਿੜ
ਦ੝ਰਿੜ੝
ਦ੝ਰਿੜਈਆ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹਾਇਆ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਾਇਆ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਾਝ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਾਯਉ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਾਯਾ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਿਹਓ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹੀ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹੀਆ
ਦ੝ਰਿੜਹ੝
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹ੝
ਦ੝ਰਿੜੰਤ
ਦ੝ਰਿੜੰਤਿ
ਦ੝ਰਿੜੰਤਣਃ
ਦ੝ਰਿੜਤਾ
ਦ੝ਰਿੜਤਾਰੀ
ਦ੝ਰਿੜਾਂ
ਦ੝ਰਿੜਾਇ
ਦ੝ਰਿੜਾਇਓ
ਦ੝ਰਿੜਾਇਅਉ
ਦ੝ਰਿੜਾਇਆ
ਦ੝ਰਿੜਾਇਦਾ
ਦ੝ਰਿੜਾਈ
ਦ੝ਰਿੜਾਝ
ਦ੝ਰਿੜਾਮੰ
ਦ੝ਰਿੜਾਯਉ
ਦ੝ਰਿੜਾਵਉ
ਦ੝ਰਿੜਾਵਹਿ
ਦ੝ਰਿੜਾਵਹ੝
ਦ੝ਰਿੜਾਵਣਿਆ
ਦ੝ਰਿੜਾਵੈ
ਦ੝ਰਿੜਾਵੈਗੋ
ਦ੝ਰਿੜਿਓ
ਦ੝ਰਿੜਿਆ
ਦ੝ਰਿੜੀ
ਦ੝ਰਿੜੀਓ
ਦ੝ਰਿੜੀਝ
ਦ੝ਰਿੜੀਜੈ
ਦ੝ਰਿੜੈ
ਦਰੀਆ
ਦਰੀਆਉ
ਦਰੀਆਇ
ਦਰੀਆਵਾ
ਦਰੀਆਵੈ
ਦ੝ਰ੝ਸਟ
ਦ੝ਰ੝ਸਟਾਂ
ਦ੝ਰ੝ਸਟਾਈ
ਦ੝ਰ੝ਗੰਧਤ
ਦ੝ਰ੝ਗੰਧਾ
ਦ੝ਰ੝ਗਮ
ਦ੝ਰ੝ਮ
ਦ੝ਰ੝ਲਭ
ਦਰੂਦ
ਦਰੇ
ਦ੝ਰੋਹ
ਦ੝ਰੋਹੰ
ਦਰੋਗ
ਦਰੋਗ੝
ਦ੝ਰੋਪਤੀ
ਦ੝ਰੋਪਦ
ਦਲ
ਦਲਿ
ਦਲ੝
ਦਲਘਾ
ਦਲਣ
ਦਲਲੇ
ਦਲਾਲ
ਦਲਾਲ੝
ਦਲਾਲੀ
ਦਲਿਦ
ਦਲੈ
ਦਵਣ
ਦ੝ਵਾਰਿ
ਦ੝ਵਾਰਿਕਾ
ਦੜਿ
ਦਾ
ਦਾਉ
ਦਾਇਆ
ਦਾਇਮ
ਦਾਇਮ੝
ਦਾਈ
ਦਾਈਝ
ਦਾਸ
ਦਾਸਿ
ਦਾਸ੝
ਦਾਸਹ
ਦਾਸਤ
ਦਾਸਤਣ
ਦਾਸਨ
ਦਾਸਨਿ
ਦਾਸੰਨਾ
ਦਾਸਰਾ
ਦਾਸਰੀ
ਦਾਸਰੇ
ਦਾਸਰੋ
ਦਾਸਾ
ਦਾਸਾਇ
ਦਾਸਾਨ
ਦਾਸਾਰਾ
ਦਾਸਾਵੀਆ
ਦਾਸੀ4
ਦਾਸੀ
ਦਾਸੀਆ
ਦਾਸੇ
ਦਾਸੋ
ਦਾਹਨਹਾਰ
ਦਾਹਨੇ
ਦਾਹਾ
ਦਾਹਿਣੈ
ਦਾਖ
ਦਾਗ
ਦਾਗ੝
ਦਾਗਰ੝
ਦਾਗਾ
ਦਾਗੇ
ਦਾਜ੝
ਦਾਜੋ
ਦਾਝਿ
ਦਾਝਹਿ
ਦਾਝਨ੝
ਦਾਝੈ
ਦਾਣ੝
ਦਾਣਾ
ਦਾਣੀ
ਦਾਣੇ
ਦਾਤ
ਦਾਤਿ
ਦਾਤਉ
ਦਾਤਨ
ਦਾਤੜੀ
ਦਾਤੜੇ
ਦਾਤਾ
ਦਾਤਾਰ
ਦਾਤਾਰਿ
ਦਾਤਾਰ੝
ਦਾਤਾਰਹ
ਦਾਤਾਰਾ
ਦਾਤਾਰੇ
ਦਾਤਿਆ
ਦਾਤੀ
ਦਾਤੀ.
ਦਾਤੇ
ਦਾਤੇਰੈ
ਦਾਤੈ
ਦਾਤੋ
ਦਾਤੌ
ਦਾਦਿ
ਦਾਦਰ
ਦਾਦਰ੝
ਦਾਦਿਰਾ
ਦਾਦੀ
ਦਾਦ੝ਰ
ਦਾਦੇ
ਦਾਧਾ
ਦਾਧੀ
ਦਾਧੀਲੇ
ਦਾਧੇ
ਦਾਨ
ਦਾਨਿ
ਦਾਨ੝
ਦਾਨੰ
ਦਾਨਸਬੰਦ੝
ਦਾਨਹ੝
ਦਾਨਵ
ਦਾਨਵਾ
ਦਾਨਾ
ਦਾਨਾਂ
ਦਾਨੀ
ਦਾਨੀਆ
ਦਾਨੇ
ਦਾਨੇਨ
ਦਾਨੈ
ਦਾਨੋ
ਦਾਮ
ਦਾਮਿ
ਦਾਮ੝
ਦਾਮਨਿ
ਦਾਮਨੀ
ਦਾਮਾ
ਦਾਮੀ
ਦਾਮੋਦਰ
ਦਾਮੋਦਰ੝
ਦਾਮੋਦਰਹ
ਦਾਰਦ
ਦਾਰਨ
ਦਾਰਾ
ਦਾਰਿਦ
ਦਾਰਿਦ੝
ਦਾਰਿਦ੝ਰ
ਦਾਰਿਦ੝ਰੰ
ਦਾਰਿਦ੝ਰ੝
ਦਾਰ੝ਨ
ਦਾਰੂ
ਦਾਰੂਓ
ਦਾਲ
ਦਾਲਿ
ਦਾਲਦ
ਦਾਲਦ੝
ਦਾਲਿਦ
ਦਾਲੇ
ਦਾਵਣਿ
ਦਾਵਨਿ
ਦਾਵਾ
ਦਾਵੇ
ਦਾਵੈ
ਦਾੜਾ
ਦਾੜੀ
ਦਾੜੀਆ
ਦਾੜੀਆਂ
ਦਿਉਸ
ਦਿਉਹਾੜੀ
ਦਿਸ
ਦਿਸਿ
ਦਿਸਈ
ਦਿਸਹ
ਦਿਸਹਿ
ਦਿਸਟਿ
ਦਿਸਟਾਵੈ
ਦਿਸਟੈ
ਦਿਸੰਤਰ
ਦਿਸੰਤਰਿ
ਦਿਸੰਤਰ੝
ਦਿਸੰਤਰੀ
ਦਿਸੰਤਾ
ਦਿਸੰਦੜਿਆ
ਦਿਸਦਾ
ਦਿਸੰਨਿ
ਦਿਸਨਿ
ਦਿਸੰਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਦਿਸਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਦਿਸਮ੝
ਦਿਸਾ
ਦਿਸਾਖ
ਦਿਸਾਪ੝ਰੀ
ਦਿਸਾਵਰ
ਦਿਸਾਵਰੀ
ਦਿਸੇ
ਦਿਸੈ
ਦਿਹ
ਦਿਹੰਦ
ਦਿਹਰੀ
ਦਿਹਾ
ਦਿਹਾਈ
ਦਿਹਾਰੇ
ਦਿਹਾੜੀ
ਦਿਹਾੜੇ
ਦਿਹਾੜੈ
ਦਿਹਿ
ਦਿਹ੝
ਦਿਹੈ
ਦਿਖਈਆ
ਦਿਖਈਝ
ਦਿਖਹ੝
ਦਿਖਨਥੇ
ਦਿਖਲਾਇਆ
ਦਿਖਲਾਈ
ਦਿਖਲਾਵਉ
ਦਿਖਲਾਵਹਿ
ਦਿਖਲਾਵੈ
ਦਿਖਾ
ਦਿਖਾਉ
ਦਿਖਾਇ
ਦਿਖਾਇਓ
ਦਿਖਾਇਆ
ਦਿਖਾਇਣਾ
ਦਿਖਾਇਦਾ
ਦਿਖਾਈ
ਦਿਖਾਈਝ
ਦਿਖਾਝ
ਦਿਖਾਧਾ
ਦਿਖਾਯਾ
ਦਿਖਾਰਿਆ
ਦਿਖਾਰੀਆ
ਦਿਖਾਰੈ
ਦਿਖਾਲਿ
ਦਿਖਾਲਹਿ
ਦਿਖਾਲਦਾ
ਦਿਖਾਲਨ੝
ਦਿਖਾਲਾ
ਦਿਖਾਲਿਆ
ਦਿਖਾਲੀ
ਦਿਖਾਲੀਝ
ਦਿਖਾਲੇ
ਦਿਖਾਵਉ
ਦਿਖਾਵਈ
ਦਿਖਾਵਝ
ਦਿਖਾਵਹਿ
ਦਿਖਾਵਹ੝
ਦਿਖਾਵਣਿਆ
ਦਿਖਾਵਨੀ
ਦਿਖਾਵਾ
ਦਿਖਾਵੈ
ਦਿਖਾਵੈਗੋ
ਦਿਖੀਜੈ
ਦਿਖੀਤਾ
ਦਿਖੈ
ਦਿਗ
ਦਿਗੰਬਰ
ਦਿਗੰਬਰ੝
ਦਿਗੰਬਰਾ
ਦਿਗਰ
ਦਿਗਰਿ
ਦਿਚੰਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਦਿਚੈ
ਦਿਜਇ
ਦਿਣਸ੝
ਦਿੰਤ੝
ਦਿਤਿ
ਦਿਤਨੋ
ਦਿਤਮ੝
ਦਿਤੜਾ
ਦਿਤੜੀ
ਦਿਤਾ
ਦਿਤਿਅਨ੝
ਦਿਤੀ
ਦਿਤੀਓ
ਦਿਤੀਅਨ੝
ਦਿਤੀਆ
ਦਿਤੀਨ੝
ਦਿਤੀਮ੝
ਦਿਤੇ
ਦਿਤੈ
ਦਿਤੋਸ੝
ਦਿਤੋਨ੝
ਦਿਨ
ਦਿਨਿ
ਦਿਨ੝
ਦਿਨਸ
ਦਿਨਸ੝
ਦਿਨਹਿ
ਦਿਨਕਰੋ
ਦਿਨਛੇ
ਦਿਨੰਤਿ
ਦਿਨੰਤ੝
ਦਿਨਥੇ
ਦਿਨਾ
ਦਿਨੀਅਰ੝
ਦਿਨੈ
ਦਿਨੋ
ਦਿਬ
ਦਿਬ੝ਯ੝ਯ
ਦਿਰਾਨੀ
ਦਿਲ
ਦਿਲਿ
ਦਿਲ੝
ਦਿਲਹਿ
ਦਿਲਹ੝
ਦਿਲਾ
ਦਿਲਾਸਾ
ਦਿਲਾਵਰ
ਦਿਲੈ
ਦਿਵਈਹੈ
ਦਿਵਸ
ਦਿਵਸ੝
ਦਿਵਾ
ਦਿਵਾਇਓ
ਦਿਵਾਇਆ
ਦਿਵਾਇਝ
ਦਿਵਾਇਬਾ
ਦਿਵਾਈ
ਦਿਵਾਝ
ਦਿਵਾਜਾ
ਦਿਵਾਜੇ
ਦਿਵਾਨ੝
ਦਿਵਾਨਾ
ਦਿਵਾਨਾਂ
ਦਿਵਾਨੀ
ਦਿਵਾਨੇ
ਦਿਵਾਲ
ਦਿਵਾਵੈ
ਦਿਵਾਵੈਗੋ
ਦਿਵੈ
ਦਿੜ੝
ਦਿੜੰ
ਦਿੜਹ੝
ਦਿੜਤਾ
ਦਿੜਾਇਆ
ਦਿੜਾਝ
ਦਿੜਾਵੈ
ਦਿੜਿਆ
ਦਿੜੀ
ਦਿੜੇ
ਦੀ
ਦੀਉ
ਦੀਓ
ਦੀਓਇ
ਦੀਅਉ
ਦੀਅਨ੝
ਦੀਅਰਾ
ਦੀਆ
ਦੀਝ
ਦੀਈ
ਦੀਝ
ਦੀਸਿ
ਦੀਸਈ
ਦੀਸਹਿ
ਦੀਸਹੀ
ਦੀਸਤ
ਦੀਸੈ
ਦੀਖਿਆ
ਦੀਜਈ
ਦੀਜਹਿ
ਦੀਜੀਝ
ਦੀਜੈ
ਦੀਤ
ਦੀਤ੝
ਦੀਤਾ
ਦੀਤੀ
ਦੀਦੰ
ਦੀਦਨੇ
ਦੀਦਾਰ
ਦੀਦਾਰਿ
ਦੀਦਾਰ੝
ਦੀਨ
ਦੀਨ੝
ਦੀਨ੝ਹ੝ਹ
ਦੀਨ੝ਹ੝ਹਾ
ਦੀਨ੝ਹ੝ਹੀ
ਦੀਨ੝ਹ੝ਹੇ
ਦੀਨਾ
ਦੀਨੀ
ਦੀਨੇ
ਦੀਨੋ
ਦੀਪ
ਦੀਪ੝
ਦੀਪੰ
ਦੀਪਕ
ਦੀਪਕਿ
ਦੀਪਕ੝
ਦੀਪਕੀ
ਦੀਪਕੋ
ਦੀਪਾ
ਦੀਪਾਂ
ਦੀਪਾਇਓ
ਦੀਪਾਇਅਉ
ਦੀਪਾਇਆ
ਦੀਪਾਈ
ਦੀਪਾਈਝ
ਦੀਪਾਹਾ
ਦੀਪਾਹਿ
ਦੀਪਾਯਉ
ਦੀਬਾਣ
ਦੀਬਾਣਿ
ਦੀਬਾਣ੝
ਦੀਬਾਣਹ੝
ਦੀਬਾਣੀ
ਦੀਬਾਣੀਝ
ਦੀਬਾਣੋ
ਦੀਬਾਨ
ਦੀਬਾਨਿ
ਦੀਬਾਨ੝
ਦੀਰਘ
ਦੀਰਘ੝
ਦੀਵਨਾ
ਦੀਵਰਾ
ਦੀਵੜੇ
ਦੀਵਾ
ਦੀਵਾਨ
ਦੀਵਾਨਿ
ਦੀਵਾਨ੝
ਦੀਵਾਨਾ
ਦੀਵਾਨੀ
ਦੀਵੀ
ਦੀਵੇ
ਦੀਵੈ
ਦ੝ਆਉ
ਦ੝ਆਇ
ਦ੝ਆਈ
ਦ੝ਆਸਿ
ਦ੝ਆਦਸ
ਦ੝ਆਦਸਿ
ਦ੝ਆਦਸੀ
ਦ੝ਆਪਰਿ
ਦ੝ਆਪਰ੝
ਦ੝ਆਪ੝ਰਿ
ਦ੝ਆਪ੝ਰ੝
ਦ੝ਆਰ
ਦ੝ਆਰਿ
ਦ੝ਆਰ੝
ਦ੝ਆਰੰ
ਦ੝ਆਰਹਿ
ਦ੝ਆਰਾ
ਦ੝ਆਰਿਆ
ਦ੝ਆਰੀ
ਦ੝ਆਰੇ
ਦ੝ਆਰੈ
ਦ੝ਆਰੋ
ਦ੝ਆਲੈ
ਦ੝ਇ
ਦ੝ਈਆ
ਦ੝ਸਹ
ਦ੝ਸਟ
ਦ੝ਸਟ੝
ਦ੝ਸਟਾ
ਦ੝ਸਟਾਂ
ਦ੝ਸਟਾਰਿਓ
ਦ੝ਸਟਾਰੀ
ਦ੝ਸਟੀ
ਦ੝ਸਮਣ
ਦ੝ਸਮਨ
ਦ੝ਸਮਨ੝
ਦ੝ਸਮਨਾ
ਦ੝ਹ
ਦ੝ਹਸਾਸਨ
ਦ੝ਹਹੂ
ਦ੝ਹਹੂੰ
ਦ੝ਹਕਰਮ
ਦ੝ਹਕ੝ਰਿਤ
ਦ੝ਹਚਾਰਣਿ
ਦ੝ਹਚਾਰਣੀ
ਦ੝ਹਚਾਰੀ
ਦ੝ਹਚਾਰੀਆ
ਦ੝ਹਾ
ਦ੝ਹਾਂ
ਦ੝ਹਾਈ
ਦ੝ਹਾਗਣਿ
ਦ੝ਹਾਗਣੀ
ਦ੝ਹਾਗਨਿ
ਦ੝ਹਾਵੈ
ਦ੝ਹਿ
ਦ੝ਹੀ
ਦ੝ਹ੝
ਦ੝ਹੂ
ਦ੝ਹੂੰ
ਦ੝ਹੇਰਾ
ਦ੝ਹੇਰੀ
ਦ੝ਹੇਲੜੀਆ
ਦ੝ਹੇਲਾ
ਦ੝ਹੇਲੀ
ਦ੝ਹੇਲੇ
ਦ੝ਕ੝ਰਿਤ
ਦ੝ਕ੝ਰਿਤ੝
ਦ੝ਖ
ਦ੝ਖਿ
ਦ੝ਖ੝
ਦ੝ਖੰ
ਦ੝ਖਹਰ੝
ਦ੝ਖਹਰਣ
ਦ੝ਖੰਤ
ਦ੝ਖਦਾਈ
ਦ੝ਖਦਾਰੀ
ਦ੝ਖਨਿ
ਦ੝ਖਨ੝
ਦ੝ਖਨਹ
ਦ੝ਖ੝ਯ੝ਯੰ
ਦ੝ਖਾ
ਦ੝ਖਾਝ
ਦ੝ਖਾਹੀ
ਦ੝ਖਾਲਾ
ਦ੝ਖਾਲੀ
ਦ੝ਖਿਆ
ਦ੝ਖਿਆਰੀ
ਦ੝ਖੀ
ਦ੝ਖੀਆ
ਦ੝ਖੀਝ
ਦ੝ਖੀਝ
ਦ੝ਖੇ
ਦ੝ਖੋ
ਦ੝ਗਣ
ਦ੝ਗਣੀ
ਦ੝ਗਾਣਾ
ਦ੝ਗ੝ਣ
ਦ੝ਗ੝ਣੇ
ਦ੝ਘਟ
ਦ੝ਚਿਤੇ
ਦ੝ਤਰ
ਦ੝ਤਰ੝
ਦ੝ਤਰਹ
ਦ੝ਤੀਅ
ਦ੝ਤੀਆ
ਦ੝ਤੀਝ
ਦ੝ਤ੝ਕੀ
ਦ੝ਤ੝ਕੀਆ
ਦ੝ਤ੝ਕੇ
ਦ੝ਤੇੜਾ
ਦ੝ੰਦਰ
ਦ੝ਧ
ਦ੝ਧਿ
ਦ੝ਧ੝
ਦ੝ਧਾ
ਦ੝ਧੈ
ਦ੝ਨਿਆਈ
ਦ੝ਨੀ
ਦ੝ਨੀ.ਆ
ਦ੝ਨੀਆ
ਦ੝ਨੀਆਂ
ਦ੝ਨੀਆਇ
ਦ੝ਨੀਆਈਝ
ਦ੝ਨੀਆਦਾਰ
ਦ੝ਨੀਦਾਰ੝
ਦ੝ਪਦਾ
ਦ੝ਪਦੇ
ਦ੝ਬਲਿ
ਦ੝ਬਲਾ
ਦ੝ਬਲੀਆ
ਦ੝ਬਿਧਾ
ਦ੝ੰਮਣੀ
ਦ੝ਮਾਲੜਾ
ਦ੝ਯਾ
ਦ੝ਯੀ
ਦ੝ਯੈ
ਦ੝ਰਗੰਧ
ਦ੝ਰਗਮ
ਦ੝ਰਗਾ
ਦ੝ਰਗਾਦਿ
ਦ੝ਰਗਾਧੇ
ਦ੝ਰਜਨ
ਦ੝ਰਜਨ੝
ਦ੝ਰਜਨਹ
ਦ੝ਰਜਨਾ
ਦ੝ਰਜੋਧਨ
ਦ੝ਰਜੋਧਨ੝
ਦ੝ਰੰਤ
ਦ੝ਰਤ
ਦ੝ਰਤ੝
ਦ੝ਰਬਚਨ
ਦ੝ਰਬਲ
ਦ੝ਰਬਾਸਾ
ਦ੝ਰਮਤਿ
ਦ੝ਰਮਤਿਹ
ਦ੝ਰਮਤੀ
ਦ੝ਰਮਤੀਆ
ਦ੝ਰਲਭ
ਦ੝ਰਲਭੰ
ਦ੝ਰਲਭ੝ਯ੝ਯ
ਦ੝ਰਾਉ
ਦ੝ਰਾਇ
ਦ੝ਰਾਈ.
ਦ੝ਰਾਝ
ਦ੝ਰਾਚਾਰੀ
ਦ੝ਰਾਛੈ
ਦ੝ਰਾਤੇ
ਦ੝ਰੈ
ਦ੝ਲਹਨੀ
ਦ੝ਲੰਭ
ਦ੝ਲੰਭ੝
ਦ੝ਲਭ
ਦ੝ਲਭ੝
ਦ੝ਲਭਾਇਆ
ਦ੝ਲਭਾਹੀ
ਦ੝ਲਭਾਵਉ
ਦ੝ਲਾਰਿਓ
ਦ੝ਲੀਚਾ
ਦ੝ਲੀਚਿਆ
ਦ੝ਲੀਚੈ
ਦੂ
ਦੂੰ
ਦੂਆ
ਦੂਝ
ਦੂਸਰ
ਦੂਸਰ੝
ਦੂਸਰੋ
ਦੂਖ
ਦੂਖਿ
ਦੂਖ੝
ਦੂਖਹ
ਦੂਖਨ
ਦੂਖਨਿ
ਦੂਖਨਾ
ਦੂਖਾ
ਦੂਖੀ
ਦੂਖੇ
ਦੂਜੜੀ
ਦੂਜੜੈ
ਦੂਜਾ
ਦੂਜਾਣੇ
ਦੂਜੀ
ਦੂਜੇ
ਦੂਜੇਰੈ
ਦੂਜੈ
ਦੂਣ
ਦੂਣਿ
ਦੂਣਾ
ਦੂਣੀ
ਦੂਤ
ਦੂਤਿ
ਦੂਤ੝
ਦੂਤਹ
ਦੂਤਨ
ਦੂਤਾ
ਦੂਤਾਰੇ
ਦੂੰਦਰ
ਦੂਧ
ਦੂਧਿ
ਦੂਧ੝
ਦੂਧਹਿ
ਦੂਧਾਧਾਰੀ
ਦੂਧੈ
ਦੂਨਾ
ਦੂਬਲਾ
ਦੂਰ
ਦੂਰਿ
ਦੂਰ੝
ਦੂਰਹਿ
ਦੂਰਹ੝
ਦੂਰਣਹ
ਦੂਰੰਤਰਿ
ਦੂਰਬਾ
ਦੂਰਾਇਓ
ਦੂਰਾਈ
ਦੂਰਾਰੀ
ਦੂਰੀ
ਦੂਰੇ
ਦੂਲਹ
ਦੂਲਹ੝
ਦੂੜਾ
ਦੇ
ਦੇਂਉ
ਦੇਉ
ਦੇਊ
ਦੇਅਹ੝
ਦੇਇ
ਦੇਈ
ਦੇਸ
ਦੇਸਿ
ਦੇਸ੝
ਦੇਸਹਿ
ਦੇਸੰਤਰ
ਦੇਸੰਤਰ੝
ਦੇਸਨਿ
ਦੇਸਾ
ਦੇਸਾਂਗਿਓ
ਦੇਸੀ
ਦੇਂਹ
ਦੇਹ
ਦੇਹੰ
ਦੇਹਧਾਰ
ਦੇਹੜਿ
ਦੇਹਾ
ਦੇਹਾਦਿ
ਦੇਂਹਿ
ਦੇਹਿ
ਦੇਹੀ
ਦੇਹ੝
ਦੇਹ੝ਗੇ
ਦੇਹ੝ਰਾ
ਦੇਹ੝ਰੀ
ਦੇਹ੝ਰੀਆ
ਦੇਹ੝ਰੇ
ਦੇਹ੝ਰੈ
ਦੇਹੂ
ਦੇਹੈ
ਦੇਹੋ
ਦੇਖ
ਦੇਖਿ
ਦੇਖ੝
ਦੇਖੰ
ਦੇਖਉ
ਦੇਖਝ
ਦੇਖਸਾ
ਦੇਖਹ
ਦੇਖਹਿ
ਦੇਖਹ੝
ਦੇਖਣ
ਦੇਖਣਿ
ਦੇਖਣ੝
ਦੇਖਣਹਾਰ੝
ਦੇਖਣਹਾਰੀਆ
ਦੇਖਣਹਾਰੇ
ਦੇਖਣਹਾਰੋ
ਦੇਖਣਾ
ਦੇਖਣੈ
ਦੇਖਤ
ਦੇਖੰਤਾ
ਦੇਖਦਾ
ਦੇਖਦਿਆ
ਦੇਖਦੇ
ਦੇਖਨ
ਦੇਖਨਿ
ਦੇਖਨਹਾਰਾ
ਦੇਖਨ੝ਹ੝ਹੇ
ਦੇਖਨੀ
ਦੇਖਾ
ਦੇਖਾਂ
ਦੇਖਾਇ
ਦੇਖਾਇਆ
ਦੇਖਾਇਦਾ
ਦੇਖਾਈ
ਦੇਖਾਰੇ
ਦੇਖਾਲਿਆ
ਦੇਖਾਲਿਹ੝
ਦੇਖਾਲੇ
ਦੇਖਾਵਹੀ
ਦੇਖਾਵਣਿਆ
ਦੇਖਿਓ
ਦੇਖਿਅਉ
ਦੇਖਿਆ
ਦੇਖਿਝ
ਦੇਖੀ
ਦੇਖੀਅਤ੝
ਦੇਖੀਝ
ਦੇਖੇ
ਦੇਖੈ
ਦੇਖੈਗਾ
ਦੇਖੋ
ਦੇਖੌ
ਦੇਗ
ਦੇਣ
ਦੇਣਿ
ਦੇਣਾ
ਦੇਣੈ
ਦੇਤ
ਦੇਤ੝
ਦੇਤਾ
ਦੇਤੇ
ਦੇਤੋ
ਦੇਂਦਾ
ਦੇਦਾ
ਦੇਦਿਆ
ਦੇਦੀ
ਦੇਦੀਪ੝ਯ੝ਯ
ਦੇਂਦੇ
ਦੇਦੇ
ਦੇਨ
ਦੇਨਿ
ਦੇਨ੝
ਦੇਨਹਾਰ
ਦੇਨਹਾਰ੝
ਦੇਨਹਾਰਾ
ਦੇਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਦੇਨਾ
ਦੇਨੀ
ਦੇਰ
ਦੇਵ
ਦੇਵਉ
ਦੇਵਈ
ਦੇਵਸੀ
ਦੇਵਹ
ਦੇਵਹਿ
ਦੇਵਹੀ
ਦੇਵਹ੝
ਦੇਵਹੋ
ਦੇਵਕਰੀ
ਦੇਵਕਾ
ਦੇਵਕੀ
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ
ਦੇਵਣ
ਦੇਵਣਹਾਰ
ਦੇਵਣਹਾਰਿ
ਦੇਵਣਹਾਰ੝
ਦੇਵਣਹਾਰਾ
ਦੇਵਣਹਾਰੇ
ਦੇਵਣਹਾਰੈ
ਦੇਵਣਹਾਰੋ
ਦੇਵਣਾ
ਦੇਵਣਿਆ
ਦੇਵੰਤ
ਦੇਵਤ
ਦੇਵਤਾ
ਦੇਵਤਿਆ
ਦੇਵਤੇ
ਦੇਵਦਾ
ਦੇਵਨ
ਦੇਵਨਹਾਰ
ਦੇਵਨਹਾਰ੝
ਦੇਵਨਹਾਰਾ
ਦੇਵਨੀ
ਦੇਵਰ
ਦੇਵਲ
ਦੇਵਾ
ਦੇਵਾਂ
ਦੇਵਾਇਆ
ਦੇਵਾਇਣਾ
ਦੇਵਾਈ
ਦੇਵਾਈਆ
ਦੇਵਾਝ
ਦੇਵਾਕਰ
ਦੇਵਾਧਿ
ਦੇਵਾਨਾ
ਦੇਵਾਨਿਆ
ਦੇਵਾਨੀ
ਦੇਵਾਨੇ
ਦੇਵਾਲਿਆ
ਦੇਵਾਲੀਝ
ਦੇਵਾਵੈ
ਦੇਵੀ
ਦੇਵੀਆ
ਦੇਵੈ
ਦੈ
ਦੈਆਰ
ਦੈਆਲ
ਦੈਆਲ੝
ਦੈਆਲਾ
ਦੈਹਉ
ਦੈਣੀ
ਦੈਤ
ਦੈਤਿ
ਦੈਤ੝
ਦੈਤਹ੝
ਦੈਤਾ
ਦੈਤੈ
ਦੈਨ
ਦੈਨਹਾਰ
ਦੈਨਹਾਰ੝
ਦੈਲਾ
ਦੋ
ਦੋਊ
ਦ+ਆਲੈ
ਦੋਇ
ਦੋਈ
ਦੋਸ
ਦੋਸ੝
ਦੋਸਤੀ
ਦੋਸਾ
ਦੋਸਾਂ
ਦੋਸੀ
ਦੋਹਰਾ
ਦੋਹਾ
ਦ+ਹਾਗਣਿ
ਦੋਹਾਗਣਿ
ਦੋਹਾਗਣੀ
ਦੋਹੀ
ਦੋਖ
ਦੋਖਿ
ਦੋਖ੝
ਦੋਖੰ
ਦੋਖਹ
ਦੋਖਨ
ਦੋਖੜੈ
ਦੋਖਾ
ਦੋਖੀ
ਦੋਖੀਆ
ਦੋਖੇ
ਦੋਖੈ
ਦੋਜ
ਦੋਜਕ
ਦੋਜਕਿ
ਦੋਜਕ੝
ਦੋਤਿ
ਦੋਤ੝
ਦੋਨਉ
ਦੋਨੋ
ਦੋਮ
ਦੋਰਾਹਾ
ਦੋਲ
ਦੋਲਕ
ਦੋਲੀਚੇ
ਦੋਵਰ
ਦੋਵੈ