ਰ linked

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਰਂਉ
ਰਉ
ਰਉਂ
ਰਉਣ
ਰਈਅਤਿ
ਰਸ
ਰਸਿ
ਰਸ੝
ਰਸਹ
ਰਸਹਿ
ਰਸਹ੝
ਰਸਕ
ਰਸਕਿ
ਰਸਕੇ
ਰਸਗੇ
ਰਸਨ
ਰਸਨਿ
ਰਸਨਾ
ਰਸਨਾਂ
ਰਸਨਾਗਰ
ਰਸਨਾਰੀ
ਰਸਪਤਿ
ਰਸਭਾ
ਰਸ੝ਯ੝ਯਉ
ਰਸਾ
ਰਸਾਇ
ਰਸਾਇਆ
ਰਸਾਇਣ
ਰਸਾਇਣਿ
ਰਸਾਇਣ੝
ਰਸਾਇਣਾ
ਰਸਾਇਦਾ
ਰਸਾਇਨ
ਰਸਾਇਨਿ
ਰਸਾਇਨ੝
ਰਸਾਈ
ਰਸਾਝ
ਰਸਾਕ
ਰਸਾਤਲਿ
ਰਸਾਦੰ
ਰਸਾਲ
ਰਸਾਲ੝
ਰਸਾਲੰ
ਰਸਾਲਾ
ਰਸਾਲੀ
ਰਸਾਲੇ
ਰਸਿਆ
ਰਸਿਕ
ਰਸਿਕ੝
ਰਸੀ
ਰਸੀਅਹਿ
ਰਸੀਅਨ
ਰਸੀਅੜਾ
ਰਸੀਆ
ਰਸੀਆਂ
ਰਸੀਕ
ਰਸੀਣਾ
ਰਸੀਦ
ਰਸ੝ਨਥੇ
ਰਸੂਆ
ਰਸੂਲਿ
ਰਸੇ
ਰਸੇਰੇ
ਰਸੈ
ਰਸੋ
ਰਸੋਇ
ਰਸੋਈ
ਰਹਉ
ਰਹਈ
ਰਹਸ
ਰਹਸਿ
ਰਹਸ੝
ਰਹਸਾਉ
ਰਹਸਾਝ
ਰਹਸਿਅੜੀ
ਰਹਸਿਆ
ਰਹੰਸੀ
ਰਹਸੀ
ਰਹਸੀਓ
ਰਹਸੀਝ
ਰਹੰਸੇ
ਰਹਸੇ
ਰਹਸੈ
ਰਹਹਿ
ਰਹਹ੝
ਰਹਣ
ਰਹਣਿ
ਰਹਣ੝
ਰਹਣਾ
ਰਹਣੀ
ਰਹੰਤ
ਰਹਤ
ਰਹਤ੝
ਰਹਤਉ
ਰਹਤਹ
ਰਹੰਤਾ
ਰਹਤਾ
ਰਹਤੀ
ਰਹਤੇ
ਰਹੰਤੌ
ਰਹੰਦਾ
ਰਹਦਾ
ਰਹਦੀ
ਰਹੰਦੇ
ਰਹਦੇ
ਰਹੰਨਿ
ਰਹਨ
ਰਹਨਿ
ਰਹਨ੝
ਰਹੰਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਰਹਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਰਹਨਾ
ਰਹਨੀ
ਰਹੰਮ
ਰਹਮ
ਰਹਮਾਣ੝
ਰਹਮਾਨਾ
ਰਹ੝ਯ੝ਯਾ
ਰਹਰਾਸਿ
ਰਹਾ
ਰਹਾਂ
ਰਹਾਉ
ਰਹਾਉਗੋ
ਰਹਾਇ
ਰਹਾਇਆ
ਰਹਾਇਦਾ
ਰਹਾਇਲੇ
ਰਹਾਈ
ਰਹਾਈਆ
ਰਹਾਈਝ
ਰਹਾਝ
ਰਹਾਸੀ
ਰਹਾਤਾ
ਰਹਾਵਾ
ਰਹਾਵੈ
ਰਹਿ
ਰਹਿਓ
ਰਹਿਅਉ
ਰਹਿਆ
ਰਹਿਹੈ
ਰਹਿਤ
ਰਹਿਤੰ
ਰਹਿਬੋ
ਰਹੀ
ਰਹੀਅਹਿ
ਰਹੀਆ
ਰਹੀਝ
ਰਹੀਝਹਿ
ਰਹੀਜੈ
ਰਹੀਮ
ਰਹੀਮ੝
ਰਹੀਮਾ
ਰਹੀਮਾਂ
ਰਹ੝
ਰਹੇ
ਰਹੈ
ਰਹੋ
ਰਹੋਝ
ਰੰਕ
ਰੰਕ੝
ਰਕਤ
ਰਕਤ੝
ਰਕਤਬੀਜ੝
ਰਕਤੀ
ਰਕਤੂ
ਰੰਕਾ
ਰੰਕਾਈ
ਰਖ
ਰਖਿ
ਰਖ੝
ਰਖਉ
ਰਖਈਆ
ਰਖਸੀ
ਰਖਹਿ
ਰਖਹ੝
ਰਖਕੋ
ਰਖਣ
ਰਖਣਹਾਰਿ
ਰਖਣਹਾਰ੝
ਰਖਣਹਾਰਾ
ਰਖਣਹਾਰੈ
ਰਖੰਦੜੋ
ਰਖਦਾ
ਰਖਨਿ
ਰਖਨਹਾਰ
ਰਖਨਹਾਰਿ
ਰਖਨਹਾਰ੝
ਰਖ੝ਯ੝ਯਾ
ਰਖਵਾਰਾ
ਰਖਵਾਰੇ
ਰਖਵਾਰੋ
ਰਖਵਾਲ
ਰਖਵਾਲਾ
ਰਖਵਾਲਿਆ
ਰਖਵਾਲੀ
ਰਖਵਾਲੇ
ਰਖਾ
ਰਖਾਂ
ਰਖਾਇ
ਰਖਾਇਆ
ਰਖਾਇਦਾ
ਰਖਾਈ
ਰਖਾਈਝ
ਰਖਾਝ
ਰਖਾਹਿ
ਰਖਾਂਤਿ
ਰਖਾਵਹਿਗੇ
ਰਖਾਵਹ੝
ਰਖਾਵੈਗੋ
ਰਖਿਓ
ਰਖਿਓਨ੝
ਰਖਿਅਨ੝
ਰਖਿਆ
ਰਖਿਝ
ਰਖੀ
ਰਖੀਅਹਿ
ਰਖੀਆ
ਰਖੀਝ
ਰਖੀਸਰ
ਰਖੀਸ੝ਰ
ਰਖੀਜੈ
ਰਖੇ
ਰਖੇਸਾ
ਰਖੇਣ
ਰਖੈ
ਰੰਗ
ਰੰਗਿ
ਰੰਗ੝
ਰੰਗੰ
ਰੰਗਹ੝
ਰੰਗਣ
ਰੰਗਣਿ
ਰੰਗਣਃ
ਰੰਗਨ
ਰੰਗਨਿ
ਰੰਗਨ੝
ਰੰਗਨਾ
ਰੰਗ੝ਯ੝ਯੌ
ਰੰਗੜੀਆ
ਰਗੜੈ
ਰੰਗਾ
ਰੰਗਾਇਆ
ਰੰਗਾਝ
ਰੰਗਾਨਾ
ਰੰਗਾਰੇ
ਰੰਗਾਰੈ
ਰੰਗਾਵਣਿਆ
ਰੰਗਾਵਲਾ
ਰੰਗਾਵਲੀ
ਰੰਗਾਵਲੇ
ਰੰਗਾਵਲੋ
ਰੰਗਿਓਨ੝
ਰੰਗਿਆ
ਰੰਗੀ
ਰੰਗੀਓ
ਰੰਗੀਆ
ਰੰਗੀਝ
ਰੰਗੀਣਾ
ਰੰਗੀਤਿ
ਰੰਗੀਨਾ
ਰੰਗੀਲੜੇ
ਰੰਗੀਲਾ
ਰਗੀਲਾ
ਰੰਗੀਲੇ
ਰੰਗੀਲੈ
ਰੰਗ੝ਲ
ਰੰਗ੝ਲਾ
ਰੰਗ੝ਲੇ
ਰੰਗੇ
ਰੰਗੇਤੜਾ
ਰੰਗੇਤੀ
ਰੰਗੋ
ਰਘ੝
ਰਘ੝ਨਾਥ
ਰਘ੝ਪਤਿ
ਰਘ੝ਬੰਸਿ
ਰਘ੝ਰਾਇਓ
ਰਘ੝ਰਾਇਆ
ਰਘ੝ਰਾਈ
ਰਘ੝ਵੰਸ੝
ਰੰਙ੝
ਰੰਙਣ
ਰੰਙਣਿ
ਰੰਙੈ
ਰੰਚ
ਰਚਿ
ਰਚ੝
ਰਚਸਿ
ਰਚਹਿ
ਰਚਹ੝
ਰੰਚਕ
ਰਚੰਤਿ
ਰਚੰਨਿ
ਰਚਨ
ਰਚਨ੝
ਰਚਨੰ
ਰਚਨਹਾਰ੝
ਰਚੰਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਰਚਨਾ
ਰਚਨੀ
ਰਚਾ
ਰਚਾਇ
ਰਚਾਇਓ
ਰਚਾਇਓਨ੝
ਰਚਾਇਆ
ਰਚਾਇਦਾ
ਰਚਾਈ
ਰਚਾਝ
ਰਚਾਹੀ
ਰਚਾਨਾ
ਰਚਾਵਹਿ
ਰਚਾਵੈ
ਰਚਿਓ
ਰਚਿਓਨ੝
ਰਚਿਆ
ਰਚਿਤ
ਰਚੀ
ਰਚੀਆ
ਰਚੀਝ
ਰਚੇ
ਰਚੈ
ਰਛਕ
ਰਜ
ਰਜਿ
ਰਜਊ
ਰਜਈ
ਰੰਜਨ
ਰਜਨਿ
ਰਜਨੀ
ਰਜਾ
ਰਜਾਇ
ਰਜਾਇਆ
ਰਜਾਈ
ਰਜਾਝ
ਰਜਿਆ
ਰਜੀ
ਰਜੀਆ
ਰੰਜੀਝ
ਰਜੇ
ਰਜੈ
ਰਞਾਣਿ
ਰਞਾਣਦਾ
ਰੰਞਾਣੀ
ਰੰਞਾਣੈ
ਰਟਤ
ਰਟਿਆ
ਰੰਡ
ਰਡ
ਰੰਡੀਆ
ਰਣ
ਰਣਿ
ਰਣ੝
ਰਤ
ਰਤਿ
ਰਤ੝
ਰਤੰ
ਰਤਉ
ਰਤਕ
ਰਤੰਨ
ਰਤੰਨ੝
ਰਤਨ
ਰਤਨਿ
ਰਤਨ੝
ਰਤਨੰ
ਰਤੰਨਾ
ਰਤਨਾ
ਰਤਨਾਗਰ
ਰਤਨਾਗਰ੝
ਰਤਨਾਗਰਾ
ਰਤਨਾਗਰੋ
ਰਤਨਾਗੀ
ਰਤਨੀ
ਰਤਨੈ
ਰਤਵਾਈ
ਰਤੜਾ
ਰਤੜੀਆਹ
ਰਤੜੀਝ
ਰਤੜੇ
ਰਤਾ
ਰਤਿਅੜੇ
ਰਤਿਆ
ਰਤੀ
ਰਤੀਅਹ੝
ਰਤੀਆ
ਰਤੇ
ਰਤੋ
ਰਤੌ
ਰਥ
ਰਥਿ
ਰਥ੝
ਰਥਵਾਹ੝
ਰੰਨ
ਰਨ
ਰੰਨਾ
ਰੰਨੀ
ਰਪਿ
ਰਪਸੀ
ਰਪਿਓ
ਰਪੈ
ਰਫਤੀ
ਰਬ
ਰਬਿ
ਰਬ੝
ਰਬਾਣੀਝ
ਰਬਾਬ
ਰਬਾਬ੝
ਰਬਾਬਾ
ਰਬਾਬੀ
ਰਮ
ਰਮਿ
ਰਮ੝
ਰਮਊਆ
ਰਮਈਆ
ਰਮਈਝ
ਰਮਈਝ
ਰਮਹਿ
ਰਮਹ੝
ਰਮਜਾਨਾ
ਰਮਣ
ਰਮਣੰ
ਰਮਣੀਯ
ਰਮੰਤ
ਰਮੰਤਿ
ਰਮਤ
ਰਮਤ੝
ਰਮਤੇ
ਰਮਤੈ
ਰਮਦਾਨਾ
ਰਮਨਾ
ਰਮਯੇ
ਰਮਾ
ਰਮਾਣਾ
ਰੰਮਿਆ
ਰਮੀਤਿ
ਰਮੇ
ਰਮੈ
ਰਮੋ
ਰਮੋਰੀ
ਰਯ
ਰਯਤਿ
ਰਯਨਿ
ਰਲਿ
ਰਲਈ
ਰਲਸੀ
ਰਲਣਾ
ਰਲੰਦੜੋ
ਰਲਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਰਲਨੀ
ਰਲਾਇ
ਰਲਾਇਆ
ਰਲਾਇਦਾ
ਰਲਾਈ
ਰਲਾਈਆ
ਰਲਾਈਝ
ਰਲਾਝ
ਰਲਾਧਿਆ
ਰਲਾਵੈ
ਰਲਿਆ
ਰਲੀ
ਰਲੀਆ
ਰਲੀਆਂ
ਰਲੀਆਹ
ਰਲੀਆਲਾ
ਰਲੀਝ
ਰਲੇ
ਰਲੇਤ੝
ਰਲੈ
ਰਵਿ
ਰਵਉ
ਰਵਈਆ
ਰਵਹਿ
ਰਵਹ੝
ਰਵਣ
ਰਵਣਿ
ਰਵਣ੝
ਰਵਣਾ
ਰਵੰਤ
ਰਵੰਤ੝
ਰਵਤ
ਰਵਤ੝
ਰਵੰਤਾ
ਰਵਤੌ
ਰਵਦਿ
ਰਵੰਨਿ
ਰਵਨ
ਰਵਨਾ
ਰਵਨੀ
ਰਵੰਨੇ
ਰਵਾ
ਰਵਾਇਆ
ਰਵਾਈ
ਰਵਾਂਈ
ਰਵਾਣੀ
ਰਵਾਂਤਉ
ਰਵਾਰੈ
ਰਵਾਰੋ
ਰਵਾਲ
ਰਵਾਲਾ
ਰਵਿਓ
ਰਵਿਆ
ਰਵਿਆਸ੝
ਰਵਿਝ
ਰਵਿੰਦ
ਰਵਿੰਦ੝
ਰਵਿੰਦਾ
ਰਵਿਦਾਸ
ਰਵਿਦਾਸ੝
ਰਵਿਦਾਸਾ
ਰਵੀ
ਰਵੀਅਹਿ
ਰਵੀਝ
ਰਵੀਜੈ
ਰਵੇ
ਰਵੈ
ਰਾ
ਰਾਉ
ਰਾਓ”੝
ਰਾਇ
ਰਾਇਓ
ਰਾਇਆ
ਰਾਇਸਾ
ਰਾਈ
ਰਾਝ
ਰਾਸਿ
ਰਾਸੀ
ਰਾਸੇ
ਰਾਹ
ਰਾਹਕ੝
ਰਾਹਾ
ਰਾਹਿ
ਰਾਹੀ
ਰਾਹੀਝ
ਰਾਹ੝
ਰਾਹੇ
ਰਾਹੇਦੇ
ਰਾਹੈ
ਰਾਹੋ
ਰਾਖ
ਰਾਖਿ
ਰਾਖ੝
ਰਾਖਉ
ਰਾਖਈ
ਰਾਖਸਿ
ਰਾਖਸੀ
ਰਾਖਹਿ
ਰਾਖਹ੝
ਰਾਖਣ
ਰਾਖਣਹਾਰ੝
ਰਾਖਣਹਾਰਾ
ਰਾਖਣਹਾਰਿਆ
ਰਾਖਤ
ਰਾਖਤਾ
ਰਾਖਤੇ
ਰਾਖਦਾ
ਰਾਖਦੇ
ਰਾਖਨ
ਰਾਖਨਹਾਰ
ਰਾਖਨਹਾਰ੝
ਰਾਖਨਹਾਰਾ
ਰਾਖਨਹਾਰੇ
ਰਾਖਨਹਾਰੈ
ਰਾਖਨਹਾਰੋ
ਰਾਖਾ
ਰਾਖਿਓ
ਰਾਖਿਓ”੝
ਰਾਖਿਅਨ੝
ਰਾਖਿਅੜਾ
ਰਾਖਿਆ
ਰਾਖੀ
ਰਾਖੀਅਲੇ
ਰਾਖੀਝ
ਰਾਖੇ
ਰਾਖੈ
ਰਾਖੈਗਾ
ਰਾਖੋ
ਰਾਗ
ਰਾਗਿ
ਰਾਗ੝
ਰਾਂਗ
ਰਾਂਗਿ
ਰਾਗਉ
ਰਾਂਗਉ
ਰਾਗਹ੝
ਰਾਗੰਨ
ਰਾਂਗਨਿ
ਰਾਂਗਨਹਾਰਾ
ਰਾਗਨੀ
ਰਾਗਾ
ਰਾਗਾਂ
ਰਾਂਗਾ
ਰਾਗਿਓ
ਰਾਗੀ
ਰਾਗੀ.
ਰਾਂਗੀ
ਰਾਗੀਲਾ
ਰਾਂਗੇ
ਰਾਗੈ
ਰਾਚਿ
ਰਾਚ੝
ਰਾਚਉ
ਰਾਚਹਿ
ਰਾਚਹ੝
ਰਾਚਤ
ਰਾਚਾ
ਰਾਚੀ
ਰਾਚੀਲੇ
ਰਾਚੇ
ਰਾਚੈ
ਰਾਜ
ਰਾਜਿ
ਰਾਜ੝
ਰਾਜੰ
ਰਾਜਇਆ
ਰਾਜਸ
ਰਾਜਸ੝
ਰਾਜੰਗਾ
ਰਾਜਨ
ਰਾਜਨ੝
ਰਾਜਨਹ
ਰਾਜਾ
ਰਾਜਾਸ੝ਰਮ
ਰਾਜਾਨ
ਰਾਜਾਨ੝
ਰਾਜਿਆ
ਰਾਜੇ
ਰਾਜੈ
ਰਾਜੋ
ਰਾਂਡ
ਰਾਂਡੀ
ਰਾਡੇਪਾ
ਰਾਣਾ
ਰਾਣੀਆ
ਰਾਣੇ
ਰਾਤ
ਰਾਤਿ
ਰਾਤਉ
ਰਾਤਓ
ਰਾਤੜਿਆ
ਰਾਤੜੀਝ
ਰਾਤਾ
ਰਾਤਿਆ
ਰਾਤਿਹੋ
ਰਾਤੀ
ਰਾਤੀ.
ਰਾਤੇ
ਰਾਤੈ
ਰਾਤੋ
ਰਾਤੌ
ਰਾਦੇ
ਰਾਂਧਿ
ਰਾਧੀ
ਰਾਧੇ
ਰਾਨਾ
ਰਾਨੀ
ਰਾਪੈ
ਰਾਂਬੀ
ਰਾਮ
ਰਾਮਿ
ਰਾਮ੝
ਰਾਮਈਆ
ਰਾਮਹਿ
ਰਾਮਕਲੀ
ਰਾਮਚੰਦ
ਰਾਮਚੰਦਿ
ਰਾਮਚੰਦ੝
ਰਾਮਦਾਸ
ਰਾਮਦਾਸਿ
ਰਾਮਦਾਸ੝
ਰਾਮਦਾਸਾ
ਰਾਮਦਾਸੈ
ਰਾਮਨਾ
ਰਾਮਾ
ਰਾਮਾਣਾ
ਰਾਮਾਨੰਦ
ਰਾਮਾਨੰਦ੝
ਰਾਮੈ
ਰਾਮੋ
ਰਾਰਿ
ਰਾਰਾ
ਰਾਰੈ
ਰਾਲ
ਰਾਲਿ
ਰਾਲਾ
ਰਾਲੀ
ਰਾਲੀਝ
ਰਾਵਉ
ਰਾਵਝ
ਰਾਵਹ
ਰਾਵਹਿ
ਰਾਵਣ
ਰਾਵਣਿ
ਰਾਵਣ੝
ਰਾਵਣਹਾਰ੝
ਰਾਵਣਾ
ਰਾਵਣੇ
ਰਾਵਨ
ਰਾਵਨ੝
ਰਾਵਨਾ
ਰਾਵਲ
ਰਾਵਾ
ਰਾਵਾਸੀ
ਰਾਵਾਰ
ਰਾਵਿਓ
ਰਾਵਿਅੜਾ
ਰਾਵਿਅੜੀ
ਰਾਵਿਆ
ਰਾਵੀ
ਰਾਵੀਆ
ਰਾਵੀਝ
ਰਾਵੀਝ
ਰਾਵੀਜੈ
ਰਾਵੇ
ਰਾਵੇਇ
ਰਾਵੇਸੀ
ਰਾਵੇਹਾ
ਰਾਵੈ
ਰਾੜਿ
ਰਿਸਾਇ
ਰਿਸੈ
ਰਿਖ
ਰਿਖਿ
ਰਿਖਾ
ਰਿਖਿਅੰ
ਰਿਖਿਆ
ਰਿਖੀ
ਰਿਖੀਕੇਸ
ਰਿਖੀਕੇਸ੝
ਰਿਗ੝
ਰਿਜਕ੝
ਰਿਜਮ
ਰਿਤਨੋ
ਰਿਦ
ਰਿਦਿ
ਰਿਦੰਤਰਿ
ਰਿਦੰਤਰਹ
ਰਿਦਯੰ
ਰਿਦਾ
ਰਿਦੇ
ਰਿਦੈ
ਰਿਧਿ
ਰਿਨਿ
ਰਿਨ੝
ਰਿੰਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਰਿਪ
ਰਿੜਕਿਓਨ੝
ਰੀ
ਰੀਸ
ਰੀਸਾ
ਰੀਸਾਈ
ਰੀਸਾਲ
ਰੀਸਾਲਾ
ਰੀਸਾਲੂ
ਰੀਸੈ
ਰੀਝਹਿ
ਰੀਝਾਇ
ਰੀਝਾਇਓ
ਰੀਝਾਇਆ
ਰੀਝਾਈ
ਰੀਝਾਝ
ਰੀਝਾਨਾ
ਰੀਝਾਵਉ
ਰੀਝਾਵੈ
ਰੀਝੈ
ਰੀਣੇ
ਰੀਤਿ
ਰੀਤਾ
ਰੀਤਾਵੀਆ
ਰੀਤੇ
ਰੀਧਾਈਲੇ
ਰੀਧੇ
ਰੀਨਾ
ਰੀਰੀ
ਰ੝ਸਾਝ
ਰ੝ਹਲਾ
ਰ੝ਕਮਾਂਗਦ
ਰ੝ਖ
ਰ੝ਖ੝
ਰ੝ਖੜਾ
ਰ੝ਖਾਂ
ਰ੝ਖੀ
ਰ੝ਚ
ਰ੝ਚਿ
ਰ੝ਚਤੇ
ਰ੝ਚਾਂਗੈ
ਰ੝ਚਿਤ
ਰ੝ਚੀਝ
ਰ੝ਚੈ
ਰ੝ਠ
ਰ੝ਠੀਆ
ਰ੝ੰਡਿਤ
ਰ੝ਣ
ਰ੝ਣ੝
ਰ੝ਤਿ
ਰ੝ਤੀ
ਰ੝ਤੇ
ਰ੝ਤੇਣ
ਰ੝ਦਨ੝
ਰ੝ਦ੝ਰ
ਰ੝ਦ੝ਰ੝
ਰ੝ਦ੝ਰਾਖੰ
ਰ੝ਦ੝ਰਾਦਿਕ
ਰ੝ਧਾ
ਰ੝ਧਿਰ
ਰ੝ਧੇ
ਰ੝ਧੈ
ਰ੝ੰਨੜੇ
ਰ੝ੰਨਾ
ਰ੝ਨਾ
ਰ੝ੰਨਿਆ
ਰ੝ੰਨੀ
ਰ੝ੰਨੀਆ
ਰ੝ੰਨੇ
ਰ੝ੰਨੈ
ਰ੝ਪਾ
ਰ੝ਪੇ
ਰ੝ਲਿ
ਰ੝ਲਸੀ
ਰ੝ਲਤਾ
ਰ੝ਲਤੇ
ਰ੝ਲਦੀ
ਰ੝ਲਾਇ
ਰ੝ਲਾਇਆ
ਰ੝ਲਾਈ
ਰ੝ਲੀ
ਰ੝ਲੀਜੈ
ਰ੝ਲੈ
ਰ੝ੜ੝ਹ੝ਹਾਈ
ਰ੝ੜਣੇ
ਰ੝ੜਾਈ
ਰੂ
ਰੂਆਇਆ
ਰੂਆਇਦਾ
ਰੂਆਈਝ
ਰੂਆਝ
ਰੂਆਵਣਾ
ਰੂਸੀਝ
ਰੂਹੜੇ
ਰੂਹਾਂ
ਰੂਹ੝
ਰੂਖ
ਰੂਖਿ
ਰੂਖਾ
ਰੂਖੀ
ਰੂਖੋ
ਰੂਚਾ
ਰੂਤਿ
ਰੂਤਉ
ਰੂਤੀ
ਰੂੰਧਹਿ
ਰੂਧਾ
ਰੂਪ
ਰੂਪਿ
ਰੂਪ੝
ਰੂਪੰ
ਰੂਪਹੀਣ
ਰੂਪਵੰਤਿ
ਰੂਪਵੰਤ੝
ਰੂਪਾ
ਰੂਪਾਦ
ਰੂਪਾਵਤੀ
ਰੂਪੀਆ
ਰੂਪੇਣ
ਰੂਪੈ
ਰੂਪੋ
ਰੂਲਣਾ
ਰੂਲਿਆ
ਰੂਲੇ
ਰੂੜਉ
ਰੂੜ੝ਹ੝ਹੀ
ਰੂੜ੝ਹ੝ਹੇ
ਰੂੜਾ
ਰੂੜੀ
ਰੂੜੈ
ਰੂੜੋ
ਰੂੜੌ
ਰੇ
ਰੇਸਮੀ
ਰੇਖ
ਰੇਖੰ
ਰੇਖਾ
ਰੇਖਿਆ
ਰੇਗਿ
ਰੇਚਕ
ਰੇਣ
ਰੇਣ੝
ਰੇਣਾ
ਰੇਣਾਰ੝
ਰੇਣਾਰੀ
ਰੇਣ੝ਕਹ
ਰੇਣ੝ਕਾ
ਰੇਤ
ਰੇਤ੝
ਰੇਦ
ਰੇਨ
ਰੇਨ੝
ਰੇਨਾ
ਰੇਨਾਇਆ
ਰੇਨਾਈ
ਰੇਨਾਰ੝
ਰੇਨਾਰਾ
ਰੇਨਾਰੀ
ਰੇਨਾਰੇ
ਰੈ
ਰੈਣ
ਰੈਣਿ
ਰੈਣਾਇਰ
ਰੈਣਾਰ
ਰੈਣਾਰੇ
ਰੈਣੀ
ਰੈਣੇ
ਰੈਨ
ਰੈਨਿ
ਰੈਨੜੀਝ
ਰੈਨੜੀਝ
ਰੈਨਾਇਰ
ਰੈਨਾਈ
ਰੈਨਾਰੇ
ਰੈਨੀ
ਰੈਨੇਹੀ
ਰੈਬਾਰਿਆ
ਰੈਬਾਰੀ
ਰੋ
ਰੋਆਇਆ
ਰੋਇ
ਰੋਇਆ
ਰੋਈ
ਰੋਈਝ
ਰੋਝ
ਰੋਸ੝
ਰੋਸੀ
ਰੋਹਾ
ਰੋਂਹਿ
ਰੋਹਿ
ਰੋਹਿਆ
ਰੋਹ੝
ਰੋਹੈ
ਰੋਕਉ
ਰੋਕਿਆ
ਰੋਕੀਆਂ
ਰੋਗ
ਰੋਗਿ
ਰੋਗ੝
ਰੋਗੰ
ਰੋਗਹ੝
ਰੋਗਣਹ
ਰੋਗਨੀ
ਰੋਗ੝ਯ੝ਯੰ
ਰੋਗਾ
ਰੋਗੀ
ਰੋਗੀਅੰ
ਰੋਗੇ
ਰੋਜ
ਰੋਜਿ
ਰੋਜ੝
ਰੋਜਗਾਰ੝
ਰੋਜਾ
ਰੋਜੀ
ਰੋਟੀ
ਰੋਟੀਅਨ
ਰੋਟੀਆ
ਰੋਡੜੀ
ਰੋਤ
ਰੋਤਿ
ਰੋਤਾ
ਰੋਂਦੇ
ਰੋਪਉ
ਰੋਪੈ
ਰੋਮ
ਰੋਮਿ
ਰੋਮਾਈ
ਰੋਮਾਵਲਿ
ਰੋਮਾਵਲੀ
ਰੋਮੇ
ਰੋਲ
ਰੋਲਿ
ਰੋਲ੝
ਰੋਲੀਆ
ਰੋਵਸੀ
ਰੋਵਹ
ਰੋਵਹਿ
ਰੋਵਹੀ
ਰੋਵਹ੝
ਰੋਵਹ੝ਗੇ
ਰੋਵਣ
ਰੋਵਣ੝
ਰੋਵਣਹਾਰਾ
ਰੋਵਣਹਾਰੇ
ਰੋਵਣਹਾਰੇਵਾ
ਰੋਵਣਾ
ਰੋਵਤ
ਰੋਵਤ੝
ਰੋਵੰਦੀ
ਰੋਵੰਨਿ
ਰੋਵਨਿ
ਰੋਵਨ੝
ਰੋਵਨਹਾਰ੝
ਰੋਵਨਹਾਰਾ
ਰੋਵਨਹਾਰੀ
ਰੋਵਨਹਾਰੇ
ਰੋਵਨਹਾਰੈ
ਰੋਵਾ
ਰੋਵੀਜੈ
ਰੋਵੈ
ਰੋੜਾ