ਤ linked

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


ਤਉ
ਤਉਕ੝
ਤਉਕਿਆ
ਤਊ
ਤਈ
ਤਈਆਰ੝
ਤਸ
ਤਸਿ
ਤਸਕਰ
ਤਸਕਰ੝
ਤਸਕਰਹ
ਤਸਕਰਾ
ਤਸਕਰੈ
ਤਸਬੀ
ਤਸ੝ਯ੝ਯ
ਤਸਵੀਸ
ਤਸੂ
ਤਸੂਆ
ਤਹ
ਤਹਕੀਕ
ਤਹਾ
ਤਹਾਂ
ਤਹਿਜਾ
ਤਹਿੰਜੀ
ਤਹੀ
ਤਕਉ
ਤਕਹਿ
ਤਕਬੀਰ
ਤਕੜੀ
ਤਕੜੇ
ਤਕਾ
ਤਕੀ
ਤਕੀਆ
ਤਕੀਝ
ਤਕੇ
ਤਕੈ
ਤਖਤ
ਤਖਤਿ
ਤਖਤ੝
ਤਖਤੈ
ਤਗ
ਤਗਿ
ਤਗ੝
ਤੰਗਨਾ
ਤੰਗੀਝ
ਤਗੀਝ
ਤਗੈ
ਤਛਾਵਹਿ
ਤਜਿ
ਤਜ੝
ਤਜਉ
ਤਜਹਿ
ਤਜਹ੝
ਤਜਣੰ
ਤਜਣਾ
ਤਜੰਤ
ਤਜੰਤਿ
ਤਜਤ
ਤਜਾਇ
ਤਜਾਇਆ
ਤਜਾਇਣ
ਤਜਾਝ
ਤਜਾਤ
ਤਜਾਰੀ
ਤਜਾਵਹਿ
ਤਜਾਵਹ੝
ਤਜਾਵਨਾ
ਤਜਾਵੈ
ਤਜਿਓ
ਤਜਿਆ
ਤਜਿਝ
ਤਜੀ
ਤਜੀਅ
ਤਜੀਅਹਿ
ਤਜੀਅਲੇ
ਤਜੀਝ
ਤਜੀਲੇ
ਤਜੇ
ਤਜੈ
ਤਜੋ
ਤਟ
ਤਟਿ
ਤਟਹ
ਤਟਨ
ਤਟਾ
ਤਟਾਂ
ਤਡਹਿ
ਤਡਾਇਆ
ਤਣਾ
ਤਣੀਝ
ਤਣੀਝ
ਤੰਤ
ਤੰਤ੝
ਤਤ
ਤਤਿ
ਤਤ੝
ਤਤਹ
ਤਤਹਿ
ਤਤਕਾਲ
ਤਤਕਾਲਿ
ਤਤਕਾਲੇ
ਤਤਖਿਣ
ਤੰਤ੝ਰ
ਤੰਤ੝ਰ੝
ਤਤ੝ਰ
ਤਤ੝ਰਾਗਤ
ਤਤਾ
ਤਤਿਆ
ਤੰਤੀ
ਤਤੀ
ਤਤੀਆ
ਤਤੇ
ਤੰਤੈ
ਤਤੈ
ਤਤੋ
ਤਥ
ਤਥਿ
ਤਥ੝
ਤਥਾ
ਤਦ
ਤਦਿ
ਤਦਹ੝
ਤਦੂਝ
ਤਦੇ
ਤੰਨ
ਤੰਨਿ
ਤੰਨ੝
ਤਨ
ਤਨਿ
ਤਨ੝
ਤਨਹ
ਤਨਹਿ
ਤਨਕ
ਤਨਨਾ
ਤਨਾ
ਤਨਾਇਓ
ਤਨਾਈ
ਤਨੀ
ਤਨੀਜੈ
ਤਨੂਰ
ਤਨੇ
ਤਨੈ
ਤਨੋ
ਤਨੌ
ਤਪ
ਤਪਿ
ਤਪ੝
ਤਪੰ
ਤਪਸਾ
ਤਪਸਿਆ
ਤਪਸੀ
ਤਪਸੀਅਹ
ਤਪਹਿ
ਤਪਹ੝
ਤਪਤ
ਤਪਤਿ
ਤਪਤ੝
ਤਪਤੈ
ਤਪੰਥਾ
ਤਪੰਦਾ
ਤਪਨ
ਤਪਨ੝
ਤਪਨਾ
ਤਪਾ
ਤਪਾਂ
ਤਪਾਇ
ਤਪਾਇਆ
ਤਪਾਵਸ੝
ਤਪਾਵਸੋ
ਤਪਿਆ
ਤਪੀ
ਤਪੀਆ
ਤਪੀਸਰ
ਤਪੀਸਰ੝
ਤਪੀਸ੝ਰ
ਤਪੇ
ਤਪੈ
ਤਪੋ
ਤਬ
ਤਬਹਿ
ਤਬਹੂੰ
ਤਬਲਬਾਜ
ਤੰਬੂ
ਤਬੇ
ਤਬੇਲਾ
ਤਬੈ
ਤੰਬੋਰ
ਤੰਬੋਲ
ਤੰਬੋਲ੝
ਤਬੋਲ
ਤੰਬੋਲਾ
ਤੰਬੋਲੀ
ਤਮ
ਤਮਾਇ
ਤਮਾਈ
ਤਮਾਝ
ਤਮਾਸਾ
ਤਮਾਸਿਆ
ਤਮਾਸੇ
ਤਮਾਸੈ
ਤਮੋਲ
”ਤਰ
ਤਰਿ
ਤਰ੝
ਤਰਉ
ਤ੝ਰਉਦਸੀ
ਤਰਈ
ਤ੝ਰਈ
ਤਰਸ
ਤਰਸਿ
ਤਰਸ੝
ਤਰਸਹਿ
ਤਰਸਤ
ਤਰਸਦੇ
ਤਰਸਨ
ਤ੝ਰਸਨ
ਤਰਸਨਾ
ਤਰਸਾਇ
ਤਰਸਾਝ
ਤਰਸੈ
ਤਰਹਿ
ਤਰਹਿਗਾ
ਤਰਹ੝
ਤਰਕ
ਤਰਕ੝
ਤਰਕਸ
ਤਰਕਸਬੰਦ
ਤਰਕਨਿ
ਤ੝ਰਖਿ
ਤਰੰਗ
ਤਰੰਗ੝
ਤਰੰਗੰ
ਤਰੰਗਾ
ਤਰੰਗੀ
ਤਰੰਗੇ
ਤਰਣ
ਤਰਣ੝
ਤਰਣੰ
ਤਰਣਹਾਰ੝
ਤਰਣਾ
ਤਰਣੀ
ਤਰਣੇ
ਤਰੰਤ
ਤਰਤ
ਤਰਤਾ
ਤਰਤੀ
ਤਰਤੇ
ਤਰੰਦੜੀ
ਤਰੰਦਾ
ਤਰੰਦਿਆ
ਤਰਨ
ਤਰਨ੝
ਤਰਨਾ
ਤਰਨਾਪੋ
ਤਰਪਣ੝
ਤਰਫ
ਤਰਫਾ
ਤਰਬੀਝ
ਤਰਬੇ
ਤਰਲ
ਤਰਲਾ
ਤਰਵਰ
ਤਰਵਰਿ
ਤਰਵਰ੝
ਤਰਾ
ਤਰਾਉ
ਤਰਾਇ
ਤਰਾਇਓ
ਤਰਾਇਆ
ਤਰਾਇਣ
ਤਰਾਇਣ੝
ਤਰਾਈ
ਤਰਾਂਈ
ਤਰਾਈਝ
ਤਰਾਝ
ਤਰਾਸ
ਤਰਾਸਿ
ਤ੝ਰਾਸ੝
ਤ੝ਰਾਸ
ਤ੝ਰਾਸਾ
ਤਰਾਸਿਆ
ਤਰਾਹ
ਤਰਾਹਿ
ਤ੝ਰਾਹਿ
ਤਰਾਕੀ
ਤ੝ਰਾਘਿ
ਤਰਾਜੀ
ਤਰਾਂਤਿ
ਤਰਾਧੋ
ਤਰਾਨਥ
ਤਰਾਯਉ
ਤਰਾਵਣਿਆ
ਤਰਾਵੈ
ਤਰਾਵੈਗੋ
ਤਰਿਓ
ਤ੝ਰਿਅ
ਤਰਿਆ
ਤ੝ਰਿਸਟਸਿ
ਤ੝ਰਿਸਟੈ
ਤ੝ਰਿਸਨ
ਤ੝ਰਿਸਨਾ
ਤ੝ਰਿਹਦਸ
ਤ੝ਰਿਹਾ
ਤ੝ਰਿਹ੝
ਤ੝ਰਿਕ੝ਟੀ
ਤ੝ਰਿਖਾ
ਤ੝ਰਿਖਾਈ
ਤ੝ਰਿਖਾਵੰਤ
ਤ੝ਰਿਖਾਵੰਤ੝
ਤ੝ਰਿਗਦ
ਤ੝ਰਿਗ੝ਣ
ਤ੝ਰਿਗ੝ਣਿ
ਤ੝ਰਿਣ
ਤ੝ਰਿਣਿ
ਤ੝ਰਿਣ੝
ਤ੝ਰਿਣੰ
ਤ੝ਰਿਤੀਅ
ਤ੝ਰਿਤੀਆ
ਤ੝ਰਿਤੀਝ
ਤ੝ਰਿਪਤ
ਤ੝ਰਿਪਤਿ
ਤ੝ਰਿਪਤਉ
ਤ੝ਰਿਪਤਾ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਇ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਇਆ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਇਣ੝
ਤ੝ਰਿਪਤਾਈ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਝ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਸ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਸਿ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਸਹਿ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਸਾ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਸਿਆ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਸੀ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਸੀਝ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਸੇ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਸੈ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਗਾ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਣੇ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਤਾ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਤੇ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਨ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਨਾ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਨੀ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਨੇ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਨੋ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਰੀ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਰੈ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਵਹਿ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਵਹ੝
ਤ੝ਰਿਪਤਾਵਣਿਆ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਵਣੀ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਵਨ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਵੈ
ਤ੝ਰਿਪਤਾਵੈਗੋ
ਤ੝ਰਿਪਤਿਆ
ਤ੝ਰਿਪਤੀ
ਤ੝ਰਿਪਤੀਝ
ਤ੝ਰਿਪਤੀਵਨਾ
ਤ੝ਰਿਪਤੇ
ਤ੝ਰਿਪਤੈ
ਤ੝ਰਿਪ੝ਯ੝ਯਤੇ
ਤ੝ਰਿਪਲ੝
ਤ੝ਰਿਬਿਧਿ
ਤਰਿਬੇ
ਤ੝ਰਿਭਵਣ
ਤ੝ਰਿਭਵਣਿ
ਤ੝ਰਿਭਵਣ੝
ਤ੝ਰਿਭਵਣੋ
ਤ੝ਰਿਭਵਨ
ਤ੝ਰਿਲੋਚਨ
ਤ੝ਰਿਲੋਚਨ੝
ਤਰੀ
ਤਰੀਅੰ
ਤ੝ਰੀਅ
ਤਰੀਅਲੇ
ਤਰੀਆ
ਤਰੀਆਸ੝
ਤਰੀਝ
ਤਰੀਕਤਿ
ਤਰੀਜੈ
ਤਰ੝ਣ
ਤਰ੝ਣਿ
ਤਰ੝ਣੀ
ਤਰ੝ਨਿ
ਤਰ੝ਨੇ
ਤਰੂਅ
ਤਰੇ
ਤਰੇਇ
ਤ੝ਰੇਤਾ
ਤ੝ਰੇਤੈ
ਤਰੈ
ਤ੝ਰੈ
ਤ੝ਰੈਪਾਲ
ਤਰੋਵਰ
ਤਰੋਵਰ੝
ਤਲ
ਤਲਿ
ਤਲਕੀ
ਤਲਫੈ
ਤਲਬ
ਤਲਬਾ
ਤਲਬੀਝ
ਤਲਾਉ
ਤਲਾਹਾ
ਤਲੀ
ਤਲੀਆਂ
ਤਲੇ
ਤਲੈ
ਤਵ
ਤੜ
ਤੜਫਿ
ਤੜਫੜਾਇ
ਤੜਫੜਾਵੈ
ਤਾ
ਤਾਂ
ਤਾਉ
ਤਾਊ
ਤਾਇਓ
ਤਾਈ
ਤਾਈ.
ਤਾਂਈ
ਤਾਈਜਾ
ਤਾਸ
ਤਾਸਿ
ਤਾਸ੝
ਤਾਹ
ਤਾਹਾ
ਤਾਹਿ
ਤਾਹੀ
ਤਾਹੂ
ਤਾਕ
ਤਾਕ੝
ਤਾਕਹਿ
ਤਾਕੀ
ਤਾਕੈ
ਤਾਕੋ
ਤਾਖਤੀ
ਤਾਗ
ਤਾਗਿ
ਤਾਗਰੀ
ਤਾਗਾ
ਤਾਗੇ
ਤਾਗੈ
ਤਾਗੋ
ਤਾਜ
ਤਾਜਨਿ
ਤਾਜੀ
ਤਾਣ
ਤਾਣਿ
ਤਾਣ੝
ਤਾਣਾ
ਤਾਣਿਅਉ
ਤਾਣਿਆ
ਤਾਣੀ
ਤਾਤ
ਤਾਤਿ
ਤਾਤ੝
ਤਾਤਓ
ਤਾਤਾ
ਤਾਤੀ
ਤਾਂਤੀ
ਤਾਤੇ
ਤਾਨ
ਤਾਨਿ
ਤਾਨ੝
ਤਾਨਾ
ਤਾਨਾਂ
ਤਾਨਿਆ
ਤਾਨੀ
ਤਾਨੈ
ਤਾਪ
ਤਾਪ੝
ਤਾਪਹਿ
ਤਾਪਤੇ
ਤਾਪਨ
ਤਾਪਾ
ਤਾਪੈ
ਤਾਂਬਾ
ਤਾਬੋ
ਤਾਮ
ਤਾਮਿ
ਤਾਮਸ
ਤਾਮਸਿ
ਤਾਮਸ੝
ਤਾਮਸੀ
ਤਾਰ
ਤਾਰਿ
ਤਾਰੰ
ਤਾਰਉ
ਤਾਰਈ
ਤਾਰਸੀ
ਤਾਰਹਿ
ਤਾਰਹ੝
ਤਾਰਕ੝
ਤਾਰਗਿ
ਤਾਰਣ
ਤਾਰਣ੝
ਤਾਰਣਹ
ਤਾਰਣਹਾਰ
ਤਾਰਣਹਾਰ੝
ਤਾਰਣਹਾਰਾ
ਤਾਰਣਹਾਰਿਆ
ਤਾਰਣਹਾਰੋ
ਤਾਰਣਾ
ਤਾਰਣੋ
ਤਾਰਦਾ
ਤਾਰਨ
ਤਾਰਨਿ
ਤਾਰਨਹਾਰੇ
ਤਾਰਨੋ
ਤਾਰ੝ਯ੝ਯਉ
ਤਾਰਾ
ਤਾਰਾਜੀ
ਤਾਰਾਜੂ
ਤਾਰਿਓ
ਤਾਰਿਅਨ੝
ਤਾਰਿਅਮ੝
ਤਾਰਿਆ
ਤਾਰਿਕਾ
ਤਾਰੀ
ਤਾਰੀਅਲੇ
ਤਾਰੀਝ
ਤਾਰੀਲੇ
ਤਾਰੂ
ਤਾਰੇ
ਤਾਰੇਦੜੋ
ਤਾਰੇਨਿ
ਤਾਰੈ
ਤਾਰੋ
ਤਾਲ
ਤਾਲਿ
ਤਾਲ੝
ਤਾਲਕਾ
ਤਾਲਾ
ਤਾਲਾਬੇਲੀ
ਤਾਵਣਿ
ਤਾੜੰਤਿ
ਤਾੜੀ
ਤਿ
ਤਿਉ
ਤਿਅਕਤ
ਤਿਆਸ
ਤਿਆਗਿ
ਤਿਆਗ੝
ਤਿਆਗੰ
ਤਿਆਗਉ
ਤਿਆਗਹਿ
ਤਿਆਗਹ੝
ਤਿਆਗੰਤ
ਤਿਆਗਤ
ਤਿਆਗਦੇ
ਤਿਆਗਨਿ
ਤਿਆਗਨ੝
ਤਿਆਗਨਾ
ਤਿਆਗਨੀ
ਤਿਆਗ੝ਯ੝ਯਿ
ਤ੝ਯ੝ਯਿ-ਗ
ਤਿਆਗਿਓ
ਤਿਆਗਿਆ
ਤਿਆਗੀ
ਤਿਆਗੀਝ
ਤਿਆਗੇ
ਤਿਆਗੇਂ
ਤਿਆਗੈ
ਤਿਆਗੋ
ਤਿਸ
ਤਿਸ੝
ਤਿਸਹਿ
ਤਿਸਕਾਰ
ਤਿਸਟਸਿ
ਤਿਸਟਿਆ
ਤਿਸੰਤੀਆ
ਤਿਸਨ
ਤਿਸਨਾ
ਤਿਸਾ
ਤਿਸਾਇਓ
ਤਿਸਾਈ
ਤਿਸਾਝ
ਤਿਸੈ
ਤਿਹ
ਤਿਹਟੜੇ
ਤਿਹੰਡੀਆ
ਤਿਹਰੇ
ਤਿਹਾਂ
ਤਿਹਾਇਆ
ਤਿਹਾਰੀ
ਤਿਹਾਰੈ
ਤਿਹਾਲ
ਤਿਹਿ
ਤਿਹੀ
ਤਿਹ੝
ਤਿਹੂ
ਤਿਹੂੰ
ਤਿਕਲਿ
ਤਿਕਾਲ
ਤਿਖ
ਤਿਖਈਆ
ਤਿਖਹਾਰੇ
ਤਿਖਾ
ਤਿਖਾਟ
ਤਿਖੀ
ਤਿਚਰ੝
ਤਿਡਾ
ਤਿਣਿ
ਤਿਣ੝
ਤਿਣੰ
ਤਿਤ
ਤਿਤ੝
ਤਿਤਨੀ
ਤਿਤਨੇ
ਤਿਤੜੇ
ਤਿਤ੝ਕਾ
ਤਿਤ੝ਕੀ
ਤਿਤ੝ਕੇ
ਤਿਤੈ
ਤਿਥਹ੝
ਤਿਥਾਊ
ਤਿਥਾਈ
ਤਿਥਾਈਂ
ਤਿਥੈ
ਤਿਦਾਊ
ਤਿਦੂ
ਤਿੰਨ
ਤਿੰਨਿ
ਤਿਨ
ਤਿਨਿ
ਤਿਨ੝
ਤਿਨਹ
ਤਿੰਨ੝ਹ੝ਹ
ਤਿਨ੝ਹ੝ਹ
ਤਿੰਨ੝ਹ੝ਹਾ
ਤਿਨ੝ਹ੝ਹਾ
ਤਿਨਹਿ
ਤਿਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਤਿਨ੝ਹ੝ਹੀ
ਤਿਨਹ੝
ਤਿਨਹੂ
ਤਿਨਹੂੰ
ਤਿਨਕਾ
ਤਿਨਗੇ
ਤਿਨਛੇ
ਤਿੰਨਾ
ਤਿਨਾ
ਤਿੰਨਾਹ
ਤਿਨਾਹ
ਤਿਨਾਹਾ
ਤਿਨਾੜਾ
ਤਿਨਾੜੀ
ਤਿਨਾੜੀਆ
ਤਿਨੀ
ਤਿਨੇਹਾ
ਤਿਨੇਹਿ
ਤਿੰਨੈ
ਤਿਨੈ
ਤਿਪਤਿ
ਤਿਪਤਾਇ
ਤਿਪਤਾਸੈ
ਤਿਪਤੇ
ਤਿਪਤੈ
ਤਿਪਦਾ
ਤਿਪਦੇ
ਤਿਪੀਆ
ਤਿਮਰ
ਤਿਮਰਿ
ਤ੝ਯ੝ਯਿ-ਗ
ਤਿਰਿ
ਤਿਰ੝
ਤਿਰਸਕਾਰ
ਤਿਰੀਆ
ਤਿਰੈ
ਤਿਲ
ਤਿਲ੝
ਤਿਲਕ
ਤਿਲਕ੝
ਤਿਲੰਗ
ਤਿਲਤ
ਤਿਲਨਾ
ਤਿਲਾਹ
ਤਿਲੈ
ਤਿਲੋਕ
ਤਿਲੋਚਨ
ਤਿਲੋਚਨ੝
ਤਿਲੋਚਨਾ
ਤਿਵ
ਤਿਂਵੈ
ਤਿਵੈ
ਤਿੜੰਨ੝ਹ੝ਹ
ਤੀ
ਤੀਆ
ਤੀਝ
ਤੀਸ
ਤੀਸਾ
ਤੀਹ
ਤੀਖਣ
ਤੀਖਣਿ
ਤੀਖਨ
ਤੀਖ੝ਯ੝ਯਣ
ਤੀਜੜੀ
ਤੀਜਾ
ਤੀਜੀ
ਤੀਜੇ
ਤੀਜੈ
ਤੀਨ
ਤੀਨਿ
ਤੀਨੇ
ਤੀਨੈ
ਤੀਨੌ
ਤੀਰ
ਤੀਰਿ
ਤੀਰ੝
ਤੀਰਥ
ਤੀਰਥਿ
ਤੀਰਥ੝
ਤੀਰਥਹ
ਤੀਰਥਾ
ਤੀਰਥਾਂ
ਤੀਰਥਾਝ
ਤੀਰਥੀ
ਤੀਰਾ
ਤੀਰੈ
ਤ੝
ਤ੝ਅ
ਤ੝ਆਨਾ
ਤ੝ਈ
ਤ੝ਸਿ
ਤ੝ਸਹਿ
ਤ੝ਸਾ
ਤ੝ਸਾੜੀਆ
ਤ੝ਸੀ
ਤ੝ਹ
ਤ੝ਹਨੋ
ਤ੝ਹਾਰਿ
ਤ੝ਹਾਰਉ
ਤ੝ਹਾਰਾ
ਤ੝ਹਾਰੀ
ਤ੝ਹਾਰੀਆ
ਤ੝ਹਾਰੇ
ਤ੝ਹਾਰੈ
ਤ੝ਹਾਰੋ
ਤ੝ਹਿ
ਤ੝ਹੀ
ਤ੝ਹੀ.
ਤ੝ਹ੝
ਤ੝ਕਾ
ਤ੝ਕੀਆ
ਤ੝ਕੇ
ਤ੝ਖ
ਤ੝ਖਾ
ਤ੝ਖਾਈਆ
ਤ੝ਖਾਰ
ਤ੝ਖਾਰ੝
ਤ੝ਖਾਰੀ
ਤ੝ੰਗ
ਤ੝ੰਗ੝
ਤ੝ਚਾ
ਤ੝ਛ
ਤ੝ਜਾਰਾ
ਤ੝ਝ
ਤ੝ਝ੝
ਤ੝ਝਹਿ
ਤ੝ਝੀ
ਤ੝ਝੈ
ਤ੝ਟ੝
ਤ੝ਟਉ
ਤ੝ਟਈ
ਤ੝ਟਹਿ
ਤ੝ਟਹੀ
ਤ੝ਟਦੀ
ਤ੝ਟਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਤ੝ਟੜੀਆ
ਤ੝ਟਾ
ਤ੝ਟੀ
ਤ੝ਟੀਆ
ਤ੝ਟੇ
ਤ੝ਟੈ
ਤ੝ਠੜਾ
ਤ੝ਠਾ
ਤ੝ਠਿਆ
ਤ੝ਠੇ
ਤ੝ਠੈ
ਤ੝ਧ
ਤ੝ਧ੝
ਤ੝ਧਹ੝
ਤ੝ਧਨੋ
ਤ੝ਧ੝ਨੋ
ਤ੝ਧੈ
ਤ੝ਪਕ
ਤ੝ਮ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਹਿ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਰਾ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਰੀ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਰੇ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਰੈ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਰੋ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਾ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਾਰ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਾਰਹਿ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਾਰਾ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਾਰੀ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਾਰੇ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਾਰੈ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਾਰੋ
ਤ੝ਮਹਿ
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹੇ
ਤ੝ਮਘਾ
ਤ੝ਮਨਛੇ
ਤ੝ਮਨਥੇ
ਤ੝ਮਨਭਾ
ਤ੝ਮਰਾ
ਤ੝ਮਰੀ
ਤ੝ਮਰੇ
ਤ੝ਮਰੈ
ਤ੝ਮਰੋ
ਤ੝ੰਮਾ
ਤ੝ਮਾ
ਤ੝ਮਾਤੀ
ਤ੝ਮਾਰਾ
ਤ੝ਮਾਰੀ
ਤ੝ਮਾਰੀਆ
ਤ੝ਮਾਰੇ
ਤ੝ਮਾਰੈ
ਤ੝ਮਾਰੋ
ਤ੝ਮੀ
ਤ੝ਮੇ
ਤ੝ਮੈ
ਤ੝ਯੰ
ਤ੝ਰਿ
ਤ੝ਰਸੀ
ਤ੝ਰਹਿ
ਤ੝ਰਕ
ਤ੝ਰਕ੝
ਤ੝ਰਕਾ
ਤ੝ਰਕਾਣੀ
ਤ੝ਰਕੀ
ਤ੝ਰਕੂ
ਤ੝ਰੰਗ
ਤ੝ਰਤ੝
ਤ੝ਰੰਤਹ
ਤ੝ਰਦਾ
ਤ੝ਰਦੇ
ਤ੝ਰਾ
ਤ੝ਰਾਵਹ੝
ਤ੝ਰੀ
ਤ੝ਰੀਆ
ਤ੝ਰੀਆਵਸਥਾ
ਤ੝ਰੇ
ਤ੝ਲਿ
ਤ੝ਲ੝
ਤ੝ਲਸੀ
ਤ੝ਲਹੜਾ
ਤ੝ਲਹਾ
ਤ੝ਲਹੋ
ਤ੝ਲਾ
ਤ੝ਲਾਇਦਾ
ਤ੝ਲਾਈ
ਤ੝ਲਾਈਆ
ਤ੝ਲਾਈਝ
ਤ੝ਲਾਝ
ਤ੝ਲਾਵੈ
ਤ੝ਲਿਓ
ਤ੝ਲਿਆ
ਤ੝ਲੀਅਹਿ
ਤ੝ਲੀਝ
ਤ੝ਲੀਜੈ
ਤ੝ਲੈ
ਤ੝ੜੰਦਿਆ
ਤੂ
ਤੂੰ
ਤੂੰਹੀ
ਤੂਹੀ
ਤੂੰਹੈ
ਤੂਹੈ
ਤੂਹੈਂ
ਤੂਟ
ਤੂਟਿ
ਤੂਟਉ
ਤੂਟਸਿ
ਤੂਟਹਿ
ਤੂਟਤ
ਤੂਟਤੇ
ਤੂਟਾ
ਤੂਟੀ
ਤੂਟੇ
ਤੂਟੈ
ਤੂਠਾ
ਤੂਠੇ
ਤੂਠੈ
ਤੂੰਬੜੀ
ਤੂੰਬਾ
ਤੂੰਮਰ੝
ਤੂਮੜੀ
ਤੂਰ
ਤੂਰ੝
ਤੂਰਾ
ਤੂਰੇ
ਤੂਲਾ
ਤੇ
ਤੇਊ
ਤੇਈ
ਤੇਂਹ
ਤੇਹ
ਤੇਹੜ
ਤੇਹਾ
ਤੇਹਿ
ਤੇਹੀ
ਤੇਹੇ
ਤੇਹੈ
ਤੇਹੋ
ਤੇਗ
ਤੇਗਬੰਦ
ਤੇਜ
ਤੇਜ੝
ਤੇਜਣਿ
ਤੇਜਨ
ਤੇਜਨੜੀ
ਤੇਜਵੰਸੀ
ਤੇਜੋ
ਤੇਟਿਆ
ਤੇਟੈ
ਤੇਤ
ਤੇਤਾ
ਤੇਤੀ
ਤੇਤੀਸ
ਤੇਤੀਸਉ
ਤੇਤੀਸਾ
ਤੇਤੇ
ਤੇਤੋ
ਤੇਨ
ਤੇਰ
ਤੇਰਉ
ਤੇਰਓ
ਤੇਰਸਿ
ਤੇਰਹ
ਤੇਰਾ
ਤੇਰਿਆ
ਤੇਰੀ
ਤੇਰੀਆ
ਤੇਰੀਝ
ਤੇਰੇ
ਤੇਰੈ
ਤੇਰੋ
ਤੇਲ
ਤੇਲ੝
ਤੇਲਕ
ਤੇਲੰਗੀ
ਤੇਲੀ
ਤੇਲੋ
ਤੇਵਡ
ਤੇਵਡ੝
ਤੇਵਰ
ਤੇਵੇਹਾ
ਤੇਵੇਹੇ
ਤੇਵੇਹੋ
ਤੇੜਿ
ਤੈ
ਤੈਂ
ਤੈਸੜਾ
ਤੈਸਾ
ਤੈਸੀ
ਤੈਸੇ
ਤੈਸੈ
ਤੈਸੋ
ਤੈਡਾ
ਤੈਡੀ
ਤੈਡੇ
ਤੈਡੈ
ਤੋ
ਤੋਅ
ਤੋਆ
ਤੋਝ
ਤੋਇ
ਤੋਇਅਹ੝
ਤੋਸਾ
ਤੋਸੈ
ਤੋਹ
ਤੋਹੰ
ਤ+ਹਿ
ਤੋਹਿ
ਤ+ਹੀ
ਤੋਹੀ
ਤੋਖਿ
ਤੋਖਿਓ
ਤੋਖਿਤ
ਤੋਖੀਲੇ
ਤੋਟ
ਤੋਟਿ
ਤੋਟਾ
ਤੋਟੇ
ਤੋਟੈ
ਤੋਤ
ਤੋਪਉ
ਤੋਯੰ
ਤੋਯਣਹ
ਤੋਰ
ਤੋਰਿ
ਤੋਰ੝
ਤੋਰਉ
ਤੋਰਹਿ
ਤੋਰਹ੝
ਤੋਰਾ
ਤੋਰਾਵੈ
ਤੋਰੀ
ਤੋਰੇ
ਤੋਰੈ
ਤੋਰੋ
ਤੋਲ
ਤੋਲਿ
ਤੋਲ੝
ਤੋਲਉ
ਤੋਲਸੀ
ਤੋਲਹਿ
ਤੋਲਣਿ
ਤੋਲਣਹਾਰ੝
ਤੋਲਣਹਾਰਾ
ਤੋਲਾ
ਤੋਲਾਇਆ
ਤ+ਲਾਇਸੀ
ਤੋਲਾਝ
ਤ+ਲਾਹਾ
ਤ+ਲਾਵੈ
ਤੋਲਿਆ
ਤੋਲੀ
ਤੋਲੀਝ
ਤੋਲੀਜਾ
ਤੋਲੇ
ਤੋਲੈ
ਤੋਲੋ
ਤੋੜਿ
ਤੋੜਹਿ
ਤੋੜਨਿ
ਤੋੜਿਆ
ਤੋੜੀ
ਤੋੜੀਝ
ਤੋੜੇ
ਤੋੜੈ
ਤੌ