ਹ linked

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਹ each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


ਹੰ
ਹਂਉ
ਹੰਉ
ਹਉ
ਹੰਉਮੈ
ਹਉਮੈ
ਹਉਰਾ
ਹਉਰੇ
ਹਉਰੋ
ਹਉਲਿ
ਹਉਲੀ
ਹਉਲੇ
ਹਇਓ
ਹਇਆ
ਹਈ
ਹੰਸ
ਹੰਸਿ
ਹੰਸ੝
ਹਸਿ
ਹਸ੝
ਹੰਸਹ
ਹਸਹਿ
ਹਸਣ
ਹਸਣਿ
ਹਸਣ੝
ਹਸਣਾ
ਹਸਤ
ਹਸਤਿ
ਹਸ੝ਤ
ਹਸਤਨੀ
ਹਸਤਾ
ਹਸਤੀ4
ਹਸਤੀ
ਹਸਤੋ
ਹਸੰਦਿਆ
ਹਸਨ
ਹਸਨਾ
ਹਸਨੇ
ਹਸਨੇਹਾਰ੝
ਹਸਨੋ
ਹੰਸਾ
ਹਸਿਆ
ਹਸੀਝ
ਹੰਸ੝ਲਾ
ਹੰਸ੝ਲੇ
ਹਸੂਆ
ਹਸੈ
ਹਹਿ
ਹਹ੝
ਹਕਿ
ਹਕ੝
ਹਕਾ
ਹਕਾਰਾ
ਹਕੀਕਤਿ
ਹਕੀਨਾ
ਹੰਘਈ
ਹਛਨਈ
ਹਛਾ
ਹਛੀ
ਹਛੇ
ਹਛੈ
ਹਜ
ਹਜਾਰ
ਹਜੂਰਿ
ਹਜੂਰੀ
ਹਜੂਰੀਝ
ਹਜੂਰੇ
ਹੰਝ
ਹਟ
ਹਟਿ
ਹਟ੝
ਹਟਕੈ
ਹਟਤਾਰਿ
ਹਟਨਾਲੇ
ਹਟਵਾਣੀ
ਹਟਵਾਣੀਆ
ਹਟੜੀ
ਹਟਾਇ
ਹਟੀਝ
ਹਟੂਆ
ਹਟੈ
ਹਠ
ਹਠਿ
ਹਠ੝
ਹਠਲੀ
ਹਠੀ
ਹਠੀਲੋ
ਹਠੇ
ਹਡ
ਹਡ੝
ਹਡਾ
ਹਡੇ
ਹੰਢਿ
ਹੰਢਹਿ
ਹੰਢਨਿ
ਹਢਾਇ
ਹਢਾਇਆ
ਹੰਢਾਝ
ਹਢਾਝ
ਹਢਾਵਉ
ਹਢਾਵਹਿ
ਹੰਢੀਝ
ਹੰਢੈ
ਹਣਵੰਤ੝
ਹਣਵੰਤਰ੝
ਹੰਤ
ਹੰਤ੝
ਹਤਿ
ਹਤੰ
ਹੰਤਨਾ
ਹਤ੝ਯ੝ਯੰ
ਹੰਤਾ
ਹਤਿਆ
ਹਤਿਆਰਾ
ਹਤਿਆਰਿਆ
ਹਤਿਆਰੀ
ਹਤਿਆਰੇ
ਹਤੀ
ਹਤੇ
ਹਤੈ
ਹਥ
ਹਥਿ
ਹਥ੝
ਹਥਹ੝
ਹਥਾ
ਹਥਾਸਾ
ਹਥਾਹਾ
ਹਥੀ
ਹਥੀਆਰ
ਹਥੀਆਰ੝
ਹਥੋ
ਹਦਰਥਿ
ਹੰਦਾ
ਹਦੀਸਾ
ਹਦੂਰਿ
ਹਦੂਰਾ
ਹਦੂਰੀ
ਹਦੂਰੇ
ਹਨਿ
ਹੰਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਹਨਛੇ
ਹਨੂਮਾਨ
ਹਭ
ਹਭਿ
ਹਭ੝
ਹਭਾ
ਹਭੀਆਂ
ਹਭੇ
ਹਭੋ
ਹਮ
ਹਮ੝ਹ੝ਹਾ
ਹਮ੝ਹ੝ਹਾਰੀ
ਹਮ੝ਹ੝ਹਾਰੇ
ਹਮਹਿ
ਹਮਹ੝
ਹਮਰਾ
ਹਮਰੀ
ਹਮਰੇ
ਹਮਰੈ
ਹਮਰੋ
ਹਮਾ
ਹਮਾਰ
ਹਮਾਰਾ
ਹਮਾਰੀ
ਹਮਾਰੇ
ਹਮਾਰੈ
ਹਮਾਰੋ
ਹਮੀਰ
ਹਮੂ
ਹਰ
ਹਰਿ
ਹਰ੝
ਹਰਉ
ਹਰਝ
ਹਰਸਨ
ਹਰਹਟ
ਹਰਹਿ
ਹਰ੝ਹ੝ਹਿਆਉ
ਹਰਹ੝
ਹਰਕਾਇਆ
ਹਰਖ
ਹਰਖਿ
ਹਰਖ੝
ਹਰਖੰ
ਹਰਖਹ੝
ਹਰਖਵੰਤ
ਹਰਖਾ
ਹਰਖਾਈ
ਹਰਖੀ
ਹਰਖੀਝ
ਹਰਖੇ
ਹਰਣ
ਹਰਣ੝
ਹਰਣੰ
ਹਰਣਹ
ਹਰਣਖੇ
ਹਰਣਾ
ਹਰਣਾਂ
ਹਰਣਾਖਸ
ਹਰਣਾਖਸਿ
ਹਰਣਾਖਸ੝
ਹਰਣਾਖੀ
ਹਰਣਾਖੀਝ
ਹਰਣੀ
ਹਰਤ
ਹਰਤਾ
ਹਰਤੇ
ਹਰਦਾਸ
ਹਰਦੀ
ਹਰਨ
ਹਰਨਾ
ਹਰਨਾਖਿ
ਹਰਨਾਖਸ
ਹਰਨਾਖਸ੝
ਹਰਮ
ਹਰਮਾ
ਹਰ੝ਯ੝ਯਉ
ਹਰਾ
ਹਰਾਮ
ਹਰਾਮ੝
ਹਰਾਮਖੋਰ
ਹਰਾਮਖੋਰ੝
ਹਰਾਮਖੋਰੀ
ਹਰਾਮੀ
ਹਰਿਓ
ਹਰਿਆ
ਹਰਿਆਇਓ
ਹਰਿਹਟ
ਹਰਿਹਾਂ
ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ੝
ਹਰਿਚੰਦਉਰੜੀ
ਹਰਿਚੰਦਉਰੀ
ਹ੝ਰਿਦੈ
ਹਰਿਬੰਸ
ਹਰਿਭਾ
ਹਰਿਮੰਦਰ੝
ਹਰੀ
ਹਰੀਅੰ
ਹਰੀਆ
ਹਰੀਆਰਾ
ਹਰੀਆਵਲ
ਹਰੀਆਵਲ੝
ਹਰੀਆਵਲਾ
ਹਰੀਆਵਲੀ
ਹਰੀਆਵਲੇ
ਹਰੀਝ
ਹਰੀਚੰਦ੝
ਹਰੀਜੈ
ਹਰੂਝ
ਹਰੇ
ਹਰੈ
ਹਰੋ
ਹਲ੝
ਹਲਹਰ
ਹਲਕ੝
ਹਲਕਾਝ
ਹਲਕਿਓ
ਹਲਤ
ਹਲਤਿ
ਹਲਤ੝
ਹਲਤੈ
ਹਲਾਇਨਿ
ਹਲਾਹਲ
ਹਲਾਲ
ਹਲਾਲ੝
ਹਲੀ
ਹਲ੝ਕੀ
ਹਲੇ
ਹਲੇਮੀ
ਹਵਾ
ਹਵਾਇ
ਹਵਾਈ
ਹਵਾਲ
ਹਵਾਲ੝
ਹਵਾਲਾ
ਹਵਾਲੈ
ਹੜ
ਹੜ੝ਹ੝ਹਵਾਣੀਝ
ਹਾ
ਹਾਂ
ਹਾਇ
ਹਾਈ
ਹਾਝ
ਹਾਸਤਾ
ਹਾਸਲ੝
ਹਾਸਾ
ਹਾਸੈ
ਹਾਹਾ
ਹਾਹੈ
ਹਾਕ
ਹਾਕ੝
ਹਾਂਕਤੀ
ਹਾਕਾਰੜਾ
ਹਾਕਾਰਾ
ਹਾਜਰ੝
ਹਾਜਰਾ
ਹਾਜਿਰ
ਹਾਜੀ
ਹਾਟ
ਹਾਟਿ
ਹਾਟ੝
ਹਾਟਿਓ
ਹਾਟੀ
ਹਾਟ੝ਲੀ
ਹਾਟੇ
ਹਾਟੈ
ਹਾਠ
ਹਾਠਾ
ਹਾਠੀ
ਹਾਠੀਸਾ
ਹਾਠੀਲਾ
ਹਾਡ
ਹਾਂਡੀ
ਹਾਂਢੀਝ
ਹਾਢੇ
ਹਾਂਢੈ
ਹਾਣਿ
ਹਾਣ੝
ਹਾਣਤ
ਹਾਣੇ
ਹਾਤ
ਹਾਤੇ
ਹਾਥ
ਹਾਥਿ
ਹਾਥ੝
ਹਾਥਹ੝
ਹਾਥਾ
ਹਾਥਾਲਾ
ਹਾਥੀ
ਹਾਥੇ
ਹਾਦਰਾ
ਹਾਧੋ
ਹਾਨ
ਹਾਨਿ
ਹਾਮਾ
ਹਾਰ
ਹਾਰਿ
ਹਾਰ੝
ਹਾਰਈ
ਹਾਰਹਿ
ਹਾਰਹ੝
ਹਾਰਣੋ
ਹਾਰੰਤ
ਹਾਰਦਾ
ਹਾਰਨਾ
ਹਾਰਾ
ਹਾਰਾਇਅਨ੝
ਹਾਰਾਮ
ਹਾਰਿਓ
ਹਾਰਿਆ
ਹਾਰੀ
ਹਾਰੀਆ
ਹਾਰੀਝ
ਹਾਰੇ
ਹਾਰੈ
ਹਾਰੋ
ਹਾਲ
ਹਾਲਿ
ਹਾਲ੝
ਹਾਲਾ
ਹਾਲੀ
ਹਾਵਾ
ਹਾਵੇ
ਹਾਵੈ
ਹਾੜੰਬੈ
ਹਿਆਉ
ਹਿਆਇ
ਹਿਆਲੀਝ
ਹਿੰਸਾ
ਹਿਕ
ਹਿਕਿ
ਹਿਕ੝
ਹਿਕਸ
ਹਿਕਸ੝
ਹਿਕਨੀ
ਹਿਕਮਤਿ
ਹਿਕਮਤੀ
ਹਿਕੋ
ਹਿੰਙ੝
ਹਿਚਹਿ
ਹਿੰਡੋਲ
ਹਿੰਡੋਲ੝
ਹਿਤ
ਹਿਤ੝
ਹਿਤੰ
ਹਿਤਕਾਰਿ
ਹਿਤਕਾਰ੝
ਹਿਤਕਾਰੀ
ਹਿਤਕਾਰੇ
ਹਿਤਕਾਰੈ
ਹਿਤਨੋ
ਹਿਤ੝ਯ੝ਯੰਤ
ਹਿਤਾਨੀ
ਹਿਤਾਵੈ
ਹਿਤੈ
ਹਿੰਦਵਾਣੀ
ਹਿੰਦਵਾਣੀਆ
ਹਿਦਵਾਣੀਆ
ਹਿੰਦ੝ਸਤਾਨ੝
ਹਿਦ੝ਸਤਾਨ੝
ਹਿੰਦੂ
ਹਿਮਕਰ
ਹਿਰਿ
ਹਿਰਹਿ
ਹਿਰਡ
ਹਿਰਡ੝
ਹਿਰਣੰ
ਹਿਰਤ
ਹਿਰਤੇ
ਹਿਰਦਾ
ਹਿਰਦੇ
ਹਿਰਦੈ
ਹਿਰਨ
ਹਿਰਨ੝
ਹਿਰਾਝ
ਹਿਰਾਨੀ
ਹਿਰਾਨੋ
ਹਿਰਿਓ
ਹਿਰਿਆ
ਹਿਰੀਆ
ਹਿਰੇ
ਹਿਰੈ
ਹਿਲਿਆ
ਹਿਲੈ
ਹਿਵ
ਹਿਵਾਲੇ
ਹਿਵੈ
ਹੀ
ਹੀ.ਉ
ਹੀਂਉ
ਹੀਉ
ਹੀਂਓ”੝
ਹੀਓ
ਹੀ.ਅ
ਹੀਅ
ਹੀਅਉ
ਹੀਅਰਾ
ਹੀਅਰੇ
ਹੀਅਰੈ
ਹੀਅਰੋ
ਹੀਅਲ੝
ਹੀਅੜਾ
ਹੀਅੜੇ
ਹੀਆ
ਹੀਝ
ਹੀਝਂ
ਹੀਝ
ਹੀਂਗ੝
ਹੀਗ੝
ਹੀਗੈ
ਹੀਡ੝
ਹੀਡੋਲੀ
ਹੀਣ
ਹੀਣ੝
ਹੀਣੰ
ਹੀਣਉ
ਹੀਣਸ੝ਯ੝ਯ
ਹੀਣਮਤਿ
ਹੀਣਾ
ਹੀਣੌ
ਹੀਤ
ਹੀਤ੝
ਹੀਤੰ
ਹੀਨ
ਹੀਨ੝
ਹੀਨੰ
ਹੀਨਤ
ਹੀਨੜੀ
ਹੀਨਾ
ਹੀਨੀ
ਹੀਰ
ਹੀਰ੝
ਹੀਰਨ
ਹੀਰਾ
ਹੀਰੇ
ਹੀਰੈ
ਹੀਰੋ
ਹੀਲੜਾ
ਹੀਲਾ
ਹ੝ਅ
ਹ੝ਝ
ਹ੝ਇ
ਹ੝ਈ
ਹ੝ਈਆ
ਹ੝ਈਹੈ
ਹ੝ਸੀਆਰ
ਹ੝ਕਮ
ਹ੝ਕਮਿ
ਹ੝ਕਮ੝
ਹ੝ਕਮਹ੝
ਹ੝ਕਮਨ
ਹ੝ਕਮਾ
ਹ੝ਕਮਾਉ
ਹ੝ਕਮਾਵੈ
ਹ੝ਕਮੀ
ਹ੝ਕਮੇ
ਹ੝ਕਮੈ
ਹ੝ਕਮੋ
ਹ੝ਕਾਮੀ
ਹ੝ਜਤਿ
ਹ੝ਜਰਾ
ਹ੝ਟਇ
ਹ੝ਟਹਿ
ਹ੝ਟਿਓ
ਹ੝ਟੈ
ਹ੝ਣਿ
ਹ੝ੰਤਾ
ਹ੝ਤੀ
ਹ੝ਤੇ
ਹ੝ਤੋ
ਹ੝ੰਮਸ
ਹ੝ਯਉ
ਹ੝ਰਮਤਿ
ਹ੝ਰੀਆ
ਹ੝ਲਾ
ਹੂ
ਹੂੰ
ਹੂਆ
ਹੂਈ
ਹੂਝ
ਹੂਹ
ਹੂਹੂ
ਹੂਟੇ
ਹੂਟੋ
ਹੂਰ
ਹੂਲ
ਹੇ
ਹੇਇ
ਹੇਕ੝
ਹੇਕੜੋ
ਹੇਕੈ
ਹੇਕੋ
ਹੇਚਿ
ਹੇਠਿ
ਹੇਤ
ਹੇਤਿ
ਹੇਤ੝
ਹੇਤੰ
ਹੇਤਾ
ਹੇਤੀ
ਹੇਤੇ
ਹੇਰਿ
ਹੇਰਉ
ਹੇਰਤ
ਹੇਰਾ
ਹੇਰਿਆ
ਹੇਰੀ
ਹੇਰੂ
ਹੇਰੈ
ਹੇਲਾ
ਹੇਂਵ
ਹੇਂਵਹੀ
ਹੇਵਤ
ਹੇੜਾ
ਹੇੜੇ
ਹੈ
ਹੈਂ
ਹੈਨਿ
ਹੈਮੰਚਲਿ
ਹੈਯਾਤੀ
ਹੈਰਤਿ
ਹੈਰਾਣ੝
ਹੈਰਾਨ
ਹੈਰਾਨ੝
ਹੈਰਾਨਾ
ਹੈਰਾਨੈ
ਹੈਰਾਨੋ
ਹੈਵਰ
ਹੈਵਾਨ
ਹੋ
ਹੋਊ
ਹੋਆ
ਹੋਇ
ਹੋਇਓ
ਹੋਇਆ
ਹੋਇਝ
ਹੋਇਸੀ
ਹੋਇਹੈ
ਹੋਇਗਾ
ਹੋਇਗੀ
ਹੋਇਗੋ
ਹੋਇਬਾ
ਹੋਇਬੋ
ਹੋਇਲਾ
ਹ+ਈ
ਹੋਈ
ਹੋਈਅਹਿ
ਹੋਈਆ
ਹੋਈਝ
ਹੋਝ
ਹੋਸ
ਹੋਸਾ
ਹੋਸੀ
ਹੋਹਾ
ਹੋਂਹਿ
ਹੋਹਿ
ਹੋਹਿਆ
ਹੋਹਿਗੇ
ਹੋਹੀ
ਹੋਹ੝
ਹੋਹੇ
ਹੋਹੈ
ਹੋਗ
ਹੋਗ੝
ਹੋਗੀ
ਹੋਗੀਆ
ਹੋਛਉ
ਹੋਛਾ
ਹੋਛੀ
ਹੋਛੀਆ
ਹੋਛੀਝ
ਹੋਛੇ
ਹੋਛੈ
ਹੋਡ
ਹੋਡੀ
ਹੋਣਾ
ਹੋਣੀ
ਹੋਤ
ਹੋਤਿ
ਹੋਤ੝
ਹੋਤਉ
ਹੋਤਾ
ਹੋਤਾਇਆ
ਹੋਤੀ
ਹ+ਤੇ
ਹੋਤੇ
ਹੋਤੋ
ਹੋਤੌ
ਹੋਂਦਾ
ਹੋਦਾ
ਹੋਦਿਆਂ
ਹੋਂਦੀ
ਹੋਦੀ
ਹੋਦੀਆ
ਹੋਦੇ
ਹੋਂਦੈ
ਹੋਦੈ
ਹੋਨ
ਹੋਨਿ
ਹੋਨ੝
ਹੋਨਹਾਰ
ਹੋਨਹਾਰ੝
ਹੋਨਾ
ਹੋਨੀ
ਹੋਮ
ਹੋਮਿ
ਹੋਮਉ
ਹੋਮਤ
ਹੋਮਨ
ਹੋਮਾ
ਹੋਮਾਗਉ
ਹੋਮੀਝ
ਹੋਮੇ
ਹੋਮੈ
ਹੋਯਉ
ਹੋਯੋ
ਹੋਰ
ਹੋਰਿ
ਹੋਰ੝
ਹੋਰਤ੝
ਹੋਰਨਿ
ਹੋਰਨਾ
ਹੋਰਾ
ਹੋਰਿਂਓ
ਹੋਰੀ
ਹੋਰੇ
ਹੋਰੈ
ਹੋਰੋ
ਹੋਲੀ
ਹੋਵਉ
ਹੋਵਈ
ਹੋਵਸਿ
ਹੋਵਹ
ਹੋਵਹਿ
ਹੋਵਹ੝
ਹੋਵਗਿ
ਹੋਵਣਹਾਰ੝
ਹੋਵਣਹਾਰਾ
ਹੋਵਣਾ
ਹੋਵੰਤਿ
ਹੋਵਤ
ਹੋਵਤ੝
ਹੋਵੰਤੀ
ਹੋਵੰਤੋ
ਹੋਵੰਦਾ
ਹੋਵੰਦੇ
ਹੋਵਨਿ
ਹੋਵਨ੝
ਹੋਵਨਹਾਰ
ਹੋਵਨਹਾਰ੝
ਹੋਵਨਹਾਰਾ
ਹੋਵਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਹੋਵਨਾ
ਹੋਵਨੀ
ਹੋਵਾ
ਹੋਵਾਂ
ਹੋਵੀ
ਹੋਵੀਜੈ
ਹੋਵੈ
ਹੋਵੈਨੀ
ਹੋੜੀਝ
ਹੌ