ਡ linked

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਡਉ
ਡਉਰੂ
ਡੰਸ੝
ਡਸਿ
ਡਸੰਤੇ
ਡਸਾਨਾ
ਡਸੀਅਲੇ
ਡਸੀਝ
ਡਸੈ
ਡਹਕਹਿ
ਡਹਕਾਇਆ
ਡਹਕਾਈ
ਡਹਕਾਝ
ਡਹਕਾਵਝ
ਡਹਕਾਵਹ੝
ਡਹਕਾਵੈ
ਡਹਕੈ
ਡੰਕ
ਡਕੈ
ਡਖਣਾ
ਡਖਣੇ
ਡੰਗ
ਡਗਮਗ
ਡਗਮਗੇ
ਡਗਰੀ
ਡਗਰੋ
ਡੰਝ
ਡੰਝਾ
ਡੰਡ
ਡੰਡ੝
ਡੰਡਉਤ
ਡੰਡਉਤਿ
ਡੰਡਧਾਰ
ਡੰਡਲੀ
ਡੰਡਾ
ਡਡਾ
ਡੰਡਾਤਾ
ਡੰਡਾਧਾਰੀ
ਡੰਡੀ
ਡਡੀਆ
ਡਡ੝ਰੀ
ਡੰਡੈ
ਡਡੈ
ਡੰਨ੝
ਡੰਫ੝
ਡਰ
ਡਰਿ
ਡਰ੝
ਡਰਉ
ਡਰਈ
ਡਰਹਿ
ਡਰਣ
ਡਰਣਾ
ਡਰਤ
ਡਰਤ੝
ਡਰਤਾ
ਡਰਤੇ
ਡਰਦਾ
ਡਰਨ੝
ਡਰਨਾ
ਡਰਪਿ
ਡਰਪਹਿ
ਡਰਪਤ
ਡਰਪਨਾ
ਡਰਪਾਵਉ
ਡਰਪੀਝ
ਡਰਪੈ
ਡਰ੝ਯ੝ਯਉ
ਡਰਾ
ਡਰਾਂ
ਡਰਾਉ
ਡਰਾਂਉ
ਡਰਾਇ
ਡਰਾਇਓ
ਡਰਾਇਆ
ਡਰਾਈ
ਡਰਾਝ
ਡਰਾਹੀ
ਡਰਾਂਹੀ
ਡਰਾਨਾ
ਡਰਾਨੇ
ਡਰਾਵਉ
ਡਰਾਵਣਾ
ਡਰਾਵਣੀ
ਡਰਾਵਣੇ
ਡਰਾਵਣੋ
ਡਰਿਓ
ਡਰਿਆ
ਡਰਿਆਹ੝
ਡਰੀਆਸ੝
ਡਰੀਝ
ਡਰੂਆ
ਡਰੈ
ਡਵਿ
ਡਾਇਣ
ਡਾਇਣਿ
ਡਾਹਪਣਿ
ਡਾਕੀ
ਡਾਖੜੋ
ਡਾਂਗੀਆ
ਡਾਂਡ
ਡਾਂਡਾ
ਡਾਡੀ
ਡਾਂਡੇ
ਡਾਢਾ
ਡਾਢਿਆ
ਡਾਢੀ
ਡਾਨ
ਡਾਨਿ
ਡਾਨ੝
ਡਾਨਉ
ਡਾਨੈ
ਡਾਰ
ਡਾਰਿ
ਡਾਰਉ
ਡਾਰਹ੝
ਡਾਰਤ
ਡਾਰਨ
ਡਾਰਾ
ਡਾਰਿਓ
ਡਾਰੀ
ਡਾਰੇ
ਡਾਰੈ
ਡਾਲ
ਡਾਲਿ
ਡਾਲਾ
ਡਾਲੀ
ਡਾਂਵੜਾ
ਡਿਸੰਦੋ
ਡਿਖੰਦੋ
ਡਿਖਾ
ਡਿਗਿ
ਡਿਗੈ
ਡਿਠ
ਡਿਠ੝
ਡਿਠਮ੝
ਡਿਠੜਾ
ਡਿਠੜਿਆ
ਡਿਠੜੋ
ਡਿਠਾ
ਡਿਠਿਆ
ਡਿਠੀ
ਡਿਠੀਆ
ਡਿਠੇ
ਡਿਠੈ
ਡਿਠੋ
ਡਿਠੋਮਿ
ਡਿੰਨਾ
ਡਿੰਭ
ਡਿਵੈ
ਡੀਹਰ
ਡੀਹੜਾ
ਡੀਗਿ
ਡੀਗਨ
ਡੀਠ
ਡੀਠਿ
ਡੀਠ੝
ਡੀਠੜਿਆ
ਡੀਠਾ
ਡੀਠਿਆ
ਡੀਠੀ
ਡੀਠ੝ਲਾ
ਡੀਠੇ
ਡੀਠੈ
ਡ੝ਖ
ਡ੝ਖ੝
ਡ੝ਖੜੇ
ਡ੝ਖਾ
ਡ੝ਖੀ
ਡ੝ਖੇ
ਡ੝ਬਿ
ਡ੝ਬਣ
ਡ੝ਬਣਿ
ਡ੝ਬਤ
ਡ੝ਬੰਤ੝ਯ੝ਯਹ
ਡ੝ਬਤਾ
ਡ੝ਬਦਾ
ਡ੝ਬਦਿਆ
ਡ੝ਬਦੀ
ਡ੝ਬਦੇ
ਡ੝ਬੰਦੋ
ਡ੝ਬਾ
ਡ੝ਬਾਵਹਿ
ਡ੝ਬੀਝ
ਡ੝ਬੇ
ਡ੝ਬੈ
ਡ੝ਬੋਹ੝
ਡ੝ੰਮਿ
ਡ੝ੰਮਣਾ
ਡ੝ੰਮਣੀ
ਡ੝ਮਣੀ
ਡ੝ਮਣੋ
ਡ੝ਲਾਨਾ
ਡ੝ਲਾਵਹਿ
ਡ੝ਲਾਵੈ
ਡ੝ਲਾਵੈਗੋ
ਡੂੰ
ਡੂਇ
ਡੂੰਗਰ
ਡੂੰਗਰਿ
ਡੂੰਗਰ੝
ਡੂਗਰ
ਡੂਗਰਿ
ਡੂਗਰ੝
ਡੂਜੜੋ
ਡੂਬਿ
ਡੂਬਹਿ
ਡੂਬਹਿਗੋ
ਡੂਬਹ੝
ਡੂਬਤ
ਡੂਬਤਾ
ਡੂਬਦੇ
ਡੂਬਾ
ਡੂਬੀ
ਡੂਬੀਅਲੇ
ਡੂਬੇ
ਡੂਬੈ
ਡੂਬੌ
ਡੂਮਿ
ਡੂਮਣੀ
ਡੇਊ
ਡੇਈ
ਡੇਹ
ਡੇਹਿ
ਡੇਂਹੀਆ
ਡੇਹ੝
ਡੇਖਿ
ਡੇਖ੝
ਡੇਖਣ
ਡੇਖਣਹਾਰ੝
ਡੇਖਾਊ
ਡੇਖੈ
ਡੇਰਾ
ਡੇਰੀ
ਡੇਰੇ
ਡੇਵਸਾ
ਡੋਸੜੇ
ਡੋਹਾਗਣਿ
ਡੋਹਾਗਣੀ
ਡੋਬੰਨਿ
ਡੋਬੇ
ਡੋਬੇਨਿ
ਡੋਮ
ਡੋਰ
ਡੋਰਿ
ਡੋਰਾ
ਡੋਰੀ
ਡੋਲ
ਡੋਲਿ
ਡੋਲ੝
ਡੋਲਈ
ਡੋਲਹਿ
ਡੋਲਹ੝
ਡੋਲਤ
ਡੋਲਤਾ
ਡੋਲਤੇ
ਡੋਲਨ
ਡੋਲਨੀ
ਡੋਲਾ
ਡੋਲਾਇ
ਡ+ਲਾਇਆ
ਡੋਲਾਇਆ
ਡ+ਲਾਈ
ਡੋਲਾਝ
ਡੋਲਾਨੇ
ਡੋਲੀ
ਡੋਲੀਝ
ਡੋਲੇ
ਡੋਲੇਤ
ਡੋਲੈ