From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਧ - ਧ linked

Words in the Guru Granth Sahib
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਧਂਉ ਧਉਲ ਧਉਲ੝ ਧਉਲਹਰ ਧਉਲਹਰੀ ਧਉਲੀ ਧਉਲੇ ਧਕ ਧਕਾ ਧਕੇ ਧਜ ਧਜਾ ਧਣਖ੝ ਧਣੀ ਧਣੀਝ ਧਤੂਰਾ ਧੰਧ ਧੰਧਿ ਧੰਧ੝ ਧੰਧਲੀ ਧੰਧੜਾ ਧੰਧੜੇ ਧੰਧੜੈ ਧੰਧਾ ਧਧਾ ਧੰਧਿਆ ਧੰਧੇ ਧੰਧੈ ਧਧੈ ਧੰਨ ਧੰਨਿ ਧੰਨ੝ ਧਨ ਧਨਿ ਧਨ੝ ਧਨੰ ਧਨਹਿ ਧਨਹੀਣ੝ ਧਨਖ੝ ਧਨੰਜੈ ਧਨਵੰਤ ਧਨਵੰਤ੝ ਧਨਵੰਤਹ ਧਨਵੰਤਾ ਧਨਵੰਤੀ ਧਨਵੰਤੇ ਧੰਨਾ ਧਨਾ ਧਨਾਸਰੀ ਧਨਾਸਿਰੀ ਧਨਾਢਿ ਧੰਨੀ ਧਨੀ ਧਨੀਆ ਧਨੀਤਾ ਧੰਨੇ ਧਨੇ ਧੰਨੈ ਧਨੈ ਧੰਨੋ ਧਨ+ ਧਨੋ ਧਪਟ ਧੰਮੀ ਧ੝ਯ੝ਯਾਇ ਧ੝ਯ੝ਯਾਇਅਉ ਧ੝ਯ੝ਯਾਇਅਓ ਧ੝ਯ੝ਯਾਇਆ ਧ੝ਯ੝ਯਾਇਯਉ ਧ੝ਯ੝ਯਾਈ ਧ੝ਯ੝ਯਾਈਝ ਧ੝ਯ੝ਯਾਨ ਧ੝ਯ੝ਯਾਨ੝ ਧ੝ਯ੝ਯਾਨੰ ਧ੝ਯ੝ਯਾਵਣਹ ਧਰ ਧਰਿ ਧਰ੝ ਧਰੰ ਧਰਉ ਧਰਈ ਧਰਈਝ ਧਰਹਾ ਧਰਹਿ ਧਰਹ੝ ਧਰਕਟ ਧਰਕਟੀ ਧ੝ਰਕਟੀ ਧਰਚਰੀ ਧਰਣ ਧਰਣਿ ਧਰਣਾ ਧਰਣੀ ਧਰਣੀਧਰ ਧਰਣੀਧਰ੝ ਧਰਣੀਧਰਾ ਧਰਣੀਧਰੈ ਧਰਣੇ ਧਰਤ ਧਰਤਿ ਧਰਤਾ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ. ਧਰਤੇ ਧਰਤੇਵ ਧਰਨ ਧਰਨਿ ਧਰਨਾ ਧਰਨੀ ਧਰਨੀਧਰ ਧ੝ਰਪੀਝ ਧਰਮ ਧਰਮਿ ਧਰਮ੝ ਧਰਮੰ ਧ੝ਰੰਮ ਧ੝ਰਮ ਧ੝ਰਮਸਾਲ ਧਰਮਰਾਓ ਧਰਮਰਾਇ ਧ੝ਰਮਰਾਇਆ ਧਰਮਾ ਧਰਮਾਤਾ ਧਰਮੀ ਧਰਮੀਆ ਧਰਮੇ ਧਰ੝ਯ੝ਯਉ ਧਰਾ ਧਰਾਇ ਧਰਾਇਓ ਧਰਾਇਆ ਧਰਾਇਣ ਧਰਾਇਣ੝ ਧਰਾਈ ਧਰਾਈਝ ਧਰਾਝ ਧ੝ਰਾਪ ਧ੝ਰਾਪਿ ਧ੝ਰਾਪਸਿ ਧ੝ਰਾਪਿਓ ਧ੝ਰਾਪਿਆ ਧ੝ਰਾਪੀਆ ਧ੝ਰਾਪੀਝ ਧ੝ਰਾਪੇ ਧ੝ਰਾਪੈ ਧਰਿਓ ਧਰਿਓਨ੝ ਧਰਿਅਉ ਧਰਿਆ ਧ੝ਰਿਸਟਬ੝ਧੀ ਧ੝ਰਿਗ ਧ੝ਰਿਗ੝ ਧ੝ਰਿਗੰਤ ਧਰੀ ਧਰੀ. ਧਰੀਅੰ ਧਰੀਆ ਧਰੀਆਂ ਧਰੀਆਸ੝ ਧਰੀਝ ਧਰੀਜੈ ਧ੝ਰ੝ਕਿ ਧ੝ਰ੝ਵ ਧ੝ਰੂ ਧ੝ਰੂਅ ਧਰੇ ਧਰੇਉ ਧਰੇਇ ਧਰੇਈ ਧਰੇਹ ਧਰੇਹ੝ ਧਰੈ ਧ੝ਰੋਹ ਧ੝ਰੋਹਨਿ ਧ੝ਰੋਹ੝ ਧ੝ਰੋਹੇ ਧਵਲ ਧਵਲ੝ ਧਵਲਹਰ੝ ਧਵਲੈ ਧੜਾ ਧੜੀ ਧੜੀਝ ਧੜੇ ਧਾਉ ਧਾਇ ਧਾਇਓ ਧਾਇਆ ਧਾਈ ਧਾਈਝ ਧਾਝ ਧਾਹ ਧਾਹੜੀ ਧਾਹੀ ਧਾਕ੝ ਧਾਗਾ ਧਾਗੇ ਧਾਗੈ ਧਾਣਕ ਧਾਤ੝ ਧਾਤ੝ਰ ਧਾਤੂ ਧਾਧੇ ਧਾਨ ਧਾਨਿ ਧਾਨ੝ ਧਾਨੰ ਧਾਨਾ ਧਾਪੇ ਧਾਮ ਧਾਮਾ ਧਾਯਉ ਧਾਯੰਤੇ ਧਾਰ ਧਾਰਿ ਧਾਰ੝ ਧਾਰੰ ਧਾਰਉ ਧਾਰਈ ਧਾਰਝ ਧਾਰਹਿ ਧਾਰਹ੝ ਧਾਰਣ ਧਾਰਣ੝ ਧਾਰਣੰ ਧਾਰਣਹ ਧਾਰਣਹਾਰ ਧਾਰਣਾ ਧਾਰਣੀ ਧਾਰਤ ਧਾਰਦਾ ਧਾਰਨ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ੝ਯ੝ਯਿਉ ਧਾਰਾ ਧਾਰਿਓ ਧਾਰਿਆ ਧਾਰੀ ਧਾਰੀਅਨ੝ ਧਾਰੀਆ ਧਾਰੀਝ ਧਾਰੀਕ ਧਾਰੇ ਧਾਰੈ ਧਾਰੋ ਧਾਵਉ ਧਾਵਸਿ ਧਾਵਸਿਤਾ ਧਾਵਹ ਧਾਵਹਿ ਧਾਵਹੀ ਧਾਵਹ੝ ਧਾਵਣੀ ਧਾਵਣੀਆ ਧਾਵੰਤ ਧਾਵਤ ਧਾਵਤ੝ ਧਾਵਤੇ ਧਾਵਤੋ ਧਾਵਦਾ ਧਾਵਦੇ ਧਾਵਨ ਧਾਵਨੋ ਧਾਵਰਤਾ ਧਾਵਾ ਧਾਵੀਆ ਧਾਵੈ ਧਿਅਈਝ ਧਿਆਉ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇਓ ਧਿਆਇਆ ਧਿਆਇਝ ਧਿਆਇਸਾ ਧਿਆਇਸੀ ਧਿਆਇਹ੝ ਧਿਆਇਣਾ ਧਿਆਇਥਈ ਧਿਆਇਦਾ ਧਿਆਇਦਿਆ ਧਿਆਇਦੀ ਧਿਆਇਦੇ ਧਿਆਇਨਿ ਧਿਆਇਨ੝ਹ੝ਹਿ ਧਿਆਇਲੇ ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ. ਧਿਆਈਝ ਧਿਆਈਜੈ ਧਿਆਝ ਧਿਆਂਝ ਧਿਆਹਾ ਧਿਆਹੀ ਧਿਆਤਿ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨਿ ਧਿਆਨ੝ ਧਿਆਨੰ ਧਿਆਨਾ ਧਿਆਨਾਂ ਧਿਆਨਾਨਾਂ ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀਆ ਧਿਆਨੇ ਧਿਆਨੋ ਧਿਆਯਉ ਧਿਆਵਉ ਧਿਆਵਈ ਧਿਆਵਝ ਧਿਆਵਹ ਧਿਆਵਹਿ ਧਿਆਵਹਿਗੇ ਧਿਆਵਹੀ ਧਿਆਵਹ੝ ਧਿਆਵਹੇ ਧਿਆਵਣਾ ਧਿਆਵਣਿਆ ਧਿਆਵਤ ਧਿਆਵਨ ਧਿਆਵਨ੝ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ਧਿਆਵਨ੝ਹ੝ਹਿ ਧਿਆਵਨਾ ਧਿਆਵਾ ਧਿਆਵੀਝ ਧਿਆਵੈ ਧ੝ਯ੝ਯਿ-ਵੈ ਧਿਆਵੈਗੋ ਧਿਕਾਰ੝ ਧਿਗ੝ ਧਿਙਾਣਾ ਧਿਙਾਣੈ ਧਿਮਾਣੈ ਧ੝ਯ੝ਯਿ-ਵੈ ਧਿਰਿ ਧਿਰਾਂ ਧੀ ਧੀਅ ਧੀਆ ਧੀਜਈ ਧੀਜਝ ਧੀਜੀਝ ਧੀਜੈ ਧੀਠਾ ਧੀਨ ਧੀਰ ਧੀਰਿ ਧੀਰ੝ ਧੀਰਉ ਧੀਰਝ ਧੀਰਹਿ ਧੀਰਕ ਧੀਰਜ ਧੀਰਜ੝ ਧੀਰਨਿ ਧੀਰਾ ਧੀਰਿਓ ਧੀਰਿਆ ਧੀਰੀਝ ਧੀਰੀਜੈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇਉ ਧੀਰੈ ਧੀਰੈਗੀ ਧੀਰੋਦਿ ਧ੝ਹਿ ਧ੝ਹੈ ਧ੝ਕਣ੝ ਧ੝ਖਿ ਧ੝ਖ੝ ਧ੝ਖਾਂ ਧ੝ਖੀ ਧ੝ਜਾ ਧ੝ਣੈ ਧ੝ੰਧਿ ਧ੝ੰਧਰਾਵਾ ਧ੝ੰਧਲਾ ਧ੝ੰਧੂਕਾਰਿ ਧ੝ੰਧੂਕਾਰਾ ਧ੝ੰਧੂਕਾਰੇ ਧ੝ੰਧੂਕਾਰੈ ਧ੝ੰਧੂਕਾਰੋ ਧ੝ਨਿ ਧ੝ਨਾ ਧ੝ਨਿਕਾਰ ਧ੝ਨਿਤ ਧ੝ਨੀ ਧ੝ਨੀਝ ਧ੝ਨੇ ਧ੝ਨੈ ਧ੝ੰਮਸ ਧ੝ਮਾਈ ਧ੝ਰ ਧ੝ਰਿ ਧ੝ਰ੝ ਧ੝ਰਹ ਧ੝ਰਹ੝ ਧ੝ਰੰਧਰ੝ ਧ੝ਰਾਹ੝ ਧ੝ਰਾਹੂ ਧ੝ਰੇ ਧ੝ਵੀਜੈ ਧੂ ਧੂਉ ਧੂਅ ਧੂੰਆ ਧੂਈ ਧੂਝ ਧੂਹ ਧੂਪ ਧੂਪ੝ ਧੂਪੈ ਧੂੰਮ ਧੂਮ੝ ਧੂਮਾ ਧੂਰ ਧੂਰਿ ਧੂਰਤ੝ ਧੂਰਮ ਧੂਰਾ ਧੂਰਾਇ ਧੂਰਾਵਾ ਧੂਰੀ ਧੂਰੀਝ ਧੂਰੇ ਧੂਲਿ ਧੂੜ ਧੂੜਿ ਧੂੜਾ ਧੂੜੀ ਧੇਣ੝ ਧੇਣਵਾ ਧੇਨ ਧੇਨ੝ ਧੈਰ੝ ਧੋਇ ਧੋਇਆ ਧੋਈ ਧੋਈਝ ਧੋਝ ਧੋਹ ਧੋਹਿ ਧੋਹਿਆ ਧੋਹੀ ਧੋਹ੝ ਧੋਹੇ ਧੋਹੈ ਧੋਖ ਧੋਖਾ ਧੋਖੇ ਧੋਖੈ ਧੋਤਾ ਧੋਤਿਆ ਧੋਤੀ ਧੋਤੀਆ ਧੋਤੇ ਧੋਤੈ ਧੋਪਈ ਧੋਪੈ ਧੋਬੀ ਧੋਮ੝ ਧੋਰ ਧੋਰਾ ਧੋਵਉ ਧੋਵਹ ਧੋਵਹਿ ਧੋਵਹੀ ਧੋਵਹ੝ ਧੋਵਣ ਧੋਵਣਿ ਧੋਵਣਾ ਧੋਵੰਦੋ ਧੋਵਨ ਧੋਵਾ ਧੋਵਾਂ ਧੋਵਾਇਆ ਧੋਵਾਹਾ ਧੋਵੈ ਧੌਲ੝ ​