From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਦ - ਦ linked

Words in the Guru Granth Sahib
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਦਉਤ ਦਉਤ੝ ਦਉਰਾਇਓ ਦਉਰਾਵਉ ਦਉਰਿਓ ਦਉਲਤਿ ਦਇਓ ਦਇਅਲੀਆ ਦਇਆ ਦਇਆਪਤਿ ਦਇਆਰ ਦਇਆਰ੝ ਦਇਆਰਾ ਦਇਆਲ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆਲ੝ ਦਇਆਲੰ ਦਇਆਲਾ ਦਇਆਲੀ ਦਇਆਲੈ ਦਈ ਦਈਆ ਦਝ ਦਸ ਦਸਿ ਦਸਝਂ ਦਸਹ੝ ਦਸਤ ਦਸਤੰਗੀਰ ਦਸਤਗੀਰੀ ਦਸ੝ਤਗੀਰੀ ਦਸੰਤਣ ਦਸਤਾਰ ਦਸੰਦਾ ਦਸਨ ਦਸਨਿ ਦਸਨਾ ਦਸਮ ਦਸਮੀ ਦਸਰਥ ਦਸਵਾ ਦਸਵੇ ਦਸਵੈ ਦਸਵੈਂ ਦਸਾ ਦਸਾਇ ਦਸਾਇਆ ਦਸਾਇਣ੝ ਦਸਾਇਣਾ ਦਸਾਇਦਾ ਦਸਾਇਲੇ ਦਸਾਈ ਦਸਾਝ ਦਸਾਹਰਾ ਦਸਾਹਾ ਦਸਾਕੀ ਦਸਾਣੀ ਦਸਾਨਿਓ ਦਸਾਨੀ ਦਸਾਵਣਿਆ ਦਸਾਵਾ ਦਸਿਆ ਦਸਿਝ ਦਸਿਹ੝ ਦਸੀ ਦਸੂਣੀ ਦਸੇ ਦਸੈ ਦਸੋ ਦਸੋਨਾ ਦਸੌ ਦਹ ਦਹੰ ਦਹਸਿਰਿ ਦਹਸਿਰ੝ ਦਹਸਿਰੋ ਦਹਣ੝ ਦਹਤ ਦਹਤਾ ਦਹਨ ਦਹਨ੝ ਦਹੀ ਦਹੇ ਦਹੈ ਦਖਣੀ ਦਖਨ ਦਖਿਣਿ ਦਖਿਣਹਿ ਦਖਿਣਾ ਦਗਧ ਦਗਰਾ ਦਗਲੀ ਦਗਾਈ ਦਗਾਨਾ ਦਝਿ ਦਝਸੀ ਦਝਹਿ ਦਝਾਂ ਦਝੈ ਦੰਡਧਾਰ ਦੰਤ ਦੰਤ੝ ਦਤ ਦਤ੝ ਦੰਤਾ ਦੰਦ ਦਦਾ ਦੰਦੀ ਦਦੈ ਦਧਿ ਦਧਾ ਦਨੋਤਿ ਦਫਤਰਿ ਦਫਤਰ੝ ਦੰਫਾਨ ਦਬ੝ ਦਬਟੀਝ ਦਬਿਓਹ੝ ਦਬਿਆ ਦਬੀ ਦਬੀਅਹਿ ਦਭ੝ ਦੰਮ ਦੰਮ੝ ਦਮ ਦਮਿ ਦਮ੝ ਦਮੜਾ ਦੰਮਾ ਦੰਮਾਂ ਦਮਾਮਾ ਦਮਾਮਿਆ ਦਮਾਮੇ ਦਮੀ ਦਮੋਦਰ ਦਮੋਦਰ੝ ਦਯ ਦਯਿ ਦਯ੝ ਦਯਾ ਦਯਾਰੰ ਦਯਾਲ ਦਯਾਲਿ ਦਯਾਲ੝ ਦਯਾਲੰ ਦਯਾਲਹ ਦਯੈ ਦਰ ਦਰਿ ਦਰ੝ ਦਰਸ ਦਰਸਿ ਦਰਸ੝ ਦਰਸਨ ਦਰਸਨਿ ਦਰਸਨ੝ ਦਰਸਨੰ ਦਰਸਨਹ ਦਰਸਨਾ ਦਰਸਨੈ ਦਰਸਨੋ ਦਰਸਾ ਦਰਸਾਇਆ ਦਰਸਾਇਣਾ ਦਰਸਾਈ ਦਰਸਾਝ ਦਰਸਾਯਉ ਦਰਸਾਰ ਦਰਸਾਰ੝ ਦਰਸਾਰਾ ਦਰਸਾਰੀ ਦਰਸਾਰੇ ਦਰਸਾਰੈ ਦਰਸਾਵਝ ਦਰਸਾਵੜਾ ਦਰਸਾਵਾ ਦਰਸਾਵੈ ਦਰਸੇਰੈ ਦਰਸੈ ਦਰਹਾਲ੝ ਦਰਹਾਲੀ ਦਰਖਤ ਦਰਗਹ ਦਰਗਹਿ ਦਰਗਾਹ ਦਰਜੀ ਦਰਦ ਦਰਦ੝ ਦਰਦਵੰਦ ਦਰਦਵੰਦ੝ ਦਰਦਾ ਦਰਪਨ ਦਰਪਨਿ ਦਰਬ ਦਰਬਿ ਦਰਬ੝ ਦ੝ਰਬ੝ ਦਰਬਵੰਤ੝ ਦਰਬਾ ਦਰਬਾਰ ਦਰਬਾਰਿ ਦਰਬਾਰ੝ ਦਰਬਾਰਨ ਦਰਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦਰਬੈ ਦਰਮਾਦੇ ਦਰਵਾਜ ਦਰਵਾਜਾ ਦਰਵਾਜੇ ਦਰਵਾਜੈ ਦਰਵਾਣੀ ਦਰਵਾਨ੝ ਦਰਵਾਨੀ ਦਰਵਾਰ ਦਰਵਾਰਿ ਦਰਵਾਰ੝ ਦਰਵਾਰਾ ਦਰਵਾਰੀ ਦਰਵਾਰੇ ਦ੝ਰਵਿਆ ਦਰਵੇਸ ਦਰਵੇਸ੝ ਦਰਵੇਸਾਂ ਦਰਵੇਸਾਵੀ ਦਰਵੇਸੀ ਦ੝ਰਵੈ ਦਰਾ ਦਰਾਹਿ ਦਰਾਹ੝ ਦ੝ਰਿਸਟ ਦ੝ਰਿਸਟਿ ਦ੝ਰਿਸਟੰ ਦ੝ਰਿਸ੝ਟਿ ਦ੝ਰਿਸਟਉ ਦ੝ਰਿਸਟੰਗਨਾ ਦ੝ਰਿਸਟੰਤ ਦ੝ਰਿਸਟੰਤਿ ਦ੝ਰਿਸਟਾਇਓ ਦ੝ਰਿਸਟਾਇਆ ਦ੝ਰਿਸਟਾਝ ਦ੝ਰਿਸਟਾਹਿ ਦ੝ਰਿਸਟਾਗਿਓ ਦ੝ਰਿਸਟਾਨਾ ਦ੝ਰਿਸਟਾਨਾਂ ਦ੝ਰਿਸਟਾਨਿਓ ਦ੝ਰਿਸਟਾਨੀ ਦ੝ਰਿਸਟਾਰ ਦ੝ਰਿਸਟਾਰੰ ਦ੝ਰਿਸਟਾਰੀ ਦ੝ਰਿਸਟਿਓ ਦ੝ਰਿਸਟਿਮਾਨ ਦ੝ਰਿਸਟੀ ਦ੝ਰਿਸਟੀਜਾ ਦ੝ਰਿਸਟੇਹ ਦ੝ਰਿਸਟੇਣ ਦ੝ਰਿਸਟੇਤਾ ਦ੝ਰਿਸਟੋ ਦਰਿਦ੝ਰ ਦਰਿਦ੝ਰ੝ ਦ੝ਰਿੜ ਦ੝ਰਿੜ੝ ਦ੝ਰਿੜਈਆ ਦ੝ਰਿੜ੝ਹਾਇਆ ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਾਇਆ ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਾਝ ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਾਯਉ ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਾਯਾ ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਿਹਓ ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹੀ ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹੀਆ ਦ੝ਰਿੜਹ੝ ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹ੝ ਦ੝ਰਿੜੰਤ ਦ੝ਰਿੜੰਤਿ ਦ੝ਰਿੜੰਤਣਃ ਦ੝ਰਿੜਤਾ ਦ੝ਰਿੜਤਾਰੀ ਦ੝ਰਿੜਾਂ ਦ੝ਰਿੜਾਇ ਦ੝ਰਿੜਾਇਓ ਦ੝ਰਿੜਾਇਅਉ ਦ੝ਰਿੜਾਇਆ ਦ੝ਰਿੜਾਇਦਾ ਦ੝ਰਿੜਾਈ ਦ੝ਰਿੜਾਝ ਦ੝ਰਿੜਾਮੰ ਦ੝ਰਿੜਾਯਉ ਦ੝ਰਿੜਾਵਉ ਦ੝ਰਿੜਾਵਹਿ ਦ੝ਰਿੜਾਵਹ੝ ਦ੝ਰਿੜਾਵਣਿਆ ਦ੝ਰਿੜਾਵੈ ਦ੝ਰਿੜਾਵੈਗੋ ਦ੝ਰਿੜਿਓ ਦ੝ਰਿੜਿਆ ਦ੝ਰਿੜੀ ਦ੝ਰਿੜੀਓ ਦ੝ਰਿੜੀਝ ਦ੝ਰਿੜੀਜੈ ਦ੝ਰਿੜੈ ਦਰੀਆ ਦਰੀਆਉ ਦਰੀਆਇ ਦਰੀਆਵਾ ਦਰੀਆਵੈ ਦ੝ਰ੝ਸਟ ਦ੝ਰ੝ਸਟਾਂ ਦ੝ਰ੝ਸਟਾਈ ਦ੝ਰ੝ਗੰਧਤ ਦ੝ਰ੝ਗੰਧਾ ਦ੝ਰ੝ਗਮ ਦ੝ਰ੝ਮ ਦ੝ਰ੝ਲਭ ਦਰੂਦ ਦਰੇ ਦ੝ਰੋਹ ਦ੝ਰੋਹੰ ਦਰੋਗ ਦਰੋਗ੝ ਦ੝ਰੋਪਤੀ ਦ੝ਰੋਪਦ ਦਲ ਦਲਿ ਦਲ੝ ਦਲਘਾ ਦਲਣ ਦਲਲੇ ਦਲਾਲ ਦਲਾਲ੝ ਦਲਾਲੀ ਦਲਿਦ ਦਲੈ ਦਵਣ ਦ੝ਵਾਰਿ ਦ੝ਵਾਰਿਕਾ ਦੜਿ ਦਾ ਦਾਉ ਦਾਇਆ ਦਾਇਮ ਦਾਇਮ੝ ਦਾਈ ਦਾਈਝ ਦਾਸ ਦਾਸਿ ਦਾਸ੝ ਦਾਸਹ ਦਾਸਤ ਦਾਸਤਣ ਦਾਸਨ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੰਨਾ ਦਾਸਰਾ ਦਾਸਰੀ ਦਾਸਰੇ ਦਾਸਰੋ ਦਾਸਾ ਦਾਸਾਇ ਦਾਸਾਨ ਦਾਸਾਰਾ ਦਾਸਾਵੀਆ ਦਾਸੀ4 ਦਾਸੀ ਦਾਸੀਆ ਦਾਸੇ ਦਾਸੋ ਦਾਹਨਹਾਰ ਦਾਹਨੇ ਦਾਹਾ ਦਾਹਿਣੈ ਦਾਖ ਦਾਗ ਦਾਗ੝ ਦਾਗਰ੝ ਦਾਗਾ ਦਾਗੇ ਦਾਜ੝ ਦਾਜੋ ਦਾਝਿ ਦਾਝਹਿ ਦਾਝਨ੝ ਦਾਝੈ ਦਾਣ੝ ਦਾਣਾ ਦਾਣੀ ਦਾਣੇ ਦਾਤ ਦਾਤਿ ਦਾਤਉ ਦਾਤਨ ਦਾਤੜੀ ਦਾਤੜੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਦਾਤਾਰਿ ਦਾਤਾਰ੝ ਦਾਤਾਰਹ ਦਾਤਾਰਾ ਦਾਤਾਰੇ ਦਾਤਿਆ ਦਾਤੀ ਦਾਤੀ. ਦਾਤੇ ਦਾਤੇਰੈ ਦਾਤੈ ਦਾਤੋ ਦਾਤੌ ਦਾਦਿ ਦਾਦਰ ਦਾਦਰ੝ ਦਾਦਿਰਾ ਦਾਦੀ ਦਾਦ੝ਰ ਦਾਦੇ ਦਾਧਾ ਦਾਧੀ ਦਾਧੀਲੇ ਦਾਧੇ ਦਾਨ ਦਾਨਿ ਦਾਨ੝ ਦਾਨੰ ਦਾਨਸਬੰਦ੝ ਦਾਨਹ੝ ਦਾਨਵ ਦਾਨਵਾ ਦਾਨਾ ਦਾਨਾਂ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀਆ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇਨ ਦਾਨੈ ਦਾਨੋ ਦਾਮ ਦਾਮਿ ਦਾਮ੝ ਦਾਮਨਿ ਦਾਮਨੀ ਦਾਮਾ ਦਾਮੀ ਦਾਮੋਦਰ ਦਾਮੋਦਰ੝ ਦਾਮੋਦਰਹ ਦਾਰਦ ਦਾਰਨ ਦਾਰਾ ਦਾਰਿਦ ਦਾਰਿਦ੝ ਦਾਰਿਦ੝ਰ ਦਾਰਿਦ੝ਰੰ ਦਾਰਿਦ੝ਰ੝ ਦਾਰ੝ਨ ਦਾਰੂ ਦਾਰੂਓ ਦਾਲ ਦਾਲਿ ਦਾਲਦ ਦਾਲਦ੝ ਦਾਲਿਦ ਦਾਲੇ ਦਾਵਣਿ ਦਾਵਨਿ ਦਾਵਾ ਦਾਵੇ ਦਾਵੈ ਦਾੜਾ ਦਾੜੀ ਦਾੜੀਆ ਦਾੜੀਆਂ ਦਿਉਸ ਦਿਉਹਾੜੀ ਦਿਸ ਦਿਸਿ ਦਿਸਈ ਦਿਸਹ ਦਿਸਹਿ ਦਿਸਟਿ ਦਿਸਟਾਵੈ ਦਿਸਟੈ ਦਿਸੰਤਰ ਦਿਸੰਤਰਿ ਦਿਸੰਤਰ੝ ਦਿਸੰਤਰੀ ਦਿਸੰਤਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦਿਸਦਾ ਦਿਸੰਨਿ ਦਿਸਨਿ ਦਿਸੰਨ੝ਹ੝ਹਿ ਦਿਸਨ੝ਹ੝ਹਿ ਦਿਸਮ੝ ਦਿਸਾ ਦਿਸਾਖ ਦਿਸਾਪ੝ਰੀ ਦਿਸਾਵਰ ਦਿਸਾਵਰੀ ਦਿਸੇ ਦਿਸੈ ਦਿਹ ਦਿਹੰਦ ਦਿਹਰੀ ਦਿਹਾ ਦਿਹਾਈ ਦਿਹਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਹਾੜੈ ਦਿਹਿ ਦਿਹ੝ ਦਿਹੈ ਦਿਖਈਆ ਦਿਖਈਝ ਦਿਖਹ੝ ਦਿਖਨਥੇ ਦਿਖਲਾਇਆ ਦਿਖਲਾਈ ਦਿਖਲਾਵਉ ਦਿਖਲਾਵਹਿ ਦਿਖਲਾਵੈ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾਉ ਦਿਖਾਇ ਦਿਖਾਇਓ ਦਿਖਾਇਆ ਦਿਖਾਇਣਾ ਦਿਖਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿਖਾਈਝ ਦਿਖਾਝ ਦਿਖਾਧਾ ਦਿਖਾਯਾ ਦਿਖਾਰਿਆ ਦਿਖਾਰੀਆ ਦਿਖਾਰੈ ਦਿਖਾਲਿ ਦਿਖਾਲਹਿ ਦਿਖਾਲਦਾ ਦਿਖਾਲਨ੝ ਦਿਖਾਲਾ ਦਿਖਾਲਿਆ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿਖਾਲੀਝ ਦਿਖਾਲੇ ਦਿਖਾਵਉ ਦਿਖਾਵਈ ਦਿਖਾਵਝ ਦਿਖਾਵਹਿ ਦਿਖਾਵਹ੝ ਦਿਖਾਵਣਿਆ ਦਿਖਾਵਨੀ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਵੈ ਦਿਖਾਵੈਗੋ ਦਿਖੀਜੈ ਦਿਖੀਤਾ ਦਿਖੈ ਦਿਗ ਦਿਗੰਬਰ ਦਿਗੰਬਰ੝ ਦਿਗੰਬਰਾ ਦਿਗਰ ਦਿਗਰਿ ਦਿਚੰਨ੝ਹ੝ਹਿ ਦਿਚੈ ਦਿਜਇ ਦਿਣਸ੝ ਦਿੰਤ੝ ਦਿਤਿ ਦਿਤਨੋ ਦਿਤਮ੝ ਦਿਤੜਾ ਦਿਤੜੀ ਦਿਤਾ ਦਿਤਿਅਨ੝ ਦਿਤੀ ਦਿਤੀਓ ਦਿਤੀਅਨ੝ ਦਿਤੀਆ ਦਿਤੀਨ੝ ਦਿਤੀਮ੝ ਦਿਤੇ ਦਿਤੈ ਦਿਤੋਸ੝ ਦਿਤੋਨ੝ ਦਿਨ ਦਿਨਿ ਦਿਨ੝ ਦਿਨਸ ਦਿਨਸ੝ ਦਿਨਹਿ ਦਿਨਕਰੋ ਦਿਨਛੇ ਦਿਨੰਤਿ ਦਿਨੰਤ੝ ਦਿਨਥੇ ਦਿਨਾ ਦਿਨੀਅਰ੝ ਦਿਨੈ ਦਿਨੋ ਦਿਬ ਦਿਬ੝ਯ੝ਯ ਦਿਰਾਨੀ ਦਿਲ ਦਿਲਿ ਦਿਲ੝ ਦਿਲਹਿ ਦਿਲਹ੝ ਦਿਲਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਲਾਵਰ ਦਿਲੈ ਦਿਵਈਹੈ ਦਿਵਸ ਦਿਵਸ੝ ਦਿਵਾ ਦਿਵਾਇਓ ਦਿਵਾਇਆ ਦਿਵਾਇਝ ਦਿਵਾਇਬਾ ਦਿਵਾਈ ਦਿਵਾਝ ਦਿਵਾਜਾ ਦਿਵਾਜੇ ਦਿਵਾਨ੝ ਦਿਵਾਨਾ ਦਿਵਾਨਾਂ ਦਿਵਾਨੀ ਦਿਵਾਨੇ ਦਿਵਾਲ ਦਿਵਾਵੈ ਦਿਵਾਵੈਗੋ ਦਿਵੈ ਦਿੜ੝ ਦਿੜੰ ਦਿੜਹ੝ ਦਿੜਤਾ ਦਿੜਾਇਆ ਦਿੜਾਝ ਦਿੜਾਵੈ ਦਿੜਿਆ ਦਿੜੀ ਦਿੜੇ ਦੀ ਦੀਉ ਦੀਓ ਦੀਓਇ ਦੀਅਉ ਦੀਅਨ੝ ਦੀਅਰਾ ਦੀਆ ਦੀਝ ਦੀਈ ਦੀਝ ਦੀਸਿ ਦੀਸਈ ਦੀਸਹਿ ਦੀਸਹੀ ਦੀਸਤ ਦੀਸੈ ਦੀਖਿਆ ਦੀਜਈ ਦੀਜਹਿ ਦੀਜੀਝ ਦੀਜੈ ਦੀਤ ਦੀਤ੝ ਦੀਤਾ ਦੀਤੀ ਦੀਦੰ ਦੀਦਨੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀਦਾਰਿ ਦੀਦਾਰ੝ ਦੀਨ ਦੀਨ੝ ਦੀਨ੝ਹ੝ਹ ਦੀਨ੝ਹ੝ਹਾ ਦੀਨ੝ਹ੝ਹੀ ਦੀਨ੝ਹ੝ਹੇ ਦੀਨਾ ਦੀਨੀ ਦੀਨੇ ਦੀਨੋ ਦੀਪ ਦੀਪ੝ ਦੀਪੰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਕਿ ਦੀਪਕ੝ ਦੀਪਕੀ ਦੀਪਕੋ ਦੀਪਾ ਦੀਪਾਂ ਦੀਪਾਇਓ ਦੀਪਾਇਅਉ ਦੀਪਾਇਆ ਦੀਪਾਈ ਦੀਪਾਈਝ ਦੀਪਾਹਾ ਦੀਪਾਹਿ ਦੀਪਾਯਉ ਦੀਬਾਣ ਦੀਬਾਣਿ ਦੀਬਾਣ੝ ਦੀਬਾਣਹ੝ ਦੀਬਾਣੀ ਦੀਬਾਣੀਝ ਦੀਬਾਣੋ ਦੀਬਾਨ ਦੀਬਾਨਿ ਦੀਬਾਨ੝ ਦੀਰਘ ਦੀਰਘ੝ ਦੀਵਨਾ ਦੀਵਰਾ ਦੀਵੜੇ ਦੀਵਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀਵਾਨਿ ਦੀਵਾਨ੝ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀਵੀ ਦੀਵੇ ਦੀਵੈ ਦ੝ਆਉ ਦ੝ਆਇ ਦ੝ਆਈ ਦ੝ਆਸਿ ਦ੝ਆਦਸ ਦ੝ਆਦਸਿ ਦ੝ਆਦਸੀ ਦ੝ਆਪਰਿ ਦ੝ਆਪਰ੝ ਦ੝ਆਪ੝ਰਿ ਦ੝ਆਪ੝ਰ੝ ਦ੝ਆਰ ਦ੝ਆਰਿ ਦ੝ਆਰ੝ ਦ੝ਆਰੰ ਦ੝ਆਰਹਿ ਦ੝ਆਰਾ ਦ੝ਆਰਿਆ ਦ੝ਆਰੀ ਦ੝ਆਰੇ ਦ੝ਆਰੈ ਦ੝ਆਰੋ ਦ੝ਆਲੈ ਦ੝ਇ ਦ੝ਈਆ ਦ੝ਸਹ ਦ੝ਸਟ ਦ੝ਸਟ੝ ਦ੝ਸਟਾ ਦ੝ਸਟਾਂ ਦ੝ਸਟਾਰਿਓ ਦ੝ਸਟਾਰੀ ਦ੝ਸਟੀ ਦ੝ਸਮਣ ਦ੝ਸਮਨ ਦ੝ਸਮਨ੝ ਦ੝ਸਮਨਾ ਦ੝ਹ ਦ੝ਹਸਾਸਨ ਦ੝ਹਹੂ ਦ੝ਹਹੂੰ ਦ੝ਹਕਰਮ ਦ੝ਹਕ੝ਰਿਤ ਦ੝ਹਚਾਰਣਿ ਦ੝ਹਚਾਰਣੀ ਦ੝ਹਚਾਰੀ ਦ੝ਹਚਾਰੀਆ ਦ੝ਹਾ ਦ੝ਹਾਂ ਦ੝ਹਾਈ ਦ੝ਹਾਗਣਿ ਦ੝ਹਾਗਣੀ ਦ੝ਹਾਗਨਿ ਦ੝ਹਾਵੈ ਦ੝ਹਿ ਦ੝ਹੀ ਦ੝ਹ੝ ਦ੝ਹੂ ਦ੝ਹੂੰ ਦ੝ਹੇਰਾ ਦ੝ਹੇਰੀ ਦ੝ਹੇਲੜੀਆ ਦ੝ਹੇਲਾ ਦ੝ਹੇਲੀ ਦ੝ਹੇਲੇ ਦ੝ਕ੝ਰਿਤ ਦ੝ਕ੝ਰਿਤ੝ ਦ੝ਖ ਦ੝ਖਿ ਦ੝ਖ੝ ਦ੝ਖੰ ਦ੝ਖਹਰ੝ ਦ੝ਖਹਰਣ ਦ੝ਖੰਤ ਦ੝ਖਦਾਈ ਦ੝ਖਦਾਰੀ ਦ੝ਖਨਿ ਦ੝ਖਨ੝ ਦ੝ਖਨਹ ਦ੝ਖ੝ਯ੝ਯੰ ਦ੝ਖਾ ਦ੝ਖਾਝ ਦ੝ਖਾਹੀ ਦ੝ਖਾਲਾ ਦ੝ਖਾਲੀ ਦ੝ਖਿਆ ਦ੝ਖਿਆਰੀ ਦ੝ਖੀ ਦ੝ਖੀਆ ਦ੝ਖੀਝ ਦ੝ਖੀਝ ਦ੝ਖੇ ਦ੝ਖੋ ਦ੝ਗਣ ਦ੝ਗਣੀ ਦ੝ਗਾਣਾ ਦ੝ਗ੝ਣ ਦ੝ਗ੝ਣੇ ਦ੝ਘਟ ਦ੝ਚਿਤੇ ਦ੝ਤਰ ਦ੝ਤਰ੝ ਦ੝ਤਰਹ ਦ੝ਤੀਅ ਦ੝ਤੀਆ ਦ੝ਤੀਝ ਦ੝ਤ੝ਕੀ ਦ੝ਤ੝ਕੀਆ ਦ੝ਤ੝ਕੇ ਦ੝ਤੇੜਾ ਦ੝ੰਦਰ ਦ੝ਧ ਦ੝ਧਿ ਦ੝ਧ੝ ਦ੝ਧਾ ਦ੝ਧੈ ਦ੝ਨਿਆਈ ਦ੝ਨੀ ਦ੝ਨੀ.ਆ ਦ੝ਨੀਆ ਦ੝ਨੀਆਂ ਦ੝ਨੀਆਇ ਦ੝ਨੀਆਈਝ ਦ੝ਨੀਆਦਾਰ ਦ੝ਨੀਦਾਰ੝ ਦ੝ਪਦਾ ਦ੝ਪਦੇ ਦ੝ਬਲਿ ਦ੝ਬਲਾ ਦ੝ਬਲੀਆ ਦ੝ਬਿਧਾ ਦ੝ੰਮਣੀ ਦ੝ਮਾਲੜਾ ਦ੝ਯਾ ਦ੝ਯੀ ਦ੝ਯੈ ਦ੝ਰਗੰਧ ਦ੝ਰਗਮ ਦ੝ਰਗਾ ਦ੝ਰਗਾਦਿ ਦ੝ਰਗਾਧੇ ਦ੝ਰਜਨ ਦ੝ਰਜਨ੝ ਦ੝ਰਜਨਹ ਦ੝ਰਜਨਾ ਦ੝ਰਜੋਧਨ ਦ੝ਰਜੋਧਨ੝ ਦ੝ਰੰਤ ਦ੝ਰਤ ਦ੝ਰਤ੝ ਦ੝ਰਬਚਨ ਦ੝ਰਬਲ ਦ੝ਰਬਾਸਾ ਦ੝ਰਮਤਿ ਦ੝ਰਮਤਿਹ ਦ੝ਰਮਤੀ ਦ੝ਰਮਤੀਆ ਦ੝ਰਲਭ ਦ੝ਰਲਭੰ ਦ੝ਰਲਭ੝ਯ੝ਯ ਦ੝ਰਾਉ ਦ੝ਰਾਇ ਦ੝ਰਾਈ. ਦ੝ਰਾਝ ਦ੝ਰਾਚਾਰੀ ਦ੝ਰਾਛੈ ਦ੝ਰਾਤੇ ਦ੝ਰੈ ਦ੝ਲਹਨੀ ਦ੝ਲੰਭ ਦ੝ਲੰਭ੝ ਦ੝ਲਭ ਦ੝ਲਭ੝ ਦ੝ਲਭਾਇਆ ਦ੝ਲਭਾਹੀ ਦ੝ਲਭਾਵਉ ਦ੝ਲਾਰਿਓ ਦ੝ਲੀਚਾ ਦ੝ਲੀਚਿਆ ਦ੝ਲੀਚੈ ਦੂ ਦੂੰ ਦੂਆ ਦੂਝ ਦੂਸਰ ਦੂਸਰ੝ ਦੂਸਰੋ ਦੂਖ ਦੂਖਿ ਦੂਖ੝ ਦੂਖਹ ਦੂਖਨ ਦੂਖਨਿ ਦੂਖਨਾ ਦੂਖਾ ਦੂਖੀ ਦੂਖੇ ਦੂਜੜੀ ਦੂਜੜੈ ਦੂਜਾ ਦੂਜਾਣੇ ਦੂਜੀ ਦੂਜੇ ਦੂਜੇਰੈ ਦੂਜੈ ਦੂਣ ਦੂਣਿ ਦੂਣਾ ਦੂਣੀ ਦੂਤ ਦੂਤਿ ਦੂਤ੝ ਦੂਤਹ ਦੂਤਨ ਦੂਤਾ ਦੂਤਾਰੇ ਦੂੰਦਰ ਦੂਧ ਦੂਧਿ ਦੂਧ੝ ਦੂਧਹਿ ਦੂਧਾਧਾਰੀ ਦੂਧੈ ਦੂਨਾ ਦੂਬਲਾ ਦੂਰ ਦੂਰਿ ਦੂਰ੝ ਦੂਰਹਿ ਦੂਰਹ੝ ਦੂਰਣਹ ਦੂਰੰਤਰਿ ਦੂਰਬਾ ਦੂਰਾਇਓ ਦੂਰਾਈ ਦੂਰਾਰੀ ਦੂਰੀ ਦੂਰੇ ਦੂਲਹ ਦੂਲਹ੝ ਦੂੜਾ ਦੇ ਦੇਂਉ ਦੇਉ ਦੇਊ ਦੇਅਹ੝ ਦੇਇ ਦੇਈ ਦੇਸ ਦੇਸਿ ਦੇਸ੝ ਦੇਸਹਿ ਦੇਸੰਤਰ ਦੇਸੰਤਰ੝ ਦੇਸਨਿ ਦੇਸਾ ਦੇਸਾਂਗਿਓ ਦੇਸੀ ਦੇਂਹ ਦੇਹ ਦੇਹੰ ਦੇਹਧਾਰ ਦੇਹੜਿ ਦੇਹਾ ਦੇਹਾਦਿ ਦੇਂਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹੀ ਦੇਹ੝ ਦੇਹ੝ਗੇ ਦੇਹ੝ਰਾ ਦੇਹ੝ਰੀ ਦੇਹ੝ਰੀਆ ਦੇਹ੝ਰੇ ਦੇਹ੝ਰੈ ਦੇਹੂ ਦੇਹੈ ਦੇਹੋ ਦੇਖ ਦੇਖਿ ਦੇਖ੝ ਦੇਖੰ ਦੇਖਉ ਦੇਖਝ ਦੇਖਸਾ ਦੇਖਹ ਦੇਖਹਿ ਦੇਖਹ੝ ਦੇਖਣ ਦੇਖਣਿ ਦੇਖਣ੝ ਦੇਖਣਹਾਰ੝ ਦੇਖਣਹਾਰੀਆ ਦੇਖਣਹਾਰੇ ਦੇਖਣਹਾਰੋ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣੈ ਦੇਖਤ ਦੇਖੰਤਾ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਿਆ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਨ ਦੇਖਨਿ ਦੇਖਨਹਾਰਾ ਦੇਖਨ੝ਹ੝ਹੇ ਦੇਖਨੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖਾਂ ਦੇਖਾਇ ਦੇਖਾਇਆ ਦੇਖਾਇਦਾ ਦੇਖਾਈ ਦੇਖਾਰੇ ਦੇਖਾਲਿਆ ਦੇਖਾਲਿਹ੝ ਦੇਖਾਲੇ ਦੇਖਾਵਹੀ ਦੇਖਾਵਣਿਆ ਦੇਖਿਓ ਦੇਖਿਅਉ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਝ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀਅਤ੝ ਦੇਖੀਝ ਦੇਖੇ ਦੇਖੈ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੌ ਦੇਗ ਦੇਣ ਦੇਣਿ ਦੇਣਾ ਦੇਣੈ ਦੇਤ ਦੇਤ੝ ਦੇਤਾ ਦੇਤੇ ਦੇਤੋ ਦੇਂਦਾ ਦੇਦਾ ਦੇਦਿਆ ਦੇਦੀ ਦੇਦੀਪ੝ਯ੝ਯ ਦੇਂਦੇ ਦੇਦੇ ਦੇਨ ਦੇਨਿ ਦੇਨ੝ ਦੇਨਹਾਰ ਦੇਨਹਾਰ੝ ਦੇਨਹਾਰਾ ਦੇਨ੝ਹ੝ਹਿ ਦੇਨਾ ਦੇਨੀ ਦੇਰ ਦੇਵ ਦੇਵਉ ਦੇਵਈ ਦੇਵਸੀ ਦੇਵਹ ਦੇਵਹਿ ਦੇਵਹੀ ਦੇਵਹ੝ ਦੇਵਹੋ ਦੇਵਕਰੀ ਦੇਵਕਾ ਦੇਵਕੀ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਦੇਵਣ ਦੇਵਣਹਾਰ ਦੇਵਣਹਾਰਿ ਦੇਵਣਹਾਰ੝ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਦੇਵਣਹਾਰੈ ਦੇਵਣਹਾਰੋ ਦੇਵਣਾ ਦੇਵਣਿਆ ਦੇਵੰਤ ਦੇਵਤ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਿਆ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵਦਾ ਦੇਵਨ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦੇਵਨਹਾਰ੝ ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਦੇਵਨੀ ਦੇਵਰ ਦੇਵਲ ਦੇਵਾ ਦੇਵਾਂ ਦੇਵਾਇਆ ਦੇਵਾਇਣਾ ਦੇਵਾਈ ਦੇਵਾਈਆ ਦੇਵਾਝ ਦੇਵਾਕਰ ਦੇਵਾਧਿ ਦੇਵਾਨਾ ਦੇਵਾਨਿਆ ਦੇਵਾਨੀ ਦੇਵਾਨੇ ਦੇਵਾਲਿਆ ਦੇਵਾਲੀਝ ਦੇਵਾਵੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵੀਆ ਦੇਵੈ ਦੈ ਦੈਆਰ ਦੈਆਲ ਦੈਆਲ੝ ਦੈਆਲਾ ਦੈਹਉ ਦੈਣੀ ਦੈਤ ਦੈਤਿ ਦੈਤ੝ ਦੈਤਹ੝ ਦੈਤਾ ਦੈਤੈ ਦੈਨ ਦੈਨਹਾਰ ਦੈਨਹਾਰ੝ ਦੈਲਾ ਦੋ ਦੋਊ ਦ+ਆਲੈ ਦੋਇ ਦੋਈ ਦੋਸ ਦੋਸ੝ ਦੋਸਤੀ ਦੋਸਾ ਦੋਸਾਂ ਦੋਸੀ ਦੋਹਰਾ ਦੋਹਾ ਦ+ਹਾਗਣਿ ਦੋਹਾਗਣਿ ਦੋਹਾਗਣੀ ਦੋਹੀ ਦੋਖ ਦੋਖਿ ਦੋਖ੝ ਦੋਖੰ ਦੋਖਹ ਦੋਖਨ ਦੋਖੜੈ ਦੋਖਾ ਦੋਖੀ ਦੋਖੀਆ ਦੋਖੇ ਦੋਖੈ ਦੋਜ ਦੋਜਕ ਦੋਜਕਿ ਦੋਜਕ੝ ਦੋਤਿ ਦੋਤ੝ ਦੋਨਉ ਦੋਨੋ ਦੋਮ ਦੋਰਾਹਾ ਦੋਲ ਦੋਲਕ ਦੋਲੀਚੇ ਦੋਵਰ ਦੋਵੈ