From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਘ ਘ linked

Words in the Guru Granth Sahib
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਘਸਿ ਘਸਿਆ ਘਸੀਝ ਘਸੈ ਘਘਾ ਘਘੈ ਘੰਙੈ ਘਚੋਲਾ ਘਟ ਘਟਿ ਘਟ੝ ਘਟਹਿ ਘਟੰਤ ਘਟਤ ਘਟਤ੝ ਘਟਤਾ ਘਟਨ ਘੰਟਾ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਘਟਾਊ ਘਟਾਈ ਘਟਾਝ ਘਟਾਣੇ ਘਟਾਵਉ ਘਟਿਓ ਘਟੀ ਘਟੀਝ ਘਟ੝ਕੇ ਘਟੇ ਘਟੈ ਘਠਾ ਘੰਡਾ ਘਣ ਘਣਾ ਘਣੀ ਘਣੇ ਘਣੇਰਾ ਘਣੇਰਿਆ ਘਣੇਰੀ ਘਣੇਰੀਆ ਘਣੇਰੇ ਘਣੈ ਘਣੋ ਘਣੌ ਘਤਿ ਘਤ੝ ਘਤਿਆ ਘਤੇ ਘਤੈ ਘਨ ਘਨ੝ ਘਨਹਰ ਘਨਹਰ੝ ਘਨਹਾਰੇ ਘਨਘੋਰ ਘਨਾ ਘਨਿਹਰ ਘਨਿਹਰ੝ ਘਨੀ ਘਨੇ ਘਨੇਰਾ ਘਨੇਰੀ ਘਨੇਰੀਆ ਘਨੇਰੇ ਘਨੇਰੈ ਘਨੇਰੋ ਘਨੈ ਘਨੋ ਘਬ੝ ਘਰ ਘਰਿ ਘਰ੝ ਘਰਹਾਈ ਘਰਹਿ ਘਰਰਿ ਘ੝ਰਾਉ ਘਰਾਹ੝ ਘਰਿਆ ਘ੝ਰਿਤ ਘਰੀ ਘਰੀਅ ਘਰੀਆਂ ਘਰੂਆ ਘਰੇ ਘਰੈ ਘਲੇ ਘਲੈ ਘੜਿ ਘੜਣ ਘੜਥਲੀ ਘੜਨ ਘੜਾ ਘੜਾਇ ਘੜਾਇਦਾ ਘੜਾਈਝ ਘੜਾਵੈ ਘੜਿਓ ਘੜਿਆ ਘੜੀ ਘੜੀਅਹਿ ਘੜੀਆ ਘੜੀਆਲ ਘੜੀਆਲ੝ ਘੜੀਝ ਘੜੀਝ ਘੜੂਅਲੋ ਘੜੇ ਘੜੈ ਘਾਉ ਘਾਇ ਘਾਝ ਘਾਸ ਘਾਸ੝ ਘਾਸੀ ਘਾਹ ਘਾਹ੝ ਘਾਘਰੈ ਘਾਟ ਘਾਟਿ ਘਾਟ੝ ਘਾਟਸਿ ਘਾਟਿਆ ਘਾਟੀ ਘਾਟੀਂ ਘਾਟੇ ਘਾਟੈ ਘਾਣਿ ਘਾਣੀ ਘਾਣੀਆ ਘਾਣੀਝ ਘਾਤ ਘਾਤ੝ ਘਾਤਨੀ ਘਾਤੀ ਘਾਮ ਘਾਂਮ ਘਾਮਾ ਘਾਲ ਘਾਲਿ ਘਾਲਹਿ ਘਾਲਹ੝ ਘਾਲਕਾ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਤ ਘਾਲਤੇ ਘਾਲਦਾ ਘਾਲਨਿ ਘਾਲਾ ਘਾਲਿਓ ਘਾਲਿਓਨ੝ ਘਾਲਿਆ ਘਾਲੀ ਘਾਲੀਅਨ੝ ਘਾਲੀਝ ਘਾਲੇ ਘਾਲੈ ਘਾੜਤ ਘਾੜਤਿ ਘਿਉ ਘਿਅ ਘਿਆਲੀ ਘਿਇ ਘਿਣਾਵਣੇ ਘਿਤਾ ਘਿਧਾ ਘਿਧੀ ਘਿੰਨਹਿ ਘਿੰਨਾ ਘਿਨਾ ਘਿਰਿ ਘਿਰਤ੝ ਘਿਰੀਆ ਘੀਉ ਘੀਆ ਘੀਸ ਘੀਜਈ ਘ੝ਸਰਿ ਘ੝ਸੀਝ ਘ੝ਘਿ ਘ੝ਘਨਾ ਘ੝ੰਘਰੂ ਘ੝ਟਿ ਘ੝ਟੀਝ ਘ੝ੰਡੀ ਘ੝ਥਾ ਘ੝ਥਿਆ ਘ੝ਥੀਆ ਘ੝ਥੇ ਘ੝ੰਮਿ ਘ੝ਮਿ ਘ੝ਮਘਾ ਘ੝ੰਮਣਵਾਣੀ ਘ੝ੰਮਾ ਘ੝ਮਾਇਆ ਘ੝ਮਾਈ ਘ੝ਮਾਈਆ ਘ੝ਮਾਝ ਘ੝ਮੇ ਘ੝ਰਨ੝ਹ੝ਹਿ ਘ੝ਰੈ ਘ੝ਲਿ ਘ੝ਲਾਵੈਗੋ ਘ੝ਲੀਝ ਘੂੰਘਟ ਘੂੰਘਟ੝ ਘੂਘਟ੝ ਘੂੰਘਰ ਘੂਘਰ ਘੂਟਲਾ ਘੂਟਾ ਘੂਟੀਝ ਘੂਪ ਘੂਮਨ ਘੂਮਨਿ ਘੂਮਰਿ ਘੂਲਹਿ ਘੂਲੀਝ ਘੂਲੈ ਘੇਰ ਘੇਰਿ ਘੇਰਿਆ ਘੇਰੇ ਘੇਰੈ ਘੋਖ ਘੋਖਿ ਘੋਖਾ ਘੋਖੇ ਘੋਟਿਮ ਘੋਰ ਘੋਰਿ ਘੋਰ੝ ਘੋਰੰ ਘੋਰੰਧਾਰ ਘੋਰਾ ਘੋਰੀ ਘੋਰੈ ਘੋਲਿ ਘੋਲੀ ਘੋਲੀਆ ਘੋਲੇ ਘੋੜੜੈ ਘੋੜਾ ਘੋੜੀ ਘੋੜੀਆ ਘੋੜੇ