Sukhmani asatpadi 3

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 3 Sound      Play Audio Next asatpadi
Page 265

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 265ਸਲੋਕ੝ ॥
Salok.
Shalok:
ਬਹ੝ ਸਾਸਤ੝ਰ ਬਹ੝ ਸਿਮ੝ਰਿਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਢੋਲਿ ॥
Baho sĝsṯar baho simriṯī pekẖe sarab dẖadẖol.
The many Shaastras and the many Simritees - I have seen and searched through them all.
ਪੂਜਸਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥੧॥
Pūjas nĝhī har hare Nĝnak nĝm amol. ((1))
They are not equal to Har, Haray - O Nanak, the Lord's Invaluable Name. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḝī.
Ashtapadee:
ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭਿ ਧਿਆਨ ॥
Jĝp ṯĝp gi▫ĝn sabẖ ḝẖi▫ĝn.
Chanting, intense meditation, spiritual wisdom and all meditations;
ਖਟ ਸਾਸਤ੝ਰ ਸਿਮ੝ਰਿਤਿ ਵਖਿਆਨ ॥
Kẖat sĝsṯar simriṯ vakẖi▫ĝn.
the six schools of philosophy and sermons on the scriptures;
ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧ੝ਰਮ ਕਿਰਿਆ ॥
Jog abẖi▫ĝs karam ḝẖaram kiri▫ĝ.
the practice of Yoga and righteous conduct;
ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ॥
Sagal ṯi▫ĝg ban maḝẖe firi▫ĝ.
the renunciation of everything and wandering around in the wilderness;
ਅਨਿਕ ਪ੝ਰਕਾਰ ਕੀਝ ਬਹ੝ ਜਤਨਾ ॥
Anik parkĝr kī▫e baho jaṯnĝ.
the performance of all sorts of works;
ਪ੝ੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹ੝ ਰਤਨਾ ॥
Punn ḝĝn home baho raṯnĝ.
donations to charities and offerings of jewels to fire;
ਸਰੀਰ੝ ਕਟਾਇ ਹੋਮੈ ਕਰਿ ਰਾਤੀ ॥
Sarīr katĝ▫e homai kar rĝṯī.
cutting the body apart and making the pieces into ceremonial fire offerings;
ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹ੝ ਭਾਤੀ ॥
varaṯ nem karai baho bẖĝṯī.
keeping fasts and making vows of all sorts -
ਨਹੀ ਤ੝ਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੀਚਾਰ ॥
Nahī ṯul rĝm nĝm bīcẖĝr.
none of these are equal to the contemplation of the Name of the Lord,
ਨਾਨਕ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਨਾਮ੝ ਜਪੀਝ ਇਕ ਬਾਰ ॥੧॥
Nĝnak gurmukẖ nĝm japī▫ai ik bĝr. ((1))
O Nanak, if, as Gurmukh, one chants the Naam, even once. ((1))

ਨਉ ਖੰਡ ਪ੝ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ੝ ਜੀਵੈ ॥
Na▫o kẖand parithmī firai cẖir jīvai.
You may roam over the nine continents of the world and live a very long life;
ਮਹਾ ਉਦਾਸ੝ ਤਪੀਸਰ੝ ਥੀਵੈ ॥
Mahĝ uḝĝs ṯapīsar thīvai.
you may become a great ascetic and a master of disciplined meditation
ਅਗਨਿ ਮਾਹਿ ਹੋਮਤ ਪਰਾਨ ॥
Agan mĝhi homaṯ parĝn.
and burn yourself in fire;
ਕਨਿਕ ਅਸ੝ਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਿ ਦਾਨ ॥
Kanik asav haivar bẖūm ḝĝn.
you may give away gold, horses, elephants and land;
ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹ੝ ਆਸਨ ॥
Ni▫ulī karam karai baho ĝsan.
you may practice techniques of inner cleansing and all sorts of Yogic postures;
ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ ॥
Jain mĝrag sanjam aṯ sĝḝẖan.
you may adopt the self-mortifying ways of the Jains and great spiritual disciplines;
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰਿ ਸਰੀਰ੝ ਕਟਾਵੈ ॥
Nimakẖ nimakẖ kar sarīr katĝvai.
piece by piece, you may cut your body apart;
ਤਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ੝ ਨ ਜਾਵੈ ॥
Ŧa▫o bẖī ha▫umai mail na jĝvai.
but even so, the filth of your ego shall not depart.
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਰਿ ਕਛ੝ ਨਾਹਿ ॥
Har ke nĝm samsar kacẖẖ nĝhi.
There is nothing equal to the Name of the Lord.
ਨਾਨਕ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਨਾਮ੝ ਜਪਤ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥
Nĝnak gurmukẖ nĝm japaṯ gaṯ pĝhi. ((2))
O Nanak, as Gurmukh, chant the Naam, and obtain salvation. ((2))

ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛ੝ਟੈ ॥
Man kĝmnĝ ṯirath ḝeh cẖẖutai.
With your mind filled with desire, you may give up your body at a sacred shrine of pilgrimage;
ਗਰਬ੝ ਗ੝ਮਾਨ੝ ਨ ਮਨ ਤੇ ਹ੝ਟੈ ॥
Garab gumĝn na man ṯe hutai.
but even so, egotistical pride shall not be removed from your mind.
ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ੝ ਅਰ੝ ਰਾਤਿ ॥
Socẖ karai ḝinas ar rĝṯ.
You may practice cleansing day and night,
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ੝ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤਿ ॥
Man kī mail na ṯan ṯe jĝṯ.
but the filth of your mind shall not leave your body.
ਇਸ੝ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹ੝ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥
Is ḝehī ka▫o baho sĝḝẖnĝ karai.
You may subject your body to all sorts of disciplines,
ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ॥
Man ṯe kabhū na bikẖi▫ĝ tarai.
but your mind will never be rid of its corruption.
ਜਲਿ ਧੋਵੈ ਬਹ੝ ਦੇਹ ਅਨੀਤਿ ॥
Jal ḝẖovai baho ḝeh anīṯ.
You may wash this transitory body with loads of water,
ਸ੝ਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ॥
Suḝẖ kahĝ ho▫e kĝcẖī bẖīṯ.
but how can a wall of mud be washed clean?
ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ॥
Man har ke nĝm kī mahimĝ ūcẖ.
O my mind, the Glorious Praise of the Name of the Lord is the highest;
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹ੝ ਮੂਚ ॥੩॥
Nĝnak nĝm uḝẖre paṯiṯ baho mūcẖ. ((3))
O Nanak, the Naam has saved so many of the worst sinners. ((3))

ਬਹ੝ਤ੝ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ॥
Bahuṯ si▫ĝṇap jam kĝ bẖa▫o bi▫ĝpai.
Even with great cleverness, the fear of death clings to you.
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਤ੝ਰਿਸਨ ਨਾ ਧ੝ਰਾਪੈ ॥
Anik jaṯan kar ṯarisan nĝ ḝẖarĝpai.
You try all sorts of things, but your thirst is still not satisfied.
ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨਿ ਨਹੀ ਬ੝ਝੈ ॥
Bẖekẖ anek agan nahī bujẖai.
Wearing various religious robes, the fire is not extinguished.
ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਸਿਝੈ ॥
Kot upĝv ḝargėh nahī sijẖai.
Even making millions of efforts, you shall not be accepted in the Court of the Lord.
ਛੂਟਸਿ ਨਾਹੀ ਊਭ ਪਇਆਲਿ ॥
Cẖẖūtas nĝhī ūbẖ pa▫i▫ĝl.
You cannot escape to the heavens, or to the nether regions,
ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਹਿ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥
Mohi bi▫ĝpahi mĝ▫i▫ĝ jĝl.
if you are entangled in emotional attachment and the net of Maya.
ਅਵਰ ਕਰਤੂਤਿ ਸਗਲੀ ਜਮ੝ ਡਾਨੈ ॥
Avar karṯūṯ saglī jam dĝnai.
All other efforts are punished by the Messenger of Death,
ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ੝ ਤਿਲ੝ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥
Govinḝ bẖajan bin ṯil nahī mĝnai.
which accepts nothing at all, except meditation on the Lord of the Universe.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਜਪਤ ਦ੝ਖ੝ ਜਾਇ ॥
Har kĝ nĝm japaṯ ḝukẖ jĝ▫e.
Chanting the Name of the Lord, sorrow is dispelled.
ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਜਿ ਸ੝ਭਾਇ ॥੪॥
Nĝnak bolai sahj subẖĝ▫e. ((4))
O Nanak, chant it with intuitive ease. ((4))

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ ॥
Cẖĝr paḝĝrath je ko mĝgai.
One who prays for the four cardinal blessings
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥
Sĝḝẖ janĝ kī sevĝ lĝgai.
should commit himself to the service of the Saints.
ਜੇ ਕੋ ਆਪ੝ਨਾ ਦੂਖ੝ ਮਿਟਾਵੈ ॥
Je ko ĝpunĝ ḝūkẖ mitĝvai.
If you wish to erase your sorrows,
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ੝ ਰਿਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ॥
Har har nĝm riḝai saḝ gĝvai.
sing the Name of the Lord, Har, Har, within your heart.
ਜੇ ਕੋ ਅਪ੝ਨੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ॥
Je ko apunī sobẖĝ lorai.
If you long for honor for yourself,
ਸਾਧਸੰਗਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥
Sĝḝẖsang ih ha▫umai cẖẖorai.
then renounce your ego in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਡਰੈ ॥
Je ko janam maraṇ ṯe darai.
If you fear the cycle of birth and death,
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ ॥
Sĝḝẖ janĝ kī sarnī parai.
then seek the Sanctuary of the Holy.
ਜਿਸ੝ ਜਨ ਕਉ ਪ੝ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ॥
Jis jan ka▫o parabẖ ḝaras pi▫ĝsĝ.
Those who thirst for the Blessed Vision of God's Darshan -
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਸਾ ॥੫॥
Nĝnak ṯĝ kai bal bal jĝsĝ. ((5))
Nanak is a sacrifice, a sacrifice to them. ((5))

ਸਗਲ ਪ੝ਰਖ ਮਹਿ ਪ੝ਰਖ੝ ਪ੝ਰਧਾਨ੝ ॥
Sagal purakẖ mėh purakẖ parḝẖĝn.
Among all persons, the supreme person is the one
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ੝ ॥
Sĝḝẖsang jĝ kĝ mitai abẖimĝn.
who gives up his egotistical pride in the Company of the Holy.
ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥
Āpas ka▫o jo jĝṇai nīcẖĝ.
One who sees himself as lowly,
ਸੋਊ ਗਨੀਝ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
So▫ū ganī▫ai sabẖ ṯe ūcẖĝ.
shall be accounted as the highest of all.
ਜਾ ਕਾ ਮਨ੝ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥
Jĝ kĝ man ho▫e sagal kī rīnĝ.
One whose mind is the dust of all,
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ੝ ਤਿਨਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨਾ ॥
Har har nĝm ṯin gẖat gẖat cẖīnĝ.
recognizes the Name of the Lord, Har, Har, in each and every heart.
ਮਨ ਅਪ੝ਨੇ ਤੇ ਬ੝ਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ॥
Man apune ṯe burĝ mitĝnĝ.
One who eradicates cruelty from within his own mind,
ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੝ਰਿਸਟਿ ਸਾਜਨਾ ॥
Pekẖai sagal sarisat sĝjnĝ.
looks upon all the world as his friend.
ਸੂਖ ਦੂਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੝ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
Sūkẖ ḝūkẖ jan sam ḝaristeṯĝ.
One who looks upon pleasure and pain as one and the same,
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪ੝ੰਨ ਨਹੀ ਲੇਪਾ ॥੬॥
Nĝnak pĝp punn nahī lepĝ. ((6))
O Nanak, is not affected by sin or virtue. ((6))

ਨਿਰਧਨ ਕਉ ਧਨ੝ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥
Nirḝẖan ka▫o ḝẖan ṯero nĝ▫o.
To the poor, Your Name is wealth.
ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ॥
Nithĝve ka▫o nĝ▫o ṯerĝ thĝ▫o.
To the homeless, Your Name is home.
ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੝ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ੝ ॥
Nimĝne ka▫o parabẖ ṯero mĝn.
To the dishonored, You, O God, are honor.
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵਹ੝ ਦਾਨ੝ ॥
Sagal gẖatĝ ka▫o ḝevhu ḝĝn.
To all, You are the Giver of gifts.
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸ੝ਆਮੀ ॥
Karan karĝvanhĝr su▫ĝmī.
O Creator Lord, Cause of causes, O Lord and Master,
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
Sagal gẖatĝ ke anṯarjĝmī.
Inner-knower, Searcher of all hearts:
ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਜਾਨਹ੝ ਆਪੇ ॥
Apnī gaṯ miṯ jĝnhu ĝpe.
You alone know Your own condition and state.
ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਆਪਿ ਪ੝ਰਭ ਰਾਤੇ ॥
Āpan sang ĝp parabẖ rĝṯe.
You Yourself, God, are imbued with Yourself.
ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਰੀ ਉਸਤਤਿ ਤ੝ਮ ਤੇ ਹੋਇ ॥
Ŧumĥrī usṯaṯ ṯum ṯe ho▫e.
You alone can celebrate Your Praises.
ਨਾਨਕ ਅਵਰ੝ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਇ ॥੭॥
Nĝnak avar na jĝnas ko▫e. ((7))
O Nanak, no one else knows. ((7))

ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੝ਰੇਸਟ ਧਰਮ੝ ॥
Sarab ḝẖaram mėh saresat ḝẖaram.
Of all religions, the best religion
ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ੝ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ੝ ॥
Har ko nĝm jap nirmal karam.
is to chant the Name of the Lord and maintain pure conduct.
ਸਗਲ ਕ੝ਰਿਆ ਮਹਿ ਊਤਮ ਕਿਰਿਆ ॥
Sagal kir▫ĝ mėh ūṯam kiri▫ĝ.
Of all religious rituals, the most sublime ritual
ਸਾਧਸੰਗਿ ਦ੝ਰਮਤਿ ਮਲ੝ ਹਿਰਿਆ ॥
Sĝḝẖsang ḝurmaṯ mal hiri▫ĝ.
is to erase the filth of the dirty mind in the Company of the Holy.
ਸਗਲ ਉਦਮ ਮਹਿ ਉਦਮ੝ ਭਲਾ ॥
Sagal uḝam mėh uḝam bẖalĝ.
Of all efforts, the best effort
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਜਪਹ੝ ਜੀਅ ਸਦਾ ॥
Har kĝ nĝm japahu jī▫a saḝĝ.
is to chant the Name of the Lord in the heart, forever.
ਸਗਲ ਬਾਨੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੝ਰਿਤ ਬਾਨੀ ॥
Sagal bĝnī mėh amriṯ bĝnī.
Of all speech, the most ambrosial speech
ਹਰਿ ਕੋ ਜਸ੝ ਸ੝ਨਿ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥
Har ko jas sun rasan bakẖĝnī.
is to hear the Lord's Praise and chant it with the tongue.
ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਓਹ੝ ਊਤਮ ਥਾਨ੝ ॥
Sagal thĝn ṯe oh ūṯam thĝn.
Of all places, the most sublime place,
ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਘਟਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਮ੝ ॥੮॥੩॥
Nĝnak jih gẖat vasai har nĝm. ((8)(3))
O Nanak, is that heart in which the Name of the Lord abides. ((8)(3))


Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 3 Next asatpadi