Sukhmani asatpadi 18

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 18 Sound      Play Audio Next asatpadi
Page 286

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 286ਸਲੋਕ੝ ॥
Salok.
Shalok:
ਸਤਿ ਪ੝ਰਖ੝ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗ੝ਰ੝ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥
Saṯ purakẖ jin jĝni▫ĝ saṯgur ṯis kĝ nĝ▫o.
The one who knows the True Lord God, is called the True Guru.
ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖ੝ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗ੝ਨ ਗਾਉ ॥੧॥
Ŧis kai sang sikẖ uḝẖrai Nĝnak har gun gĝ▫o. ((1))
In His Company, the Sikh is saved, O Nanak, singing the Glorious Praises of the Lord. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḝī.
Ashtapadee:
ਸਤਿਗ੝ਰ੝ ਸਿਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੝ਰਤਿਪਾਲ ॥
Saṯgur sikẖ kī karai parṯipĝl.
The True Guru cherishes His Sikh.
ਸੇਵਕ ਕਉ ਗ੝ਰ੝ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
Sevak ka▫o gur saḝĝ ḝa▫i▫ĝl.
The Guru is always merciful to His servant.
ਸਿਖ ਕੀ ਗ੝ਰ੝ ਦ੝ਰਮਤਿ ਮਲ੝ ਹਿਰੈ ॥
Sikẖ kī gur ḝurmaṯ mal hirai.
The Guru washes away the filth of the evil intellect of His Sikh.
ਗ੝ਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮ੝ ਉਚਰੈ ॥
Gur bacẖnī har nĝm ucẖrai.
Through the Guru's Teachings, he chants the Lord's Name.
ਸਤਿਗ੝ਰ੝ ਸਿਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥
Saṯgur sikẖ ke banḝẖan kĝtai.
The True Guru cuts away the bonds of His Sikh.
ਗ੝ਰ ਕਾ ਸਿਖ੝ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ॥
Gur kĝ sikẖ bikĝr ṯe hĝtai.
The Sikh of the Guru abstains from evil deeds.
ਸਤਿਗ੝ਰ੝ ਸਿਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨ੝ ਦੇਇ ॥
Saṯgur sikẖ ka▫o nĝm ḝẖan ḝe▫e.
The True Guru gives His Sikh the wealth of the Naam.
ਗ੝ਰ ਕਾ ਸਿਖ੝ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ॥
Gur kĝ sikẖ vadbẖĝgī he.
The Sikh of the Guru is very fortunate.
ਸਤਿਗ੝ਰ੝ ਸਿਖ ਕਾ ਹਲਤ੝ ਪਲਤ੝ ਸਵਾਰੈ ॥
Saṯgur sikẖ kĝ halaṯ palaṯ savĝrai.
The True Guru arranges this world and the next for His Sikh.
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗ੝ਰ੝ ਸਿਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥
Nĝnak saṯgur sikẖ ka▫o jī▫a nĝl samĝrai. ((1))
O Nanak, with the fullness of His heart, the True Guru mends His Sikh. ((1))

ਗ੝ਰ ਕੈ ਗ੝ਰਿਹਿ ਸੇਵਕ੝ ਜੋ ਰਹੈ ॥
Gur kai garihi sevak jo rahai.
That selfless servant, who lives in the Guru's household,
ਗ੝ਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ॥
Gur kī ĝgi▫ĝ man mėh sahai.
is to obey the Guru's Commands with all his mind.
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛ੝ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥
Āpas ka▫o kar kacẖẖ na janĝvai.
He is not to call attention to himself in any way.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ੝ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ॥
Har har nĝm riḝai saḝ ḝẖi▫ĝvai.
He is to meditate constantly within his heart on the Name of the Lord.
ਮਨ੝ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗ੝ਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥
Man becẖai saṯgur kai pĝs.
One who sells his mind to the True Guru -
ਤਿਸ੝ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥
Ŧis sevak ke kĝraj rĝs.
that humble servant's affairs are resolved.
ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥
Sevĝ karaṯ ho▫e nihkĝmī.
One who performs selfless service, without thought of reward,
ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸ੝ਆਮੀ ॥
Ŧis ka▫o hoṯ parĝpaṯ su▫ĝmī.
shall attain his Lord and Master.
ਅਪਨੀ ਕ੝ਰਿਪਾ ਜਿਸ੝ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥
Apnī kirpĝ jis ĝp kare▫i.
He Himself grants His Grace;
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ੝ ਗ੝ਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇਇ ॥੨॥
Nĝnak so sevak gur kī maṯ le▫e. ((2))
O Nanak, that selfless servant lives the Guru's Teachings. ((2))

ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗ੝ਰ ਕਾ ਮਨ੝ ਮਾਨੈ ॥
Bīs bisve gur kĝ man mĝnai.
One who obeys the Guru's Teachings one hundred per cent -
ਸੋ ਸੇਵਕ੝ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਨੈ ॥
So sevak parmesur kī gaṯ jĝnai.
that selfless servant comes to know the state of the Transcendent Lord.
ਸੋ ਸਤਿਗ੝ਰ੝ ਜਿਸ੝ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
So saṯgur jis riḝai har nĝ▫o.
The True Guru's Heart is filled with the Name of the Lord.
ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗ੝ਰ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
Anik bĝr gur ka▫o bal jĝ▫o.
So many times, I am a sacrifice to the Guru.
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
Sarab niḝẖĝn jī▫a kĝ ḝĝṯĝ.
He is the treasure of everything, the Giver of life.
ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
Āṯẖ pahar pĝrbarahm rang rĝṯĝ.
Twenty-four hours a day, He is imbued with the Love of the Supreme Lord God.
ਬ੝ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨ੝ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ੝ ॥
Barahm mėh jan jan mėh pĝrbarahm.
The servant is in God, and God is in the servant.
ਝਕਹਿ ਆਪਿ ਨਹੀ ਕਛ੝ ਭਰਮ੝ ॥
Ėkėh ĝp nahī kacẖẖ bẖaram.
He Himself is One - there is no doubt about this.
ਸਹਸ ਸਿਆਨਪ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈਝ ॥
Sahas si▫ĝnap la▫i▫ĝ na jĝ▫ī▫ai.
By thousands of clever tricks, He is not found.
ਨਾਨਕ ਝਸਾ ਗ੝ਰ੝ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਝ ॥੩॥
Nĝnak aisĝ gur badbẖĝgī pĝ▫ī▫ai. ((3))
O Nanak, such a Guru is obtained by the greatest good fortune. ((3))

ਸਫਲ ਦਰਸਨ੝ ਪੇਖਤ ਪ੝ਨੀਤ ॥
Safal ḝarsan pekẖaṯ punīṯ.
Blessed is His Darshan; receiving it, one is purified.
ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
Parsaṯ cẖaran gaṯ nirmal rīṯ.
Touching His Feet, one's conduct and lifestyle become pure.
ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਰਾਮ ਗ੝ਨ ਰਵੇ ॥
Bẖetaṯ sang rĝm gun rave.
Abiding in His Company, one chants the Lord's Praise,
ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ॥
Pĝrbarahm kī ḝargėh gave.
and reaches the Court of the Supreme Lord God.
ਸ੝ਨਿ ਕਰਿ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥
Sun kar bacẖan karan ĝgẖĝne.
Listening to His Teachings, one's ears are satisfied.
ਮਨਿ ਸੰਤੋਖ੝ ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ ॥
Man sanṯokẖ ĝṯam paṯī▫ĝne.
The mind is contented, and the soul is fulfilled.
ਪੂਰਾ ਗ੝ਰ੝ ਅਖ੝ਯ੝ਯਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤ੝ਰ ॥
Pūrĝ gur akẖ▫ya▫o jĝ kĝ manṯar.
The Guru is perfect; His Teachings are everlasting.
ਅੰਮ੝ਰਿਤ ਦ੝ਰਿਸਟਿ ਪੇਖੈ ਹੋਇ ਸੰਤ ॥
Amriṯ ḝarisat pekẖai ho▫e sanṯ.
Beholding His Ambrosial Glance, one becomes saintly.
ਗ੝ਣ ਬਿਅੰਤ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥
Guṇ bi▫anṯ kīmaṯ nahī pĝ▫e.
Endless are His virtuous qualities; His worth cannot be appraised.
ਨਾਨਕ ਜਿਸ੝ ਭਾਵੈ ਤਿਸ੝ ਲਝ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥
Nĝnak jis bẖĝvai ṯis la▫e milĝ▫e. ((4))
O Nanak, one who pleases Him is united with Him. ((4))

ਜਿਹਬਾ ਝਕ ਉਸਤਤਿ ਅਨੇਕ ॥
Jihbĝ ek usṯaṯ anek.
The tongue is one, but His Praises are many.
ਸਤਿ ਪ੝ਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਬੇਕ ॥
Saṯ purakẖ pūran bibek.
The True Lord, of perfect perfection,.
ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹ੝ਚਤ ਪ੝ਰਾਨੀ ॥
Kĝhū bol na pahucẖaṯ parĝnī.
no speech can take the mortal to Him.
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੝ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥
Agam agocẖar parabẖ nirbĝnī.
God is Inaccessible, Incomprehensible, balanced in the state of Nirvaanaa.
ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸ੝ਖਦਾਈ ॥
Nirĝhĝr nirvair sukẖ▫ḝĝ▫ī.
He is not sustained by food; He has no hatred or vengeance; He is the Giver of peace.
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥
Ŧĝ kī kīmaṯ kinai na pĝ▫ī.
No one can estimate His worth.
ਅਨਿਕ ਭਗਤ ਬੰਦਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ॥
Anik bẖagaṯ banḝan niṯ karahi.
Countless devotees continually bow in reverence to Him.
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਹਿ ॥
Cẖaran kamal hirḝai simrahi.
In their hearts, they meditate on His Lotus Feet.
ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗ੝ਰ ਅਪਨੇ ॥
Saḝ balihĝrī saṯgur apne.
Nanak is forever a sacrifice to the True Guru;
ਨਾਨਕ ਜਿਸ੝ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਝਸਾ ਪ੝ਰਭ੝ ਜਪਨੇ ॥੫॥
Nĝnak jis parsĝḝ aisĝ parabẖ japne. ((5))
by His Grace, he meditates on God. ((5))

ਇਹ੝ ਹਰਿ ਰਸ੝ ਪਾਵੈ ਜਨ੝ ਕੋਇ ॥
Ih har ras pĝvai jan ko▫e.
Only a few obtain this ambrosial essence of the Lord's Name.
ਅੰਮ੝ਰਿਤ੝ ਪੀਵੈ ਅਮਰ੝ ਸੋ ਹੋਇ ॥
Amriṯ pīvai amar so ho▫e.
Drinking in this Nectar, one becomes immortal.
ਉਸ੝ ਪ੝ਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ॥
Us purakẖ kĝ nĝhī kaḝe binĝs.
That person never dies,
ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਪ੝ਰਗਟੇ ਗ੝ਨਤਾਸ ॥
Jĝ kai man pargate gunṯĝs.
whose mind is illuminated by the treasure of excellence.
ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਲੇਇ ॥
Āṯẖ pahar har kĝ nĝm le▫e.
Twenty-four hours a day, he takes the Name of the Lord.
ਸਚ੝ ਉਪਦੇਸ੝ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇਇ ॥
Sacẖ upḝes sevak ka▫o ḝe▫e.
The Lord gives true instruction to His servant.
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਲੇਪ੝ ॥
Moh mĝ▫i▫ĝ kai sang na lep.
He is not polluted by emotional attachment to Maya.
ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਝਕ੝ ॥
Man mėh rĝkẖai har har ek.
In his mind, he cherishes the One Lord, Har, Har.
ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ॥
Anḝẖkĝr ḝīpak pargĝse.
In the pitch darkness, a lamp shines forth.
ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦ੝ਖ ਤਹ ਤੇ ਨਾਸੇ ॥੬॥
Nĝnak bẖaram moh ḝukẖ ṯah ṯe nĝse. ((6))
O Nanak, doubt, emotional attachment and pain are erased. ((6))

ਤਪਤਿ ਮਾਹਿ ਠਾਢਿ ਵਰਤਾਈ ॥
Ŧapaṯ mĝhi ṯẖĝdẖ varṯĝ▫ī.
In the burning heat, a soothing coolness prevails.
ਅਨਦ੝ ਭਇਆ ਦ੝ਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ॥
Anaḝ bẖa▫i▫ĝ ḝukẖ nĝṯẖe bẖĝ▫ī.
Happiness ensues and pain departs, O Siblings of Destiny.
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ॥
Janam maran ke mite anḝese.
The fear of birth and death is dispelled,
ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ॥
Sĝḝẖū ke pūran upḝese.
by the perfect Teachings of the Holy Saint.
ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸੇ ॥
Bẖa▫o cẖūkĝ nirbẖa▫o ho▫e base.
Fear is lifted, and one abides in fearlessness.
ਸਗਲ ਬਿਆਧਿ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ॥
Sagal bi▫ĝḝẖ man ṯe kẖai nase.
All evils are dispelled from the mind.
ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
Jis kĝ sĝ ṯin kirpĝ ḝẖĝrī.
He takes us into His favor as His own.
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿ ਨਾਮ੝ ਮ੝ਰਾਰੀ ॥
Sĝḝẖsang jap nĝm murĝrī.
In the Company of the Holy, chant the Naam, the Name of the Lord.
ਥਿਤਿ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੝ਰਮ ਗਵਨ ॥
Thiṯ pĝ▫ī cẖūke bẖaram gavan.
Stability is attained; doubt and wandering cease,
ਸ੝ਨਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸ੝ ਸ੝ਰਵਨ ॥੭॥
Sun Nĝnak har har jas sarvan. ((7))
O Nanak, listening with one's ears to the Praises of the Lord, Har, Har. ((7))

ਨਿਰਗ੝ਨ੝ ਆਪਿ ਸਰਗ੝ਨ੝ ਭੀ ਓਹੀ ॥
Nirgun ĝp sargun bẖī ohī.
He Himself is absolute and unrelated; He Himself is also involved and related.
ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥
Kalĝ ḝẖĝr jin saglī mohī.
Manifesting His power, He fascinates the entire world.
ਅਪਨੇ ਚਰਿਤ ਪ੝ਰਭਿ ਆਪਿ ਬਨਾਝ ॥
Apne cẖariṯ parabẖ ĝp banĝ▫e.
God Himself sets His play in motion.
ਅਪ੝ਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਝ ॥
Apunī kīmaṯ ĝpe pĝ▫e.
Only He Himself can estimate His worth.
ਹਰਿ ਬਿਨ੝ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
Har bin ḝūjĝ nĝhī ko▫e.
There is none, other than the Lord.
ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਝਕੋ ਸੋਇ ॥
Sarab niranṯar eko so▫e.
Permeating all, He is the One.
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ॥
Oṯ poṯ ravi▫ĝ rūp rang.
Through and through, He pervades in form and color.
ਭਝ ਪ੝ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ॥
Bẖa▫e pargĝs sĝḝẖ kai sang.
He is revealed in the Company of the Holy.
ਰਚਿ ਰਚਨਾ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥
Racẖ racẖnĝ apnī kal ḝẖĝrī.
Having created the creation, He infuses His own power into it.
ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥
Anik bĝr Nĝnak balihĝrī. ((8)(18))
So many times, Nanak is a sacrifice to Him. ((8)(18))
Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 18 Next asatpadi