Sukhmani asatpadi 2

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 2 Sound      Play Audio Next asatpadi
Page 263

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 263ਸਲੋਕ੝ ॥
Salok.
Shalok:
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦ੝ਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥
Ḏīn ḝaraḝ ḝukẖ bẖanjnĝ gẖat gẖat nĝth anĝth.
O Destroyer of the pains and the suffering of the poor, O Master of each and every heart, O Masterless One:
ਸਰਣਿ ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੝ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥
Saraṇ ṯumĥĝrī ĝ­i­o Nĝnak kė parabẖ sĝth. ॥1॥
I have come seeking Your Sanctuary. O God, please be with Nanak! ॥1॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḝī.
Ashtapadee:
ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸ੝ਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ॥
Jah mĝṯ piṯĝ suṯ mīṯ na bẖĝ­ī.
Where there is no mother, father, children, friends or siblings -
ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ੝ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ॥
Man ūhĝ nĝm ṯėrai sang sahĝ­ī.
O my mind, there, only the Naam, the Name of the Lord, shall be with you as your help and support.
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ॥
Jah mahĝ bẖa­i­ĝn ḝūṯ jam ḝalai.
Where the great and terrible Messenger of Death shall try to crush you,
ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ੝ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ॥
Ŧah kėval nĝm sang ṯėrai cẖalai.
there, only the Naam shall go along with you.
ਜਹ ਮ੝ਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥
Jah muskal hovai aṯ bẖĝrī.
Where the obstacles are so very heavy,
ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ੝ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ ॥
Har ko nĝm kẖin mĝhi uḝẖĝrī.
the Name of the Lord shall rescue you in an instant.
ਅਨਿਕ ਪ੝ਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰੈ ॥
Anik punahcẖaran karaṯ nahī ṯarai.
By performing countless religious rituals, you shall not be saved.
ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ੝ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਪਰਹਰੈ ॥
Har ko nĝm kot pĝp parharai.
The Name of the Lord washes off millions of sins.
ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਨਾਮ੝ ਜਪਹ੝ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
Gurmukẖ nĝm japahu man mėrė.
As Gurmukh, chant the Naam, O my mind.
ਨਾਨਕ ਪਾਵਹ੝ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥
Nĝnak pĝvhu sūkẖ gẖanėrė. ॥1॥
O Nanak, you shall obtain countless joys.॥1॥

ਸਗਲ ਸ੝ਰਿਸਟਿ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦ੝ਖੀਆ ॥
Sagal sarisat ko rĝjĝ ḝukẖī­ĝ.
The rulers of the all the world are unhappy;
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਜਪਤ ਹੋਇ ਸ੝ਖੀਆ ॥
Har kĝ nĝm japaṯ ho­ė sukẖī­ĝ.
one who chants the Name of the Lord becomes happy.
ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ੝ ਨ ਪਰੈ ॥
Lĝkẖ karorī banḝẖ na parai.
Acquiring hundreds of thousands and millions, your desires shall not be contained.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ ॥
Har kĝ nĝm japaṯ nisṯarai.
Chanting the Name of the Lord, you shall find release.
ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨ ਬ੝ਝਾਵੈ ॥
Anik mĝ­i­ĝ rang ṯikẖ na bujẖĝvai.
By the countless pleasures of Maya, your thirst shall not be quenched.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ ॥
Har kĝ nĝm japaṯ ĝgẖĝvai.
Chanting the Name of the Lord, you shall be satisfied.
ਜਿਹ ਮਾਰਗਿ ਇਹ੝ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ॥
Jih mĝrag ih jĝṯ ikėlĝ.
Upon that path where you must go all alone,
ਤਹ ਹਰਿ ਨਾਮ੝ ਸੰਗਿ ਹੋਤ ਸ੝ਹੇਲਾ ॥
Ŧah har nĝm sang hoṯ suhėlĝ.
there, only the Lord's Name shall go with you to sustain you.
ਝਸਾ ਨਾਮ੝ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਝ ॥
Aisĝ nĝm man saḝĝ ḝẖi­ĝ­ī­ai.
On such a Name, O my mind, meditate forever.
ਨਾਨਕ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈਝ ॥੨॥
Nĝnak gurmukẖ param gaṯ pĝ­ī­ai. ॥2॥
O Nanak, as Gurmukh, you shall obtain the state of supreme dignity. ॥2॥

ਛੂਟਤ ਨਹੀ ਕੋਟਿ ਲਖ ਬਾਹੀ ॥
Cẖẖūtaṯ nahī kot lakẖ bĝhī.
You shall not be saved by hundreds of thousands and millions of helping hands.
ਨਾਮ੝ ਜਪਤ ਤਹ ਪਾਰਿ ਪਰਾਹੀ ॥
Nĝm japaṯ ṯah pĝr parĝhī.
Chanting the Naam, you shall be lifted up and carried across.
ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੰਘਾਰੈ ॥
Anik bigẖan jah ĝ­ė sangẖĝrai.
Where countless misfortunes threaten to destroy you,
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥
Har kĝ nĝm ṯaṯkĝl uḝẖĝrai.
the Name of the Lord shall rescue you in an instant.
ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮੈ ਮਰਿ ਜਾਮ ॥
Anik jon janmai mar jĝm.
Through countless incarnations, people are born and die.
ਨਾਮ੝ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸ੝ਰਾਮ ॥
Nĝm japaṯ pĝvai bisrĝm.
Chanting the Name of the Lord, you shall come to rest in peace.
ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ੝ ਕਬਹ੝ ਨ ਧੋਵੈ ॥
Ha­o mailĝ mal kabahu na ḝẖovai.
The ego is polluted by a filth which can never be washed off.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ॥
Har kĝ nĝm kot pĝp kẖovai.
The Name of the Lord erases millions of sins.
ਝਸਾ ਨਾਮ੝ ਜਪਹ੝ ਮਨ ਰੰਗਿ ॥
Aisĝ nĝm japahu man rang.
Chant such a Name with love, O my mind.
ਨਾਨਕ ਪਾਈਝ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥੩॥
Nĝnak pĝ­ī­ai sĝḝẖ kai sang. ॥3॥
O Nanak, it is obtained in the Company of the Holy. ॥3॥

ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹਿ ਨ ਕੋਸਾ ॥
Jih mĝrag kė ganė jĝhi na kosĝ.
On that path where the miles cannot be counted,
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਊਹਾ ਸੰਗਿ ਤੋਸਾ ॥
Har kĝ nĝm ūhĝ sang ṯosĝ.
there, the Name of the Lord shall be your sustenance.
ਜਿਹ ਪੈਡੈ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗ੝ਬਾਰਾ ॥
Jih paidai mahĝ anḝẖ gubĝrĝ.
On that journey of total, pitch-black darkness,
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਸੰਗਿ ਉਜੀਆਰਾ ॥
Har kĝ nĝm sang ujī­ĝrĝ.
the Name of the Lord shall be the Light with you.
ਜਹਾ ਪੰਥਿ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸਿਞਾਨੂ ॥
Jahĝ panth ṯėrĝ ko na siñĝnū.
On that journey where no one knows you,
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਤਹ ਨਾਲਿ ਪਛਾਨੂ ॥
Har kĝ nĝm ṯah nĝl pacẖẖĝnū.
with the Name of the Lord, you shall be recognized.
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਤਪਤਿ ਬਹ੝ ਘਾਮ ॥
Jah mahĝ bẖa­i­ĝn ṯapaṯ baho gẖĝm.
Where there is awesome and terrible heat and blazing sunshine,
ਤਹ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤ੝ਮ ਊਪਰਿ ਛਾਮ ॥
Ŧah har kė nĝm kī ṯum ūpar cẖẖĝm.
there, the Name of the Lord will give you shade.
ਜਹਾ ਤ੝ਰਿਖਾ ਮਨ ਤ੝ਝ੝ ਆਕਰਖੈ ॥
Jahĝ ṯarikẖĝ man ṯujẖ ĝkrakẖai.
Where thirst, O my mind, torments you to cry out,
ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੝ਰਿਤ੝ ਬਰਖੈ ॥੪॥
Ŧah Nĝnak har har amriṯ barkẖai. ॥4॥
there, O Nanak, the Ambrosial Name, Har, Har, shall rain down upon you. ॥4॥

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨਿ ਨਾਮ੝ ॥
Bẖagaṯ janĝ kī barṯan nĝm.
Unto the devotee, the Naam is an article of daily use.
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੝ਰਾਮ੝ ॥
Sanṯ janĝ kai man bisrĝm.
The minds of the humble Saints are at peace.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ॥
Har kĝ nĝm ḝĝs kī ot.
The Name of the Lord is the Support of His servants.
ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟਿ ॥
Har kai nĝm uḝẖrė jan kot.
By the Name of the Lord, millions have been saved.
ਹਰਿ ਜਸ੝ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ੝ ਰਾਤਿ ॥
Har jas karaṯ sanṯ ḝin rĝṯ.
The Saints chant the Praises of the Lord, day and night.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਉਖਧ੝ ਸਾਧ ਕਮਾਤਿ ॥
Har har a­ukẖaḝẖ sĝḝẖ kamĝṯ.
Har, Har - the Lord's Name - the Holy use it as their healing medicine.
ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਮ੝ ਨਿਧਾਨ੝ ॥
Har jan kai har nĝm niḝẖĝn.
The Lord's Name is the treasure of the Lord's servant.
ਪਾਰਬ੝ਰਹਮਿ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ॥
Pĝrbarahm jan kīno ḝĝn.
The Supreme Lord God has blessed His humble servant with this gift.
ਮਨ ਤਨ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਰੰਗ ਝਕੈ ॥
Man ṯan rang raṯė rang ėkai.
Mind and body are imbued with ecstasy in the Love of the One Lord.
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤਿ ਬਿਬੇਕੈ ॥੫॥
Nĝnak jan kai biraṯ bibėkai. ॥5॥
O Nanak, careful and discerning understanding is the way of the Lord's humble servant. ॥5॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਜਨ ਕਉ ਮ੝ਕਤਿ ਜ੝ਗਤਿ ॥
Har kĝ nĝm jan ka­o mukaṯ jugaṯ.
The Name of the Lord is the path of liberation for His humble servants.
ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ ਕਉ ਤ੝ਰਿਪਤਿ ਭ੝ਗਤਿ ॥
Har kai nĝm jan ka­o ṯaripaṯ bẖugaṯ.
With the food of the Name of the Lord, His servants are satisfied.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ੝ ॥
Har kĝ nĝm jan kĝ rūp rang.
The Name of the Lord is the beauty and delight of His servants.
ਹਰਿ ਨਾਮ੝ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗ੝ ॥
Har nĝm japaṯ kab parai na bẖang.
Chanting the Lord's Name, one is never blocked by obstacles.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥
Har kĝ nĝm jan kī vadi­ĝ­ī.
The Name of the Lord is the glorious greatness of His servants.
ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥
Har kai nĝm jan sobẖĝ pĝ­ī.
Through the Name of the Lord, His servants obtain honor.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ ॥
Har kĝ nĝm jan ka­o bẖog jog.
The Name of the Lord is the enjoyment and Yoga of His servants.
ਹਰਿ ਨਾਮ੝ ਜਪਤ ਕਛ੝ ਨਾਹਿ ਬਿਓਗ੝ ॥
Har nĝm japaṯ kacẖẖ nĝhi bi­og.
Chanting the Lord's Name, there is no separation from Him.
ਜਨ੝ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
Jan rĝṯĝ har nĝm kī sėvĝ.
His servants are imbued with the service of the Lord's Name.
ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇਵਾ ॥੬॥
Nĝnak pūjai har har ḝėvĝ. ॥6॥
O Nanak, worship the Lord, the Lord Divine, Har, Har. ॥6॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲ੝ ਖਜੀਨਾ ॥
Har har jan kai mĝl kẖajīnĝ.
The Lord's Name, Har, Har, is the treasure of wealth of His servants.
ਹਰਿ ਧਨ੝ ਜਨ ਕਉ ਆਪਿ ਪ੝ਰਭਿ ਦੀਨਾ ॥
Har ḝẖan jan ka­o ĝp parabẖ ḝīnĝ.
The treasure of the Lord has been bestowed on His servants by God Himself.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ॥
Har har jan kai ot saṯĝṇī.
The Lord, Har, Har is the All-powerful Protection of His servants.
ਹਰਿ ਪ੝ਰਤਾਪਿ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
Har parṯĝp jan avar na jĝṇī.
His servants know no other than the Lord's Magnificence.
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤੇ ॥
Oṯ poṯ jan har ras rĝṯė.
Through and through, His servants are imbued with the Lord's Love.
ਸ੝ੰਨ ਸਮਾਧਿ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ॥
Sunn samĝḝẖ nĝm ras mĝṯė.
In deepest Samaadhi, they are intoxicated with the essence of the Naam.
ਆਠ ਪਹਰ ਜਨ੝ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ॥
Āṯẖ pahar jan har har japai.
Twenty-four hours a day, His servants chant Har, Har.
ਹਰਿ ਕਾ ਭਗਤ੝ ਪ੝ਰਗਟ ਨਹੀ ਛਪੈ ॥
Har kĝ bẖagaṯ pargat nahī cẖẖapai.
The devotees of the Lord are known and respected; they do not hide in secrecy.
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮ੝ਕਤਿ ਬਹ੝ ਕਰੇ ॥
Har kī bẖagaṯ mukaṯ baho karė.
Through devotion to the Lord, many have been liberated.
ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗਿ ਕੇਤੇ ਤਰੇ ॥੭॥
Nĝnak jan sang kėṯė ṯarė. ॥7॥
O Nanak, along with His servants, many others are saved. ॥7॥

ਪਾਰਜਾਤ੝ ਇਹ੝ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥
Pĝrjĝṯ ih har ko nĝm.
This Elysian Tree of miraculous powers is the Name of the Lord.
ਕਾਮਧੇਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗ੝ਣ ਗਾਮ ॥
Kĝmḝẖėn har har guṇ gĝm.
The Khaamadhayn, the cow of miraculous powers, is the singing of the Glory of the Lord's Name, Har, Har.
ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ॥
Sabẖ ṯė ūṯam har kī kathĝ.
Highest of all is the Lord's Speech.
ਨਾਮ੝ ਸ੝ਨਤ ਦਰਦ ਦ੝ਖ ਲਥਾ ॥
Nĝm sunaṯ ḝaraḝ ḝukẖ lathĝ.
Hearing the Naam, pain and sorrow are removed.
ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ ॥
Nĝm kī mahimĝ sanṯ riḝ vasai.
The Glory of the Naam abides in the hearts of His Saints.
ਸੰਤ ਪ੝ਰਤਾਪਿ ਦ੝ਰਤ੝ ਸਭ੝ ਨਸੈ ॥
Sanṯ parṯĝp ḝuraṯ sabẖ nasai.
By the Saints' kind intervention, all guilt is dispelled.
ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ੝ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਝ ॥
Sanṯ kĝ sang vadbẖĝgī pĝ­ī­ai.
The Society of the Saints is obtained by great good fortune.
ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ੝ ਧਿਆਈਝ ॥
Sanṯ kī sėvĝ nĝm ḝẖi­ĝ­ī­ai.
Serving the Saint, one meditates on the Naam.
ਨਾਮ ਤ੝ਲਿ ਕਛ੝ ਅਵਰ੝ ਨ ਹੋਇ ॥
Nĝm ṯul kacẖẖ avar na ho­ė.
There is nothing equal to the Naam.
ਨਾਨਕ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਨਾਮ੝ ਪਾਵੈ ਜਨ੝ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥
Nĝnak gurmukẖ nĝm pĝvai jan ko­ė. ॥8॥2॥
O Nanak, rare are those, who, as Gurmukh, obtain the Naam. ॥8॥2॥


Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 2 Next asatpadi