Asa di var Page 6

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Asa di var Page 6 Sound      Play Audio Next page
Page 468

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 468


ਸਤਿਗ੝ਰ੝ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸ੝ਖ੝ ਪਾਝ ॥
Saṯgur bẖete so sukẖ pĝ▫e.
One who meets the True Guru finds peace.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ੝ ਮੰਨਿ ਵਸਾਝ ॥
Har kĝ nĝm man vasĝ▫e.
He enshrines the Name of the Lord in his mind.
ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਝ ॥
Nĝnak naḝar kare so pĝ▫e.
O Nanak, when the Lord grants His Grace, He is obtained.
ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲ੝ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਝ ॥੨॥
Ās anḝese ṯe nihkeval ha▫umai sabaḝ jalĝ▫e. ॥2॥
He becomes free of hope and fear, and burns away his ego with the Word of the Shabad. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਭਗਤ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਦਰਿ ਸੋਹਨਿ ਕੀਰਤਿ ਗਾਵਦੇ ॥
Bẖagaṯ ṯerai man bẖĝvḝe ḝar sohan kīraṯ gĝvḝe.
Your devotees are pleasing to Your Mind, Lord. They look beautiful at Your door, singing Your Praises.
ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰਿ ਢੋਅ ਨ ਲਹਨ੝ਹ੝ਹੀ ਧਾਵਦੇ ॥
Nĝnak karmĝ bĝhre ḝar dẖo▫a na lėhnĥī ḝẖĝvḝe.
O Nanak, those who are denied Your Grace, find no shelter at Your Door; they continue wandering.
ਇਕਿ ਮੂਲ੝ ਨ ਬ੝ਝਨ੝ਹ੝ਹਿ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਦਾ ਆਪ੝ ਗਣਾਇਦੇ ॥
Ik mūl na bujẖniĥ ĝpṇĝ aṇhoḝĝ ĝp gaṇĝ▫iḝe.
Some do not understand their origins, and without cause, they display their self-conceit.
ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹੋਰਿ ਉਤਮ ਜਾਤਿ ਸਦਾਇਦੇ ॥
Ha▫o dẖĝdẖī kĝ nīcẖ jĝṯ hor uṯam jĝṯ saḝĝ▫iḝe.
I am the Lord's minstrel, of low social status; others call themselves high caste.
ਤਿਨ੝ਹ੝ਹ ਮੰਗਾ ਜਿ ਤ੝ਝੈ ਧਿਆਇਦੇ ॥੯॥
Ŧinĥ mangĝ jė ṯujẖai ḝẖi▫ĝ▫iḝe. ॥9॥
I seek those who meditate on You. ॥9॥


ਸਲੋਕ੝ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlĝ 1.
Shalok, First Mehl:
ਕੂੜ੝ ਰਾਜਾ ਕੂੜ੝ ਪਰਜਾ ਕੂੜ੝ ਸਭ੝ ਸੰਸਾਰ੝ ॥
Kūṛ rĝjĝ kūṛ parjĝ kūṛ sabẖ sansĝr.
False is the king, false are the subjects; false is the whole world.
ਕੂੜ੝ ਮੰਡਪ ਕੂੜ੝ ਮਾੜੀ ਕੂੜ੝ ਬੈਸਣਹਾਰ੝ ॥
Kūṛ mandap kūṛ mĝṛī kūṛ baisaṇhĝr.
False is the mansion, false are the skyscrapers; false are those who live in them.
ਕੂੜ੝ ਸ੝ਇਨਾ ਕੂੜ੝ ਰ੝ਪਾ ਕੂੜ੝ ਪੈਨ੝ਹ੝ਹਣਹਾਰ੝ ॥
Kūṛ su▫inĝ kūṛ rupĝ kūṛ painĥaṇhĝr.
False is gold, and false is silver; false are those who wear them.
ਕੂੜ੝ ਕਾਇਆ ਕੂੜ੝ ਕਪੜ੝ ਕੂੜ੝ ਰੂਪ੝ ਅਪਾਰ੝ ॥
Kūṛ kĝ▫i▫ĝ kūṛ kapaṛ kūṛ rūp apĝr.
False is the body, false are the clothes; false is incomparable beauty.
ਕੂੜ੝ ਮੀਆ ਕੂੜ੝ ਬੀਬੀ ਖਪਿ ਹੋਝ ਖਾਰ੝ ॥
Kūṛ mī▫ĝ kūṛ bībī kẖap ho▫e kẖĝr.
False is the husband, false is the wife; they mourn and waste away.
ਕੂੜਿ ਕੂੜੈ ਨੇਹ੝ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ੝ ॥
Kūṛ kūrhai nehu lagĝ visri▫ĝ karṯĝr.
The false ones love falsehood, and forget their Creator.
ਕਿਸ੝ ਨਾਲਿ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ੝ ਜਗ੝ ਚਲਣਹਾਰ੝ ॥
Kis nĝl kīcẖai ḝosṯī sabẖ jag cẖalaṇhĝr.
With whom should I become friends, if all the world shall pass away?
ਕੂੜ੝ ਮਿਠਾ ਕੂੜ੝ ਮਾਖਿਉ ਕੂੜ੝ ਡੋਬੇ ਪੂਰ੝ ॥
Kūṛ miṯẖĝ kūṛ mĝkẖi▫o kūṛ dobe pūr.
False is sweetness, false is honey; through falsehood, boat-loads of men have drowned.
ਨਾਨਕ੝ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤ੝ਧ੝ ਬਾਝ੝ ਕੂੜੋ ਕੂੜ੝ ॥੧॥
Nĝnak vakẖĝṇai benṯī ṯuḝẖ bĝjẖ kūṛo kūṛ. ॥1॥
Nanak speaks this prayer: without You, Lord, everything is totally false. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlĝ 1.
First Mehl:
ਸਚ੝ ਤਾ ਪਰ੝ ਜਾਣੀਝ ਜਾ ਰਿਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥
Sacẖ ṯĝ par jĝṇī▫ai jĝ riḝai sacẖĝ ho▫e.
One knows the Truth only when the Truth is in his heart.
ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ੝ ਉਤਰੈ ਤਨ੝ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥
Kūṛ kī mal uṯrai ṯan kare hacẖẖĝ ḝẖo▫e.
The filth of falsehood departs, and the body is washed clean.
ਸਚ੝ ਤਾ ਪਰ੝ ਜਾਣੀਝ ਜਾ ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰ੝ ॥
Sacẖ ṯĝ par jĝṇī▫ai jĝ sacẖ ḝẖare pi▫ĝr.
One knows the Truth only when he bears love to the True Lord.
ਨਾਉ ਸ੝ਣਿ ਮਨ੝ ਰਹਸੀਝ ਤਾ ਪਾਝ ਮੋਖ ਦ੝ਆਰ੝ ॥
Nĝ▫o suṇ man rėhsī▫ai ṯĝ pĝ▫e mokẖ ḝu▫ĝr.
Hearing the Name, the mind is enraptured; then, he attains the gate of salvation.
ਸਚ੝ ਤਾ ਪਰ੝ ਜਾਣੀਝ ਜਾ ਜ੝ਗਤਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥
Sacẖ ṯĝ par jĝṇī▫ai jĝ jugaṯ jĝṇai jī▫o.
One knows the Truth only when he knows the true way of life.
ਧਰਤਿ ਕਾਇਆ ਸਾਧਿ ਕੈ ਵਿਚਿ ਦੇਇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ॥
Ḏẖaraṯ kĝ▫i▫ĝ sĝḝẖ kai vicẖ ḝe▫e karṯĝ bī▫o.
Preparing the field of the body, he plants the Seed of the Creator.
ਸਚ੝ ਤਾ ਪਰ੝ ਜਾਣੀਝ ਜਾ ਸਿਖ ਸਚੀ ਲੇਇ ॥
Sacẖ ṯĝ par jĝṇī▫ai jĝ sikẖ sacẖī le▫e.
One knows the Truth only when he receives true instruction.
ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿਛ੝ ਪ੝ੰਨ੝ ਦਾਨ੝ ਕਰੇਇ ॥
Ḏa▫i▫ĝ jĝṇai jī▫a kī kicẖẖ punn ḝĝn kare▫i.
Showing mercy to other beings, he makes donations to charities.
ਸਚ੝ ਤਾਂ ਪਰ੝ ਜਾਣੀਝ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ੝ ॥
Sacẖ ṯĝʼn par jĝṇī▫ai jĝ ĝṯam ṯirath kare nivĝs.
One knows the Truth only when he dwells in the sacred shrine of pilgrimage of his own soul.
ਸਤਿਗ੝ਰੂ ਨੋ ਪ੝ਛਿ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ੝ ॥
Saṯgurū no pucẖẖ kai bahi rahai kare nivĝs.
He sits and receives instruction from the True Guru, and lives in accordance with His Will.
ਸਚ੝ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥
Sacẖ sabẖnĝ ho▫e ḝĝrū pĝp kadẖai ḝẖo▫e.
Truth is the medicine for all; it removes and washes away our sins.
ਨਾਨਕ੝ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸਚ੝ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥੨॥
Nĝnak vakẖĝṇai benṯī jin sacẖ palai ho▫e. ॥2॥
Nanak speaks this prayer to those who have Truth in their laps. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਦਾਨ੝ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ੝ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤ ਮਸਤਕਿ ਲਾਈਝ ॥
Ḏĝn mahindĝ ṯalī kẖĝk je milai ṯa masṯak lĝ▫ī▫ai.
The gift I seek is the dust of the feet of the Saints; if I were to obtain it, I would apply it to my forehead.
ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ੝ ਛਡੀਝ ਹੋਇ ਇਕ ਮਨਿ ਅਲਖ੝ ਧਿਆਈਝ ॥
Kūṛĝ lĝlacẖ cẖẖadī▫ai ho▫e ik man alakẖ ḝẖi▫ĝ▫ī▫ai.
Renounce false greed, and meditate single-mindedly on the unseen Lord.
ਫਲ੝ ਤੇਵੇਹੋ ਪਾਈਝ ਜੇਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਝ ॥
Fal ṯeveho pĝ▫ī▫ai jevehī kĝr kamĝ▫ī▫ai.
As are the actions we commit, so are the rewards we receive.
ਜੇ ਹੋਵੈ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਧੂੜਿ ਤਿਨ੝ਹ੝ਹਾ ਦੀ ਪਾਈਝ ॥
Je hovai pūrab likẖi▫ĝ ṯĝ ḝẖūṛ ṯinĥĝ ḝī pĝ▫ī▫ai.
If it is so pre-ordained, then one obtains the dust of the feet of the Saints.
ਮਤਿ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਝ ॥੧੦॥
Maṯ thoṛī sev gavĝ▫ī▫ai. ॥10॥
But through small-mindedness, we forfeit the merits of selfless service. ॥10॥


ਸਲੋਕ੝ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlĝ 1.
Shalok, First Mehl:
ਸਚਿ ਕਾਲ੝ ਕੂੜ੝ ਵਰਤਿਆ ਕਲਿ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ॥
Sacẖ kĝl kūṛ varṯi▫ĝ kal kĝlakẖ beṯĝl.
There is a famine of Truth; falsehood prevails, and the blackness of the Dark Age of Kali Yuga has turned men into demons.
ਬੀਉ ਬੀਜਿ ਪਤਿ ਲੈ ਗਝ ਅਬ ਕਿਉ ਉਗਵੈ ਦਾਲਿ ॥
Bī▫o bīj paṯ lai ga▫e ab ki▫o ugvai ḝĝl.
Those who planted their seed have departed with honor; now, how can the shattered seed sprout?
ਜੇ ਇਕ੝ ਹੋਇ ਤ ਉਗਵੈ ਰ੝ਤੀ ਹੂ ਰ੝ਤਿ ਹੋਇ ॥
Je ik ho▫e ṯa ugvai ruṯī hū ruṯ ho▫e.
If the seed is whole, and it is the proper season, then the seed will sprout.
ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ੝ ਨ ਸੋਇ ॥
Nĝnak pĝhai bĝhrĝ korai rang na so▫e.
O Nanak, without treatment, the raw fabric cannot be dyed.
ਭੈ ਵਿਚਿ ਖ੝ੰਬਿ ਚੜਾਈਝ ਸਰਮ੝ ਪਾਹ੝ ਤਨਿ ਹੋਇ ॥
Bẖai vicẖ kẖumb cẖaṛĝ▫ī▫ai saram pĝhu ṯan ho▫e.
In the Fear of God it is bleached white, if the treatment of modesty is applied to the cloth of the body.
ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥
Nĝnak bẖagṯī je rapai kūrhai so▫e na ko▫e. ॥1॥
O Nanak, if one is imbued with devotional worship, his reputation is not false. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlĝ 1.
First Mehl:
ਲਬ੝ ਪਾਪ੝ ਦ੝ਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜ੝ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ੝ ॥
Lab pĝp ḝu▫e rĝjĝ mahṯĝ kūṛ ho▫ĝ sikḝĝr.
Greed and sin are the king and prime minister; falsehood is the treasurer.
ਕਾਮ੝ ਨੇਬ੝ ਸਦਿ ਪ੝ਛੀਝ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰ੝ ॥
Kĝm neb saḝ pucẖẖī▫ai bahi bahi kare bīcẖĝr.
Sexual desire, the chief advisor, is summoned and consulted; they all sit together and contemplate their plans.


Previous Page Asa di var Page 6 Next Page