Asa di var Page 12

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Asa di var Page 12 Sound      Play Audio Next page
Page 474

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 474


ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਝ ॥
Āpe hī karṇĝ kī▫o kal ĝpe hī ṯai ḝẖĝrī▫ai.
You Yourself created the creation; You Yourself infused Your power into it.
ਦੇਖਹਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰਿ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਝ ॥
Ḏekẖėh kīṯĝ ĝpṇĝ ḝẖar kacẖī pakī sĝrī▫ai.
You behold Your creation, like the losing and winning dice of the earth.
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ੝ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਝ ॥
Jo ĝ▫i▫ĝ so cẖalsī sabẖ ko▫ī ĝ▫ī vĝrī▫ai.
Whoever has come, shall depart; all shall have their turn.
ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਹਿ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ੝ ਮਨਹ੝ ਵਿਸਾਰੀਝ ॥
Jis ke jī▫a parĝṇ hėh ki▫o sĝhib manhu visĝrī▫ai.
He who owns our soul, and our very breath of life - why should we forget that Lord and Master from our minds?
ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ੝ ਸਵਾਰੀਝ ॥੨੦॥
Āpaṇ hathī ĝpṇĝ ĝpe hī kĝj savĝrī▫ai. ॥20॥
With our own hands, let us resolve our own affairs. ॥20॥


ਸਲੋਕ੝ ਮਹਲਾ ੨ ॥
Salok mėhlĝ 2.
Shalok, Second Mehl:
ਝਹ ਕਿਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥
Ėh kinehī ĝskī ḝūjai lagai jĝ▫e.
What sort of love is this, which clings to duality?
ਨਾਨਕ ਆਸਕ੝ ਕਾਂਢੀਝ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥
Nĝnak ĝsak kĝʼndẖī▫ai saḝ hī rahai samĝ▫e.
O Nanak, he alone is called a lover, who remains forever immersed in absorption.
ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਕਰਿ ਮੰਨੇ ਮੰਦੈ ਮੰਦਾ ਹੋਇ ॥
Cẖangai cẖanga kar manne manḝai manḝĝ ho▫e.
But one who feels good only when good is done for him, and feels bad when things go badly -
ਆਸਕ੝ ਝਹ੝ ਨ ਆਖੀਝ ਜਿ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ॥੧॥
Āsak ehu na ĝkẖī▫ai jė lekẖai varṯai so▫e. ॥1॥
do not call him a lover. He trades only for his own account. ॥1॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlĝ 2.
Second Mehl:
ਸਲਾਮ੝ ਜਬਾਬ੝ ਦੋਵੈ ਕਰੇ ਮ੝ੰਢਹ੝ ਘ੝ਥਾ ਜਾਇ ॥
Salĝm jabĝb ḝovai kare mundẖhu gẖuthĝ jĝ▫e.
One who offers both respectful greetings and rude refusal to his master, has gone wrong from the very beginning.
ਨਾਨਕ ਦੋਵੈ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥੨॥
Nĝnak ḝovai kūṛī▫ĝ thĝ▫e na kĝ▫ī pĝ▫e. ॥2॥
O Nanak, both of his actions are false; he obtains no place in the Court of the Lord. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਜਿਤ੝ ਸੇਵਿਝ ਸ੝ਖ੝ ਪਾਈਝ ਸੋ ਸਾਹਿਬ੝ ਸਦਾ ਸਮ੝ਹ੝ਹਾਲੀਝ ॥
Jiṯ sevi▫ai sukẖ pĝ▫ī▫ai so sĝhib saḝĝ samĥĝlī▫ai.
Serving Him, peace is obtained; meditate and dwell upon that Lord and Master forever.
ਜਿਤ੝ ਕੀਤਾ ਪਾਈਝ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬ੝ਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਝ ॥
Jiṯ kīṯĝ pĝ▫ī▫ai ĝpṇĝ sĝ gẖĝl burī ki▫o gẖĝlī▫ai.
Why do you do such evil deeds, that you shall have to suffer so?
ਮੰਦਾ ਮੂਲਿ ਨ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਝ ॥
Manḝĝ mūl na kīcẖ▫ī ḝe lammī naḝar nihĝlī▫ai.
Do not do any evil at all; look ahead to the future with foresight.
ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲਿ ਨ ਹਾਰੀਝ ਤੇਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਝ ॥
Ji▫o sĝhib nĝl na hĝrī▫ai ṯavehĝ pĝsĝ dẖĝlī▫ai.
So throw the dice in such a way, that you shall not lose with your Lord and Master.
ਕਿਛ੝ ਲਾਹੇ ਉਪਰਿ ਘਾਲੀਝ ॥੨੧॥
Kicẖẖ lĝhe upar gẖĝlī▫ai. ॥21॥
Do those deeds which shall bring you profit. ॥21॥


ਸਲੋਕ੝ ਮਹਲਾ ੨ ॥
Salok mėhlĝ 2.
Shalok, Second Mehl:
ਚਾਕਰ੝ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬ੝ ਵਾਦ੝ ॥
Cẖĝkar lagai cẖĝkrī nĝle gĝrab vĝḝ.
If a servant performs service, while being vain and argumentative,
ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨ ਪਾਝ ਸਾਦ੝ ॥
Galĝ kare gẖaṇerī▫ĝ kẖasam na pĝ▫e sĝḝ.
he may talk as much as he wants, but he shall not be pleasing to his Master.
ਆਪ੝ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾ ਕਿਛ੝ ਪਾਝ ਮਾਨ੝ ॥
Āp gavĝ▫e sevĝ kare ṯĝ kicẖẖ pĝ▫e mĝn.
But if he eliminates his self-conceit and then performs service, he shall be honored.
ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੋ ਲਗਾ ਤਿਸ੝ ਮਿਲੈ ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ੝ ॥੧॥
Nĝnak jis no lagĝ ṯis milai lagĝ so parvĝn. ॥1॥
O Nanak, if he merges with the one with whom he is attached, his attachment becomes acceptable. ॥1॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlĝ 2.
Second Mehl:
ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸ੝ ਉਗਵੈ ਮ੝ਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ॥
Jo jī▫e ho▫e so ugvai muh kĝ kahi▫ĝ vĝ▫o.
Whatever is in the mind, comes forth; spoken words by themselves are just wind.
ਬੀਜੇ ਬਿਖ੝ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੝ਰਿਤ੝ ਵੇਖਹ੝ ਝਹ੝ ਨਿਆਉ ॥੨॥
Bīje bikẖ mangai amriṯ vekẖhu ehu ni▫ĝ▫o. ॥2॥
He sows seeds of poison, and demands Ambrosial Nectar. Behold - what justice is this? ॥2॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlĝ 2.
Second Mehl:
ਨਾਲਿ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥
Nĝl i▫ĝṇe ḝosṯī kaḝe na ĝvai rĝs.
Friendship with a fool never works out right.
ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖਹ੝ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥
Jehĝ jĝṇai ṯeho varṯai vekẖhu ko nirjĝs.
As he knows, he acts; behold, and see that it is so.
ਵਸਤੂ ਅੰਦਰਿ ਵਸਤ੝ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸਿ ॥
vasṯū anḝar vasaṯ samĝvai ḝūjī hovai pĝs.
One thing can be absorbed into another thing, but duality keeps them apart.
ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹ੝ਕਮ੝ ਨ ਚਲੈ ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
Sĝhib seṯī hukam na cẖalai kahī baṇai arḝĝs.
No one can issue commands to the Lord Master; offer instead humble prayers.
ਕੂੜਿ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਵਿਗਾਸਿ ॥੩॥
Kūṛ kamĝṇai kūṛo hovai Nĝnak sifaṯ vigĝs. ॥3॥
Practicing falsehood, only falsehood is obtained. O Nanak, through the Lord's Praise, one blossoms forth. ॥3॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlĝ 2.
Second Mehl:
ਨਾਲਿ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉ ਨੇਹ੝ ॥
Nĝl i▫ĝṇe ḝosṯī vadĝrū si▫o nehu.
Friendship with a fool, and love with a pompous person,
ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥੇਹ੝ ॥੪॥
Pĝṇī anḝar līk ji▫o ṯis ḝĝ thĝ▫o na thehu. ॥4॥
are like lines drawn in water, leaving no trace or mark. ॥4॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlĝ 2.
Second Mehl:
ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ੝ ਆਣਿ ਨ ਸਕੈ ਰਾਸਿ ॥
Ho▫e i▫ĝṇĝ kare kamm ĝṇ na sakai rĝs.
If a fool does a job, he cannot do it right.
ਜੇ ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਭੀ ਵੇਰਾਸਿ ॥੫॥
Je ik aḝẖ cẖangī kare ḝūjī bẖī verĝs. ॥5॥
Even if he does something right, he does the next thing wrong. ॥5॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਚਾਕਰ੝ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਇ ॥
Cẖĝkar lagai cẖĝkrī je cẖalai kẖasmai bẖĝ▫e.
If a servant, performing service, obeys the Will of his Master,
ਹ੝ਰਮਤਿ ਤਿਸ ਨੋ ਅਗਲੀ ਓਹ੝ ਵਜਹ੝ ਭਿ ਦੂਣਾ ਖਾਇ ॥
Hurmaṯ ṯis no aglī oh vajahu bẖė ḝūṇĝ kẖĝ▫e.
his honor increases, and he receives double his wages.
ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰਿ ਗੈਰਤਿ ਅੰਦਰਿ ਪਾਇ ॥
Kẖasmai kare barĝbarī fir gairaṯ anḝar pĝ▫e.
But if he claims to be equal to his Master, he earns his Master's displeasure.
ਵਜਹ੝ ਗਵਾਝ ਅਗਲਾ ਮ੝ਹੇ ਮ੝ਹਿ ਪਾਣਾ ਖਾਇ ॥
vajahu gavĝ▫e aglĝ muhe muhi pĝṇĝ kẖĝ▫e.
He loses his entire salary, and is also beaten on his face with shoes.
ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ੝ ਕਹੀਝ ਸਾਬਾਸਿ ॥
Jis ḝĝ ḝiṯĝ kẖĝvṇĝ ṯis kahī▫ai sĝbĝs.
Let us all celebrate Him, from whom we receive our nourishment.
ਨਾਨਕ ਹ੝ਕਮ੝ ਨ ਚਲਈ ਨਾਲਿ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥੨੨॥
Nĝnak hukam na cẖal▫ī nĝl kẖasam cẖalai arḝĝs. ॥22॥
O Nanak, no one can issue commands to the Lord Master; let us offer prayers instead. ॥22॥


ਸਲੋਕ੝ ਮਹਲਾ ੨ ॥
Salok mėhlĝ 2.
Shalok, Second Mehl:
ਝਹ ਕਿਨੇਹੀ ਦਾਤਿ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਝ ॥
Ėh kinehī ḝĝṯ ĝpas ṯe jo pĝ▫ī▫ai.
What sort of gift is this, which we receive only by our own asking?


Previous Page Asa di var Page 12 Next Page