Asa di var Page 11

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Asa di var Page 11 Sound      Play Audio Next page
Page 473

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 473


ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਸਤਿਗ੝ਰ੝ ਵਡਾ ਕਰਿ ਸਾਲਾਹੀਝ ਜਿਸ੝ ਵਿਚਿ ਵਡੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ॥
Saṯgur vadĝ kar salĝhī▫ai jis vicẖ vadī▫ĝ vaḝi▫ĝ▫ī▫ĝ.
Praise the Great True Guru; within Him is the greatest greatness.
ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥
Sėh mele ṯĝ naḝrī ĝ▫ī▫ĝ.
When the Lord causes us to meet the Guru, then we come to see them.
ਜਾ ਤਿਸ੝ ਭਾਣਾ ਤਾ ਮਨਿ ਵਸਾਈਆ ॥
Jĝ ṯis bẖĝṇĝ ṯĝ man vasĝ▫ī▫ĝ.
When it pleases Him, they come to dwell in our minds.
ਕਰਿ ਹ੝ਕਮ੝ ਮਸਤਕਿ ਹਥ੝ ਧਰਿ ਵਿਚਹ੝ ਮਾਰਿ ਕਢੀਆ ਬ੝ਰਿਆਈਆ ॥
Kar hukam masṯak hath ḝẖar vicẖahu mĝr kadẖī▫ĝ buri▫ĝ▫ī▫ĝ.
By His Command, when He places His hand on our foreheads, wickedness departs from within.
ਸਹਿ ਤ੝ਠੈ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈਆ ॥੧੮॥
Sėh ṯuṯẖai na▫o niḝẖ pĝ▫ī▫ĝ. ॥18॥
When the Lord is thoroughly pleased, the nine treasures are obtained. ॥18॥


ਸਲੋਕ੝ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlĝ 1.
Shalok, First Mehl:
ਪਹਿਲਾ ਸ੝ਚਾ ਆਪਿ ਹੋਇ ਸ੝ਚੈ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
Pahilĝ sucẖĝ ĝp ho▫e sucẖai baiṯẖĝ ĝ▫e.
First, purifying himself, the Brahmin comes and sits in his purified enclosure.
ਸ੝ਚੇ ਅਗੈ ਰਖਿਓਨ੝ ਕੋਇ ਨ ਭਿਟਿਓ ਜਾਇ ॥
Sucẖe agai rakẖi▫on ko▫e na bẖiti▫o jĝ▫e.
The pure foods, which no one else has touched, are placed before him.
ਸ੝ਚਾ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇਵਿਆ ਲਗਾ ਪੜਣਿ ਸਲੋਕ੝ ॥
Sucẖĝ ho▫e kai jevi▫ĝ lagĝ paṛaṇ salok.
Being purified, he takes his food, and begins to read his sacred verses.
ਕ੝ਹਥੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸ੝ ਝਹ੝ ਲਗਾ ਦੋਖ੝ ॥
Kuhthī jĝ▫ī sati▫ĝ kis ehu lagĝ ḝokẖ.
But it is then thrown into a filthy place - whose fault is this?
ਅੰਨ੝ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ੝ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ੝ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਘਿਰਤ੝ ॥
Ann ḝevṯĝ pĝṇī ḝevṯĝ baisanṯar ḝevṯĝ lūṇ panjvĝ pĝ▫i▫ĝ gẖiraṯ.
The corn is sacred, the water is sacred; the fire and salt are sacred as well; when the fifth thing, the ghee, is added,
ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ੝ ਪਵਿਤ੝ ॥
Ŧĝ ho▫ĝ pĝk paviṯ.
then the food becomes pure and sanctified.
ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ੝ ਗਡਿਆ ਥ੝ਕਾ ਪਈਆ ਤਿਤ੝ ॥
Pĝpī si▫o ṯan gadi▫ĝ thukĝ pa▫ī▫ĝ ṯiṯ.
Coming into contact with the sinful human body, the food becomes so impure that is is spat upon.
ਜਿਤ੝ ਮ੝ਖਿ ਨਾਮ੝ ਨ ਊਚਰਹਿ ਬਿਨ੝ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਹਿ ॥
Jiṯ mukẖ nĝm na ūcẖrahi bin nĝvai ras kẖĝhi.
That mouth which does not chant the Naam, and without the Name eats tasty foods -
ਨਾਨਕ ਝਵੈ ਜਾਣੀਝ ਤਿਤ੝ ਮ੝ਖਿ ਥ੝ਕਾ ਪਾਹਿ ॥੧॥
Nĝnak evai jĝṇī▫ai ṯiṯ mukẖ thukĝ pĝhi. ॥1॥
O Nanak, know this: such a mouth is to be spat upon. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlĝ 1.
First Mehl:

ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਝ ਭੰਡਿ ਨਿੰਮੀਝ ਭੰਡਿ ਮੰਗਣ੝ ਵੀਆਹ੝ ॥

ਭੰਡਹ੝ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹ੝ ਚਲੈ ਰਾਹ੝ ॥
Bẖandahu hovai ḝosṯī bẖandahu cẖalai rĝhu.
Woman becomes his friend; through woman, the future generations come.
ਭੰਡ੝ ਮ੝ਆ ਭੰਡ੝ ਭਾਲੀਝ ਭੰਡਿ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ੝ ॥
Bẖand mu▫ĝ bẖand bẖĝlī▫ai bẖand hovai banḝẖĝn.
When his woman dies, he seeks another woman; to woman he is bound.
ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਝ ਜਿਤ੝ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ॥
So ki▫o manḝĝ ĝkẖī▫ai jiṯ jamėh rĝjĝn.
So why call her bad? From her, kings are born.
ਭੰਡਹ੝ ਹੀ ਭੰਡ੝ ਊਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਝ੝ ਨ ਕੋਇ ॥
Bẖandahu hī bẖand ūpjai bẖandai bĝjẖ na ko▫e.
From woman, woman is born; without woman, there would be no one at all.
ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਝਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
Nĝnak bẖandai bĝhrĝ eko sacẖĝ so▫e.
O Nanak, only the True Lord is without a woman.
ਜਿਤ੝ ਮ੝ਖਿ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਝ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰਿ ॥
Jiṯ mukẖ saḝĝ salĝhī▫ai bẖĝgĝ raṯī cẖĝr.
That mouth which praises the Lord continually is blessed and beautiful.
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮ੝ਖ ਊਜਲੇ ਤਿਤ੝ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੨॥
Nĝnak ṯe mukẖ ūjle ṯiṯ sacẖai ḝarbĝr. ॥2॥
O Nanak, those faces shall be radiant in the Court of the True Lord. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਸਭ੝ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਜਿਸ੝ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚ੝ਣਿ ਕਢੀਝ ॥
Sabẖ ko ĝkẖai ĝpṇĝ jis nĝhī so cẖuṇ kadẖī▫ai.
All call You their own, Lord; one who does not own You, is picked up and thrown away.
ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਝ ॥
Kīṯĝ ĝpo ĝpṇĝ ĝpe hī lekẖĝ sandẖī▫ai.
Everyone receives the rewards of his own actions; his account is adjusted accordingly.
ਜਾ ਰਹਣਾ ਨਾਹੀ ਝਤ੝ ਜਗਿ ਤਾ ਕਾਇਤ੝ ਗਾਰਬਿ ਹੰਢੀਝ ॥
Jĝ rahṇĝ nĝhī aiṯ jag ṯĝ kĝ▫iṯ gĝrab handẖī▫ai.
Since one is not destined to remain in this world anyway, why should he ruin himself in pride?
ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨ ਆਖੀਝ ਪੜਿ ਅਖਰ੝ ਝਹੋ ਬ੝ਝੀਝ ॥
Manḝĝ kisai na ĝkẖī▫ai paṛ akẖar eho bujẖī▫ai.
Do not call anyone bad; read these words, and understand.
ਮੂਰਖੈ ਨਾਲਿ ਨ ਲ੝ਝੀਝ ॥੧੯॥
Mūrkẖai nĝl na lujẖī▫ai. ॥19॥
Don't argue with fools. ॥19॥


ਸਲੋਕ੝ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlĝ 1.
Shalok, First Mehl:
ਨਾਨਕ ਫਿਕੈ ਬੋਲਿਝ ਤਨ੝ ਮਨ੝ ਫਿਕਾ ਹੋਇ ॥
Nĝnak fikai boli▫ai ṯan man fikĝ ho▫e.
O Nanak, speaking insipid words, the body and mind become insipid.
ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਦੀਝ ਫਿਕੇ ਫਿਕੀ ਸੋਇ ॥
Fiko fikĝ saḝī▫ai fike fikī so▫e.
He is called the most insipid of the insipid; the most insipid of the insipid is his reputation.
ਫਿਕਾ ਦਰਗਹ ਸਟੀਝ ਮ੝ਹਿ ਥ੝ਕਾ ਫਿਕੇ ਪਾਇ ॥
Fikĝ ḝargėh satī▫ai muhi thukĝ fike pĝ▫e.
The insipid person is discarded in the Court of the Lord, and the insipid one's face is spat upon.
ਫਿਕਾ ਮੂਰਖ੝ ਆਖੀਝ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥
Fikĝ mūrakẖ ĝkẖī▫ai pĝṇĝ lahai sajĝ▫e. ॥1॥
The insipid one is called a fool; he is beaten with shoes in punishment. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlĝ 1.
First Mehl:
ਅੰਦਰਹ੝ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰਿ ਦ੝ਨੀਆ ਅੰਦਰਿ ਫੈਲ੝ ॥
Anḝrahu jẖūṯẖe paij bĝhar ḝunī▫ĝ anḝar fail.
Those who are false within, and honorable on the outside, are very common in this world.
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਹਿ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ੝ ॥
Aṯẖsaṯẖ ṯirath je nĝvėh uṯrai nĝhī mail.
Even though they may bathe at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage, still, their filth does not depart.
ਜਿਨ੝ਹ੝ਹ ਪਟ੝ ਅੰਦਰਿ ਬਾਹਰਿ ਗ੝ਦੜ੝ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰਿ ॥
Jinĥ pat anḝar bĝhar guḝaṛ ṯe bẖale sansĝr.
Those who have silk on the inside and rags on the outside, are the good ones in this world.
ਤਿਨ੝ਹ੝ਹ ਨੇਹ੝ ਲਗਾ ਰਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨ੝ਹ੝ਹੇ ਵੀਚਾਰਿ ॥
Ŧinĥ nehu lagĝ rab seṯī ḝekẖnĥe vīcẖĝr.
They embrace love for the Lord, and contemplate beholding Him.
ਰੰਗਿ ਹਸਹਿ ਰੰਗਿ ਰੋਵਹਿ ਚ੝ਪ ਭੀ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ॥
Rang hasėh rang rovėh cẖup bẖī kar jĝhi.
In the Lord's Love, they laugh, and in the Lord's Love, they weep, and also keep silent.
ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝ੝ ਸਚੇ ਨਾਹ ॥
Parvĝh nĝhī kisai kerī bĝjẖ sacẖe nĝh.
They do not care for anything else, except their True Husband Lord.
ਦਰਿ ਵਾਟ ਉਪਰਿ ਖਰਚ੝ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇਇ ਤ ਖਾਹਿ ॥
Ḏar vĝt upar kẖaracẖ mangĝ jabai ḝe▫e ṯa kẖĝhi.
Sitting, waiting at the Lord's Door, they beg for food, and when He gives to them, they eat.
ਦੀਬਾਨ੝ ਝਕੋ ਕਲਮ ਝਕਾ ਹਮਾ ਤ੝ਮ੝ਹ੝ਹਾ ਮੇਲ੝ ॥
Ḏībĝn eko kalam ekĝ hamĝ ṯumĥĝ mel.
There is only One Court of the Lord, and He has only one pen; there, you and I shall meet.
ਦਰਿ ਲਝ ਲੇਖਾ ਪੀੜਿ ਛ੝ਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ੝ ॥੨॥
Ḏar la▫e lekẖĝ pīṛ cẖẖutai nĝnkĝ ji▫o ṯel. ॥2॥
In the Court of the Lord, the accounts are examined; O Nanak, the sinners are crushed, like oil seeds in the press. ॥2॥


Previous Page Asa di var Page 11 Next Page