From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਨ - ਨ linked

Words in the Guru Granth Sahib
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਨ ਨਉ ਨਉਕਾ ਨਉਖੰਡ ਨਉਤਨ ਨਉਤਨ੝ ਨਉਤਨਾ ਨਉਤਨੋ ਨਉਪਰੀ ਨਉਬਤਿ ਨਉਮੀ ਨਈ ਨਈਆ ਨਈਬੇਦਹਿ ਨਈਬੇਦਾ ਨਸਿ ਨਸਤਾ ਨਸਨਾ ਨਸਾ ਨਸਿਆ ਨਸੀ ਨਸੀਝ ਨਸੇ ਨਸੈ ਨਹ ਨਹਦਾ ਨ੝ਹ੝ਹਾਉਗੋ ਨ੝ਹ੝ਹਾਇਆ ਨ੝ਹ੝ਹਾਈ ਨ੝ਹ੝ਹਾਈਝ ਨ੝ਹ੝ਹਾਝ ਨ੝ਹ੝ਹਾਤੇ ਨ੝ਹ੝ਹਾਵਉ ਨ੝ਹ੝ਹਾਵਣ੝ ਨ੝ਹ੝ਹਾਵੈ ਨਹਿ ਨਹੀ ਨਹੀਨ ਨਹ੝ ਨਕ ਨਕਿ ਨਕ੝ ਨਕਟ ਨਕਟੀ ਨਕਟੂ ਨਕਟੇ ਨਕੀ. ਨਖ ਨਖਹ ਨਖਹਿ ਨਖਹ੝ ਨਖ੝ਯ੝ਯਤ੝ਰ ਨਖ੝ਯ੝ਯਤ੝ਰਾ ਨਖਿਅਤ੝ਰ ਨਖਿਆਤਿ ਨਖੀ ਨੰਗ ਨੰਗਿ ਨੰਗ੝ ਨਗ ਨਗਜ ਨਗਨ ਨਗਨ੝ ਨੰਗਨਾ ਨਗਰ ਨਗਰਿ ਨਗਰ੝ ਨਗਰੰ ਨਗਰੀ ਨਗਰੀਆ ਨੰਗਾ ਨੰਗੀ ਨੰਗੇ ਨਚ ਨਚਿ ਨਚਊ ਨਚਸੀ ਨਚਹਿ ਨਚਣ੝ ਨਚਣਾ ਨਚਤ੝ ਨਚਨਿ ਨਚਾ ਨਚਾਇਦਾ ਨਚਾਈ ਨਚਾਈਝ ਨਚਾਝ ਨਚਾਵਹਿ ਨਚਾਵੈ ਨਚਿਝ ਨਚਿੰਦ੝ ਨਚੈ ਨਜਰਿ ਨਜਾਤਿ ਨਜੀਕਿ ਨਟ ਨਟਿ ਨਟ੝ ਨਟੂਆ ਨਟੂਝ ਨਠਯੋ ਨਠੜੋ ਨਠੇ ਨੰਢੜਾ ਨੰਢੀ ਨਤ ਨਤਰ ਨਥ ਨਥਿ ਨਥਹਾਰੇ ਨਥਾ ਨਥਿਆ ਨਥੀ. ਨਥੀਅਨ੝ ਨਥੈ ਨੰਦ ਨੰਦ੝ ਨੰਦਨ ਨੰਦਨ੝ ਨੰਦਨੀ ਨੰਦਰਿ ਨਦਰਿ ਨਦਰੀ ਨਦੀ ਨਦੀਆ ਨਨ ਨਨਕਾਰ੝ ਨਨਦ ਨੰਨਾ ਨਨਾ ਨੰਨਾਕਾਰ੝ ਨੰਨੈ ਨਪਰਸ ਨਪਾਕ ਨਫਰ੝ ਨਫਰੈ ਨਮਸਕਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰਿ ਨਮਸਕਾਰ੝ ਨਮਸਕਾਰੰ ਨਮਸਕਾਰਉ ਨਮਸਕਾਰਸਿ ਨਮਸਕਾਰਹ੝ ਨਮਸਕਾਰਦਾ ਨਮਸਕਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰੈ ਨਮਸਕਾਰੋ ਨਮਸਤੇ ਨਮਹ ਨਮੋ ਨਯਣ ਨਯਣਿ ਨਯਨ ਨਰ ਨਰਿ ਨਰ੝ ਨਰਸਿੰਘ ਨਰਹ ਨਰਹਰ ਨਰਹਰਿ ਨਰਹਰਹ ਨਰਹਰਾ ਨਰਹਰੀ ਨਰਹਰੀਝ ਨਰਹਰੇ ਨਰਹਰੈ ਨਰਹ੝ ਨਰਕ ਨਰਕਿ ਨਰਕ੝ ਨਰਕਹ ਨਰਕਪਾਤੀ ਨਰਕਾ ਨਰਕੇ ਨਰਜਾ ਨਰਨਰਹ ਨਰਨਾਥਾ ਨਰਪਤਿ ਨਰਬਦ ਨਰਵਿਰਤਿ ਨਰਵੈ ਨਰਾ ਨਰਾਇਣ ਨਰਾਇਣ੝ ਨਰਾਇਣਾ ਨਰਾਇਣੋ ਨਰਾਇਨ੝ ਨਰਿੰਦ ਨਰਿੰਦ੝ ਨ੝ਰਿਪ ਨ੝ਰਿਪਤਿ ਨਰੂ ਨਲਨੀ ਨਲ੝ਯ੝ਯ ਨਲਿਨੀ ਨਲੀ ਨਵ ਨਵੰ ਨਵੰਤ ਨਵਤਨ ਨਵਤਨ੝ ਨਵਤਨੋ ਨਵਲ ਨਵਲਾਇਆ ਨਵਾ ਨਵਿਤ ਨਵੀ ਨਵੇ ਨਵੇਲ ਨਵੇਲਓ ਨਵੇਲੜੀਆ ਨਵੇਲੜੀਝ ਨਵੇਲਾ ਨਵੈ ਨਾ ਨਾਂ ਨਾਉ ਨਾਂਉ ਨਾਊ ਨਾਓ ਨਾਓ”੝ ਨਾਇ ਨਾਂਇ ਨਾਇਓ ਨਾਇਆ ਨਾਇਝ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਿ ਨਾਇਕ੝ ਨਾਇਕਾ ਨਾਇਕੋ ਨਾਇਣ੝ ਨਾਈ ਨਾਂਈ ਨਾਈਝ ਨਾਝ ਨਾਂਝਂ ਨਾਸ ਨਾਸਿ ਨਾਸ੝ ਨਾਸੰ ਨਾਸਝ ਨਾਸਹਿ ਨਾਸਤਿ ਨਾਸ੝ਤਿ ਨਾਸਨ ਨਾਸਨਾ ਨਾਸਾ ਨਾਸਿਓ ਨਾਸੀ ਨਾਸੇ ਨਾਸੈ ਨਾਹ ਨਾਹਨਿ ਨਾਹਾ ਨਾਹਿ ਨਾਹਿਨ ਨਾਹਿਨਿ ਨਾਹੀ ਨਾਹ੝ ਨਾਹੈ ਨਾਕ ਨਾਕ੝ ਨਾਕਹਿ ਨਾਕਹ੝ ਨਾਕਨ ਨਾਗ ਨਾਂਗ ਨਾਗਹ ਨਾਗਨਿ ਨਾਗਨੀ ਨਾਗਰ ਨਾਂਗੜਾ ਨਾਗਾ ਨਾਗਾਂ ਨਾਂਗਾ ਨਾਗਾਦਿ ਨਾਗੀ ਨਾਗੇ ਨਾਂਗੇ ਨਾਗੋ ਨਾਂਗੋ ਨਾਚ ਨਾਚ੝ ਨਾਚਸਿ ਨਾਚਹਿ ਨਾਚਹ੝ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨ ਨਾਚਨ੝ ਨਾਚਨਾ ਨਾਚਨੋ ਨਾਚਿਓ ਨਾਚੀ ਨਾਚੇ ਨਾਚੈ ਨਾਜ੝ ਨਾਜਰ੝ ਨਾਟ ਨਾਟਾ ਨਾਟਿਕ ਨਾਟੇ ਨਾਠਾ ਨਾਠਿਆ ਨਾਠੀ ਨਾਠੀਅੜੇ ਨਾਠੀਆ ਨਾਠੂੰਗੜਾ ਨਾਠੇ ਨਾਤਰ੝ ਨਾਤਾ ਨਾਤਿਆ ਨਾਤੀ ਨਾਤੇ ਨਾਤੈ ਨਾਥ ਨਾਥ੝ ਨਾਥੰ ਨਾਥਹ ਨਾਥਣਹਾਰਾ ਨਾਥਾ ਨਾਥਾਂ ਨਾਥੀ ਨਾਥੇ ਨਾਦ ਨਾਦਿ ਨਾਦ੝ ਨਾਦੰ ਨਾਦੀ ਨਾਦੈ ਨਾਨ੝ਹ੝ਹ ਨਾਨ੝ਹ੝ਹਾ ਨਾਨ੝ਹ੝ਹੀ ਨਾਨ੝ਹ੝ਹੇ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕਿ ਨਾਨਕ੝ ਨਾਨਕਹ ਨਾਨਕਾ ਨਾਨਕੈ ਨਾਨਕੋ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਪਾਕ ਨਾਪਾਕ੝ ਨਾਪੈ ਨਾਭਿ ਨਾਮ ਨਾਮਿ ਨਾਮ੝ ਨਾਮੰ ਨਾਮਹ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮਹੀਣ ਨਾਮਹੀਣ੝ ਨਾਮਹੀਨ ਨਾਮਹ੝ ਨਾਮਦੇ ਨਾਮਦੇਉ ਨਾਮਦੇਅ ਨਾਮਦੇਇ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਮਨ ਨਾਮਨਾ ਨਾਮਾ ਨਾਮਾਂ ਨਾਮੇ ਨਾਮੈ ਨਾਮ+ ਨਾਮੋ ਨਾਰਿ ਨਾਰਦ ਨਾਰਦਿ ਨਾਰਦ੝ ਨਾਰਦਾਦਿ ਨਾਰਦੀ ਨਾਰਦੈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣਿ ਨਾਰਾਇਣ੝ ਨਾਰਾਇਣਹ ਨਾਰਾਇਣਾ ਨਾਰਾਇਣੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਾਰਾਇਣੋ ਨਾਰਾਇਨ ਨਾਰਾਇਨ੝ ਨਾਰਾਇਨਾ ਨਾਰੀ ਨਾਰੇ ਨਾਲਿ ਨਾਲਹ੝ ਨਾਲਕਾ ਨਾਲਾ ਨਾਲਿਆ ਨਾਲੀ ਨਾਲੀਝਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲੋ ਨਾਵ ਨਾਵਉ ਨਾਵਝ ਨਾਵਹਿ ਨਾਵਹ੝ ਨਾਵਣ ਨਾਵਣਿ ਨਾਵਣ੝ ਨਾਵਣੋ ਨਾਵੰਤਾ ਨਾਵਨ ਨਾਵਨਿ ਨਾਵੜਾ ਨਾਵਾ ਨਾਵਾਇਆ ਨਾਵਾਈਝ ਨਾਵਾਝ ਨਾਵਾਰੇ ਨਾਵਾਲਿ ਨਾਵਾਲਿਆ ਨਾਵਾਲੀਝ ਨਾਵੈ ਨਾੜੀ ਨਾੜੀ. ਨਿਉਲੀ ਨਿਆਉ ਨਿਆਇ ਨਿਆਈ ਨਿਆਝ ਨਿਆਂਝਂ ਨਿਆਮਤਿ ਨਿਆਰਉ ਨਿਆਰਾ ਨਿਆਰੀ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੋ ਨਿਆਵ ਨਿਸ ਨਿਸਿ ਨਿਸੰਕ ਨਿਸਖਣ ਨਿਸੰਗ ਨਿਸੰਗ੝ ਨਿਸੰਗਾ ਨਿਸੰਗੇ ਨਿਸੰਙ੝ ਨਿਸਚਉ ਨਿਸ੝ਚਲ ਨਿਸਚੈ ਨਿਸਚੌ ਨਿਸਤਰਿ ਨਿਸਤਰਿਆ ਨਿਸਤਰੀ ਨਿਸਤਰੀਝ ਨਿਸਤਰੇ ਨਿਸਤ੝ਰੇ ਨਿਸਤਰੈ ਨਿਸਤਾਰ ਨਿਸਤਾਰਿ ਨਿਸਤਾਰ੝ ਨਿਸਤਾਰਹਿ ਨਿਸਤਾਰਹ੝ ਨਿਸ੝ਤਾਰਹ੝ ਨਿਸਤਾਰਣ ਨਿਸਤਾਰਣ੝ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਨਿਸਤਾਰਿਅਨ੝ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ਨਿਸਤਾਰੀ ਨਿਸਤਾਰੀਝ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਸਤਾਰੈ ਨਿਸਲ੝ ਨਿਸਾਰਿਓ ਨਿਸੀ ਨਿਸ੝ਲ ਨਿਹਸੰਗਾ ਨਿਹਸਾਸਨਿ ਨਿਹਕੰਟਕ ਨਿਹਕੰਟਕ੝ ਨਿਹਕਪਟ ਨਿਹਕਰਮ ਨਿਹਕਰਮਾ ਨਿਹਕਰਮੀ ਨਿਹਕਲੰਕ ਨਿਹਕਾਮ ਨਿਹਕਾਮ੝ ਨਿਹਕਾਮਾ ਨਿਹਕਾਮੀ ਨਿਹਕਿੰਚਨਾ ਨਿਹਕੇਵਲ ਨਿਹਕੇਵਲ੝ ਨਿਹਕੇਵਲੰ ਨਿਹਕੇਵਲਾ ਨਿਹੰਗਾ ਨਿਹਚਉ ਨਿਹਚਲ ਨਿਹਚਲ੝ ਨਿਹਚਲਾਇਆ ਨਿਹਚਲਾਧਾ ਨਿਹਚਲੋ ਨਿਹਚੈ ਨਿਹਤੇ ਨਿਹਫਲ ਨਿਹਫਲ੝ ਨਿਹਫਲੰ ਨਿਹਫਲਹ ਨਿਹਭਾਗੜੋ ਨਿਹਲੀਆ ਨਿਹਾਰ ਨਿਹਾਰਿ ਨਿਹਾਰਉ ਨਿਹਾਰਹਿ ਨਿਹਾਰਹ੝ ਨਿਹਾਰਾ ਨਿਹਾਰਿਆ ਨਿਹਾਰੀ ਨਿਹਾਰੀਝ ਨਿਹਾਰੇ ਨਿਹਾਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲਿ ਨਿਹਾਲ੝ ਨਿਹਾਲਸਾ ਨਿਹਾਲਣਾ ਨਿਹਾਲਾ ਨਿਹਾਲਿਓਨ੝ ਨਿਹਾਲਿਆ ਨਿਹਾਲਿਹ ਨਿਹਾਲੀ ਨਿਹਾਲੀਝ ਨਿਹਾਲੇ ਨਿਹੋਰ ਨਿਹੋਰਾ ਨਿਹੋਰੋ ਨਿਕ ਨਿਕਸਿ ਨਿਕਸ੝ ਨਿਕਸਤ ਨਿਕਸਾਈ ਨਿਕਸਿਓ ਨਿਕਸਿਆ ਨਿਕਸੀ ਨਿਕਸੇ ਨਿਕਸੈ ਨਿਕਸੋ ਨਿਕਚ ਨਿਕਚ੝ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਾਇਓ ਨਿਕਟਾਨੀ ਨਿਕਟੀ ਨਿਕਟੇ ਨਿਕਥਾ ਨਿਕਲਿ ਨਿਕਲਹਿ ਨਿਕਲਾਵੈਗੋ ਨਿਕਲਿਓ ਨਿਕਲੀ ਨਿਕਲੇ ਨਿਕਲੈ ਨਿਕਾਣਿਆ ਨਿਕਾਣੀ ਨਿਕਾਣੇ ਨਿਕਾਮੀ ਨਿਕਾਰਿ ਨਿਕਾਲਾ ਨਿਕਾਲਿਅਨ੝ ਨਿਕੀ ਨਿਕ੝ਟੀ ਨਿਕੋਰ ਨਿਖੰਜਨ੝ ਨਿਖੰਜਨੋ ਨਿਖਿਅਉ ਨਿਖ੝ਟਿ ਨਿਖ੝ਟਈ ਨਿਖ੝ਟਸੀ ਨਿਖ੝ਟਤ ਨਿਖ੝ਟੀ ਨਿਖ੝ਟੀਅਸ੝ ਨਿਖ੝ਟੇ ਨਿਖ੝ਟੈ ਨਿਖੂਟਿ ਨਿਖੂਟਸਿ ਨਿਖੂਟਾ ਨਿਖੂਟੈ ਨਿਖੇਧ ਨਿਖੇਧਿਆ ਨਿਗਹਾਰ ਨਿਗਤਿਆ ਨਿਗਮ ਨਿਗਮ੝ ਨਿਗਮੰ ਨਿਗ੝ਰਹ ਨਿਗ੝ਰਹਿ ਨਿਗ੝ਰਹ੝ ਨਿਗ੝ਸਾਂਝਂ ਨਿਗ੝ਣਿਆ ਨਿਗ੝ਣੀਆ ਨਿਗ੝ਰਾ ਨਿਗ੝ਰਿਆ ਨਿਗ੝ਰੀ ਨਿਗ੝ਰੇ ਨਿਘਰਤ ਨਿਘਰਤ੝ ਨਿਘਰਿਆ ਨਿਚੰਦ੝ ਨਿਚਿੰਦ ਨਿਚਿੰਦ੝ ਨਿਚਿੰਦਾ ਨਿਚੀਜਿਆ ਨਿਜ ਨਿਜ੝ ਨਿਝਰ ਨਿਝਰ੝ ਨਿਡਰ ਨਿਡਰ੝ ਨਿਡਰਿਆ ਨਿਡਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤਿ ਨਿਤਹਿ ਨਿਤਪ੝ਰਤਿ ਨਿਤਾ ਨਿਤਾਣ੝ ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਤਾਣਿਆ ਨਿਤਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀਆ ਨਿਤਾਣੇ ਨਿਤਾਪ੝ਰਤਿ ਨਿਥਾਵਿਆ ਨਿਥਾਵੇ ਨਿੰਦ ਨਿੰਦ੝ ਨਿੰਦਉ ਨਿੰਦਸਿ ਨਿੰਦਹਿ ਨਿੰਦਹ੝ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਕਿ ਨਿੰਦਕ੝ ਨਿੰਦਕਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਿਦ੝ਰਾ ਨਿਦਲਿਅਉ ਨਿੰਦਾ ਨਿਦਾਨ ਨਿਦਾਨਿ ਨਿਦਾਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਿੰਦੀਝ ਨਿੰਦੈ ਨਿਦੋਸਾਂ ਨਿਧਿ ਨਿਧਨ ਨਿਧਨਿਆ ਨਿਧਰਿਆ ਨਿਧਾਨ ਨਿਧਾਨ੝ ਨਿਧਾਨੰ ਨਿਧਾਨਾ ਨਿਧਾਨੀ ਨਿਧਾਨੋ ਨਿਧਾਰਾ ਨਿਧੀ ਨਿਧੇ ਨਿਧੋ ਨਿਨਾਉ ਨਿਨਾਮ ਨਿਪੰਗ੝ ਨਿਪਜਿ ਨਿਪਜਹਿ ਨਿਪਜਾਝ ਨਿਪਜੇ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਟਿ ਨਿਪੰਨੇ ਨਿਪਰਸ੝ ਨਿਪੂਤੇ ਨਿਫਲ ਨਿਬਹਤ ਨਿਬਹਾਵੈ ਨਿਬਹਿਓ ਨਿਬਹਿਆ ਨਿਬਹੀ ਨਿਬਹੈ ਨਿਬਗ ਨਿਬਰਿਓ ਨਿਬਰੀ ਨਿਬਲ ਨਿਬੜਿਆ ਨਿਬੜੈ ਨਿਬਾਸਨ ਨਿਬਾਹਿ ਨਿਬਾਹਿਓ ਨਿਬਾਹੀ ਨਿਬਾਹੈ ਨਿਬੇਰਿ ਨਿਬੇਰਓ ਨਿਬੇਰਹਿ ਨਿਬੇਰਹ੝ ਨਿਬੇਰਾ ਨਿਬੇਰੀ ਨਿਬੇਰੈ ਨਿਬੇਰੋ ਨਿਬੇੜ੝ ਨਿਬੇੜਣਹਾਰੋ ਨਿਬੇੜਾ ਨਿਬੇੜੀ ਨਿਬੇੜੇ ਨਿਭਰੰਤਾ ਨਿਭਰਾਂਤਿ ਨਿਭਰਾਤੀ ਨਿਭਰਾਤੇ ਨਿਭਵਿਆਹ ਨਿੰਮ੝ ਨਿਮ੝ ਨਿਮਸੈ ਨਿਮਕਾ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ੝ ਨਿਮਖਕ ਨਿਮਖਫਾ ਨਿਮਖਾ ਨਿਮਖਾਤੀ ਨਿਮਖੇ ਨਿਮਘਾ ਨਿਮਤ ਨਿੰਮ੝ਰਤਾਹ ਨਿਮ੝ਰਿਤ ਨਿੰਮਰੀ ਨਿੰਮਲ੝ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿੰਮਾਣਿਆ ਨਿਮਾਣਿਆ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਮਾਣੀਆ ਨਿਮਾਣੀਝ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਮਾਨਣੀਆਹ ਨਿਮਾਨੜੀਆ ਨਿਮਾਨਾ ਨਿਮਾਨੀ ਨਿਮਾਨੇ ਨਿਮਾਨੋ ਨਿੰਮਿਆ ਨਿੰਮੀਝ ਨਿਮ੝ਣੀਆਦੀ ਨਿੰਮ੝ਨੀਆਦਾ ਨਿੰਮੇ ਨਿਰਸ ਨਿਰੰਹਾਰੰ ਨਿਰਹਾਰ ਨਿਰਹਾਰ੝ ਨਿਰਹਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ੝ ਨਿਰੰਕਾਰੰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੈ ਨਿਰੰਕਾਰੋ ਨਿਰੰਕੇਰੈ ਨਿਰਖ ਨਿਰਖਿ ਨਿਰਖਉ ਨਿਰਖਹਿ ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਿਓ ਨਿਰਖੀ ਨਿਰਗੰਧ ਨਿਰਗਮ ਨਿਰਗ੝ਣ ਨਿਰਗ੝ਣਿ ਨਿਰਗ੝ਣ੝ ਨਿਰਗ੝ਣਵੰਤੜੀਝ ਨਿਰਗ੝ਣਿਆਰਿਆ ਨਿਰਗ੝ਣਿਆਰੇ ਨਿਰਗ੝ਣੀ ਨਿਰਗ੝ਣੀਆਰੇ ਨਿਰਗ੝ਣੇ ਨਿਰਗ੝ਨ ਨਿਰਗ੝ਨਿ ਨਿਰਗ੝ਨ੝ ਨਿਰਗ੝ਨੀ ਨਿਰਗ੝ਨੀਆਰ ਨਿਰਗ੝ਨੀਆਰੇ ਨਿਰਗ੝ਨੀਝ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਜਨਿ ਨਿਰੰਜਨ੝ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਿਰੰਜਨੀ ਨਿਰੰਜਨੋ ਨਿਰਜਾਸਿ ਨਿਰਜੀਉ ਨਿਰਜੋਗ ਨਿਰਜੋਗ੝ ਨਿਰਜੋਗਾ ਨਿਰਣਉ ਨਿਰਤਿ ਨਿਰਤ੝ਯ੝ਯੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੰਤਰਿ ਨਿਰੰਤਰੀ ਨਿਰੰਤਰੇ ਨਿਰਤਾਝ ਨਿਰਤਿਕਾਰ ਨਿਰਤਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤੀ ਨਿਰਤੇ ਨਿਰਦਇਆ ਨਿਰਦਲਿਆ ਨਿਰਦਾਵੈ ਨਿਰਦੈ ਨਿਰਦੋਖ ਨਿਰਧਨ ਨਿਰਧਨ੝ ਨਿਰਧਨੰ ਨਿਰਧਨਾ ਨਿਰਨਉ ਨਿਰਪ ਨਿਰਬਹੀਝ ਨਿਰਬਾਹ੝ ਨਿਰਬਾਣ ਨਿਰਬਾਣ੝ ਨਿਰਬਾਣੀ ਨਿਰਬਾਣੇ ਨਿਰਬਾਨ ਨਿਰਬਾਨ੝ ਨਿਰਬਾਨਾ ਨਿਰਬਾਨੀ ਨਿਰਬਾਨੈ ਨਿਰਬਿਖਈ ਨਿਰਬਿਘਨ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਇਆ ਨਿਰਭਝ ਨਿਰਭਯੰ ਨਿਰਭਯਹ ਨਿਰਭਵਹ ਨਿਰਭਾਰ ਨਿਰਭੈ ਨਿਰਮਝ ਨਿਰਮਯੌ ਨਿਰਮਰਿ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲਿ ਨਿਰਮਲ੝ ਨਿਰਮਲੰ ਨਿਰਮਲਉ ਨਿਰਮਲਹ ਨਿਰਮਲਾ ਨਿਰਮਲਾਇ ਨਿਰਮਲੀ ਨਿਰਮਲੀਆ ਨਿਰਮਲੇ ਨਿਰਮਲ+ ਨਿਰਮਲੋ ਨਿਰਮਲੌ ਨਿਰਮਾਇਲ ਨਿਰਮਾਇਲ੝ ਨਿਰਮਾਲਕਾ ਨਿਰਮਿਤ ਨਿਰਮੋਹ ਨਿਰਮੋਲ੝ ਨਿਰਮੋਲਕ ਨਿਰਮੋਲਕ੝ ਨਿਰਮੋਲਕੋ ਨਿਰਮੋਲਾ ਨਿਰਲਜੇ ਨਿਰਲੇਪ ਨਿਰਲੇਪਾ ਨਿਰਲੇਪੀ ਨਿਰਵਰਈ ਨਿਰਵਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਨਿਰਵਾਰੋ ਨਿਰਵਿਰਤਿ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਵੈਰਿ ਨਿਰਵੈਰ੝ ਨਿਰਵੈਰਣਹ ਨਿਰਵੈਰਾ ਨਿਰਵੈਰੇ ਨਿਰਵੈਰੈ ਨਿਰਾਸ ਨਿਰਾਸ੝ ਨਿਰਾਸੰ ਨਿਰਾਸਾ ਨਿਰਾਸੀ ਨਿਰਾਸੇ ਨਿਰਾਸੋ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਾਹਾਰ੝ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਨਿਰਾਪਰਾਧ ਨਿਰਾਫਲ ਨਿਰਾਰ ਨਿਰਾਰਥ ਨਿਰਾਰਾ ਨਿਰਾਰੀ ਨਿਰਾਰੇ ਨਿਰਾਰੋ ਨਿਰਾਲੰਬ੝ ਨਿਰਾਲਮ ਨਿਰਾਲਮ੝ ਨਿਰਾਲਮੋ ਨਿਰਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਨਿਰਾਲੇ ਨਿਰੀਕਾਰ ਨਿਰੂਪੀਝ ਨਿਰੋਆ ਨਿਰੋਧ੝ ਨਿਰੋਧਹ੝ ਨਿਰੋਧਰ ਨਿਰੋਧਰ੝ ਨਿਰੋਧਰਾ ਨਿਲਜ ਨਿਲਾਜ ਨਿਲਾਜ੝ ਨਿਵਿ ਨਿਵਸਸਿ ਨਿਵਹਿ ਨਿਵਣ੝ ਨਿਵੰਤਿ ਨਿਵੰਧੈ ਨਿਵੰਨਿ ਨਿਵਰਹਿ ਨਿਵਰੀ ਨਿਵਰੇ ਨਿਵਰੈ ਨਿਵਲ ਨਿਵਲਿ ਨਿਵਲ੝ ਨਿਵਲੀ ਨਿਵਾਇ ਨਿਵਾਇਆ ਨਿਵਾਇਝ ਨਿਵਾਈ ਨਿਵਾਝ ਨਿਵਾਸ ਨਿਵਾਸਿ ਨਿਵਾਸ੝ ਨਿਵਾਸਨ੝ ਨਿਵਾਸਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਵਾਸੈ ਨਿਵਾਸੋ ਨਿਵਾਹੂ ਨਿਵਾਜ ਨਿਵਾਜਿ ਨਿਵਾਜ੝ ਨਿਵਾਜਾ ਨਿਵਾਜਿਆ ਨਿਵਾਜੀ ਨਿਵਾਜੇ ਨਿਵਾਜੈ ਨਿਵਾਤ ਨਿਵਾਰ ਨਿਵਾਰਿ ਨਿਵਾਰ੝ ਨਿਵਾਰੰ ਨਿਵਾਰਹਿ ਨਿਵਾਰਹ੝ ਨਿਵਾਰਣ ਨਿਵਾਰਣ੝ ਨਿਵਾਰਣੰ ਨਿਵਾਰਣਹ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਿ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰ੝ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਾ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰੋ ਨਿਵਾਰਣਾ ਨਿਵਾਰਣਿਆ ਨਿਵਾਰਣੋ ਨਿਵਾਰਨ ਨਿਵਾਰਨ੝ ਨਿਵਾਰ੝ਯ੝ਯਉ ਨਿਵਾਰਾ ਨਿਵਾਰਿਓ ਨਿਵਾਰਿਆ ਨਿਵਾਰਿਹ੝ ਨਿਵਾਰੀ ਨਿਵਾਰੀਆ ਨਿਵਾਰੀਝ ਨਿਵਾਰੇ ਨਿਵਾਰੈ ਨਿਵਾਵਹਿ ਨਿਵਾੜਾ ਨਿਵਿਆ ਨਿਵੇ ਨਿਵੈ ਨੀ ਨੀਅਤਿ ਨੀਸਾਣਿ ਨੀਸਾਣ੝ ਨੀਸਾਣਿਆ ਨੀਸਾਣੀ ਨੀਸਾਣੀਆ ਨੀਸਾਣੇ ਨੀਸਾਣੈ ਨੀਸਾਣੋ ਨੀਸਾਨ੝ ਨੀਸਾਨੰ ਨੀਸਾਨਾ ਨੀਸਾਨੀ ਨੀਸਾਨੈ ਨੀਸੀ ਨੀਹਣੋ ਨੀਹਿ ਨੀਹ੝ ਨੀਕਸਿ ਨੀਕਸੈ ਨੀਕਰਿ ਨੀਕਲਿ ਨੀਕਾ ਨੀਕੀ ਨੀਕੇ ਨੀਕੋ ਨੀਘਰ੝ ਨੀਘਰਿਆ ਨੀਘਰੀਆ ਨੀਚ ਨੀਚ੝ ਨੀਚੰ ਨੀਚਹ ਨੀਚਹ੝ ਨੀਚਾ ਨੀਚਾਇ ਨੀਚਾਣ੝ ਨੀਚੀ ਨੀਚੇ ਨੀਝਰ ਨੀਝਰ੝ ਨੀਠਿ ਨੀਤ ਨੀਤਿ ਨੀਤਾ ਨੀ.ਦ ਨੀਂਦ ਨੀਦ ਨੀ.ਦ੝ਰਾਵਲੇ ਨੀਦੜੀ ਨੀਦੜੀਝ ਨੀਧਨ ਨੀਧਰਿਆ ਨੀਧੇ ਨੰ​”ੀਬ੝ ਨੰ​”ੀਬਾ ਨੀਮ ਨੀਮ੝ ਨੀਮ੝ਹ੝ਹਿ ਨੀਮ੝ਹ੝ਹੀ ਨੀਰ ਨੀਰਿ ਨੀਰ੝ ਨੀਰਉ ਨੀਰਾ ਨੀਰਾਰੇ ਨੀਰੀਝ ਨੀਰੇ ਨੀਰੈ ਨੀਲ ਨੀਲ੝ ਨੀਲਾ ਨੀਲੀ ਨੀਵ ਨੀ.ਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨੀਵੀ ਨੂਰ ਨੂਰ੝ ਨੇ ਨੇਸ ਨੇਂਹ ਨੇਹ ਨੇਹਾ ਨੇਹਿ ਨੇਹੀ ਨੇਹ੝ ਨੇਕ ਨੇਕੀ ਨੇਕੀਆ ਨੇਖਾਸਿ ਨੇਜਾ ਨੇਜੇ ਨੇਜੈ ਨੇਤ ਨੇਤ੝ਰ ਨੇਤ੝ਰਿ ਨੇਤ੝ਰਉ ਨੇਤ੝ਰਹ੝ ਨੇਤ੝ਰਾ ਨੇਤ੝ਰੀ ਨੇਤ੝ਰੇ ਨੇਤ੝ਰੈ ਨੇਤੈ ਨੇਧਾਨ੝ ਨੇਬ ਨੇਬ੝ ਨੇਬੇਰਾ ਨੇਬੇੜਾ ਨੇਮ ਨੇਮ੝ ਨੇਮਾ ਨੇਰ ਨੇਰਿ ਨੇਰਉ ਨੇਰਹੂ ਨੇਰਾ ਨੇਰਿਆ ਨੇਰੀ ਨੇਰੇ ਨੇਰੈ ਨੇਰੋ ਨੇਵਰ ਨੇੜਿ ਨੇੜਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੈ ਨੈ ਨੈਕ ਨੈਕ੝ ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਨੈਣੀ ਨੈਣੂ ਨੈਣੇ ਨੈਨ ਨੈਨਿ ਨੈਨਹ ਨੈਨਹ੝ ਨੈਨਾ ਨੈਨਾਹ ਨੈਨੀ ਨੈਨੂ ਨੈਵੇਦ੝ ਨੋ