From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with ਛ ਛ linked

Words in the Guru Granth Sahib
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਛਉੜ ਛਹ ਛਹਬਰ ਛਹੀਆ ਛਹੂੰ ਛਕਿ ਛਕਾ ਛਕੇ ਛਛਾ ਛੰਛਾਰਾ ਛਛੈ ਛਜ ਛਜਿ ਛਜੇ ਛਟੀਝ ਛਠਿ ਛਡਿ ਛਡਈਝ ਛਡਹਿ ਛਡਹੈ ਛਡਣੇ ਛਡਨਾ ਛਡਾ ਛਡਾਊ ਛਡਾਇ ਛਡਾਇਆ ਛਡਾਇਦਾ ਛਡਾਈ ਛਡਾਝ ਛਡਾਹਿ ਛਡਾਹੀ ਛਡਾਤਾ ਛਡਾਨਾ ਛਡਾਵਹ੝ ਛਡਾਵਣਹਾਰਾ ਛਡਾਵਣਹਾਰੋ ਛਡਾਵਣੀ ਛਡਾਵਨ ਛਡਾਵੀਝ ਛਡਾਵੈ ਛਡਿਓ ਛਡਿਅਨ੝ ਛਡਿਆ ਛਡੀਆ ਛਡੀਝ ਛਡੇ ਛਡੈ ਛੰਤ ਛੰਤ੝ ਛਤਿ ਛਤ੝ ਛਤ੝ਰ ਛਤ੝ਰ੝ ਛਤ੝ਰਧਾਰ ਛਤ੝ਰਪਤਿ ਛਤ੝ਰਪਤੀ ਛਤਰੀਆ ਛਤੜੇ ਛੰਤਾ ਛਤਾਰਾ ਛਤੀਹ ਛੰਦ ਛਦਮ ਛੰਦਾ ਛੰਦੇ ਛਨਹਰੀ ਛਨਕ ਛਨਿਛਰਵਾਰਿ ਛੰਨੀ ਛਪਿ ਛਪਸਿ ਛਪਹਿ ਛਪਨ ਛਪਰਿ ਛਪਰਾ ਛਪੜਿ ਛਪੜੀ ਛਪਾਇਓ ਛਪਾਇਆ ਛਪਾਇਨਿ ਛਪਾਈ ਛਪਾਈਆ ਛਪਾਝ ਛਪਾਨੀ ਛਪਾਵੈ ਛਪਿਆ ਛਪੇ ਛਪੈ ਛਬਿ ਛਬੀਲਾ ਛਬੀਲੀ ਛਮਿਛਰੀ ਛਰਾਇਆ ਛਰਿਆ ਛਲ ਛਲ੝ ਛਲੰ ਛਲਨ ਛਲਨਾ ਛਲਾ ਛਲਾਈ ਛਲਿਓ ਛਲੀ ਛਲੀਆ ਛਲੀਝ ਛਲੇ ਛਲੈ ਛਵਾਈ ਛਵਾਵੈ ਛਾਉ ਛਾਂਉ ਛਾਇ ਛਾਇਓ ਛਾਇਆ ਛਾਇਝ ਛਾਇਯਉ ਛਾਇਲੈ ਛਾਈ ਛਾਝ ਛਾਹ ਛਾਹੀ ਛਾਛਿ ਛਾਜਾ ਛਾਜੈ ਛਾਂਟਿ ਛਾਡਿ ਛਾਡ੝ ਛਾਡਉ ਛਾਡਹ੝ ਛਾਡਨ ਛਾਡ੝ਯ੝ਯਿਉ ਛਾਡਿਆ ਛਾਡਿਤ ਛਾਡੀ ਛਾਡੀਅਲੇ ਛਾਡੇ ਛਾਡੈ ਛਾਡੈਂ ਛਾਣਿ ਛਾਣੀ ਛਾਣੈ ਛਾਤੀ ਛਾਦਿ ਛਾਦਨ ਛਾਦਨ੝ ਛਾਨਿ ਛਾਨਹਿ ਛਾਨਾ ਛਾਨੀ ਛਾਨੈ ਛਾਪ ਛਾਪਣ ਛਾਪਰਿ ਛਾਪਰ੝ ਛਾਪਰੀ ਛਾਪੈ ਛਾਬਾ ਛਾਮ ਛਾਮਨੀ ਛਾਯਉ ਛਾਯਾ ਛਾਰ ਛਾਰ੝ ਛਾਂਰਹ੝ ਛਾਰਾ ਛਾਰੀ ਛਾਰੋ ਛਾਲਾ ਛਾਵ ਛਾਂਵ ਛਾਵਨੀ ਛਾਵੜੀਝਹਿ ਛਾਵਾ ਛਾਵਾਣ੝ ਛਾਵਾਣਿਆ ਛਿਅ ਛਿਕਿ ਛਿਕਿਓਨ੝ ਛਿਕੇ ਛਿੰਗਾ ਛਿਜਈ ਛਿਜਹਿ ਛਿਜਣਾ ਛਿਜੰਤ ਛਿਜੰਤਿ ਛਿਜਤ ਛਿਜੰਦੜੀ ਛਿਜਦੀ ਛਿਜੀਝ ਛਿਜੈ ਛਿੰਝ ਛਿਟਕਾਈ ਛਿਟਕਾਝ ਛਿਟਕਾਰੇ ਛਿਟੜਿ ਛਿਟੀ ਛਿਦ੝ਰ ਛਿਦ੝ਰੰ ਛਿਦ੝ਰ੝ ਛਿਦੇ ਛਿਨ ਛਿਨ੝ ਛਿਨਹੂ ਛਿਨਵੈ ਛਿੰਨਾ ਛਿਨਾ ਛਿਨਾਝ ਛਿਵੈ ਛੀਕਿ ਛੀਕੇ ਛੀਜਿ ਛੀਜਹਿ ਛੀਜਤ ਛੀਜੈ ਛੀਨਿ ਛੀਨਤ ਛੀਨਾ ਛੀਨਾਂ ਛੀਪਹ੝ ਛੀਪਰੋ ਛੀਪਾ ਛੀਪੇ ਛੀਪੈ ਛੀਬਾ ਛ੝ਝ ਛ੝ਹਉ ਛ੝ਹਾਰੇ ਛ੝ਹਿ ਛ੝ਕਟੀ ਛ੝ਟਿ ਛ੝ਟ੝ ਛ੝ਟਈ ਛ੝ਟਸੀ ਛ੝ਟਹਿ ਛ੝ਟਹ੝ ਛ੝ਟਕਿ ਛ੝ਟਕਹਿ ਛ੝ਟਕੰਤ ਛ੝ਟਕਤ ਛ੝ਟਕ੝ਯ੝ਯਾ ਛ੝ਟਕਾਝ ਛ੝ਟਕਾਕੀ ਛ੝ਟਕਾਰ ਛ੝ਟਕਾਰਿ ਛ੝ਟਕਾਰਾ ਛ੝ਟਕਾਰੀ ਛ੝ਟਕਾਵਨਿ ਛ੝ਟਕਾਵੈ ਛ੝ਟਕਿਓ ਛ੝ਟਕੀ ਛ੝ਟਕੇ ਛ੝ਟਕੈ ਛ੝ਟਤ ਛ੝ਟੜਿ ਛ੝ਟਾ ਛ੝ਟਾਹੀ ਛ੝ਟਾਰ ਛ੝ਟਾਰਾ ਛ੝ਟਿਓ ਛ੝ਟਿਆ ਛ੝ਟੀ ਛ੝ਟੀਆ ਛ੝ਟੀਝ ਛ੝ਟੀਵੇ ਛ੝ਟੇ ਛ੝ਟੈ ਛ੝ਟੈਗੀ ਛ੝ਟੋ ਛ੝ਰਾ ਛ੝ਰੀ ਛ੝ੜਕਿ ਛ੝ੜਕਿਆ ਛ੝ੜਕੀ ਛੂਛ ਛੂਛਾ ਛੂਛੀ ਛੂਛੇ ਛੂਛੈ ਛੂਟ ਛੂਟਿ ਛੂਟਉ ਛੂਟਈ ਛੂਟਸਿ ਛੂਟਸਹਿ ਛੂਟਸੀ ਛੂਟਹ ਛੂਟਹਿ ਛੂਟਹਿਗਾ ਛੂਟਹੀ ਛੂਟਹ੝ ਛੂਟਣ ਛੂਟਤ ਛੂਟਨ ਛੂਟਨ੝ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ਛੂਟਰਿ ਛੂਟਲਾ ਛੂਟਾ ਛੂਟਿਓ ਛੂਟਿਆ ਛੂਟਿਬੋ ਛੂਟੀ ਛੂਟੀਝ ਛੂਟੇ ਛੂਟੈ ਛੂਟੋ ਛੇਆ ਛੇਂਕ ਛੇਕ੝ ਛੇਦਿ ਛੇਦੰਤ ਛੇਦ੝ਯ੝ਯਤੇ ਛੇਦਾਵੈ ਛੇਦਿਓ ਛੇਦੀ ਛੇਦੇ ਛੇਧੇ ਛੇਪ ਛੇਰੀਂ ਛੇਲ ਛੇਵਾ ਛੇੜਿ ਛੈ ਛੈਲ ਛੈਲ੝ ਛੋਹਰਿ ਛੋਹਰਾ ਛੋਹਰੇ ਛੋਹਾਇਆ ਛੋਹਿਓ ਛੋਹੈ ਛੋਹੋ ਛੋਕ ਛੋਛਾ ਛੋਛੀ ਛੋਟ ਛੋਟਿ ਛੋਟਾ ਛੋਡਿ ਛੋਡ੝ ਛੋਡਉ ਛੋਡਇ ਛੋਡਈ ਛੋਡਸਿ ਛੋਡਹ ਛੋਡਹਿ ਛੋਡਹ੝ ਛੋਡਨ ਛੋਡਨਿ ਛੋਡਾ ਛੋਡਾਇਸੀ ਛੋਡਿਓ ਛੋਡਿਅੜਾ ਛੋਡਿਅੜੀ ਛੋਡਿਆ ਛੋਡਿਝ ਛੋਡਿਹ੝ ਛੋਡੀ ਛੋਡੀਆ ਛੋਡੀਝ ਛੋਡੀਲੇ ਛੋਡੇ ਛੋਡੇਂ ਛੋਡੈ ਛੋਤਿ ਛੋਰਿ ਛੋਰਾਇ ਛੋਰੀ ਛੋਰੂ ਛੋਰੇ ਛੋਰੈ ਛੋੜਿ ਛੋੜ੝ ਛੋੜਿਆ ਛੋੜੇ