Bani Baba Farid 6

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Previous page
Bani Baba Farid 6 Sound      Play Audio Next page
Page 1380

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10

Page 1380ਬ੝ਢਾ ਹੋਆ ਸੇਖ ਫਰੀਦ੝ ਕੰਬਣਿ ਲਗੀ ਦੇਹ ॥
Budẖĝ ho▫ĝ Sekẖ Farīḝ kambaṇ lagī ḝeh.
Shaykh Fareed has grown old, and his body has begun to tremble.
ਜੇ ਸਉ ਵਰ੝ਹ੝ਹਿਆ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨ੝ ਹੋਸੀ ਖੇਹ ॥੪੧॥
Je sa▫o varėh▫ĝ jīvṇĝ bẖī ṯan hosī kẖeh. (41)
Even if he could live for hundreds of years, his body will eventually turn to dust. (41)
ਫਰੀਦਾ ਬਾਰਿ ਪਰਾਇਝ ਬੈਸਣਾ ਸਾਂਈ ਮ੝ਝੈ ਨ ਦੇਹਿ ॥
Farīḝĝ bĝr parĝ▫i▫ai baisṇĝ sĝʼn▫ī mujẖai na ḝėh.
Fareed begs, O Lord, do not make me sit at another's door.
ਜੇ ਤੂ ਝਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰਹ੝ ਲੇਹਿ ॥੪੨॥
Je ṯū evai rakẖsī jī▫o sarīrahu lehi. (42)
If this is the way you are going to keep me, then go ahead and take the life out of my body. (42)
ਕੰਧਿ ਕ੝ਹਾੜਾ ਸਿਰਿ ਘੜਾ ਵਣਿ ਕੈ ਸਰ੝ ਲੋਹਾਰ੝ ॥
Kanḝẖ kuhĝṛĝ sir gẖaṛĝ vaṇ kai sar lohĝr.
With the axe on his shoulder, and a bucket on his head, the blacksmith is ready to cut down the tree.
ਫਰੀਦਾ ਹਉ ਲੋੜੀ ਸਹ੝ ਆਪਣਾ ਤੂ ਲੋੜਹਿ ਅੰਗਿਆਰ ॥੪੩॥
Farīḝĝ ha▫o loṛī saho ĝpṇĝ ṯū loṛėh angi▫ĝr. (43)
Fareed, I long for my Lord; you long only for the charcoal. (43)
ਫਰੀਦਾ ਇਕਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ ਇਕਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣ੝ ॥
Farīḝĝ iknĝ ĝtĝ aglĝ iknĝ nĝhī loṇ.
Fareed, some have lots of flour, while others do not even have salt.
ਅਗੈ ਗਝ ਸਿੰਞਾਪਸਨਿ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕਉਣ੝ ॥੪੪॥
Agai ga▫e siñĝpsan cẖotĝʼn kẖĝsī ka▫uṇ. (44)
When they go beyond this world, it shall be seen, who will be punished. (44)
ਪਾਸਿ ਦਮਾਮੇ ਛਤ੝ ਸਿਰਿ ਭੇਰੀ ਸਡੋ ਰਡ ॥
Pĝs ḝamĝme cẖẖaṯ sir bẖerī sado rad.
Drums were beaten in their honor, there were canopies above their heads, and bugles announced their coming.
ਜਾਇ ਸ੝ਤੇ ਜੀਰਾਣ ਮਹਿ ਥੀਝ ਅਤੀਮਾ ਗਡ ॥੪੫॥
Jĝ▫e suṯe jīrĝṇ mėh thī▫e aṯīmĝ gad. (45)
They have gone to sleep in the cemetary, buried like poor orphans. (45)
ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਉਸਾਰੇਦੇ ਭੀ ਗਝ ॥
Farīḝĝ koṯẖe mandap mĝṛī▫ĝ usĝreḝe bẖī ga▫e.
Fareed, those who built houses, mansions and lofty buildings, are also gone.
ਕੂੜਾ ਸਉਦਾ ਕਰਿ ਗਝ ਗੋਰੀ ਆਇ ਪਝ ॥੪੬॥
Kūṛĝ sa▫uḝĝ kar ga▫e gorī ĝ▫e pa▫e. (46)
They made false deals, and were dropped into their graves. (46)
ਫਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜਿ ਮੇਖਾ ਅਗਲੀਆ ਜਿੰਦ੝ ਨ ਕਾਈ ਮੇਖ ॥
Farīḝĝ kẖinthaṛ mekẖĝ aglī▫ĝ jinḝ na kĝ▫ī mekẖ.
Fareed, there are many seams on the patched coat, but there are no seams on the soul.
ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ ॥੪੭॥
vĝrī ĝpo ĝpṇī cẖale masĝ▫ik sekẖ. (47)
The shaykhs and their disciples have all departed, each in his own turn. (47)
ਫਰੀਦਾ ਦ੝ਹ੝ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆ ਮਲਕ੝ ਬਹਿਠਾ ਆਇ ॥
Farīḝĝ ḝuhu ḝīvī balanḝi▫ĝ malak bahiṯẖĝ ĝ▫e.
Fareed, the two lamps are lit, but death has come anyway.
ਗੜ੝ ਲੀਤਾ ਘਟ੝ ਲ੝ਟਿਆ ਦੀਵੜੇ ਗਇਆ ਬ੝ਝਾਇ ॥੪੮॥
Gaṛ līṯĝ gẖat luti▫ĝ ḝīvṛe ga▫i▫ĝ bujẖĝ▫e. (48)
It has captured the fortress of the body, and plundered the home of the heart; it extinguishes the lamps and departs. (48)
ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ੝ ਕਪਾਹੈ ਜਿ ਥੀਆ ਜਿ ਸਿਰਿ ਥੀਆ ਤਿਲਾਹ ॥
Farīḝĝ vekẖ kapĝhai jė thī▫ĝ jė sir thī▫ĝ ṯilĝh.
Fareed, look at what has happened to the cotton and the sesame seed,
ਕਮਾਦੈ ਅਰ੝ ਕਾਗਦੈ ਕ੝ੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਹ ॥
Kamĝḝai ar kĝgḝai kunne ko▫ili▫ĝh.
the sugar cane and paper, the clay pots and the charcoal.
ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਦਿਆ ਝਹ ਸਜਾਇ ਤਿਨਾਹ ॥੪੯॥
Manḝe amal kareḝi▫ĝ eh sajĝ▫e ṯinĝh. (49)
This is the punishment for those who do evil deeds. (49)
ਫਰੀਦਾ ਕੰਨਿ ਮ੝ਸਲਾ ਸੂਫ੝ ਗਲਿ ਦਿਲਿ ਕਾਤੀ ਗ੝ੜ੝ ਵਾਤਿ ॥
Farīḝĝ kann muslĝ sūf gal ḝil kĝṯī guṛ vĝṯ.
Fareed, you wear your prayer shawl on your shoulders and the robes of a Sufi; your words are sweet, but there is a dagger in your heart.
ਬਾਹਰਿ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤਿ ॥੫੦॥
Bĝhar ḝisai cẖĝnṇĝ ḝil anḝẖi▫ĝrī rĝṯ.
ਫਰੀਦਾ ਰਤੀ ਰਤ੝ ਨ ਨਿਕਲੈ ਜੇ ਤਨ੝ ਚੀਰੈ ਕੋਇ ॥
Farīḝĝ raṯī raṯ na niklai je ṯan cẖīrai ko▫e.
Fareed, not even a drop of blood would issue forth, if someone cut my body.
ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰਬ ਸਿਉ ਤਿਨ ਤਨਿ ਰਤ੝ ਨ ਹੋਇ ॥੫੧॥
Jo ṯan raṯe rab si▫o ṯin ṯan raṯ na ho▫e. (51)
Those bodies which are imbued with the Lord - those bodies contain no blood. (51)
ਮਃ ੩ ॥
Mėhlĝ 3.
Third Mehl:
ਇਹ੝ ਤਨ੝ ਸਭੋ ਰਤ੝ ਹੈ ਰਤ੝ ਬਿਨ੝ ਤੰਨ੝ ਨ ਹੋਇ ॥
Ih ṯan sabẖo raṯ hai raṯ bin ṯann na ho▫e.
This body is all blood; without blood, this body could not exist.
ਜੋ ਸਹ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਤ੝ ਤਨਿ ਲੋਭ੝ ਰਤ੝ ਨ ਹੋਇ ॥
Jo sah raṯe ĝpṇe ṯiṯ ṯan lobẖ raṯ na ho▫e.
Those who are imbued with their Lord, do not have the blood of greed in their bodies.
ਭੈ ਪਇਝ ਤਨ੝ ਖੀਣ੝ ਹੋਇ ਲੋਭ੝ ਰਤ੝ ਵਿਚਹ੝ ਜਾਇ ॥
Bẖai pa▫i▫ai ṯan kẖīṇ ho▫e lobẖ raṯ vicẖahu jĝ▫e.
When the Fear of God fills the body, it becomes thin; the blood of greed departs from within.
ਜਿਉ ਬੈਸੰਤਰਿ ਧਾਤ੝ ਸ੝ਧ੝ ਹੋਇ ਤਿਉ ਹਰਿ ਕਾ ਭਉ ਦ੝ਰਮਤਿ ਮੈਲ੝ ਗਵਾਇ ॥
Ji▫o baisanṯar ḝẖĝṯ suḝẖ ho▫e ṯi▫o har kĝ bẖa▫o ḝurmaṯ mail gavĝ▫e.
Just as metal is purified by fire, the Fear of God removes the filthy residues of evil-mindedness.
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਰੰਗ੝ ਲਾਇ ॥੫੨॥
Nĝnak ṯe jan sohṇe jė raṯe har rang lĝ▫e. (52)
O Nanak, those humble beings are beautiful, who are imbued with the Lord's Love. (52)
ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰ੝ ਢੂਢਿ ਲਹ੝ ਜਿਥਹ੝ ਲਭੀ ਵਥ੝ ॥
Farīḝĝ so▫ī sarvar dẖūdẖ lahu jithahu labẖī vath.
Fareed, seek that sacred pool, in which the genuine article is found.
ਛਪੜਿ ਢੂਢੈ ਕਿਆ ਹੋਵੈ ਚਿਕੜਿ ਡ੝ਬੈ ਹਥ੝ ॥੫੩॥
Cẖẖapaṛ dẖūdẖai ki▫ĝ hovai cẖikaṛ dubai hath. (53)
Why do you bother to search in the pond? Your hand will only sink into the mud. (53)
ਫਰੀਦਾ ਨੰਢੀ ਕੰਤ੝ ਨ ਰਾਵਿਓ ਵਡੀ ਥੀ ਮ੝ਈਆਸ੝ ॥
Farīḝĝ nandẖī kanṯ na rĝvi▫o vadī thī mu▫ī▫ĝs.
Fareed, when she is young, she does not enjoy her Husband. When she grows up, she dies.
ਧਨ ਕੂਕੇਂਦੀ ਗੋਰ ਮੇਂ ਤੈ ਸਹ ਨਾ ਮਿਲੀਆਸ੝ ॥੫੪॥
Ḏẖan kūkeʼnḝī gor meʼn ṯai sah nĝ milī▫ĝs. (54)
Lying in the grave, the soul-bride cries, "I did not meet You, my Lord". (54)
ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ੝ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ ਮ੝ਛਾਂ ਭੀ ਪਲੀਆਂ ॥
Farīḝĝ sir pali▫ĝ ḝĝṛī palī mucẖẖĝʼn bẖī palī▫ĝʼn.
Fareed, your hair has turned grey, your beard has turned grey, and your moustache has turned grey.
ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ ਮਾਣਹਿ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ ॥੫੫॥
Re man gahile bĝvle mĝṇėh ki▫ĝ ralī▫ĝʼn. (55)
O my thoughtless and insane mind, why are you indulging in pleasures? (55)
ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧ੝ਕਣ੝ ਕੇਤੜਾ ਪਿਰ ਨੀਦੜੀ ਨਿਵਾਰਿ ॥
Farīḝĝ koṯẖe ḝẖukaṇ keṯ▫ṛĝ pir nīḝ▫ṛī nivĝr.
Fareed, how long can you run on the rooftop? You are asleep to your Husband Lord - give it up!
ਜੋ ਦਿਹ ਲਧੇ ਗਾਣਵੇ ਗਝ ਵਿਲਾੜਿ ਵਿਲਾੜਿ ॥੫੬॥
Jo ḝih laḝẖe gĝṇve ga▫e vilĝṛ vilĝṛ. (56)
The days which were allotted to you are numbered, and they are passing, passing away. (56)
ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਝਤ੝ ਨ ਲਾਝ ਚਿਤ੝ ॥
Farīḝĝ koṯẖe mandap mĝṛī▫ĝ eṯ na lĝ▫e cẖiṯ.
Fareed, houses, mansions and balconies - do not attach your consciousness to these.
ਮਿਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲਵੀ ਕੋਇ ਨ ਹੋਸੀ ਮਿਤ੝ ॥੫੭॥
Mitī pa▫ī aṯolavī ko▫e na hosī miṯ. (57)
When these collapse into heaps of dust, none of them will be your friend. (57)
ਫਰੀਦਾ ਮੰਡਪ ਮਾਲ੝ ਨ ਲਾਇ ਮਰਗ ਸਤਾਣੀ ਚਿਤਿ ਧਰਿ ॥
Farīḝĝ mandap mĝl na lĝ▫e marag saṯĝṇī cẖiṯ ḝẖar.
Fareed, do not focus on mansions and wealth; center your consciousness on death, your powerful enemy.
Previous page Bani Baba Farid 6 Next page