Dasam Granth Sahib on Idol Worship

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search
Idol of Bhagat Kabir - Kabir Sahib was against Idolatory but his idols are installed and worshiped around Indian Subcontinent

Like in Guru Granth Sahib, Dasam Granth Sahib is strictly against Idol worship.

ਕਬੀਰ ਪਾਹਨੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਕੀਆ ਪੂਜੈ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
कबीर पाहनु परमेसुरु कीआ पूजै सभु संसारु ॥
Kabeer, someone sets up a stone idol and all the world worships it as the Lord.
ਇਸ ਭਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੂਡੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ॥੧੩੬॥
इस भरवासे जो रहे बूडे काली धार ॥१३६॥
Those who hold to this belief will be drowned in the river of darkness. ||136||
ਪੰਨਾ 1371, ਸਤਰ 14, Devotee Kabeer, Guru Granth Sahib

In Vedic times, Idolatry does not find any support. Even vedas does not support Idolatory in any way, In Chapter 32 of Yajurveda it has been said that God Supreme or Supreme Spirit has no ‘Pratima’ or material shape. He cannot be seen directly by anyone. Even mythological characters like King Rama, King Krishna, Mahadev Yogi were not shown as idol worshipper in any Form. Idolatory was introduced scholars(Pundits) who had written doen Simritis , as per Kabeer Sahib also said:

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
गउड़ी कबीर जी ॥
Gauree, Kabeer Jee:
ਬੇਦ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਾਈ ॥
बेद की पुत्री सिम्रिति भाई ॥
The Simritee is the daughter of the Vedas, O Siblings of Destiny.
ਸਾਂਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ ਆਈ ॥੧॥
सांकल जेवरी लै है आई ॥१॥
She has brought a chain and a rope. ||1||
(ਪੰਨਾ 329, ਸਤਰ 6, Bhagat Kabeer)

Sri Dasam Granth Sahib
(ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ)

Dasam Granth.jpg

Banis
Jaap - Akal Ustat - Bachitar Natak - Chandi Charitar Ukat(i) Bilas - Chandi Charitar 2 - Chandi di Var - Gyan Parbodh - Chobis Avatar - Brahm Avtar - Rudar Avtar - Sabad Patshahi 10 - 33 Swaiyey - Khalsa Mahima - Shastar Nam Mala - Ath Pakhyan Charitar Likhyate - Zafarnama - Hikayats
Other Related Banis
Bhagauti Astotar - Ugardanti - Sri Kaal Chopai - Lakhi Jungle Khalsa - Asfotak Kabits - Sahansar Sukhmana - Vaar Malkauns Ki - Chandd Patshahi 10
History
Historical Sources - Memorials - Anti Dasam
Philosophical aspects
Idol Worship - Pilgrimages - Chandi - Triya - Shastar
Scholar Views
Singh Sabha Lahore - Bhai Kahn Singh Nabha - Professor Sahib Singh - Bhai Veer Singh - Jarnail Singh Bhindrawale -
Critics
Ram Raaiyas of Payal - Teja Singh Bhasod - Gyani Bhag Singh Ambala - Professor Darshan Singh

ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਸੁ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ ॥
कबीर कागद की ओबरी मसु के करम कपाट ॥
Kabeer, the paper is the prison, and the ink of rituals are the bars on the windows.
ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ ॥੧੩੭॥
पाहन बोरी पिरथमी पंडित पाड़ी बाट ॥१३७॥
The stone idols have drowned the world, and the Pandits, the religious scholars, have plundered it on the way. ||137||

(ਪੰਨਾ 1371, ਸਤਰ 16, Devotee Kabeer)
In Dasam Granth Sahib, Idol worshiping is considered as ਕੂਰ ਕ੍ਰਿਆ (The False ritual) and Idolator is attributed as ਮਹਾ ਪਸੁ (The Big Animal).

Following are extracts from Dasam Granth:

ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਯੋ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ॥
Someone worshipped stone and placed it on his head. Someone hung the phallus (lingam) from his neck.
ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰਿ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸਾ ਮਹਿ ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸੁ ਨਿਵਾਇਓ ॥
Someone visualized God in the South and someone bowed his head towards the West.
ਕੋਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸੁ ਕੋਉ ਮ੍ਰਿਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ॥
Some fool worships the idols and someone goes to worship the dead.
ਕੂਰ ਕ੍ਰਿਆ ਉਰਿਝਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਓ ॥੧੦॥੩੦॥
The whole world is entangled in false rituals and has not known the secret of Lord-God 10.30.
(Akaal Ustat, Dasam Granth Sahib, Guru Gobind Singh)


ਤਾਹਿ ਪਛਾਨਤ ਹੈ ਨ ਮਹਾ ਪਸੁ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਤਿਹੂੰ ਪੁਰ ਮਾਹੀ ॥.
O foolish beast! Thou doth not recognize Him, Whose Glory hath spread over all the three worlds..
ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸਰ ਕੈ ਜਿਹ ਕੇ ਪਰਸੈ ਪਰਲੋਕ ਪਰਾਹੀ ॥.
Thou worshippest those as God, by whose touch thou shalt be driven far away from the next world..
ਪਾਪ ਕਰੋ ਪਰਮਾਰਥ ਕੈ ਜਿਹ ਪਾਪਨ ਤੇ ਅਤਿ ਪਾਪ ਲਜਾਹੀ ॥.
Thou art committing such sins in th name of parmarath (the subtle truth) that by committing them the Great sins may feel shy..
ਪਾਇ ਪਰੋ ਪਰਮੇਸਰ ਕੇ ਜੜ ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਹੀ ॥੯੯॥.
O fool! Fall at the feet of Lord-God, the Lord is not within the stone-idols.99..
(Bachitar Natak, Dasam Granth Sahib, Guru Gobind Singh)


ਕਹੂੰ ਲੈ ਠੋਕ ਬਧੇ ਉਰ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕੌ ਏਸ ਬਖਾਨਯੋ ॥ ਕਾਹੂੰ ਕਹਯੋ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਮੈ ਹਰਿ ਕਾਹੂੰ ਮਸੀਤ ਕੈ ਬੀਚ ਪ੍ਰਮਾਨਯੋ ॥.
Someone has tied the stone-idol around his neck and someone has accepted Shiva as the Lord; someone considers the Lord within the temple or the mosque;.
ਕਾਹੂੰ ਨੇ ਰਾਮ ਕਹਯੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹੁ ਕਾਹੂੰ ਮਨੈ ਅਵਤਾਰਨ ਮਾਨਯੋ ॥ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਬਿਸਾਰ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਕਉ ਕਰਤਾ ਜੀਅ ਜਾਨਯੋ ॥੧੨॥.
Someone calls him Ram or Krishna and someone believes in His incarnations, but my mind has forsaken all useless actions and has accepted only the One Creator.12..
(33 Swaeeyey, Dasam Granth Sahib, Guru Gobind Singh)


ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮੀਂ ॥ ਕਿ ਦਾਰਾਇ ਦੌਰ ਅਸਤੁ ਦੂਰ ਅਸਤ ਦੀਂ ॥੯੪॥.
Though you are the king of kings, O Aurangzeb ! you are far from righteousness and justice.94..
ਮਨਮ ਕੁਸ਼ਤਹਅਮ ਕੋਹਿਯਾਂ ਪੁਰਫਿਤਨ ॥ ਕਿ ਆਂ ਬੁਤ ਪਰਸਤੰਦੁ ਮਨ ਬੁਤਸ਼ਿਕਨ ॥੯੫॥.
I vanquished the vicious hill chiefs, they were idol-worshippers and I am idol-breaker.95..
(Zafarnama, Dasam Granth Sahib, Guru Gobind Singh)


ਕਿਨਹੂੰ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਹਨ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਨ੍ਹਾਤ ਕਿਤੇ ਜਲ ਕਰਤ ਬਿਧਾਨਾ ॥
Several them considered God as stone and several others bathed considering the Lordship of Water.
ਕੇਤਕ ਕਰਮ ਕਰਤ ਡਰਪਾਨਾ ॥ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋ ਧਰਮ ਪਛਾਨਾ ॥੧੧॥
Considering Dharmaraja as the Supreme representative of Dharma, several bore fear of him in their actions. 11.
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਖ ਨਮਿਤ ਠਹਿਰਾਏ ॥ ਤੇ ਹਿਆਂ ਆਇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਵਾਏ ॥
All those whom God established for the revelation of His Supremacy, they themselves were called Supreme.
ਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਸਰ ਜਾਤੀ ਭੀ ॥ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਪਰਤ ਸੋਭ ਭੀ ॥੧੨॥
They forgot the Lord in their race for supremacy. 12
(Bachitar Natak, Dasam Granth Sahib, Guru Gobind Singh)


ਪਖਾਣ ਪੂਜ ਹੋਂ ਨਹੀਂ ॥ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋ ਕਹੀਂ ॥
I do not worship stones, nor I have any liking for a particular guise. ਅਨੰਤ ਨਾਮੁ ਗਾਇ ਹੋਂ ॥ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਾਇ ਹੋਂ ॥੩੫॥
I sing infinite Names (of the Lord), and meet the Supreme Purusha.35.
(Bachitar Natak, Dasam Granth Sahib, Guru Gobind Singh)


ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥
RAGA DEVGANDHARI OF THE THENTH KING
ਇਕ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਸੋ ਨ ਚਿਨਾਰ ॥
Do not recognize anyone except ONE;
ਭੰਜਨ ਗੜ੍ਹਨ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਤ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
He is always the Destroyer, the Creator and the Almighty; he the Creator is Omniscient…..Pause.
ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਅਤਿ ਹਿਤ ਚਿਤ ਕਰ ਬਹੁਬਿਧਿ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਈ ॥
Of what use is the worship of the stones with devotion and sincerity in various ways?
ਪਾਨ ਥਕੇ ਪਾਹਿਨ ਕੱਹ ਪਰਸਤ ਕਛੁ ਕਰ ਸਿੱਧ ਨ ਆਈ ॥੧॥
The hand became tired of touching the stones, because no spiritual powr accrued.1.
ਅੱਛਤ ਧੂਪ ਦੀਪ ਅਰਪਤ ਹੈ ਪਾਹਨ ਕਛੂ ਨ ਖੈ ਹੈ ॥
Rice, incense and lamps are offered, but the stones do not eat anything,
ਤਾ ਮੈ ਕਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਰੇ ਜੜ ਤੋਹਿ ਕਛੂ ਬਰ ਦੈ ਹੈ ॥੨॥
O fool ! where is the spiritual power in them, so that they may bless you with some boon.2.
ਜੌ ਜਿਯ ਹੋਤ ਦੇਤ ਕਛੁ ਤੁਹਿ ਕਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਬਿਚਾਰ ॥
Ponder in mind, speech and action; if they had any life they could have given you something,
ਕੇਵਲ ਏਕ ਸ਼ਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਬਿਨ ਯੌ ਨਹਿ ਕਤਹਿ ਉਧਾਰ ॥੩॥੧॥
None can get salvation in any way without taking refuge in one Lord.3.1.
(Raag Devgandhari Patshahi 10, Dasam Granth Sahib, Guru Gobind Singh)


ਕਾਹੇ ਕਉ ਪੂਜਤ ਪਾਹਨ ਕਉ ਕਛੁ ਪਾਹਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਹੀ ॥ ਤਾਹੀ ਕੋ ਪੂਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਿ ਕੈ ਜਿਹ ਪੂਜਤ ਹੀ ਅਘ ਓਘ ਮਿਟਾਹੀ ॥
Why do you worship stones ?, because the Lord-God is not within those stones; you may only worship Him, whose adoration destroys clusters of sins;
ਆਧਿ ਬਿਆਧਿ ਕੇ ਬੰਧਨ ਜੇਤਕ ਨਾਮ ਕੇ ਲੇਤ ਸਭੈ ਛੁਟਿ ਜਾਹੀ ॥ ਤਾਹੀ ਕੋ ਧਯਾਨੁ ਪ੍ਰਮਾਨ ਸਦਾ ਇਨ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਕਰੇ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ॥੨੦॥
With the remembrance on the Name of the Lord, the ties of all suffering are removed; ever mediate on that Lord because the hollow religious will not bear any fruit.20.
ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਭਯੋ ਫਲ ਹੀਨ ਜੁ ਪੂਜ ਸਿਲਾ ਜੁਗਿ ਕੋਟ ਗਵਾਈ ॥ ਸਿੱਧ ਕਹਾ ਸਿਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਬਲ ਬ੍ਰਿੱਧ ਘਟੀ ਨਵਨਿੱਧ ਨ ਪਾਈ ॥
The hollow religion became fruitless and O being ! you have lost crores of years by worshipping the stones; you will not get power with the worship of stones; the strength and glory will only decrease;
ਆਜੁ ਹੀ ਆਜੁ ਸਮੋ ਜੁ ਬਿਤਯੋ ਨਹਿ ਕਾਜ ਸਰਯੋ ਕਛੁ ਲਾਜ ਨ ਆਈ ॥ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਭਜਯੋ ਨ ਅਰੇ ਜੜ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸ ਸੁ ਬੈਸ ਗਵਾਈ ॥੨੧॥
In this way, the time was lost uselessly and nothing was achieved and you were not ashamed; O foolish intellect ! you have not remembered the Lord and have wasted your life in vain.21.
(33 Svaeeyey, Dasam Granth Sahib, Guru Gobind Singh)


ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਪੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਭੇਦ ਕਛੂ ਤਿਨ ਕੋ ਨਹਿ ਪਾਯੋ ॥ ਪੂਜਤ ਠੌਰ ਅਨੇਕ ਫਿਰਯੋ ਪਰ ਏਕ ਕਬੈ ਹਿਯ ਮੈ ਨ ਬਸਾਯੋ ॥
You have studied Vedas and Katebs for a very long time, but still you could not comprehend His Mystery; you had been wandering at many places worshipping Him, but you never adopted that One Lord;
ਪਾਹਨ ਕੋ ਅਸਥਾਲਯ ਕੋ ਸਿਰ ਨਯਾਇ ਫਿਰਯੋ ਕਛੁ ਹਾਥ ਨ ਆਯੋ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਅਗੂੜ ਪ੍ਰਭੂ ਤਜਿ ਆਪਨ ਹੂੜ ਕਹਾ ਉਰਝਾਯੋ ॥੨੬॥
You had been wandering with bowed head in the temples of stones, hut you realized nothing; O foolish mind ! you were only entangled in your bad intellect abandoning that Effulgent Lord.26.
(33 Svaeeyey, Dasam Granth Sahib, Guru Gobind Singh)


ਤਾਕੌ ਕਰਿ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ॥ ਮਹਾਂ ਮੂੜ੍ਹ ਕਛੁ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤ ॥
The fool considers Him a stone, but the great fool does not know any secret;
ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੌ ਕਹਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ॥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ ॥੩੯੨॥
He calls Shiva "The Eternal Lord, "but he does not know the secret of the Formless Lord.392.
(Charitropakhyan, Dasam Granth Sahib, Guru Gobind Singh)


ਸਵੈਯਾ ॥
ਤਾਹਿ ਪਛਾਨਤ ਹੈ ਨ ਮਹਾ ਜੜ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਿਹੂੰ ਪੁਰ ਮਾਹੀ ॥ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਤਿਸ ਕੌ ਜਿਨ ਕੇ ਪਰਸੇ ਪਰਲੋਕ ਪਰਾਹੀ ॥ ਪਾਪ ਕਰੋ ਪਰਮਾਰਥ ਕੈ ਜਿਹ ਪਾਪਨ ਤੇ ਅਤਿ ਪਾਪ ਡਰਾਹੀ ॥ ਪਾਇ ਪਰੋ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਕੇ ਪਸੁ ਪਾਹਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਨਾਹੀ ॥੧੨॥ (Charitropakhyan, Dasam Granth Sahib, Guru Gobind Singh)