Japji 5

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search
Sri Guru Granth Sahib Ji
Previous page
Japji 5 Sound      Play Audio Next page

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · S


ਨਾਨਕ ਆਖਣਿ ਸਭ੝ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕ੝ ਸਿਆਣਾ ॥
Nĝnak ĝkẖaṇ sabẖ ko ĝkẖai ik ḝū ik si▫ĝṇĝ.
O Nanak, everyone speaks of Him, each one wiser than the rest.
ਵਡਾ ਸਾਹਿਬ੝ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥
vadĝ sĝhib vadī nĝ▫ī kīṯĝ jĝ kĝ hovai.
Great is the Master, Great is His Name. Whatever happens is according to His Will.
ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥
Nĝnak je ko ĝpou jĝṇai agai ga▫i▫ĝ na sohai. ((21))
O Nanak, one who claims to know everything shall not be decorated in the world hereafter. ((21))

ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥
Pĝṯĝlĝ pĝṯĝl lakẖ ĝgĝsĝ ĝgĝs.
There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of thousands of heavenly worlds above.
ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਨਿ ਇਕ ਵਾਤ ॥
Oṛak oṛak bẖĝl thake veḝ kahan ik vĝṯ.
The Vedas say that you can search and search for them all, until you grow weary.
ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਨਿ ਕਤੇਬਾ ਅਸ੝ਲੂ ਇਕ੝ ਧਾਤ੝ ॥
Sahas aṯẖĝrah kahan kaṯebĝ asulū ik ḝẖĝṯ.
The scriptures say that there are 18,000 worlds, but in reality, there is only One Universe.
ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਤ ਲਿਖੀਝ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਵਿਣਾਸ੝ ॥
Lekẖĝ ho▫e ṯa likī▫ai lekẖai ho▫e viṇĝs.
If you try to write an account of this, you will surely finish yourself before you finish writing it.
ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਝ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ੝ ॥੨੨॥
Nĝnak vadĝ ĝkẖī▫ai ĝpe jĝṇai ĝp. ((22))
O Nanak, call Him Great! He Himself knows Himself. ((22))

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਝਤੀ ਸ੝ਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥
Sĝlĝhī sĝlĝhi eṯī suraṯ na pĝ▫ī▫ĝ.
The praisers praise the Lord, but they do not obtain intuitive understanding -
ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮ੝ੰਦਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ॥
Naḝī▫ĝ aṯai vĝh pavahi samunḝ na jĝṇī▫ahi.
the streams and rivers flowing into the ocean do not know its vastness.
ਸਮ੝ੰਦ ਸਾਹ ਸ੝ਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ੝ ਧਨ੝ ॥
Samunḝ sĝh sulṯĝn girhĝ seṯī mĝl ḝẖan.
Even kings and emperors, with mountains of property and oceans of wealth -
ਕੀੜੀ ਤ੝ਲਿ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ੝ ਮਨਹ੝ ਨ ਵੀਸਰਹਿ ॥੨੩॥
Kīṛī ṯul na hovnī je ṯis manhu na vīsrahi. ((23))
these are not even equal to an ant, who does not forget God. ((23))

ਅੰਤ੝ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਣਿ ਨ ਅੰਤ੝ ॥
Anṯ na sifṯī kahaṇ na anṯ.
Endless are His Praises, endless are those who speak them.
ਅੰਤ੝ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਣਿ ਨ ਅੰਤ੝ ॥
Anṯ na karṇai ḝeṇ na anṯ.
Endless are His Actions, endless are His Gifts.
ਅੰਤ੝ ਨ ਵੇਖਣਿ ਸ੝ਣਣਿ ਨ ਅੰਤ੝ ॥
Anṯ na vekẖaṇ suṇaṇ na anṯ.
Endless is His Vision, endless is His Hearing.
ਅੰਤ੝ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਿ ਮੰਤ੝ ॥
Anṯ na jĝpai ki▫ĝ man manṯ.
His limits cannot be perceived. What is the Mystery of His Mind?
ਅੰਤ੝ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ੝ ॥
Anṯ na jĝpai kīṯĝ ĝkĝr.
The limits of the created universe cannot be perceived.
ਅੰਤ੝ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ੝ ॥
Anṯ na jĝpai pĝrĝvĝr.
Its limits here and beyond cannot be perceived.
ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ ॥
Anṯ kĝraṇ keṯe billĝhi.
Many struggle to know His limits,
ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਝ ਜਾਹਿ ॥
Ŧĝ ke anṯ na pĝ▫e jĝhi.
but His limits cannot be found.
ਝਹ੝ ਅੰਤ੝ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
Ėhu anṯ na jĝṇai ko▫e.
No one can know these limits.
ਬਹ੝ਤਾ ਕਹੀਝ ਬਹ੝ਤਾ ਹੋਇ ॥
Bahuṯĝ kahī▫ai bahuṯĝ ho▫e.
The more you say about them, the more there still remains to be said.
ਵਡਾ ਸਾਹਿਬ੝ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
vadĝ sĝhib ūcẖĝ thĝ▫o.
Great is the Master, High is His Heavenly Home.
ਊਚੇ ਉਪਰਿ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥
Ūcẖe upar ūcẖĝ nĝ▫o.
Highest of the High, above all is His Name.
ਝਵਡ੝ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥
Ėvad ūcẖĝ hovai ko▫e.
Only one as Great and as High as God
ਤਿਸ੝ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥
Ŧis ūcẖe ka▫o jĝṇai so▫e.
can know His Lofty and Exalted State.
ਜੇਵਡ੝ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਆਪਿ ॥
Jevad ĝp jĝṇai ĝp ĝp.
Only He Himself is that Great. He Himself knows Himself.
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ ॥੨੪॥
Nĝnak naḝrī karmī ḝĝṯ. ((24))
O Nanak, by His Glance of Grace, He bestows His Blessings. ((24))

ਬਹ੝ਤਾ ਕਰਮ੝ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
Bahuṯĝ karam likẖi▫ĝ nĝ jĝ▫e.
His Blessings are so abundant that there can be no written account of them.
ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ੝ ਨ ਤਮਾਇ ॥
vadĝ ḝĝṯĝ ṯil na ṯamĝ▫e.
The Great Giver does not hold back anything.
ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥
Keṯe mangahi joḝẖ apĝr.
There are so many great, heroic warriors begging at the Door of the Infinite Lord.
ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰ੝ ॥
Keṯi▫ĝ gaṇaṯ nahī vīcẖĝr.
So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted.
ਕੇਤੇ ਖਪਿ ਤ੝ਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ॥
Keṯe kẖap ṯutahi vekĝr.
So many waste away to death engaged in corruption.
ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮ੝ਕਰ੝ ਪਾਹਿ ॥
Keṯe lai lai mukar pĝhi.
So many take and take again, and then deny receiving.
ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥
Keṯe mūrakẖ kẖĝhī kẖĝhi.
So many foolish consumers keep on consuming.
ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥
Keṯi▫ĝ ḝūkẖ bẖūkẖ saḝ mĝr.
So many endure distress, deprivation and constant abuse.
ਝਹਿ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥
Ėhi bẖė ḝĝṯ ṯerī ḝĝṯĝr.
Even these are Your Gifts, O Great Giver!
ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥
Banḝ kẖalĝsī bẖĝṇai ho▫e.
Liberation from bondage comes only by Your Will.
ਹੋਰ੝ ਆਖਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
Hor ĝkẖ na sakai ko▫e.
No one else has any say in this.
ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ੝ ਆਖਣਿ ਪਾਇ ॥
Je ko kẖĝ▫ik ĝkẖaṇ pĝ▫e.
If some fool should presume to say that he does,
ਓਹ੝ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮ੝ਹਿ ਖਾਇ ॥
Oh jĝṇai jeṯī▫ĝ muhi kẖĝ▫e.
he shall learn, and feel the effects of his folly.
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
Āpe jĝṇai ĝpe ḝe▫e.
He Himself knows, He Himself gives.
ਆਖਹਿ ਸਿ ਭਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
Ākẖahi sė bẖė ke▫ī ke▫e.
Few, very few are those who acknowledge this.
ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥
Jis no bakẖse sifaṯ sĝlĝh.
One who is blessed to sing the Praises of the Lord,
ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹ੝ ॥੨੫॥
Nĝnak pĝṯisĝhī pĝṯisĝhu. ((25))
O Nanak, is the king of kings. ((25))

ਅਮ੝ਲ ਗ੝ਣ ਅਮ੝ਲ ਵਾਪਾਰ ॥
Amul guṇ amul vĝpĝr.
Priceless are His Virtues, Priceless are His Dealings.
ਅਮ੝ਲ ਵਾਪਾਰੀਝ ਅਮ੝ਲ ਭੰਡਾਰ ॥
Amul vĝpĝrī▫e amul bẖandĝr.
Priceless are His Dealers, Priceless are His Treasures.
ਅਮ੝ਲ ਆਵਹਿ ਅਮ੝ਲ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥
Amul ĝvahi amul lai jĝhi.
Priceless are those who come to Him, Priceless are those who buy from Him.
ਅਮ੝ਲ ਭਾਇ ਅਮ੝ਲਾ ਸਮਾਹਿ ॥
Amul bẖĝ▫e amulĝ samĝhi.
Priceless is Love for Him, Priceless is absorption into Him.
ਅਮ੝ਲ੝ ਧਰਮ੝ ਅਮ੝ਲ੝ ਦੀਬਾਣ੝ ॥
Amul ḝẖaram amul ḝībĝṇ.
Priceless is the Divine Law of Dharma, Priceless is the Divine Court of Justice.
ਅਮ੝ਲ੝ ਤ੝ਲ੝ ਅਮ੝ਲ੝ ਪਰਵਾਣ੝ ॥
Amul ṯul amul parvĝṇ.
Priceless are the scales, priceless are the weights.
ਅਮ੝ਲ੝ ਬਖਸੀਸ ਅਮ੝ਲ੝ ਨੀਸਾਣ੝ ॥
Amul bakẖsīs amul nīsĝṇ.
Priceless are His Blessings, Priceless is His Banner and Insignia.
ਅਮ੝ਲ੝ ਕਰਮ੝ ਅਮ੝ਲ੝ ਫ੝ਰਮਾਣ੝ ॥
Amul karam amul furmĝṇ.
Priceless is His Mercy, Priceless is His Royal Command.
ਅਮ੝ਲੋ ਅਮ੝ਲ੝ ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥
Amulo amul ĝkẖi▫ĝ na jĝ▫e.
Priceless, O Priceless beyond expression!
ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
Ākẖ ĝkẖ rahe liv lĝ▫e.
Speak of Him continually, and remain absorbed in His Love.
ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪ੝ਰਾਣ ॥
Ākẖahi veḝ pĝṯẖ purĝṇ.
The Vedas and the Puraanas speak.
ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ॥
Ākẖahi paṛe karahi vakẖi▫ĝṇ.
The scholars speak and lecture.
ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥
Ākẖahi barme ĝkẖahi inḝ.
Brahma speaks, Indra speaks.
Previous page
Next page