Template:Brahmgyanterms

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search
Terminology of Brahmgyan

♣♣ Ram ♣♣ Seeta ♣♣ Laxman ♣♣ Krisna ♣♣ Gopi ♣♣ Hanuvant ♣♣ Lanka ♣♣ Ravana ♣♣ Gopal ♣♣ Gobinda ♣♣ Keshva ♣♣ Kanha ♣♣ Durga ♣♣ Chandi ♣♣ Kalika ♣♣ Mahakaal ♣♣ Siv ♣♣ Brahma ♣♣ Bisan ♣♣ Gorakh ♣♣ Janak ♣♣ Ram Leela ♣♣ Krisna Leela ♣♣ Shakti ♣♣ Noor ♣♣ Allah ♣♣ Vaheguru ♣♣ Oankar ♣♣ Murari ♣♣ Laal ♣♣ Hari ♣♣ Prabh ♣♣ Prabhu ♣♣ Gurdev ♣♣ Gur ♣♣ Satgur ♣♣ Satguru ♣♣ Guru ♣♣ Narad ♣♣ Mahishasura ♣♣ Rakatbeej ♣♣ Shumb Nishumb ♣♣ Chand Mund ♣♣ Madhu Keetab ♣♣ Sursari ♣♣