Rehras Sahib - Page 6

From SikhiWiki
Revision as of 07:06, 5 February 2009 by Amardeep Singh Bawa (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
Previous pauri
Rehras Sahib - Page 6 Sound      Play Audio Next pauri

Page 1 === Page 2 === Page 3 === Page 4 === Page 5 === Page 6 === Page 7 === Page 8

Chaupai Sahib(in Rehras)

ੴ ਸਤਿਗ੝ਰ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ॥
ੴ सतिगढ़र पढ़रसादि ॥
The Lord is One and He can be attained through the Grace of The True Guru.

ਕਬਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ॥
कबयो बाच बेनती ॥
Speech of the poet.

ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
Chaupai

ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ॥
हमरी करो हाथ दै ढ़रछा ॥ पूरन होइ चिढ़त की इछा ॥
Protect me O Lord ! with Thine own Hands all the desires of my heart be fulfilled.

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ ॥ ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੝ਰਤਿਪਾਰਾ ॥੩੭੭॥
तव चरनन मन रहै हमारा ॥ अपना जान करो पढ़रतिपारा ॥३७७॥
Let my mind rest under Thy Feet; sustain me, considering me Thine own.377.

ਹਮਰੇ ਦ੝ਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤ੝ਮ ਘਾਵਹ੝ ॥ ਆਪ੝ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹ੝ ॥
हमरे दढ़शट सभै तढ़म घावहढ़ ॥ आपढ़ हाथ दै मोहि बचावहढ़ ॥
Destroy, O Lord ! all my enemies and protect me with Thine own Hands.

ਸ੝ਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ॥ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਯ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ॥੩੭੮॥
सढ़खी बसै मोरो परिवारा ॥ सेवक सिढ़खय सभै करतारा ॥३७८॥
May my family live in comfort and ease alongwith all my servants and disciples.378.

ਮੋ ਰੱਛਾ ਨਿਜ੝ ਕਰ ਦੈ ਕਰਿਯੈ ॥ ਸਭ ਬੈਰਿਨ ਕੌ ਆਜ ਸੰਘਰਿਯੈ ॥
मो ढ़रछा निजढ़ कर दै करियै ॥ सभ बैरिन कौ आज संघरियै ॥
Protect me O Lord ! with Thine own Hands and destroy this day all my enemies;

ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥ ਤੋਰਿ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਪਿਯਾਸਾ ॥੩੭੯॥
पूरन होइ हमारी आसा ॥ तोरि भजन की रहै पियासा ॥३७९॥
May all the aspirations be fulfilled; let my thirst for Thy Name remain afresh.379.

ਤ੝ਮਹਿ ਛਾਡਿ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਯਾਊਂ ॥ ਜੋ ਬਰ ਚਹੋਂ ਸ੝ ਤ੝ਮਤੇ ਪਾਊਂ ॥
तढ़महि छाडि कोई अवर न धयाऊं ॥ जो बर चहों सढ़ तढ़मते पाऊं ॥
I may remember none else except Thee; and obtain all the required boons from Thee;

ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਯ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰਿਯਹਿ ॥ ਚ੝ਨ ਚ੝ਨ ਸ਼ੱਤ੝ਰ੝ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰਿਯਹਿ ॥੩੮੦॥
सेवक सिढ़खय हमारे तारियहि ॥ चढ़न चढ़न शढ़तढ़रढ़ हमारे मारियहि ॥३८०॥
Let my servants and disciples cross the world-ocean; all my enemies be singled out and killed.380.

ਆਪ੝ ਹਾਥ ਦੈ ਮ੝ਝੈ ਉਬਰਿਯੈ ॥ ਮਰਨ ਕਾਲ ਤ੝ਰਾਸ ਨਿਵਰਿਯੈ ॥
आपढ़ हाथ दै मढ़झै उबरियै ॥ मरन काल तढ़रास निवरियै ॥
Protect me O Lord ! with Thine own Hands and relieve me form the fear of death;

ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ॥ ਸ੝ਰੀ ਅਸਿਧ੝ਜ ਜੂ ਕਰਿਯਹ੝ ਰੱਛਾ ॥੩੮੧॥
हूजो सदा हमारे पढ़छा ॥ सढ़री असिधढ़ज जू करियहढ़ ढ़रछा ॥३८१॥
May Thou ever Bestow Thy favours on my side; Protect me O Lord ! Thou, the Supreme Destroyer.381.

ਰਾਖਿ ਲੇਹ੝ ਮ੝ਹਿ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਯਾਰੇ ॥
राखि लेहढ़ मढ़हि राखनहारे ॥ साहिब संत सहाइ पियारे ॥
Protect me, O Lord ! Thou, the Protector, O Lord ! Most dear, the Protector of the Saints:

ਦੀਨਬੰਧ੝ ਦ੝ਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ॥ ਤ੝ਮਹੋ ਪ੝ਰੀ ਚਤ੝ਰਦਸ ਕੰਤਾ ॥੩੮੨॥
दीनबंधढ़ दढ़शटन के हंता ॥ तढ़महो पढ़री चतढ़रदस कंता ॥३८२॥
Friend of poor and the Destroyer of the enemies; Thou art the Master of the fourteen worlds.382.

ਕਾਲ ਪਾਇ ਬ੝ਰਹਮਾ ਬਪ੝ ਧਰਾ ॥ ਕਾਲ ਪਾਇ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ॥
काल पाइ बढ़रहमा बपढ़ धरा ॥ काल पाइ शिवजू अवतरा ॥
In due time Brahma appeared in physical form; in due time Shiva incarnated;

ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਰਿ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੝ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਯਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ॥੩੮੩॥
काल पाइ करि बिशन पढ़रकाशा ॥ सकल काल का कीया तमाशा ॥३८३॥
In due time Vishnu manifested himself; all this is the play of the Temporal Lord.383.

ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਯੋ ॥ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੝ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਯੋ ॥
जवन काल जोगी शिव कीयो ॥ बेद राज बढ़रहमा जू थीयो ॥
The Temporal Lord, who created Shiva, the Yogi; who created Brahma, the Master of the Vedas;

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ॥ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹਿ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੪॥
जवन काल सभ लोक सवारा ॥ नमशकार है ताहि हमारा ॥३८४॥
The Temporal Lord who fashioned the entire world; I salute the same Lord.384.

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ ॥ ਦੇਵ ਦੈਤ ਜੱਛਨ ਉਪਜਾਯੋ ॥
जवन काल सभ जगत बनायो ॥ देव दैत जढ़छन उपजायो ॥
The Temporal Lord, who created the whole world; who created gods, demons and yakshas;

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਝਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਸੋਈ ਗ੝ਰੂ ਸਮਝਿਯਹ੝ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੫॥
आदि अंति झकै अवतारा ॥ सोई गढ़रू समझियहढ़ हमारा ॥३८५॥
He is the only one form the beginning to the end; I consider Him only my Guru.385.

ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ॥ ਸਕਲ ਪ੝ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ॥
नमशकार तिस ही को हमारी ॥ सकल पढ़रजा जिन आप सवारी ॥
I salute Him, non else, but Him; who has created Himself and His subject;

ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਵਗ੝ਨ ਸ੝ਖ ਦੀਯੋ ॥ ਸ਼ੱਤ੝ਰ੝ਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਬਧ ਕੀਯੋ ॥੩੮੬॥
सिवकन को सवगढ़न सढ़ख दीयो ॥ शढ़तढ़रढ़न को पल मो बध कीयो ॥३८६॥
He bestows Divine virtues and happiness on His servants; He destroys the enemies instantly.386.

ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ॥ ਭਲੇ ਬ੝ਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ॥
घट घट के अंतर की जानत ॥ भले बढ़रे की पीर पछानत ॥
He knows the inner feelings of every heart; He knows the anguish of both good and bad;

ਚੀਟੀ ਤੇ ਕ੝ੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ॥ ਸਭ ਪਰ ਕ੝ਰਿਪਾ ਦ੝ਰਿਸ਼ਟਿ ਕਰਿ ਫੂਲਾ ॥੩੮੭॥
चीटी ते कढ़ंचर असथूला ॥ सभ पर कढ़रिपा दढ़रिशटि करि फूला ॥३८७॥
From the ant to the solid elephant; He casts His Graceful glance on all and feels pleased.387.

ਸੰਤਨ ਦ੝ਖ ਪਾਝ ਤੇ ਦ੝ਖੀ ॥ ਸ੝ਖ ਪਾਝ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸ੝ਖੀ ॥
संतन दढ़ख पाझ ते दढ़खी ॥ सढ़ख पाझ साधन के सढ़खी ॥
He is painful, when He sees His saints in grief; He is happy, when His saints are happy.

ਝਕ ਝਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ॥ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੈ ॥੩੮੮॥
झक झक की पीर पछानै ॥ घट घट के पट पट की जानै ॥३८८॥
He knows the agony of everyone; He knows the innermost secrets of every heart.388.

ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ॥ ਪ੝ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ॥
जब उदकरख करा करतारा ॥ पढ़रजा धरत तब देह अपारा ॥
When the Creator projected Himself, His creation manifested itself in innumerable forms;

ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ ॥ ਤ੝ਮ ਮੈ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੂੰ ॥੩੮੯॥
जब आकरख करत हो कबहूं ॥ तढ़म मै मिलत देह धर सभहूं ॥३८९॥
When at any time He withdraws His creation, all the physical forms are merged in Him.389.

ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੝ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਭ ਧਾਰੈ ॥ ਆਪ੝ ਆਪ੝ਨੀ ਬੂਝਿ ਉਚਾਰੈ ॥
जेते बदन सढ़रिशटि सभ धारै ॥ आपढ़ आपढ़नी बूझि उचारै ॥
All the bodies of living beings created in the world speak about Him according to their understanding;

ਤ੝ਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਤ ਨਿਰਾਲਮ ॥ ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ੝ ਆਲਮ ॥੩੯੦॥
तढ़म सभ ही ते रहत निरालम ॥ जानत बेद भेद अरढ़ आलम ॥३९०॥
But Thou, O Lord ! live quite apart form everything; this fact is know to the Vedas and the learned.390.

ਨਿਰੰਕਾਰ ਨ੝ਰਿਬਿਕਾਰ ਨ੝ਰਿਲੰਭ ॥ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਸੰਭ ॥
निरंकार नढ़रिबिकार नढ़रिलढ़मभ ॥ आदि अनील अनादि असढ़मभ ॥
The Lord is Formless, Sinless and shelterless: He is the Primal Power, Blemishlless, Behinningless and Unborn;

ਤਾਕਾ ਮੂੜ੝ਹ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ॥ ਜਾਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ॥੩੯੧॥
ताका मूड़ढ़ह उचारत भेदा ॥ जाको भेव न पावत बेदा ॥३९१॥
The fool claims boastfully about the knowledge of His secrets, which even the Vedas do not know.391.

ਤਾਕੌ ਕਰਿ ਪਾਹਨ ਅਨ੝ਮਾਨਤ ॥ ਮਹਾਂ ਮੂੜ੝ਹ ਕਛ੝ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤ ॥
ताकौ करि पाहन अनढ़मानत ॥ महां मूड़ढ़ह कछढ़ भेद न जानत ॥
The fool considers Him a stone, but the great fool does not know any secret;

ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੌ ਕਹਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ॥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ ॥੩੯੨॥
महांदेव कौ कहत सदा शिव ॥ निरंकार का चीनत नहि भिव ॥३९२॥
He calls Shiva "The Eternal Lord, "but he does not know the secret of the Formless Lord.392.

ਆਪ੝ ਆਪ੝ਨੀ ਬ੝ਧਿ ਹੈ ਜੇਤੀ ॥ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤ੝ਹਿ ਤੇਤੀ ॥
आपढ़ आपढ़नी बढ़धि है जेती ॥ बरनत भिंन भिंन तढ़हि तेती ॥
According to one;s own intellect, one describes Thee differently;

ਤ੝ਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ ॥ ਕਿਹ ਬਿਧਿ ਸਜਾ ਪ੝ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ॥੩੯੩॥
तढ़मरा लखा न जाइ पसारा ॥ किह बिधि सजा पढ़रथम संसारा ॥३९३॥
The limits of Thy creation cannot be known and how the world was fashioned in the beginning?393.

ਝਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ॥ ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀਂ ਭੂਪਾ ॥
झकै रूप अनूप सरूपा ॥ रंक भयो राव कहीं भूपा ॥
He hath only one unparalleled Form; He manifests Himself as a poor man or a king at different places;

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ॥ ਉਤਭ੝ਜ ਖਾਨਿ ਬਹ੝ਰਿ ਰਚਿ ਦੀਨੀ ॥੩੯੪॥
अंडज जेरज सेतज कीनी ॥ उतभढ़ज खानि बहढ़रि रचि दीनी ॥३९४॥
He created creatures from eggs, wombs and perspiration; then He created the vegetable kingdom.394.

ਕਹੂੰ ਫੂਲਿ ਰਾਜਾ ਹ੝ਵੈ ਬੈਠਾ ॥ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟਿ ਭਯੋ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ॥
कहूं फूलि राजा हढ़वै बैठा ॥ कहूं सिमटि भयो शंकर इकैठा ॥
Somewhere He sits joyfully as a king; somewhere He contracts Himself as Shiva, the Yogi;

ਸਗਰੀ ਸ੝ਰਿਸ਼ਟਿ ਦਿਖਾਇ ਅਚੰਭਵ ॥ ਆਦਿ ਜ੝ਗਾਦਿ ਸਰੂਪ ਸ੝ਯੰਭਵ ॥੩੯੫॥
सगरी सढ़रिशटि दिखाइ अचढ़मभव ॥ आदि जढ़गादि सरूप सढ़यढ़मभव ॥३९५॥
All His creation unfolds wonderful things; He, the Primal Power, is from the beginning and Self-Existent.395.

ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤ੝ਮ ਕਰੋ ॥ ਸਿੱਖਯ ਉਬਾਰਿ ਅਸਿੱਖਯ ਸੱਘਰੋ ॥
अब ढ़रछा मेरी तढ़म करो ॥ सिढ़खय उबारि असिढ़खय सढ़घरो ॥
O Lord ! keep me now under Thy protection; protect my disciples and destroy my enemies;

ਦ੝ਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ॥ ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ॥੩੯੬॥
दढ़शट जिते उठवत उतपाता ॥ सकल मलेछ करो रण घाता ॥३९६॥
All the villains creations outrage and all the infidels be destroyed in the battlefield.396.

ਜੇ ਅਸਿਧ੝ਜ ਤਵ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਦ੝ਸ਼ਟ ਦ੝ਖਿਤ ਹ੝ਵੈ ਮਰੇ ॥
जे असिधढ़ज तव शरनी परे ॥ तिन के दढ़शट दढ़खित हढ़वै मरे ॥
O Supreme Destroyer ! those who sought Thy refuge, their enemies met painful death;

ਪ੝ਰਖ ਜਵਨ ਪਗ੝ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਤ੝ਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ॥੩੯੭॥
पढ़रख जवन पगढ़ परे तिहारे ॥ तिन के तढ़म संकट सभ टारे ॥३९७॥
The persons who fell at Thy Feet, Thou didst remove all their troubles.397.

ਜੋ ਕਲਿ ਕੌ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਝਹੈ ॥ ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟਿ ਨਹਿ ਝਹੈ ॥
जो कलि कौ इक बार धिझहै ॥ ता के काल निकटि नहि झहै ॥
Those who meditate even on the Supreme Destroyer, the death cannot approach them;

ਰੱਛਾ ਹੋਇ ਤਾਹਿ ਸਭ ਕਾਲਾ ॥ ਦ੝ਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ ॥੩੯੮॥
ढ़रछा होइ ताहि सभ काला ॥ दढ़शट अरिशट टरे ततकाला ॥३९८॥
They remain protected at all times; their enemies and troubles come to and end instantly.398.

ਕ੝ਰਿਪਾ ਦ੝ਰਿਸ਼ਾਟਿ ਤਨ ਜਾਹਿ ਨਿਹਰਿਹੋ ॥ ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਿਹੋ ॥
कढ़रिपा दढ़रिशाटि तन जाहि निहरिहो ॥ ताके ताप तनक महि हरिहो ॥
Upon whomsoever Thou dost cast Thy favourable glance, they are absolved of sins instantly;

ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਘਰ ਮੋਂ ਸਭ ਹੋਈ ॥ ਦ੝ਸ਼ਟ ਛਾਹ ਛ੝ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ॥੩੯੯॥
रिढ़धि सिढ़धि घर मों सभ होई ॥ दढ़शट छाह छढ़वै सकै न कोई ॥३९९॥
They have all the worldly and spiritual pleasures in their homes; none of th enemies can even touch their shadow.399.

ਝਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤ੝ਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ ॥ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹਿ ਉਬਾਰਾ ॥
झक बार जिन तढ़मैं सढ़मभारा ॥काल फास ते ताहि उबारा ॥
He, who remembered Thee even once, Thou didst protect him from the noose of death;

ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ॥ ਦਾਰਿਦ ਦ੝ਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ॥੪੦੦॥
जिन नर नाम तिहारो कहा ॥ दारिद दढ़शट दोख ते रहा ॥४००॥
Those persons, who repeated Thy Name, they were saved from poverty and attacks of enemies.400.

ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਿ ਤਿਹਾਰੀ ॥ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹ੝ ਉਬਾਰੀ ॥
खड़ग केत मैं शरनि तिहारी ॥ आप हाथ दै लेहढ़ उबारी ॥
Bestow thy help own me at all places protect me from the design of my enemies. 401.

ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋ ਹੋਹ੝ ਸਹਾਈ ॥ ਦ੝ਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹ੝ ਬਚਾਈ ॥੪੦੧॥
सरब ठौर मो होहढ़ सहाई ॥ दढ़शट दोख ते लेहढ़ बचाई ॥४०१॥
Bestow Thy help on me at all places and protect me from the designs of my enemies.401.

ਕ੝ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗਮਾਤਾ ॥ ਗ੝ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸ੝ਭ ਰਾਤਾ ॥
कढ़रिपा करी हम पर जगमाता ॥ गढ़रंथ करा पूरन सढ़भ राता ॥
The Mother of the world has been kind towards me and I have completed the book this auspicious night;

ਕਿਲਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ ॥ ਦ੝ਸ਼ਟ ਦੋਖਿਯਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ ॥੪੦੨॥
किलबिख सकल देह को हरता ॥ दढ़शट दोखियन को छै करता ॥४०२॥
The Lord is the destroyer of all the sins of the body and all the malicious and wicked persons.402.

ਸ੝ਰੀ ਅਸਿਧ੝ਜ ਜਬ ਭਝ ਦਯਾਲਾ ॥ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੝ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ ॥
सढ़री असिधढ़ज जब भझ दयाला ॥ पूरन करा गढ़रंथ ततकाला ॥
When Mahakal became kind, He immediately caused me to complete this book;

ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ॥ ਦੂਖ ਨ ਤਿਸੈ ਬਿਆਪਤ ਕੋਈ ॥੪੦੩॥
मन बांछत फल पावै सोई ॥ दूख न तिसै बिआपत कोई ॥४०३॥
He will obtain the fruit desired by the mind (who will read or listen to this book) and no suffering will occur to him.403.

Rehras Sahib: Listen and Read

Page 1 === Page 2 === Page 3 === Page 4 === Page 5 === Page 6 === Page 7 === Page 8

References