Khalsa shabads

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This article lists shabads from the various scriptures that refer to the word Khalsa:

Guru Granth Sahib

Shabad - Man rae sariou n eaekai kaaja


Shabad is by Bhagat Kabeer Ji in Raag Sorath on Pannaa 654

ਬੇਦ ਪ੝ਰਾਨ ਸਭੈ ਮਤ ਸ੝ਨਿ ਕੈ ਕਰੀ ਕਰਮ ਕੀ ਆਸਾ ॥
ਕਾਲ ਗ੝ਰਸਤ ਸਭ ਲੋਗ ਸਿਆਨੇ ਉਠਿ ਪੰਡਿਤ ਪੈ ਚਲੇ ਨਿਰਾਸਾ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਸਰਿਓ ਨ ਝਕੈ ਕਾਜਾ ॥ ਭਜਿਓ ਨ ਰਘ੝ਪਤਿ ਰਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਇ ਜੋਗ੝ ਤਪ੝ ਕੀਨੋ ਕੰਦ ਮੂਲ੝ ਚ੝ਨਿ ਖਾਇਆ ॥
ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਸਬਦੀ ਮੋਨੀ ਜਮ ਕੇ ਪਟੈ ਲਿਖਾਇਆ ॥੨॥
ਭਗਤਿ ਨਾਰਦੀ ਰਿਦੈ ਨ ਆਈ ਕਾਛਿ ਕੂਛਿ ਤਨ੝ ਦੀਨਾ ॥
ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਡਿੰਭ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਉਨਿ ਹਰਿ ਪਹਿ ਕਿਆ ਲੀਨਾ ॥੩॥
ਪਰਿਓ ਕਾਲ੝ ਸਭੈ ਜਗ ਊਪਰ ਮਾਹਿ ਲਿਖੇ ਭ੝ਰਮ ਗਿਆਨੀ ॥
ਕਹ੝ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਝ ਖਾਲਸੇ ਪ੝ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਹ ਜਾਨੀ ॥੪॥੩॥

baedh puraan sabhai math sun kai karee karam kee aasaa ||
kaal grasath sabh log siaanae out(h) pa(n)ddith pai chalae niraasaa ||1||
man rae sariou n eaekai kaajaa || bhajiou n raghupath raajaa ||1|| rehaao ||
ban kha(n)dd jaae jog thap keeno ka(n)dh mool chun khaaeiaa ||
naadhee baedhee sabadhee monee jam kae pattai likhaaeiaa ||2||
bhagath naaradhee ridhai n aaee kaashh kooshh than dheenaa ||
raag raaganee ddi(n)bh hoe bait(h)aa oun har pehi kiaa leenaa ||3||
pariou kaal sabhai jag oopar maahi likhae bhram giaanee ||
kahu kabeer jan bheae khaalasae praem bhagath jih jaanee ||4||3||

Listening to all the teachings of the Vedas and the Puraanas, I wanted to perform the religious rituals.
But seeing all the wise men caught by Death, I arose and left the Pandits; now I am free of this desire. ||1||
O mind, you have not completed the only task you were given; you have not meditated on the Lord, your King. ||1||Pause||
Going to the forests, they practice Yoga and deep, austere meditation; they live on roots and the fruits they gather.
The musicians, the Vedic scholars, the chanters of one word and the men of silence, all are listed on the Register of Death. ||2||
Loving devotional worship does not enter into your heart; pampering and adorning your body, you must still give it up.
You sit and play music, but you are still a hypocrite; what do you expect to receive from the Lord? ||3||
Death has fallen on the whole world; the doubting religious scholars are also listed on the Register of Death.
Says Kabeer, those humble people become pure - they become Khalsa - who know the Lord's loving devotional worship. ||4||3||


Dasam Granth

Shabad - Pooran joth jagai ghatt mai thab khaalas thaahi nakhaalas jaanai


Shabad is by Guru Gobind Singh in Dasam Granth on Pannaa 1

ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹਿ ਨਖਾਲਸ ਜਾਨੈ ॥
ਜਾਗਿਤ ਜੋਤਿ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸ੝ਰ ਝਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ ॥
ਪੂਰਨ ਪ੝ਰੇਮ ਪ੝ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੝ਰਤ ਗੋਰ ਮੜ੝ਹੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ ॥
ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਯਾ ਤਪ ਸੰਜਮ ਝਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਝਕ ਪਛਾਨੈ ॥

pooran joth jagai ghatt mai thab khaalas thaahi nakhaalas jaanai
jaagith joth japai nis baasur eaek binaa man naik n aanai
pooran praem pratheeth sajai brath gor marrhee matt bhool n maanai
theerathh dhaan dhayaa thap sa(n)jam eaek binaa nehi eaek pashhaanai

Such a man, in whose heart shines the full Divinely Radiant Light is a true and pure Khalsa.
He, the Khalsa meditates on the Ever-radiant Light, day and night, and rejects all else but the one Lord from the mind.
He decorates himself with perfect love and faith, and believed not in fasts, tombs, crematoriums and hermit cells, even by mistake.
He knows none except the one Lord in the performance of acts of pilgrimage, charities, compassion, austerities and self-control.

Shabad - Einhe kee kirpa ka sajae haam hai


Shabad is by Guru Gobind Singh in Dasam Granth on Pannaa 1

ਜ੝ਧ ਜਿਤੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਸ੝ ਦਾਨ ਕਰੇ ॥
ਅਘ ਓਘ ਟਰੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕ੝ਰਿਪਾ ਫ੝ਨਿ ਧਾਮ ਭਰੇ ॥
ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ਸ੝ ਬਿਦਯਾ ਲਈ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕ੝ਰਿਪਾ ਸਭ ਸੱਤ੝ਰ ਮਰੇ ॥
ਇਨਹੀ ਕੀ ਕ੝ਰਿਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ ॥ ੨ ॥

judhh jithae einehee kae prasaadh einehee kae prasaadh s dhaan karae
agh ough ttarae einehee kae prasaadh einehee kee kripaa fun dhhaam bharae
einehee kae prasaadh s bidhayaa lee einehee kee kripaa sabh saathr marae
einehee kee kripaa kae sajae ham hai(n) nehee(n) mo so gareeb karor parae || 2 ||

It is through the actions of the Khalsa that I have been victorious, and have been able to give charities to others.
It is through their help that I have overcome all sorrows and ailments and have been able to fill my house with treasures.
It is through their grace that I have got education, and through their assistance I have conquered all my enemies.
It is through their aid that I have attained this status, otherwise there are millions of unknown mortals like me. (2)

Bhai Gurdas

Shabad - Waaho Waaho Gobind Singh Aapae Gur Chaela - 1


Shabad is by Bhai Gurdas Singh in Amrit Keertan on Pannaa 281

ਹਰਿ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾ ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚਿ ਸਿਧਾਂ ਖੇਲਾ ।
ਗ੝ਰ੝ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ।
ਪੀਵਹ੝ ਪਾਹ੝ਲ ਖੰਡੇਧਾਰ ਹੋਇ ਜਨਮ ਸ੝ਹੇਲਾ ।
ਗ੝ਰ ਸੰਗਤਿ ਕੀਨੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਨਮ੝ਖੀ ਦ੝ਹੇਲਾ ।
ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗ੝ਰ ਚੇਲਾ ॥ ੧ ॥

har saachae thakhath rachaaeiaa sath sa(n)gath maelaa
naanak nirabho nira(n)kaar vich sidhhaa(n) khaelaa
gur simar manaaee kaalakaa kha(n)ddae kee vaelaa
peevahu paahul kha(n)ddaedhhaar hoe janam suhaelaa
gur sa(n)gath keenee khhaalasaa manamukhee dhuhaelaa
vaah vaah gobi(n)dh si(n)gh aapae gur chaelaa || 1 ||

The Lord God established the True congregation of the holy as his celestial throne.
Guru Nanak illuminated the Yogi Sidhs with the true form of the Fearless and Formless One.
In His Tenth Form, the Guru entreated the Shakti, the Integrity by bequeathing the nectar through the double edged sword.
Drink the Amrit nectar of double edged Khanda sword, accomplish the worth of your birth.
While the egocentric remains in duality, the Khalsa - the pure ones, enjoy the association of the Guru;
Hail, hail (Guru) Gobind Singh; He, Himself, is the Master and Disciple too. (1).

Shabad - Waaho Waaho Gobind Singh Aapae Gur Chaela - 2


Shabad is by Bhai Gurdas Singh in Amrit Keertan on Pannaa 282

ਉਹ ਗ੝ਰ੝ ਗੋਬਿੰਦ ਹ੝ਇ ਪ੝ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ ।
ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ ।
ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਧਰਿ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ।
ਸਿਰ ਕੇਸ ਧਾਰਿ ਗਹਿ ਖੜਗ ਕੋ ਸਭ ਦ੝ਸਟ ਪਛਾਰਾ ।
ਸੀਲ ਜਤ ਕੀ ਕਛ ਪਹਰਿ ਪਕੜਿਓ ਹਥਿਆਰਾ ।
ਸਚ ਫਤੇ ਬ੝ਲਾਈ ਗ੝ਰੂ ਕੀ ਜੀਤਿਓ ਰਣ ਭਾਰਾ ।
ਸਭ ਦੈਤ ਅਰਿਨਿ ਕੋ ਘੇਰ ਕਰਿ ਕੀਓ ਪ੝ਰਹਾਰਾ ।
ਜਬ ਸਹਿਜੇ ਪ੝ਰਗਟਿਓ ਜਗਤ ਮੈ ਗ੝ਰ੝ ਜਾਪ ਅਪਾਰਾ ।
ਯੋਂ ਉਪਜੇ ਸਿੰਘ ਭ੝ਜੰਗੀਝ ਨੀਲੰਬਰ ਧਾਰਾ ।
ਤ੝ਰਕ ਦ੝ਸਟ ਸਭਿ ਛੈ ਕੀਝ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ ।
ਤਿਨ ਆਗੈ ਕੋਈ ਨ ਠਹਿਰਿਓ ਭਾਗੇ ਸਿਰਦਾਰਾ ।
ਜਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰੜੇ ਹੋਝ ਸਭ ਛਾਰਾ ।
ਫਿਰ ਸ੝ਨ ਕਰਿ ਝਸੀ ਧਮਕ ਕਉ ਕਾਂਪੈ ਗਿਰਿ ਭਾਰਾ ।
ਤਬ ਸਭ ਧਰਤੀ ਹਲਚਲ ਭਈ ਛਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰਾ ।
ਇਉਂ ਝਸੇ ਦ੝ੰਦ ਕਲੇਸ਼ ਮੈਂ ਖਪਿਓ ਸੰਸਾਰਾ ।
ਤਹਿ ਬਿਨ੝ ਸਤਿਗ੝ਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੈ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ।
ਗਹਿ ਝਸੇ ਖੜਗ ਦਿਖਾਇਅਨ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਝੇਲਾ ।
ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗ੝ਰ ਚੇਲਾ ॥ ੧੫ ॥

ouh gur gobi(n)dh hue pragattiaa dhasavae(n) avathaaraa
jin alakh akaal nira(n)janaa japiou karathaaraa
nij pa(n)thh chalaaeiou khaalasaa dhhar thaej karaaraa
sir kaes dhhaar gehi kharrag ko sabh dhusatt pashhaaraa
seel jath kee kashh pehar pakarriou hathhiaaraa
sach fathae bulaaee guroo kee jeethiou ran bhaaraa
sabh dhaith arin ko ghaer kar keeou prehaaraa
jab sehijae pragattiou jagath mai gur jaap apaaraa
yo(n) oupajae si(n)gh bhuja(n)geeeae neela(n)bar dhhaaraa
thurak dhusatt sabh shhai keeeae har naam ouchaaraa
thin aagai koee n t(h)ehiriou bhaagae siradhaaraa
jeh raajae shaah ameerarrae hoeae sabh shhaaraa
fir sun kar aisee dhhamak ko kaa(n)pai gir bhaaraa
thab sabh dhharathee halachal bhee shhaaddae ghar baaraa
eiou(n) aisae dhu(n)dh kalaesh mai(n) khapiou sa(n)saaraa
thehi bin sathigur koee hai nehee(n) bhai kaattanehaaraa
gehi aisae kharrag dhikhaaeian ko sakai n jhaelaa
vaah vaah gobi(n)dh si(n)gh aapae gur chaelaa || 15 ||

Guru Gobind Singh manifested as the tenth incarnation.
He inspired the meditation upon the imperceptible, timeless and flawless Creator.
And initiated the Khalsa Panth, the Religious Path of Righteousness, and bequeathed scintillating splendour.
Head high with full tresses, and the sword in hand, (the Panth) eliminated the adversaries,
Wearing the breaches, the symbol of chastity, raised the arms,
Roaring the war-cries of Victory to the Guru, prevailed in the immense battlefields,
Rounded up all the devilish foes and annihilated them.
And then docilely manifested the appraisal of great Guru in the world.
Thus descended the young Singhs, the lions, like the rain showers from the blue sky,
Who eliminated all the Turk (ruling Muslim) enemies and promoted the God's Name.
None dared to face them, and all the chieftains took to their heels.
The kings, sovereigns and emirates, all of them were decimated.
With high pitched drum-beats (of victory), even the mountains shuddered.
The upheaval ruffled the earth and people forsook their domiciles.
In such a conflict and distress, the world was absorbed.
And there was none else than the True Guru who could eradicate the fright.
He (the True Guru), beholding the sword, displayed the feats bearable to none.
Hail, hail (Guru) Gobind Singh; He, Himself, is the Master and the Disciple too. (15)


Shabad - Waaho Waaho Gobind Singh Aapae Gur Chaela - 3


Shabad by Bhai Gurdas Singh in Amrit Keertan on Pannaa 284

ਨਿਜ ਫਤੇ ਬ੝ਲਾਈ ਸਤਿਗ੝ਰੂ ਕੀਨੋ ਉਜੀਆਰਾ ।
ਝੂਠ ਕਪਟ ਸਭ ਛੈ ਭਇਓ ਸਭ ਸਚ ਵਰਤਾਰਾ ।
ਫਿਰ ਜਗ ਹੋਮ ਠਹਿਰਾਇ ਕੈ ਨਿਜ ਧਰਮ ਸਵਾਰਾ ।
ਤ੝ਰਕ ਦ੝ੰਦ ਸਭ ਉਠ ਗਇਓ ਰਚਿਓ ਜੈਕਾਰਾ ।
ਜਹ ਉਪਜੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਖਾਲਸ ਨਿਰਧਾਰਾ ।
ਸਭ ਜਬ ਤਿਨਹੂੰ ਬਸ ਕੀਓ ਜਪ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ।
ਗ੝ਰ ਧਰਮ ਸਿਮਰਿ ਜਗ ਚਮਕਿਓ ਮਿਟਿਓ ਅੰਧਿਆਰਾ ।
ਤਬ ਕ੝ਸਲ ਖੇਮ ਆਨੰਦ ਸਿਉਂ ਬਸਿਓ ਸੰਸਾਰਾ ।
ਹਰਿ ਵਾਹਿਗ੝ਰੂ ਮੰਤਰ ਅਗੰਮ ਜਗ ਤਾਰਨਹਾਰਾ ।
ਜੋ ਸਿਮਰਹਿ ਨਰ ਪ੝ਰੇਮ ਸਿਉ ਪਹ੝ੰਚੈ ਦਰਬਾਰਾ ।
ਸਭ ਪਕੜੋ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ ।
ਨਾਤਰ੝ ਦਰਗਹ ਕ੝ਟੀਅਨ੝ ਮਨਮ੝ਖਿ ਕੂੜਿਆਰਾ ।
ਤਹ ਛ੝ਟੈ ਸੋਈ ਜ੝ ਹਰਿ ਭਜੇ ਸਭ ਤਜੈ ਬਿਕਾਰਾ ।
ਇਸ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕਉ ਘੇਰ ਕਰਿ ਸਿਮਰੈ ਕਰਤਾਰਾ ।
ਤਬ ਪਹ੝ੰਚੈ ਹਰਿ ਹ੝ਕਮ ਸਿਉਂ ਨਿਜ ਦਸਵੇਂ ਦ੝ਆਰਾ ।
ਫਿਰ ਇਉਂ ਸਹਿਜੇ ਭੇਟੈ ਗਗਨ ਮੈਂ ਆਤਮ ਨਿਰਧਾਰਾ ।
ਤਬ ਵੈ ਨਿਰਖੈਂਗੇ ਸ੝ਰਗ ਮਹਿ ਆਨੰਦ ਸ੝ਹੇਲਾ ।
ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗ੝ਰ੝ ਚੇਲਾ ॥ ੧੮ ॥

nij fathae bulaaee sathiguroo keeno oujeeaaraa
jhoot(h) kapatt sabh shhai bhaeiou sabh sach varathaaraa
fir jag hom t(h)ehiraae kai nij dhharam savaaraa
thurak dhu(n)dh sabh out(h) gaeiou rachiou jaikaaraa
jeh oupajae si(n)gh mehaa(n) balee khaalas niradhhaaraa
sabh jab thinehoo(n) bas keeou jap alakh apaaraa
gur dhharam simar jag chamakiou mittiou a(n)dhhiaaraa
thab kusal khaem aana(n)dh siou(n) basiou sa(n)saaraa
har vaahiguroo ma(n)thar aga(n)m jag thaaranehaaraa
jo simarehi nar praem sio pahu(n)chai dharabaaraa
sabh pakarro charan gobi(n)dh kae shhaaddo ja(n)jaaraa
naathar dharageh kutteean manamukh koorriaaraa
theh shhuttai soee j har bhajae sabh thajai bikaaraa
eis man cha(n)chal ko ghaer kar simarai karathaaraa
thab pahu(n)chai har hukam siou(n) nij dhasavae(n) dhuaaraa
fir eiou(n) sehijae bhaettai gagan mai(n) aatham niradhhaaraa
thab vai nirakhai(n)agae surag mehi aana(n)dh suhaelaa
vaah vaah gobi(n)dh si(n)gh aapae gur chaelaa || 18 ||

Himself, the True Guru invoked Fateh, the greeting of victory, and spread the divine light.
The falsehood and maliciousness vanished and truth triumphed.
Desisting from the (rituals of) Yajana and Havana, righteousness was promoted.
All the contention of Turks were eliminated, and the (Khalsa) ovation was permeated.
Thus were promulgated Singhs, the emphatic and the righteous ones.
The whole world was brought to order and they meditated upon the magnanimous invisible.
Deliberating on the Guru's Righteous-path, (celestial) light beamed and the darkness (of the ignorance) was effaced.
And then the happiness, welfare and bliss prospered in the whole world.
The emancipator Guru (advanced) the incantation of Har, Wahiguru, God the Supreme, Har, Wahiguru.
The ones who meditates with devotion, realise the sublime court.
Embrace (you) all at the Guru's feet and get red of the perplexities.
Only the egocentric and the false ones get punished in the Righteous Court.
Only they, who ponder over Har, accomplish the astral heights and the rest remain fruitless.
By controlling the inconsistent mind, remember the Creator.
Then with the heavenly command, one overwhelms the tenth door (of inner soul),
And intuitively presents himself in the Godly domain for spiritual judgement.
Sequentially, in the heaven, his spiritual evaluation is appreciated.
Hail, hail (Guru) Gobind Singh; He, Himself, is the Master and the Disciple too. (18)

See also