Bachitar Natak: The Description of Ancestry

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

This Bani is part of the Bachitar Natak which is the third main composition in the Dasam Granth, the second holy Scripture of the Sikhs. The first two compositions in the Dasam Granth are Jaap Sahib and Akal Ustat.

This section called the "The Description of Ancestry" is the second section of Bachitar Natak and is found on pages 112 to 118 at Sri Granth.org.


Dasam Granth     |     Bachitar Natak     |     Bachitar Natak index

1. Akal Purakh | 2. Ancestry | 3. Descendants | 4. Vedas & Offering | 5. Spiritual Rulers | 6. My Coming | 7. Birth of Poet | 8. Bhangani Battle | 9. Nadaun Battle | 10. Khanzada | 11. Hussaini & Kirpal | 12. Jujhar Singh | 13. Mughal Shahzada | 15. Supplication

Text of this section

ਭਾਗ
SECTION
ਅਪਨੀ ਕਥਾ
AUTOBIOGRAPHY
ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI
ਤ੝ਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥ ਜਾ ਕਾ ਲਹਿਓ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਪਾਰਾ ॥
O Lord! Thy Praise is Supreme and Infinite, none could comprehend its limits.
ਦੇਵ ਦੇਵ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ॥ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ॥੧॥
O God of gods and King of kings, the Merciful Lord of the lowly and protector of the humble.1.
ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA
ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸਾਸਤ੝ਰ ਖਟਿ ਪਿੰਗ੝ ਗਿਰਨ ਚੜਿ ਜਾਇ ॥
The dumb utters the six Shastras and the crippled climbs the mountain.
ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਧਰੋ ਸ੝ਨੈ ਜੋ ਕਾਲ ਕ੝ਰਿਪਾ ਕਰਾਇ ॥੨॥
The blind one sees and the deaf listens, if the KAL becomes Gracious.2.

ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI
ਕਹਾ ਬ੝ਧਿ ਪ੝ਰਭ ਤ੝ਛ ਹਮਾਰੀ ॥ ਬਰਨਿ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜ੝ ਤਿਹਾਰੀ ॥
O God! My intellect is trifling. How can it narrate Thy Praise?
ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰਿ ਸਿਫਤ ਤ੝ਮਾਰੀ ॥ ਆਪ ਲੇਹ੝ ਤ੝ਮ ਕਥਾ ਸ੝ਧਾਰੀ ॥੩॥
I cannot (have sufficient words to) praise Thee, Thou mayst Thyself improve this narration.3.
ਕਹਾ ਲਗੈ ਇਹ੝ ਕੀਟ ਬਖਾਨੈ ॥ ਮਹਿਮਾ ਤੋਰਿ ਤ੝ਹੀ ਪ੝ਰਭ ਜਾਨੈ ॥
Upto what limit this insect can depict (Thy Praises)? Thou mayst Thyself improve Thy Greatness.
ਪਿਤਾ ਜਨਮ ਜਿਮ ਪੂਤ ਨ ਪਾਵੈ ॥ ਕਹਾ ਤਵਨ ਕਾ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ ॥੪॥
Just as the son cannot say anything about the birth of his father, then how can one unfold Thy mystery.4.
ਤ੝ਮਰੀ ਪ੝ਰਭਾ ਤ੝ਮੈ ਬਿਨ ਆਈ ॥ ਅਉਰਨ ਤੇ ਨਹੀ ਜਾਤ ਬਤਾਈ ॥
Thy Greatness is Only Thine, it cannot be described by others.
ਤ੝ਮਰੀ ਕ੝ਰਿਪਾ ਤ੝ਮ ਹੂੰ ਪ੝ਰਭ ਜਾਨੋ ॥ ਉਚ ਨੀਚ ਕਸ ਸਕਤ ਬਖਾਨੋ ॥੫॥
O Lord! Only Thou knowest Thy doings. Who hast the power to elucidate Thy High of Low acts? 5.
ਸੇਸਨਾਗ ਸਿਰ ਸਹਸ ਬਨਾਈ ॥ ਦ੝ਵੈ ਸਹੰਸ ਰਸਨਾਹ ਸ੝ਹਾਈ ॥
Thou hast made one thousand hoods of Sheshanaga (snake), which contain two thousand tongues.
ਰਟਤ ਅਬ ਲਗੇ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ ॥ ਤ੝ਮਰੋ ਤਊ ਨ ਪਾਵਤ ਪਾਰਾ ॥੬॥
He is reciting till now Thy Infinite Names, even then he does not know the end of Thy Names.6.
ਤ੝ਮਰੀ ਕ੝ਰਿਆ ਕਹਾਂ ਕੋਉ ਕਹੈ ॥ ਸਮਝਤ ਬਾਤ ਉਰਝਿ ਮਤਿ ਰਹੈ ॥
What can one say about Thy doings? One gets puzzled while understanding it.
ਸੂਛਮ ਰੂਪ ਨ ਬਰਨਾ ਜਾਈ ॥ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਹਿ ਕਹੋ ਬਨਾਈ ॥੭॥
Thy subtle form is indescribable, (therefore) I speak about Thy Immanent Form.7.
ਤ੝ਮਰੀ ਪ੝ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਬ ਗਹਿਹੌ ॥ ਛੋਰਿ ਕਥਾ ਸਭ ਹੀ ਤਬ ਕਹਿਹੌ ॥
When I shall observe Thy loving Devotion, I shall then describe all Thy anecdotes from the beginning.
ਅਬ ਮੈ ਕਹੋ ਸ੝ ਅਪਨੀ ਕਥਾ ॥ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਉਪਜਿਯਾ ਜਥਾ ॥੮॥
Now I narrate my own life-story, how the Sodhi clan came into being (in this world).8.

ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA
ਪ੝ਰਿਥਮ ਕਥਾ ਸੰਛੇਪ ਤੇ ਕਹੋ ਸ੝ ਹਿਤ੝ ਚਿਤ੝ ਲਾਇ ॥
With the concentration of my mind, I narrate in brief my earlier story.
ਬਹ੝ਰਿ ਬਡੋ ਬਿਸਥਾਰ ਕੈ ਕਹਿਹੌ ਸਭੈ ਸ੝ਨਾਇ ॥੯॥
Then after that, I shall relate all in great detail.9.

ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI
ਪ੝ਰਿਥਮ ਕਾਲ ਜਬ ਕਰਾ ਪਸਾਰਾ ॥ ਓਅੰਕਾਰ ਤੇ ਸ੝ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਰਾ ॥
In the beginning, when KAL created the world, it was brought into being by Aumkara (the One Lord).
ਕਾਲਸੈਣ ਪ੝ਰਥਮੈ ਭਇਓ ਭੂਪਾ ॥ ਅਧਿਕ ਅਤ੝ਲ ਬਲਿ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾ ॥੧੦॥
Kal Sain was the first king, who was of immeasurable strength and supreme beauty.10.
ਕਾਲਕੇਤ ਦੂਸਰ ਭੂਅ ਭਯੋ ॥ ਕ੝ਰੂਰ ਬਰਸ ਤੀਸਰ ਜਗ ਠਯੋ ॥
Kalket became the second king and Kura Baras, the third.
ਕਾਲਧ੝ਜ ਚਤ੝ਰਥ ਨ੝ਰਿਪ ਸੋਹੈ ॥ ਜਿਹ ਤੇ ਭਇਓ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋ ਹੈ ॥੧੧॥
Kaldhuj was the fourth king, from whom the whole world originated. 11.
ਸਹਸਰਾਛ ਜਾ ਕੇ ਸ੝ਭ ਸੋਹੈ ॥ ਸਹਸ ਪਾਦ ਜਾ ਕੇ ਤਨਿ ਮੋਹੈ॥
He had a thousand eyes; a thousand feet.
ਸੇਖਨਾਗ ਪਰ ਸੋਇਬੋ ਕਰੈ ॥ ਜਗ ਤਿਹ ਸੇਖ ਸਾਇ ਉਚਰੈ ॥੧੨॥
He slept on Sheshanaga(snake), therefore he was called the master of Shesha.12.
ਝਕ ਸ੝ਰਵਣ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰਾ ॥ ਤਾ ਤੇ ਮਧ੝ ਕੀਟਭ ਤਨ ਧਾਰਾ ॥
Out of the secretion from one of his ears, Madhu and Kaitabh came into being.
ਦ੝ਤੀਯ ਕਾਨ ਤੇ ਮੈਲ੝ ਨਿਕਾਰੀ ॥ ਤਾ ਤੇ ਭਈ ਸ੝ਰਿਸਟਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ॥੧੩॥
And from the secretion of the other ear, the whole world materialized.13.
ਤਿਨ ਕੋ ਕਾਲ ਬਹ੝ਰਿ ਬਧ ਕਰਾ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਮੇਦ ਸਮ੝ੰਦ ਮੋ ਪਰਾ ॥
After some period, the Lord killed the demons (Madhu and Kaitabh). Their marrow flowed into the ocean.
ਚਿਕਨ ਤਾਸ ਜਲ ਪਰ ਤਿਰ ਰਹੀ ॥ ਮੇਧਾ ਨਾਮ ਤਬਹਿ ਤੇ ਕਹੀ ॥੧੪॥
The greasy substance floated thereon, because of that medital (marrow), the earth was called medha (or medani).14.
ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪ੝ਰਖ ਕਮਾਵੈ ॥ ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੈ ॥
Because of virtuous actions, a purusha (person) is known as devta (god)
ਕ੝ਕ੝ਰਿਤ ਕਰਮ ਜੇ ਜਗ ਮੈ ਕਰਹੀ ॥ ਨਾਮ ਅਸ੝ਰ ਤਿਨ ਕੋ ਸਭ ਧਰਹੀ ॥੧੫॥
And because of evil actions, he is known as asura (demon).15.
ਬਹ੝ ਬਿਸਥਾਰ ਕਹਾਂ ਲਗੈ ਬਖਾਨੀਅਤ ॥ ਗ੝ਰੰਥ ਬਢਨ ਤੇ ਅਤਿ ਡਰ੝ ਮਾਨੀਅਤ ॥
If everything is described in detail, it is feared that the description will become voluminous.
ਤਿਨ ਤੇ ਹੋਤ ਬਹ੝ਤ ਨ੝ਰਿਪ ਆਝ ॥ ਦੱਛ ਪ੝ਰਜਾਪਤਿ ਜਿਨ ਉਪਜਾਝ ॥੧੬॥
There were many kings after Kaldhuj like Daksha Prajapati etc. 16.
ਦਸ ਸਹੰਸ੝ਰ ਤਿਹਿ ਗ੝ਰਿਹ ਭਈ ਕੰਨਿਆ ॥ ਜਿਹ ਸਮਾਨ ਕਹ ਲਗੈ ਨ ਅੰਨਿਆ ॥
Ten thousand daughters were born to them, whose beauty was not matched by others.
ਕਾਲ ਕ੝ਰਿਆ ਝਸੀ ਤਹ ਭਈ ॥ ਤੇ ਸਭ ਬਿਆਹ ਨਰੇਸਨ ਦਈ ॥੧੭॥
In due course all these daughters were married with the kings.17.

ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA
ਬਨਤਾ ਕਦਰੂ ਦਿਤਿ ਅਦਿਤਿ ਝ ਰਿਖ ਬਰੀ ਬਨਾਇ ॥
Banita, Kadaru, Diti and Aditi became the wives of sages (rishis),
ਨਾਗ ਨਾਗਰਿਪ੝ ਦੇਵ ਸਭ ਦਈਤ ਲਝ ਉਪਜਾਇ ॥੧੮॥
And Nagas, their enemies (like Garuda), the gods and demons were born to them.18.

ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI
ਤਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਕੋ ਧਰਾ ॥ ਜਾ ਤੇ ਬੰਸ ਪ੝ਰਚ੝ਰ ਰਵਿ ਕਰਾ ॥
From that (Aditi), the sun was born, from whom Suraj Vansh (the Sun dynasty) originated.
ਜੋ ਤਿਨ ਕੇ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸ੝ਨਾਊ ॥ ਕਥਾ ਬਢਨ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰਾਊ ॥੧੯॥
If I describe the names of the kings of this clan, I fear a great extension of the story.19.
ਤਿਨ ਕੇ ਬੰਸ ਬਿਖੈ ਰਘ੝ ਭਯੋ ॥ ਰਘ੝ ਬੰਸਹਿ ਜਿਹ ਜਗਹਿ ਚਲਯੋ ॥
In this clan, there was a king named Raghu, who was the originator of Raghuvansh (the clan of Raghu) in the world.
ਤਾ ਤੇ ਪ੝ਤ੝ਰ ਹੋਤ ਭਯੋ ਅਜ ਬਰ੝ ॥ ਮਹਾ ਰਥੀ ਅਰ੝ ਮਹਾ ਧਨ੝ਰਧਰ ॥੨੦॥
He had a great son Aja, a mighty warrior and superb archer.20.
ਜਬ ਤਿਨ ਭੇਸ ਜੋਗ ਕੋ ਲਯੋ ॥ ਰਾਜ ਪਾਟ ਦਸਰਥ ਕੋ ਦਯੋ ॥
When he renounced the world as a Yogi, he passed on his kingdom to his son Dastratha.
ਹੋਤ ਭਯੋ ਵਹ ਮਹਾ ਧਨ੝ਰਧਰ ॥ ਤੀਨ ਤ੝ਰਿਆਨ ਬਰਾ ਜਿਹ ਰ੝ਚਿ ਕਰ ॥੨੧॥
Who had been a great archer and had married three wives with pleasure.21.
ਪ੝ਰਿਥਮ ਜਯੋ ਤਿਹ ਰਾਮ ਕ੝ਮਾਰਾ ॥ ਭਰਥ ਲੱਛਮਨ ਸਤ੝ਰ ਬਿਦਾਰਾ ॥
The eldest one gave birth to Rama, the others gave birth to Bharat, Lakshman and Shatrughan.
ਬਹ੝ਤ ਕਾਲ ਤਿਨ ਰਾਜ ਕਮਾਯੋ ॥ ਕਾਲ ਪਾਇ ਸ੝ਰਪ੝ਰਹਿ ਸਿਧਾਯੋ ॥੨੨॥
They ruled over their kingdom for a long time, after which they left for their heavenly abode.22.
ਸੀਅ ਸ੝ਤ ਬਹ੝ਰਿ ਭਝ ਦ੝ਇ ਰਾਜਾ ॥ ਰਾਜ ਪਾਟ ਉਨਹੀ ਕਉ ਛਾਜਾ ॥
After that the two sons of Sita (and Rama) became the kings.
ਮਦ੝ਰ ਦੇਸ ਝਸ੝ਵਰਜਾ ਬਰੀ ਜਬ ॥ ਭਾਤਿ ਭਾਤਿ ਕੇ ਜਗ ਕੀਝ ਤਬ ॥੨੩॥
They married the Punjabi princesses and performed various types of sacrifices.23.
ਤਹੀ ਤਿਨੈ ਬਾਂਧੇ ਦ੝ਇ ਪ੝ਰਵਾ ॥ ਝਕ ਕਸੂਰ ਦ੝ਤੀਯ ਲਹ੝ਰਵਾ ॥
There they founded two cities, the one Kasur and the other Lahore.
ਅਧਿਕ ਪ੝ਰੀ ਤੇ ਦੋਊ ਬਿਰਾਜੀ ॥ ਨਿਰਖਿ ਲੰਕ ਅਮਰਾਵਤਿ ਲਾਜੀ ॥੨੪॥
Both the cities surpassed in beauty to that of Lanka and Amravati. 24.
ਬਹ੝ਤ ਕਾਲ ਤਿਨ ਰਾਜ੝ ਕਮਾਯੋ ॥ ਜਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਅੰਤਿ ਫਸਾਯੋ ॥
For a long time, both the brothers ruled over their kingdom and ultimately they were bound down by the noose of death.
ਤਿਨ ਤੇ ਪ੝ਤ੝ਰ ਪੌਤ੝ਰ ਜੇ ਵਝ ॥ ਰਾਜ ਕਰਤ ਇਹ ਜਗ ਕੋ ਭਝ ॥੨੫॥
After them their sons and grandson ruled over the world.25.
ਕਹਾ ਲਗੇ ਤੇ ਬਰਨ ਸ੝ਨਾਊਂ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨ ਸੰਖਯਾ ਪਾਊਂ ॥
They were innumerable, therefore it is difficult to describe all.
ਹੋਤ ਚਹੂੰ ਜ੝ਗ ਮੈਂ ਜੇ ਆਝ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨ ਜਾਤ ਗਨਾਝ ॥੨੬॥
It is not possible to count the names of all those who ruled over their kingdoms in all the four ages.26.
ਜੌ ਅਬ ਤਵ ਕਿਰਪਾ ਬਲ ਪਾਊਂ ॥ ਨਾਮ ਜਥਾ ਮਤਿ ਭਾਖਿ ਸ੝ਨਾਊਂ ॥
If now you shower your grace upon me, I shall describe (a few) names, as I know them.
ਕਾਲਕੇਤ੝ ਅਰ ਕਾਲਰਾਇ ਭਨ ॥ ਜਿਨ ਤੇ ਭਝ ਪ੝ਤ੝ਰ ਘਰਿ ਅਨਗਨ ॥੨੭॥
Kalket and Kal Rai had innumerable descendants.27.
ਕਾਲਕੇਤ੝ ਭਯੋ ਬਲੀ ਅਪਾਰਾ ॥ ਕਾਲਰਾਇ ਜਿਨਿ ਨਗਰ ਨਿਕਾਰਾ ॥
Kalket was a mighty warrior, who drove out Kal Rai from his city.
ਭਾਜ ਸਨੌਢ ਦੇਸ ਤੇ ਗਝ ॥ ਤਹੀ ਭੂਪਜਾ ਬਿਆਹਤ ਭਝ ॥੨੮॥
Kal Rai settled in the country named Sanaudh and married the king's daughter.28.
ਤਿਹ ਤੇ ਪ੝ਤ੝ਰ ਭਯੋ ਜੋ ਧਾਮਾ ॥ ਸੋਢੀ ਰਾਇ ਧਰਾ ਤਿਹਿ ਨਾਮਾ ॥
A son was born to him, who was named Sodhi Rai.
ਵੰਸ ਸਨੌਢ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਥੀਆ ॥ ਪਰਮ ਪਵਿਤ੝ਰ ਪ੝ਰਖ ਜੂ ਕੀਆ ॥੨੯॥
Sodhi Rai was the founder of Sanaudh dynasty by the Will of the Supreme Purusha.29.
ਤਾਂ ਤੇ ਪ੝ਤ੝ਰ ਪੌਤ੝ਰ ਹੋਇ ਆਝ ॥ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਭ ਜਗਤਿ ਕਹਾਝ ॥
His sons and grandsons were called Sodhis.
ਜਗ ਮੈ ਅਧਿਕ ਸ੝ ਭਝ ਪ੝ਰਸਿਧਾ ॥ ਦਿਨ ਦਿਨ ਤਿਨ ਕੇ ਧਨ ਕੀ ਬ੝ਰਿਧਾ ॥੩੦॥
They became very famous in the world and gradually prospered in wealth.30.
ਰਾਜ ਕਰਤ ਭਝ ਬਿਬਿਧ ਪ੝ਰਕਾਰਾ ॥ ਦੇਸ ਦੇਸ ਕੇ ਜੀਤ ਨ੝ਰਿਪਾਰਾ ॥
They ruled over the country in various ways and subdued kings of many countries.
ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤਿਹ ਧਰਮ ਚਲਾਯੋ ॥ ਅਤ੝ਰ ਪਤ੝ਰ ਕਹ ਸੀਸਿ ਢ੝ਰਾਯੋ ॥੩੧॥
They extended their Dharma everywhere and had the royal canopy over their head.31.
ਰਾਜਸੂਅ ਬਹ੝ ਬਾਰਨ ਕੀਝ ॥ ਜੀਤ ਜੀਤ ਦੇਸੇਸ੝ਵਰ ਲੀਝ ॥
They performed Rajasu sacrifice several times declaring themselves as supreme rulers, after conquering kings of various countries.
ਬਾਜਮੇਧ ਬਹ੝ ਬਾਰਨ ਕਰੇ ॥ ਸਕਲ ਕਲੂਖ ਨਿਜ ਕ੝ਲ ਕੇ ਹਰੇ ॥੩੨॥
They performed Bajmedh-sacrifice (horse-sacrifice) several times, clearing their dynasty of all the blemishes.32.
ਬਹ੝ਰ ਬੰਸ ਮੈ ਬਢੋ ਬਿਖਾਧਾ ॥ ਮੇਟ ਨ ਸਕਾ ਕੋਊ ਤਿਂਹ ਸਾਧਾ ॥
After that there arose quarrels and differences within the dynasty, and none could set things right.
ਬਿਚਰੇ ਬੀਰ ਬਨੈਤ ਅਖੰਡਲ ॥ ਗਹਿ ਗਹਿ ਚਲੇ ਭਿਰਨ ਰਨ ਮੰਡਲ ॥੩੩॥
The great warriors and archers moved towards the battlefield for a fight.33.
ਧਨ ਅਰ ਭੂਮਿ ਪ੝ਰਾਤਨ ਬੈਰਾ ॥ ਜਿਨ ਕਾ ਮੂਆ ਕਰਤ ਜਗ ਘੇਰਾ ॥
The world hath perished after quarrel on wealth and property from very olden times.
ਮੋਹ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਪਸਾਰਾ ॥ ਕਾਮ ਕ੝ਰੋਧ ਜੀਤਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ॥੩੪॥
The attachment, ego and in-fights spread widely and the world was conquered by lust and anger.34.

ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA
ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਧਨ ਕੋ ਭਾਖੀਝ ਜਾ ਕਾ ਜਗਤ੝ ਗ੝ਲਾਮ੝ ॥
Mammon has prevailed; it has the whole world as her slave.
ਸਭ ਨਿਰਖਤ ਯਾ ਕੌ ਫਿਰੈ ਸਭ ਚਲ ਕਰਤ ਸਲਾਮ ॥੩੫॥
All the world goes in search for her and all go to salute her.35.

ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI.
ਕਾਲ ਨ ਕੋਊ ਕਰਨ ਸ੝ਮਾਰਾ ॥ ਬੈਰ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਪਸਾਰਾ ॥
None could remember KAL and there was only extension of enmity, strife and ego.
ਲੋਭ ਮੂਲ ਇਹਿ ਜਗ ਕੋ ਹੂਆ ॥ ਜਾ ਸੋ ਚਾਹਤ ਸਭੈ ਕੋ ਮੂਆ ॥੩੬॥
Only greed become the base of the world, because of which everyone wants the other to die.36.
ਇਤਿ ਸ੝ਰੀ ਬਚਿਤ੝ਰ ਨਾਟਕ ਗ੝ਰੰਥੇ ਸ੝ਭ ਬੰਸ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦ੝ਤੀਆ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤ੝ ਸ੝ਭਮ ਸਤ੝ ॥੨॥ ਅਫਜੂ ॥੧੩੭॥
End of the Second Chapter of BACHITTAR NATAK entitled `The Description of Ancestry`.2.


Dasam Granth     |     Bachitar Natak     |     Bachitar Natak index

1. Akal Purakh | 2. Ancestry | 3. Descendants | 4. Vedas & Offering | 5. Spiritual Rulers | 6. My Coming | 7. Birth of Poet | 8. Bhangani Battle | 9. Nadaun Battle | 10. Khanzada | 11. Hussaini & Kirpal | 12. Jujhar Singh | 13. Mughal Shahzada | 15. Supplication