Sidh Gosht (Page 1)

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search
Sidh Gosht

♣♣ Sidh Gosht (Page 1) ♣♣ Sidh Gosht (Page 2) ♣♣ Sidh Gosht (Page 3) ♣♣

Page 938(Line 5)

(SGGS p938)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ
रामकली महला १ सिध गोसटि
Raamkalee, First Mehl, Sidh Gosht ~ Conversations With The Siddhas:

ੴ ਸਤਿਗ੝ਰ ਪ੝ਰਸਾਦਿ ॥
ੴ सतिगढ़र पढ़रसादि ॥
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਿਧ ਸਭਾ ਕਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ ॥
सिध सभा करि आसणि बैठे संत सभा जैकारो ॥
The Siddhas formed an assembly; sitting in their Yogic postures, they shouted, "Salute this gathering of Saints".

ਤਿਸ੝ ਆਗੈ ਰਹਰਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ॥
तिसढ़ आगै रहरासि हमारी साचा अपर अपारो ॥
I offer my salutation to the One who is true, infinite and incomparably beautiful.

ਮਸਤਕ੝ ਕਾਟਿ ਧਰੀ ਤਿਸ੝ ਆਗੈ ਤਨ੝ ਮਨ੝ ਆਗੈ ਦੇਉ ॥
मसतकढ़ काटि धरी तिसढ़ आगै तनढ़ मनढ़ आगै देउ ॥
I cut off my head, and offer it to Him; I dedicate my body and mind to Him".

ਨਾਨਕ ਸੰਤ੝ ਮਿਲੈ ਸਚ੝ ਪਾਈਝ ਸਹਜ ਭਾਇ ਜਸ੝ ਲੇਉ ॥੧॥
नानक संतढ़ मिलै सचढ़ पाईझ सहज भाइ जसढ़ लेउ ॥१॥
O Nanak, meeting with the Saints, Truth is obtained, and one is spontaneously blessed with distinction. ||1||

ਕਿਆ ਭਵੀਝ ਸਚਿ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥
किआ भवीझ सचि सूचा होइ ॥
What is the use of wandering around? Purity comes only through Truth.

ਸਾਚ ਸਬਦ ਬਿਨ੝ ਮ੝ਕਤਿ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
साच सबद बिनढ़ मढ़कति न कोइ ॥१॥ रहाउ ॥
Without the True Word of the Shabad, no one finds liberation. ||1||Pause||

ਕਵਨ ਤ੝ਮੇ ਕਿਆ ਨਾਉ ਤ੝ਮਾਰਾ ਕਉਨ੝ ਮਾਰਗ੝ ਕਉਨ੝ ਸ੝ਆਓ ॥
कवन तढ़मे किआ नाउ तढ़मारा कउनढ़ मारगढ़ कउनढ़ सढ़आओ ॥
Who are you? What is your name? What is your way? What is your goal?

ਸਾਚ੝ ਕਹਉ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਹਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਲਿ ਜਾਓ ॥
साचढ़ कहउ अरदासि हमारी हउ संत जना बलि जाओ ॥
We pray that you will answer us truthfully; we are a sacrifice to the humble Saints.

ਕਹ ਬੈਸਹ੝ ਕਹ ਰਹੀਝ ਬਾਲੇ ਕਹ ਆਵਹ੝ ਕਹ ਜਾਹੋ ॥
कह बैसहढ़ कह रहीझ बाले कह आवहढ़ कह जाहो ॥
Where is your seat? Where do you live, boy? Where did you come from, and where are you going?

ਨਾਨਕ੝ ਬੋਲੈ ਸ੝ਣਿ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਆ ਤ੝ਮਾਰਾ ਰਾਹੋ ॥੨॥
नानकढ़ बोलै सढ़णि बैरागी किआ तढ़मारा राहो ॥२॥
Tell us, Nanak - the detached Siddhas wait to hear your reply. What is your path?" ||2||

ਘਟਿ ਘਟਿ ਬੈਸਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਹੀਝ ਚਾਲਹਿ ਸਤਿਗ੝ਰ ਭਾਝ ॥
घटि घटि बैसि निरंतरि रहीझ चालहि सतिगढ़र भाझ ॥
He dwells deep within the nucleus of each and every heart. This is my seat and my home. I walk in harmony with the Will of the True Guru.

ਸਹਜੇ ਆਝ ਹ੝ਕਮਿ ਸਿਧਾਝ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਝ ॥
सहजे आझ हढ़कमि सिधाझ नानक सदा रजाझ ॥
I came from the Celestial Lord God; I go wherever He orders me to go. I am Nanak, forever under the Command of His Will.

ਆਸਣਿ ਬੈਸਣਿ ਥਿਰ੝ ਨਾਰਾਇਣ੝ ਝਸੀ ਗ੝ਰਮਤਿ ਪਾਝ ॥
आसणि बैसणि थिरढ़ नाराइणढ़ झसी गढ़रमति पाझ ॥
I sit in the posture of the eternal, imperishable Lord. These are the Teachings I have received from the Guru.

ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਬੂਝੈ ਆਪ੝ ਪਛਾਣੈ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਝ ॥੩॥
गढ़रमढ़खि बूझै आपढ़ पछाणै सचे सचि समाझ ॥३॥
As Gurmukh, I have come to understand and realize myself; I merge in the Truest of the True". ||3||

ਦ੝ਨੀਆ ਸਾਗਰ੝ ਦ੝ਤਰ੝ ਕਹੀਝ ਕਿਉ ਕਰਿ ਪਾਈਝ ਪਾਰੋ ॥
दढ़नीआ सागरढ़ दढ़तरढ़ कहीझ किउ करि पाईझ पारो ॥
The world-ocean is treacherous and impassable; how can one cross over?

ਚਰਪਟ੝ ਬੋਲੈ ਅਉਧੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹ੝ ਸਚਾ ਬੀਚਾਰੋ ॥
चरपटढ़ बोलै अउधू नानक देहढ़ सचा बीचारो ॥
O Nanak, think it over, and give us your true reply." Charpat the Yogi asks.

ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਤਿਸ੝ ਕਿਆ ਉਤਰ੝ ਦੀਜੈ ॥
आपे आखै आपे समझै तिसढ़ किआ उतरढ़ दीजै ॥
What answer can I give to someone, who claims to understand himself?

ਸਾਚ੝ ਕਹਹ੝ ਤ੝ਮ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਤ੝ਝ੝ ਕਿਆ ਬੈਸਣ੝ ਦੀਜੈ ॥੪॥
साचढ़ कहहढ़ तढ़म पारगरामी तढ़झढ़ किआ बैसणढ़ दीजै ॥४॥
I speak the Truth; if you have already crossed over, how can I argue with you?" ||4||

ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ੝ ਨਿਰਾਲਮ੝ ਮ੝ਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ ॥
जैसे जल महि कमलढ़ निरालमढ़ मढ़रगाई नै साणे ॥
The lotus flower floats untouched upon the surface of the water, and the duck swims through the stream;

ਸ੝ਰਤਿ ਸਬਦਿ ਭਵ ਸਾਗਰ੝ ਤਰੀਝ ਨਾਨਕ ਨਾਮ੝ ਵਖਾਣੇ ॥
सढ़रति सबदि भव सागरढ़ तरीझ नानक नामढ़ वखाणे ॥
with one's consciousness focused on the Word of the Shabad, one crosses over the terrifying world-ocean. O Nanak, chant the Naam, the Name of the Lord.

ਰਹਹਿ ਇਕਾਂਤਿ ਝਕੋ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੋ ॥
रहहि इकांति झको मनि वसिआ आसा माहि निरासो ॥
One who lives alone, as a hermit, enshrining the One Lord in his mind, remaining unaffected by hope in the midst of hope,

ਅਗਮ੝ ਅਗੋਚਰ੝ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਝ ਨਾਨਕ੝ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ॥੫॥
अगमढ़ अगोचरढ़ देखि दिखाझ नानकढ़ ता का दासो ॥५॥
sees and inspires others to see the inaccessible, unfathomable Lord. Nanak is his slave". ||5||

ਸ੝ਣਿ ਸ੝ਆਮੀ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਪੂਛਉ ਸਾਚ੝ ਬੀਚਾਰੋ ॥
सढ़णि सढ़आमी अरदासि हमारी पूछउ साचढ़ बीचारो ॥
Listen, Lord, to our prayer. We seek your true opinion.

ਰੋਸ੝ ਨ ਕੀਜੈ ਉਤਰ੝ ਦੀਜੈ ਕਿਉ ਪਾਈਝ ਗ੝ਰ ਦ੝ਆਰੋ ॥
रोसढ़ न कीजै उतरढ़ दीजै किउ पाईझ गढ़र दढ़आरो ॥
Don't be angry with us - please tell us: How can we find the Guru's Door?

ਇਹ੝ ਮਨ੝ ਚਲਤਉ ਸਚ ਘਰਿ ਬੈਸੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ੝ ਅਧਾਰੋ ॥
इहढ़ मनढ़ चलतउ सच घरि बैसै नानक नामढ़ अधारो ॥
This fickle mind sits in its true home, O Nanak, through the Support of the Naam, the Name of the Lord.

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਝ ਕਰਤਾ ਲਾਗੈ ਸਾਚਿ ਪਿਆਰੋ ॥੬॥
आपे मेलि मिलाझ करता लागै साचि पिआरो ॥६॥
The Creator Himself unites us in Union, and inspires us to love the Truth". ||6||

ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਲੇ ਰੂਖਿ ਬਿਰਖਿ ਉਦਿਆਨੇ ॥
हाटी बाटी रहहि निराले रूखि बिरखि उदिआने ॥
Away from stores and highways, we live in the woods, among plants and trees.

ਕੰਦ ਮੂਲ੝ ਅਹਾਰੋ ਖਾਈਝ ਅਉਧੂ ਬੋਲੈ ਗਿਆਨੇ ॥
कंद मूलढ़ अहारो खाईझ अउधू बोलै गिआने ॥
For food, we take fruits and roots. This is the spiritual wisdom spoken by the renunciates.

Page 939

ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਝ ਸ੝ਖ੝ ਫਲ੝ ਪਾਈਝ ਮੈਲ੝ ਨ ਲਾਗੈ ਕਾਈ ॥
तीरथि नाईझ सढ़खढ़ फलढ़ पाईझ मैलढ़ न लागै काई ॥
We bathe at sacred shrines of pilgrimage, and obtain the fruits of peace; not even an iota of filth sticks to us.

ਗੋਰਖ ਪੂਤ੝ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਬੋਲੈ ਜੋਗ ਜ੝ਗਤਿ ਬਿਧਿ ਸਾਈ ॥੭॥
गोरख पूतढ़ लोहारीपा बोलै जोग जढ़गति बिधि साई ॥७॥
this is the Way of Yoga." Luhaareepaa, the disciple of Gorakh says. ||7||

ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਪਰ ਘਰਿ ਚਿਤ੝ ਨ ਡਲਾਈ ॥
हाटी बाटी नीद न आवै पर घरि चितढ़ न डोलाई ॥
In the stores and on the road, do not sleep; do not let your consciousness covet anyone else's home.

ਬਿਨ੝ ਨਾਵੈ ਮਨ੝ ਟੇਕ ਨ ਟਿਕਈ ਨਾਨਕ ਭੂਖ ਨ ਜਾਈ ॥
बिनढ़ नावै मनढ़ टेक न टिकई नानक भूख न जाई ॥
Without the Name, the mind has no firm support; O Nanak, this hunger never departs.

ਹਾਟ੝ ਪਟਣ੝ ਘਰ੝ ਗ੝ਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਚ੝ ਵਾਪਾਰੋ ॥
हाटढ़ पटणढ़ घरढ़ गढ़रू दिखाइआ सहजे सचढ़ वापारो ॥
The Guru has revealed the stores and the city within the home of my own heart, where I intuitively carry on the true trade.

ਖੰਡਿਤ ਨਿਦ੝ਰਾ ਅਲਪ ਅਹਾਰੰ ਨਾਨਕ ਤਤ੝ ਬੀਚਾਰੋ ॥੮॥
खंडित निदढ़रा अलप अहारं नानक ततढ़ बीचारो ॥८॥
Sleep little, and eat little; O Nanak, this is the essence of wisdom". ||8||

ਦਰਸਨ੝ ਭੇਖ ਕਰਹ੝ ਜੋਗਿੰਦ੝ਰਾ ਮ੝ੰਦ੝ਰਾ ਝੋਲੀ ਖਿੰਥਾ ॥
दरसनढ़ भेख करहढ़ जोगिंदढ़रा मढ़ंदढ़रा झोली खिंथा ॥
Wear the robes of the sect of Yogis who follow Gorakh; put on the ear-rings, begging wallet and patched coat.

ਬਾਰਹ ਅੰਤਰਿ ਝਕ੝ ਸਰੇਵਹ੝ ਖਟ੝ ਦਰਸਨ ਇਕ ਪੰਥਾ ॥
बारह अंतरि झकढ़ सरेवहढ़ खटढ़ दरसन इक पंथा ॥
Among the twelve schools of Yoga, ours is the highest; among the six schools of philosophy, ours is the best path.

ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਨ੝ ਸਮਝਾਈਝ ਪ੝ਰਖਾ ਬਾਹ੝ੜਿ ਚੋਟ ਨ ਖਾਈਝ ॥
इन बिधि मनढ़ समझाईझ पढ़रखा बाहढ़ड़ि चोट न खाईझ ॥
This is the way to instruct the mind, so you will never suffer beatings again.

ਨਾਨਕ੝ ਬੋਲੈ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜ੝ਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਝ ॥੯॥
नानकढ़ बोलै गढ़रमढ़खि बूझै जोग जढ़गति इव पाईझ ॥९॥
Nanak speaks: the Gurmukh understands; this is the way that Yoga is attained. ||9||

ਅੰਤਰਿ ਸਬਦ੝ ਨਿਰੰਤਰਿ ਮ੝ਦ੝ਰਾ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੂਰਿ ਕਰੀ ॥
अंतरि सबदढ़ निरंतरि मढ़दढ़रा हउमै ममता दूरि करी ॥
Let constant absorption in the Word of the Shabad deep within be your ear-rings; eradicate egotism and attachment.

ਕਾਮ੝ ਕ੝ਰੋਧ੝ ਅਹੰਕਾਰ੝ ਨਿਵਾਰੈ ਗ੝ਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸ੝ ਸਮਝ ਪਰੀ ॥
कामढ़ कढ़रोधढ़ अहंकारढ़ निवारै गढ़र कै सबदि सढ़ समझ परी ॥
Discard sexual desire, anger and egotism, and through the Word of the Guru's Shabad, attain true understanding.

ਖਿੰਥਾ ਝੋਲੀ ਭਰਿਪ੝ਰਿ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਝਕ੝ ਹਰੀ ॥
खिंथा झोली भरिपढ़रि रहिआ नानक तारै झकढ़ हरी ॥
For your patched coat and begging bowl, see the Lord God pervading and permeating everywhere; O Nanak, the One Lord will carry you across.

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ੝ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਪਰਖੈ ਗ੝ਰ ਕੀ ਬਾਤ ਖਰੀ ॥੧੦॥
साचा साहिबढ़ साची नाई परखै गढ़र की बात खरी ॥१०॥
True is our Lord and Master, and True is His Name. Analyze it, and you shall find the Word of the Guru to be True. ||10||

ਊਂਧਉ ਖਪਰ੝ ਪੰਚ ਭੂ ਟੋਪੀ ॥
ऊंधउ खपरढ़ पंच भू टोपी ॥
Let your mind turn away in detachment from the world, and let this be your begging bowl. Let the lessons of the five elements be your cap.

ਕਾਂਇਆ ਕੜਾਸਣ੝ ਮਨ੝ ਜਾਗੋਟੀ ॥
कांइआ कड़ासणढ़ मनढ़ जागोटी ॥
Let the body be your meditation mat, and the mind your loin cloth.

ਸਤ੝ ਸੰਤੋਖ੝ ਸੰਜਮ੝ ਹੈ ਨਾਲਿ ॥
सतढ़ संतोखढ़ संजमढ़ है नालि ॥
Let truth, contentment and self-discipline be your companions.

ਨਾਨਕ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਨਾਮ੝ ਸਮਾਲਿ ॥੧੧॥
नानक गढ़रमढ़खि नामढ़ समालि ॥११॥
O Nanak, the Gurmukh dwells on the Naam, the Name of the Lord. ||11||

ਕਵਨ੝ ਸ੝ ਗ੝ਪਤਾ ਕਵਨ੝ ਸ੝ ਮ੝ਕਤਾ ॥
कवनढ़ सढ़ गढ़पता कवनढ़ सढ़ मढ़कता ॥
Who is hidden? Who is liberated?

ਕਵਨ੝ ਸ੝ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਜ੝ਗਤਾ ॥
कवनढ़ सढ़ अंतरि बाहरि जढ़गता ॥
Who is united, inwardly and outwardly?

ਕਵਨ੝ ਸ੝ ਆਵੈ ਕਵਨ੝ ਸ੝ ਜਾਇ ॥
कवनढ़ सढ़ आवै कवनढ़ सढ़ जाइ ॥
Who comes, and who goes?

ਕਵਨ੝ ਸ੝ ਤ੝ਰਿਭਵਣਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੧੨॥
कवनढ़ सढ़ तढ़रिभवणि रहिआ समाइ ॥१२॥
Who is permeating and pervading the three worlds?" ||12||

ਘਟਿ ਘਟਿ ਗ੝ਪਤਾ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਮ੝ਕਤਾ ॥
घटि घटि गढ़पता गढ़रमढ़खि मढ़कता ॥
He is hidden within each and every heart. The Gurmukh is liberated.

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਬਦਿ ਸ੝ ਜ੝ਗਤਾ ॥
अंतरि बाहरि सबदि सढ़ जढ़गता ॥
Through the Word of the Shabad, one is united, inwardly and outwardly.

ਮਨਮ੝ਖਿ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
मनमढ़खि बिनसै आवै जाइ ॥
The self-willed manmukh perishes, and comes and goes.

ਨਾਨਕ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥
नानक गढ़रमढ़खि साचि समाइ ॥१३॥
O Nanak, the Gurmukh merges in Truth". ||13||

ਕਿਉ ਕਰਿ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨਿ ਖਾਧਾ ॥
किउ करि बाधा सरपनि खाधा ॥
How is one placed in bondage, and consumed by the serpent of Maya?

ਕਿਉ ਕਰਿ ਖੋਇਆ ਕਿਉ ਕਰਿ ਲਾਧਾ ॥
किउ करि खोइआ किउ करि लाधा ॥
How does one lose, and how does one gain?

ਕਿਉ ਕਰਿ ਨਿਰਮਲ੝ ਕਿਉ ਕਰਿ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥
किउ करि निरमलढ़ किउ करि अंधिआरा ॥
How does one become immaculate and pure? How is the darkness of ignorance removed?

ਇਹ੝ ਤਤ੝ ਬੀਚਾਰੈ ਸ੝ ਗ੝ਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥੧੪॥
इहढ़ ततढ़ बीचारै सढ़ गढ़रू हमारा ॥१४॥
One who understands this essence of reality is our Guru." ||14||

ਦ੝ਰਮਤਿ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨਿ ਖਾਧਾ ॥
दढ़रमति बाधा सरपनि खाधा ॥
Man is bound by evil-mindedness, and consumed by Maya, the serpent.

ਮਨਮ੝ਖਿ ਖੋਇਆ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਲਾਧਾ ॥
मनमढ़खि खोइआ गढ़रमढ़खि लाधा ॥
The self-willed manmukh loses, and the Gurmukh gains.

ਸਤਿਗ੝ਰ੝ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥
सतिगढ़रढ़ मिलै अंधेरा जाइ ॥
Meeting the True Guru, darkness is dispelled.

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟਿ ਸਮਾਇ ॥੧੫॥
नानक हउमै मेटि समाइ ॥१५॥
O Nanak, eradicating egotism, one merges in the Lord. ||15||

ਸ੝ੰਨ ਨਿਰੰਤਰਿ ਦੀਜੈ ਬੰਧ੝ ॥
सढ़ंन निरंतरि दीजै बंधढ़ ॥
Focused deep within, in perfect absorption,

ਉਡੈ ਨ ਹੰਸਾ ਪੜੈ ਨ ਕੰਧ੝ ॥
उडै न हंसा पड़ै न कंधढ़ ॥
the soul-swan does not fly away, and the body-wall does not collapse.

ਸਹਜ ਗ੝ਫਾ ਘਰ੝ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ॥
सहज गढ़फा घरढ़ जाणै साचा ॥
Then, one knows that his true home is in the cave of intuitive poise.

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾਚਾ ॥੧੬॥
नानक साचे भावै साचा ॥१६॥
O Nanak, the True Lord loves those who are truthful. ||16||

ਕਿਸ੝ ਕਾਰਣਿ ਗ੝ਰਿਹ੝ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ ॥
किसढ़ कारणि गढ़रिहढ़ तजिओ उदासी ॥
Why have you left your house and become a wandering Udaasee?

ਕਿਸ੝ ਕਾਰਣਿ ਇਹ੝ ਭੇਖ੝ ਨਿਵਾਸੀ ॥
किसढ़ कारणि इहढ़ भेखढ़ निवासी ॥
Why have you adopted these religious robes?

ਕਿਸ੝ ਵਖਰ ਕੇ ਤ੝ਮ ਵਣਜਾਰੇ ॥
किसढ़ वखर के तढ़म वणजारे ॥
What merchandise do you trade?

ਕਿਉ ਕਰਿ ਸਾਥ੝ ਲੰਘਾਵਹ੝ ਪਾਰੇ ॥੧੭॥
किउ करि साथढ़ लंघावहढ़ पारे ॥१७॥
How will you carry others across with you?" ||17||

ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਖੋਜਤ ਭਝ ਉਦਾਸੀ ॥
गढ़रमढ़खि खोजत भझ उदासी ॥
I became a wandering Udaasee, searching for the Gurmukhs.

ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ ॥
दरसन कै ताई भेख निवासी ॥
I have adopted these robes seeking the Blessed Vision of the Lord's Darshan.

ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ॥
साच वखर के हम वणजारे ॥
I trade in the merchandise of Truth.

ਨਾਨਕ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰੇ ॥੧੮॥
नानक गढ़रमढ़खि उतरसि पारे ॥१८॥
O Nanak, as Gurmukh, I carry others across. ||18||

ਕਿਤ੝ ਬਿਧਿ ਪ੝ਰਖਾ ਜਨਮ੝ ਵਟਾਇਆ ॥
कितढ़ बिधि पढ़रखा जनमढ़ वटाइआ ॥
How have you changed the course of your life?

ਕਾਹੇ ਕਉ ਤ੝ਝ੝ ਇਹ੝ ਮਨ੝ ਲਾਇਆ ॥
काहे कउ तढ़झढ़ इहढ़ मनढ़ लाइआ ॥
With what have you linked your mind?

Page 940

ਕਿਤ੝ ਬਿਧਿ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ ॥
कितढ़ बिधि आसा मनसा खाई ॥
How have you subdued your hopes and desires?

ਕਿਤ੝ ਬਿਧਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਪਾਈ ॥
कितढ़ बिधि जोति निरंतरि पाई ॥
How have you found the Light deep within your nucleus?

ਬਿਨ੝ ਦੰਤਾ ਕਿਉ ਖਾਈਝ ਸਾਰ੝ ॥
बिनढ़ दंता किउ खाईझ सारढ़ ॥
Without teeth, how can you eat iron?

ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਕਰਹ੝ ਬੀਚਾਰ੝ ॥੧੯॥
नानक साचा करहढ़ बीचारढ़ ॥१९॥
Give us your true opinion, Nanak."||19||

ਸਤਿਗ੝ਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨ੝ ਮਿਟਾਇਆ ॥
सतिगढ़र कै जनमे गवनढ़ मिटाइआ ॥
Born into the House of the True Guru, my wandering in reincarnation ended.

ਅਨਹਤਿ ਰਾਤੇ ਇਹ੝ ਮਨ੝ ਲਾਇਆ ॥
अनहति राते इहढ़ मनढ़ लाइआ ॥
My mind is attached and attuned to the unstruck sound current.

ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ ॥
मनसा आसा सबदि जलाई ॥
Through the Word of the Shabad, my hopes and desires have been burnt away.

ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਪਾਈ ॥
गढ़रमढ़खि जोति निरंतरि पाई ॥
As Gurmukh, I found the Light deep within the nucleus of my self.

ਤ੝ਰੈ ਗ੝ਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਝ ਸਾਰ੝ ॥
तढ़रै गढ़ण मेटे खाईझ सारढ़ ॥
Eradicating the three qualities, one eats iron.

ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰ੝ ॥੨੦॥
नानक तारे तारणहारढ़ ॥२०॥
O Nanak, the Emancipator emancipates. ||20||

ਆਦਿ ਕਉ ਕਵਨ੝ ਬੀਚਾਰ੝ ਕਥੀਅਲੇ ਸ੝ੰਨ ਕਹਾ ਘਰ ਵਾਸੋ ॥
आदि कउ कवनढ़ बीचारढ़ कथीअले सढ़ंन कहा घर वासो ॥
What can you tell us about the beginning? In what home did the absolute dwell then?

ਗਿਆਨ ਕੀ ਮ੝ਦ੝ਰਾ ਕਵਨ ਕਥੀਅਲੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਕਵਨ ਨਿਵਾਸੋ ॥
गिआन की मढ़दढ़रा कवन कथीअले घटि घटि कवन निवासो ॥
What are the ear-rings of spiritual wisdom? Who dwells in each and every heart?

ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਕਿਉ ਜਲਾਈਅਲੇ ਕਿਉ ਨਿਰਭਉ ਘਰਿ ਜਾਈਝ ॥
काल का ठीगा किउ जलाईअले किउ निरभउ घरि जाईझ ॥
How can one avoid the attack of death? How can one enter the home of fearlessness?

ਸਹਜ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਆਸਣ੝ ਜਾਣੈ ਕਿਉ ਛੇਦੇ ਬੈਰਾਈਝ ॥
सहज संतोख का आसणढ़ जाणै किउ छेदे बैराईझ ॥
How can one know the posture of intuition and contentment, and overcome one's adversaries?

ਗ੝ਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਉਮੈ ਬਿਖ੝ ਮਾਰੈ ਤਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਹੋਵੈ ਵਾਸੋ ॥
गढ़र कै सबदि हउमै बिखढ़ मारै ता निज घरि होवै वासो ॥
Through the Word of the Guru's Shabad, egotism and corruption are conquered, and then one comes to dwell in the home of the self within.

ਜਿਨਿ ਰਚਿ ਰਚਿਆ ਤਿਸ੝ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕ੝ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ॥੨੧॥
जिनि रचि रचिआ तिसढ़ सबदि पछाणै नानकढ़ ता का दासो ॥२१॥
One who realizes the Shabad of the One who created the creation - Nanak is his slave. ||21||

ਕਹਾ ਤੇ ਆਵੈ ਕਹਾ ਇਹ੝ ਜਾਵੈ ਕਹਾ ਇਹ੝ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥
कहा ते आवै कहा इहढ़ जावै कहा इहढ़ रहै समाई ॥
Where did we come from? Where are we going? Where will we be absorbed?

ਝਸ੝ ਸਬਦ ਕਉ ਜੋ ਅਰਥਾਵੈ ਤਿਸ੝ ਗ੝ਰ ਤਿਲ੝ ਨ ਤਮਾਈ ॥
झसढ़ सबद कउ जो अरथावै तिसढ़ गढ़र तिलढ़ न तमाई ॥
One who reveals the meaning of this Shabad is the Guru, who has no greed at all.

ਕਿਉ ਤਤੈ ਅਵਿਗਤੈ ਪਾਵੈ ਗ੝ਰਮ੝ਖਿ ਲਗੈ ਪਿਆਰੋ ॥
किउ ततै अविगतै पावै गढ़रमढ़खि लगै पिआरो ॥
How can one find the essence of the unmanifest reality? How does one become Gurmukh, and enshrine love for the Lord?

ਆਪੇ ਸ੝ਰਤਾ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਹ੝ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਰੋ ॥
आपे सढ़रता आपे करता कहढ़ नानक बीचारो ॥
He Himself is consciousness, He Himself is the Creator; share with us, Nanak, your wisdom.

ਹ੝ਕਮੇ ਆਵੈ ਹ੝ਕਮੇ ਜਾਵੈ ਹ੝ਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥
हढ़कमे आवै हढ़कमे जावै हढ़कमे रहै समाई ॥
By His Command we come, and by His Command we go; by His Command, we merge in absorption.

ਪੂਰੇ ਗ੝ਰ ਤੇ ਸਾਚ੝ ਕਮਾਵੈ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਸਬਦੇ ਪਾਈ ॥੨੨॥
पूरे गढ़र ते साचढ़ कमावै गति मिति सबदे पाई ॥२२॥
Through the Perfect Guru, live the Truth; through the Word of the Shabad, the state of dignity is attained. ||22||

ਆਦਿ ਕਉ ਬਿਸਮਾਦ੝ ਬੀਚਾਰ੝ ਕਥੀਅਲੇ ਸ੝ੰਨ ਨਿਰੰਤਰਿ ਵਾਸ੝ ਲੀਆ ॥
आदि कउ बिसमादढ़ बीचारढ़ कथीअले सढ़ंन निरंतरि वासढ़ लीआ ॥
We can only express a sense of wonder about the beginning. The absolute abided endlessly deep within Himself then.

ਅਕਲਪਤ ਮ੝ਦ੝ਰਾ ਗ੝ਰ ਗਿਆਨ੝ ਬੀਚਾਰੀਅਲੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥
अकलपत मढ़दढ़रा गढ़र गिआनढ़ बीचारीअले घटि घटि साचा सरब जीआ ॥
Consider freedom from desire to be the ear-rings of the Guru's spiritual wisdom. The True Lord, the Soul of all, dwells within each and every heart.

ਗ੝ਰ ਬਚਨੀ ਅਵਿਗਤਿ ਸਮਾਈਝ ਤਤ੝ ਨਿਰੰਜਨ੝ ਸਹਜਿ ਲਹੈ ॥
गढ़र बचनी अविगति समाईझ ततढ़ निरंजनढ़ सहजि लहै ॥
Through the Guru's Word, one merges in the absolute, and intuitively receives the immaculate essence.

ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨ ਕਰਣੀ ਸੇਵੈ ਸਿਖ੝ ਸ੝ ਖੋਜਿ ਲਹੈ ॥
नानक दूजी कार न करणी सेवै सिखढ़ सढ़ खोजि लहै ॥
O Nanak, that Sikh who seeks and finds the Way does not serve any other.

ਹ੝ਕਮ੝ ਬਿਸਮਾਦ੝ ਹ੝ਕਮਿ ਪਛਾਣੈ ਜੀਅ ਜ੝ਗਤਿ ਸਚ੝ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥
हढ़कमढ़ बिसमादढ़ हढ़कमि पछाणै जीअ जढ़गति सचढ़ जाणै सोई ॥
Wonderful and amazing is His Command; He alone realizes His Command and knows the true way of life of His creatures.

ਆਪ੝ ਮੇਟਿ ਨਿਰਾਲਮ੝ ਹੋਵੈ ਅੰਤਰਿ ਸਾਚ੝ ਜੋਗੀ ਕਹੀਝ ਸੋਈ ॥੨੩॥
आपढ़ मेटि निरालमढ़ होवै अंतरि साचढ़ जोगी कहीझ सोई ॥२३॥
One who eradicates his self-conceit becomes free of desire; he alone is a Yogi, who enshrines the True Lord deep within. ||23||

ਅਵਿਗਤੋ ਨਿਰਮਾਇਲ੝ ਉਪਜੇ ਨਿਰਗ੝ਣ ਤੇ ਸਰਗ੝ਣ੝ ਥੀਆ ॥
अविगतो निरमाइलढ़ उपजे निरगढ़ण ते सरगढ़णढ़ थीआ ॥
From His state of absolute existence, He assumed the immaculate form; from formless, He assumed the supreme form.

ਸਤਿਗ੝ਰ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ੝ ਪਾਈਝ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ਲੀਆ ॥
सतिगढ़र परचै परम पदढ़ पाईझ साचै सबदि समाइ लीआ ॥
By pleasing the True Guru, the supreme status is obtained, and one is absorbed in the True Word of the Shabad.

ਝਕੇ ਕਉ ਸਚ੝ ਝਕਾ ਜਾਣੈ ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਰਿ ਕੀਆ ॥
झके कउ सचढ़ झका जाणै हउमै दूजा दूरि कीआ ॥
He knows the True Lord as the One and only; he sends his egotism and duality far away.

ਸੋ ਜੋਗੀ ਗ੝ਰ ਸਬਦ੝ ਪਛਾਣੈ ਅੰਤਰਿ ਕਮਲ੝ ਪ੝ਰਗਾਸ੝ ਥੀਆ ॥
सो जोगी गढ़र सबदढ़ पछाणै अंतरि कमलढ़ पढ़रगासढ़ थीआ ॥
He alone is a Yogi, who realizes the Word of the Guru's Shabad; the lotus of the heart blossoms forth within.

ਜੀਵਤ੝ ਮਰੈ ਤਾ ਸਭ੝ ਕਿਛ੝ ਸੂਝੈ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਦਇਆ ॥
जीवतढ़ मरै ता सभढ़ किछढ़ सूझै अंतरि जाणै सरब दइआ ॥
If one remains dead while yet alive, then he understands everything; he knows the Lord deep within himself, who is kind and compassionate to all.

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਆਪ੝ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥੨੪॥
नानक ता कउ मिलै वडाई आपढ़ पछाणै सरब जीआ ॥२४॥
O Nanak, he is blessed with glorious greatness; he realizes himself in all beings. ||24||

ਸਾਚੌ ਉਪਜੈ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਝਕ ਮਇਆ ॥
साचौ उपजै साचि समावै साचे सूचे झक मइआ ॥
We emerge from Truth, and merge into Truth again. The pure being merges into the One True Lord.

ਝੂਠੇ ਆਵਹਿ ਠਵਰ ਨ ਪਾਵਹਿ ਦੂਜੈ ਆਵਾ ਗਉਣ੝ ਭਇਆ ॥
झूठे आवहि ठवर न पावहि दूजै आवा गउणढ़ भइआ ॥
The false come, and find no place of rest; in duality, they come and go.

ਆਵਾ ਗਉਣ੝ ਮਿਟੈ ਗ੝ਰ ਸਬਦੀ ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਬਖਸਿ ਲਇਆ ॥
आवा गउणढ़ मिटै गढ़र सबदी आपे परखै बखसि लइआ ॥
This coming and going in reincarnation is ended through the Word of the Guru's Shabad; the Lord Himself analyzes and grants His forgiveness.

ਝਕਾ ਬੇਦਨ ਦੂਜੈ ਬਿਆਪੀ ਨਾਮ੝ ਰਸਾਇਣ੝ ਵੀਸਰਿਆ ॥
झका बेदन दूजै बिआपी नामढ़ रसाइणढ़ वीसरिआ ॥
One who suffers from the disease of duality, forgets the Naam, the source of nectar.

Sidh Gosht

♣♣ Sidh Gosht (Page 1) ♣♣ Sidh Gosht (Page 2) ♣♣ Sidh Gosht (Page 3) ♣♣