3rd Hikayat

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search

Hikayat Number three, is logically enough, a description of the perfect ruler, who fears God and no one else.Bani

Page 2277

ਖ਼੝ਦਾਵੰਦ ਦਾਨਸ਼ ਦਿਹੋ ਦਾਦਗਰ ॥ ਰਜ਼ਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੋ ਹਰ ਹ੝ਨਰ ॥੧॥

ਅਮਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦ ਓ ਦਸਤਗੀਰ ॥ ਕ੝ਸ਼ਾਯਸ਼ ਕ੝ਨੋ ਰਹਿ ਨ੝ਮਾਯਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ॥੨॥

ਹਿਕਾਯਤ ਸ਼੝ਨੀਦਮ ਯਕੇ ਨੇਕ ਮਰਦ ॥ ਕਿ ਅਜ਼ ਦਉਰ ਦ੝ਸ਼ਮਨ ਬਰਾਵ੝ਰਦ ਗਰਦ ॥੩॥

ਖ਼ਸਮ ਅਫ਼ਕਨੋ ਸ਼ਾਹਿ ਚੀਂ ਦਿਲ ਫ਼ਰਾਜ਼ ॥ ਗ਼ਰੀਬ੝ਲ ਨਿਵਾਜ਼ੋ ਗ਼ਨੀਮ੝ਲ ਗ੝ਦਾਜ਼ ॥੪॥

ਜਿ ਰਜ਼ਮੋ ਬ ਬਜ਼ਮੋ ਹਮਹ ਬੰਦ੝ਬਸਤ ॥ ਕਿ ਬਿਸਯਾਰ ਤੇਗ਼ ਅਸਤ ਹ੝ਸ਼ਯਾਰ ਦਸਤ ॥੫॥

ਨਿਵਾਲਹ ਪਿਯਾਲਹ ਜਿ ਰਜ਼ਮੋ ਬ ਬਜ਼ਮ ॥ ਤ੝ ਗ੝ਫ਼ਤੀ ਕਿ ਦੀਗਰ ਯਲੇ ਸ਼੝ਦ ਬ ਬਜ਼ਮ ॥੬॥

ਜ਼ਿ ਤੀਰੋ ਤ੝ਫ਼ੰਗ ਹਮ ਚ੝ ਆਮ੝ਖ਼ਤਹ ਸ਼੝ਦ ॥ ਤ੝ ਗੋਈ ਕਿ ਦਰ ਸ਼ਿਕਮ ਅੰਦੋਖ਼ਤਹ ਸ਼੝ਦ ॥੭॥

ਚ੝ ਮਾਲਸ਼ ਗਿਰਾਨਸ਼ ਮਤਾਯਸ਼ ਅਜ਼ੀਮ ॥ ਕਿ ਮ੝ਲਕਸ਼ ਬਸੇ ਅਸਤ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਮ ॥੮॥

ਅਜ਼ੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬ ਆਖ਼ਰ ਸ਼੝ਦਸਤ ॥ ਨਿਸ਼ਸਤੰਦ ਵਜ਼ੀਰਾਨ ਓ ਪੇਸ਼ ਪਸਤ ॥੯॥

ਜ਼ਿ ਤੋ ਪਸ ਕਿਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿਹਮ ॥ ਕਿਰਾ ਤਾਜ ਇਕਬਾਲ ਬਰ ਸਰ ਨਿਹਮ ॥੧੦॥

ਕਿਰਾ ਮਰਦ ਅਜ਼ ਖ਼ਾਨਹ ਬੇਰੂੰ ਕ੝ਨਦ ॥ ਕਿਰਾ ਬਖ਼ਤ ਇਕਬਾਲ ਬਰ ਸਰ ਨਿਹਦ ॥੧੧॥

ਬ ਹੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਕ੝ਸ਼ਾਦੋ ਦ੝ ਚਸ਼ਮ ॥ ਬਗ੝ਫ਼ਤਾ ਸ੝ਖ਼ਨ ਸ਼ਾਹਿ ਪੇਸ਼ੀਨ ਰਸਮ ॥੧੨॥

ਨ ਪਾਓ ਨ ਦਸਤੋ ਨ ਚਸ਼ਮੋ ਜ਼੝ਬਾਂ ॥ ਨ ਹੋਸ਼ੋ ਨ ਹਿੰਮਤ ਨ ਹੈਬਤ ਕਸਾਂ ॥੧੩॥

ਨ ਹਉਲੋ ਨ ਹਿੰਮਤ ਨ ਹੀਲਹ ਨ ਹੋਸ਼ ॥ ਨ ਬੀਨੀ ਨ ਬੀਨਾਯਗੀ ਹਰ ਦ੝ ਗੋਸ਼ ॥੧੪॥

ਹਰਾਂ ਕਸ ਕਿ ਹਸਤ ਆਜ਼ਮਾਯਸ਼ ਬਵਦ ॥ ਵਜ਼ਾਂ ਦਉਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਸ਼ ਬਵਦ ॥੧੫॥

ਅਜਬਮਾਂਦ ਦਾਨਾਇ ਦਉਰ ਈਂ ਜਵਾਬ ॥ ਸ੝ਖ਼ਨਬਾਜ਼ ਦੀਗਰ ਕ੝ਨਦ ਬਾ ਸਵਾਬ ॥੧੬॥

ਬਕਿੰਗਸ਼ ਦਰ ਆਮਦ ਦਿਰੰਗਸ਼ ਗਿਰਿਫ਼ਤ ॥ ਜਵਾਬੇ ਸ੝ਖ਼ਨ ਰਾ ਬਰੰਗਸ਼ ਗਿਰਿਫ਼ਤ ॥੧੭॥

ਚਪੋਰਾਸਤਸ਼ ਕਰਦ ਚਰਖੇ ਜ਼੝ਬਾਂ ॥ ਬਰਾ ਵ੝ਰਦ ਸ੝ਖ਼ਨੇ ਚ੝ ਕੈਬਰ ਕਮਾਂ ॥੧੮॥

ਕਿ ਝ ਸ਼ਾਹਿ ਹ੝ਸ਼ਿਯਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਗ਼ਜ਼ ॥ ਚਿਰਾਮੇ ਤ੝ ਗੋਈ ਦਰੀਂ ਕਾਰ ਨਗ਼ਜ਼ ॥੧੯॥

ਕਸੇ ਰਾ ਸ਼ਵਦ ਕਾਰ ਈ ਦਰ ਜ਼ਮਾਂ ॥ ਵਜ਼ਾ ਹਸਤ ਝਬਅਸਤ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹਾਂ ॥੨੦॥

ਕਿ ਈਂ ਹਸਤ ਝਬੋ ਤ੝ ਗੋਈ ਹ੝ਨਰ ॥ ਕਿ ਝ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਨ ਹਮਹ ਬਹਰ ਬਰ ॥੨੧॥

ਨ ਦਰ ਜੰਗ ਪ੝ਸ਼ਤੋ ਨ ਦ੝ਸ਼ਨਾਮ ਦਾਦ ॥ ਨ ਅੰਗ੝ਸ਼ਤਬਰ ਹਰਫ਼ ਦ੝ਸ਼ਮਨ ਨਿਹਾਦ ॥੨੨॥

ਨ ਆਰਾਮ ਦ੝ਸ਼ਮਨ ਨ ਆਜ਼ਾਰ ਦੋਸਤ ॥ ਜਵਾਬੇ ਗਦਾਰਾ ਅਦੂਰਾ ਬਪੋਸਤ ॥੨੩॥

ਨਵੀਸ਼ਿੰਦਹ ਰਾ ਜਾ ਨ ਹਰਫ਼ੋ ਨਿਹਦ ॥ ਸ੝ਖ਼ਨ ਰਾ ਬਹਕ ਜਾਇ ਸ਼ਰਫ਼ੋ ਦਿਹਦ ॥੨੪॥

ਨ ਉਸਤਾਦ ਰਾ ਦਾਦ ਜਾਝ ਸ੝ਖ਼ਨ ॥ ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ਗੀ ਚੂੰ ਬਕਾਰੇ ਕ੝ਹਨ ॥੨੫॥

ਬ ਬਦ ਮਸਲਿਹਤ ਕਸ ਨ ਦਾਦਨ ਦਿਗਰ ॥ ਬਿਹਸ ਨਾਮ ਓ ਚੂੰ ਤ੝ ਗੋਯਦ ਹ੝ਨਰ ॥੨੬॥

ਨ ਬੀਨਦ ਦਿਗ਼ਰ ਜ਼ਨ ਬ ਚਸ਼ਮੋ ਖ਼੝ਦਸ਼ ॥ ਨ ਬਦ ਕਾਰ ਕਸ ਕਰਦ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦਸ਼ ॥੨੭॥

ਨਜ਼ਰ ਕਰਦ ਕਸ ਬਰ ਨ ਹਰਫ਼ੇ ਹਰਾਮ ॥ ਨਿਗਹ ਦਾਸ਼ਤ ਬਰ ਸ਼੝ਕਰ ਯਜ਼ਦਾਂ ਮ੝ਦਾਮ ॥੨੮॥

ਨਜ਼ਰ ਰਾ ਬ ਬਦਕਾਰ ਦੀਗਰ ਬ ਬਸਤ ॥ ਸ਼ਨਾਸੀ ਤ੝ ਤਹਕੀਕ ਓ ਕੋਰ ਹਸਤ ॥੨੯॥

ਕਦਨ ਰਾ ਨ ਦਾਰਦ ਬ ਬਦਕਾਰ ਕਾਰ ॥ ਨ ਦਰ ਜੰਗ ਪਸਪਾਉ ਪ੝ਸ਼ਤੇ ਬਰਾਰ ॥੩੦॥

ਨ ਦਰਕਾਰ ਦ੝ਜ਼ਦੀ ਨ ਦਿਲ ਬਿਸ਼ਕਨੀ ॥ ਨ ਖ਼ਾਨਹ ਖ਼੝ਰਮ ਬਾਜ਼ ਨਹ ਰਹਜ਼ਨੀ ॥੩੧॥

ਬਨਾਕਸ ਦ੝ਆਝ ਨ ਗੋਯਦ ਸ੝ਖ਼ਨ ॥ ਬ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਖ਼ਰਾਸ਼ੀ ਨ ਜੋਈ ਸ੝ਖ਼ਨ ॥੩੨॥

ਬ ਬਦਕਾਰ ਕਸ ਦਰ ਨ ਦਾਦੰਦ ਪਾਇ ॥ ਕਿ ਓ ਪਾਇ ਲੰਗ ਅਸਤ੝ ਗੋਈ ਬਜਾਇ ॥੩੩॥

ਬ ਦ੝ਜ਼ਦੀ ਮਤਾਰਾ ਨ ਆਲੂਦਹ ਦਸਤ ॥ ਬ ਖ਼੝ਰਸ਼ੇ ਹਰਾਮੋ ਕ੝ਸ਼ਾਯਦ ਨ ਦਸਤ ॥੩੪॥

ਬ ਖ਼੝ਦ ਦਸਤ ਖ਼ਾਹੰਦ ਨ ਗੀਰੰਦ ਮਾਲ ॥ ਨ ਰਇਯਤ ਖ਼ਰਾਸ਼ੀ ਨ ਆਜਜ਼ ਜ਼ਵਾਲ ॥੩੫॥

ਦਿਗ਼ਰ ਜ਼ਨ ਨ ਖ਼੝ਦ ਦਸਤ ਅੰਦਾਖ਼ਤਨ ॥ ਰਈਯਤ ਖ਼੝ਲਾਸਹ ਨ ਬਰ ਤਾਖ਼ਤਨ ॥੩੬॥

ਬਖ਼੝ਦ ਦਸਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨ ਆਲੂਦਹ ਕਰਦ ॥ ਕਿ ਅਜ਼ ਸ਼ਾਹਿ ਦ੝ਸ਼ਮਨ ਬਰਾਵ੝ਰਦ ਗਰਦ ॥੩੭॥

ਨ ਜਾਝ ਅਦੂਰਾ ਦਿਹਦ ਵਕਤ ਜੰਗ ॥ ਬ੝ਬਾਰਸ਼ ਦਿਹਦ ਤੇਗ਼ ਤਰਕਸ਼ ਖ਼ਤੰਗ ॥੩੮॥

ਨ ਰਾਮਸ਼ ਦਿਹਦ ਅਸਪ ਰਾ ਵਕਤ ਕਾਰ ॥ ਨ ਜਾਯਸ਼ ਅਦੂਰਾ ਦਿਹਦ ਦਰ ਦਿਯਾਰ ॥੩੯॥

ਕਿ ਬੇ ਦਸਤ ਓ ਹਸਤ ਗੋ ਪ੝ਰ ਹ੝ਨਰ ॥ ਬ ਆਲੂਦਗੀ ਦਰ ਨ ਬਸਤਨ ਕਮਰ ॥੪੦॥

ਨ ਗੋਯਦ ਕਸੇ ਬਦ ਸ੝ਖ਼ਨ ਜ਼ੀਂ ਜ਼੝ਬਾਨ ॥ ਕਿ ਓ ਬੇ ਜ਼੝ਬਾਨਸਤ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹਾਨ ॥੪੧॥

ਸ਼੝ਨੀਦਨ ਨ ਬਦ ਸ੝ਖ਼ਨ ਕਸਰਾ ਬਗੋਸ਼ ॥ ਕਿ ਓ ਹਸਤ ਬੇਗੋਸ਼ ਗੋਈ ਬਹੋਸ਼ ॥੪੨॥

ਕਿ ਪਸ ਪਰਦਹ ਚ੝ਗ਼ਲੀ ਸ਼੝ਨੀਦਨ ਨ ਕਸ ॥ ਵਜ਼ਾਂ ਖ਼੝ਦ ਸ਼ਨਾਸੀ ਕਿ ਗੋਈ ਸ਼ਹਸ ॥੪੩॥

ਕਸੇ ਕਾਰ ਬਦਰਾ ਨ ਗੀਰੰਦ ਬੋਇ ॥ ਕਿ ਓ ਹਸਤ ਬੇ ਬੀਨਿਓ ਨੇਕ ਖ਼ੋਇ ॥੪੪॥

ਨ ਹਉਲੋ ਦਿਗ਼ਰ ਹਸਤ ਜ੝ਜ਼ਬਾ ਖ਼੝ਦਾਇ ॥ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਵਰਾਂ ਰਾ ਦਰਾਰਦ ਜ਼ਿ ਪਾਇ ॥੪੫॥

ਬ ਹੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਹਮਹ ਵਕਤ ਜੰਗ ॥ ਕਿ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕ੝ਨਦ ਪਾਇ ਬ ਤੀਰੋ ਤ੝ਫ਼ੰਗ ॥੪੬॥

ਕਿ ਦਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਓ ਹਿੰਮਤ ਅਸਤ ॥ ਕਿ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਗ੝ਰਬਾਇ ਓ ਆਜਜ਼ ਅਸਤ ॥੪੭॥

ਨ ਹੀਲਹ ਕ੝ਨਦ ਵਕਤ ਦਰ ਕਾਰ ਜ਼ਾਰ ॥ ਨ ਹੈਬਤ ਕ੝ਨਦ ਦ੝ਸ਼ਮਨਾ ਬੇਸ਼੝ਮਾਰ ॥੪੮॥

ਹਰਾਂ ਕਸ ਕਿ ਜ਼ੀਂ ਹਸਤ ਗਾਜ਼ੀ ਬਵਦ ॥ ਬ ਕਾਰੇ ਜਹਾਂ ਰਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕ੝ਨਦ ॥੪੯॥

ਕਸੇ ਰਾ ਕਿ ਈਂ ਕਾਰ ਆਯਦ ਪਸੰਦ ॥ ਵਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਹਿ ਬਾਸ਼ਦ ਜਹਾਂ ਅਰਜ਼ਮੰਦ ॥੫੦॥

ਸ਼੝ਨੀਦ ਈਂ ਸ੝ਖ਼ਨ ਦਉਰ ਦਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ॥ ਕਿ ਆਕਲ ਸ਼ਨਾਸ ਅਸਤ ਪੋਜ਼ਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ॥੫੧॥

ਕਸੇ ਰਾ ਸ਼ਨਾਸਦ ਬ ਅਕਲੇ ਬਿਹੀ ॥ ਮਰੋ ਰਾ ਬਿਦਿਹ ਤਾਜ੝ ਤਖ਼ਤੋ ਮਹੀ ॥੫੨॥

ਬ ਬਖ਼ਸ਼ੀਦ ਓ ਰਾ ਮਹੀ ਤਖ਼ਤ ਤਾਜ ॥ ਗਰ ਓ ਰਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਰਈਯਤ ਨਿਵਾਜ਼ ॥੫੩॥

ਬ ਹੈਰਤ ਦਰ ਆਮਦ ਬਪਿਸਰਾਂ ਚਹਾਰ ॥ ਕਸੇ ਗੋਇ ਗੀਰਦ ਹਮਹ ਵਕਤ ਕਾਰ ॥੫੪॥

ਹਰਾਂ ਕਸ ਕਿ ਰਾ ਅਕਲ ਯਾਰੀ ਦਿਹਦ ॥ ਬ ਕਾਰੇ ਜਹਾਂ ਕਾਮਗਾਰੀ ਕ੝ਨਦ ॥੫੫॥

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕੀਯਾ ਸਾਗ਼ਰੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ॥ ਕਿ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰ ਅਸਤ ਦਰ ਵਕਤ ਜੰਗ ॥੫੬॥

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕੀਯਾ ਸਾਗ਼ਰੇ ਨੈਨ ਪਾਨ ॥ ਕ੝ਨਦ ਪੀਰ ਸਦ ਸਾਲਹ ਰਾ ਨਉ ਜਵਾਨ ॥੫੭॥੩॥

Copyright Translation of PritPal Singh Bindra

The only Translation available, the translation is done by Bindra which may be contain his personal views/ or personal grudges. We are not responsible for any error in translation.

Glory to God

God is the endower of all wisdom and justice.

(He) bestows bliss, living and ingenuity.(1)

(He) is benevolent and helper,

(He) disintegrates the bondage, and guides our thought.(2)

Listen now, the Tale of a kind man,

Who trampled the enemies in the dust.(3)

He, the King of China, was very shrewd and openhearted.

He elevated the poor but looked down upon the egoists.(4)

He was adept in the war and in all the (court) managements.

In swordsmanship, he was very swift in the movements of his hands.(5)

His masterly sword and gun actions were much proficient.

He was second to none in eating and drinking and, both, in his fighting feats and court manners,

You would think, ‘Could there be any one like him?’(6)

He was so much proficient in throwing the arrows and shooting the gun,

That you would reflect, he was trained in his mother’s abdomen.(7)

He had abundance of wealth.

He ruled over many counties through Karim, the Bountiful.(8)

(Abruptly) his kingdom was terminated.

And all his Ministers came and positioned themselves around him.(9)

(They asked), ‘Who could we endow the kingdom after you?

‘And on whose head the crown be replaced and royal canopy entrusted?(10)

‘Whom should we get out of his house?

‘And who should be delegated the power to rule?’(11)

When the King regained the cognisance, opened his both the eyes,

And uttered the words as per his protocol,(12)

‘The one who has no feet, no hands, no eyes and no tongue,

‘Neither shows cleverness, nor zeal, and possesses no fear.(13)

‘He has no anxiety, no wit, no lame excuses and no laziness.

‘Neither he can smell and see, nor can hear from both the ears.(14)

‘One who has such eight traits,

‘Enthrone him to run the righteous kingdom.’(15)

The wise man of the time was surprised to hear this.

To clarify he determined to ask again.(16)

He came in the court, pondered over thoroughly,

And tried to comprehend the (King’s) preposition.(17)

Walking left and right and moving around,

Suddenly, he brought the words out like the arrows from the bow.(18)

‘O, King! You are (man of) unconstrained thinking.

‘I am surprised at whatever you have remarked.(19)

‘If there is any worldly assignment of such magnitude,

‘It is sin to leave that to the world to handle (itself).(20)

‘Oh, the King of the earth and the seas!

‘How do you call these eight drawbacks as the virtues?(21)

‘Neither you have ever shown your back in the fight, nor abused any body.

‘You have never even pointed a finger at (the enemies) writ.(22)

‘Neither you have afflicted the friends, nor the enemies, to enjoy the comforts.

‘You never disappointed the seekers, nor let enemy unthrashed.(23)

‘You never let a scribe to write the vices,

‘And have always given prominence to the truth.(24)

‘You have never given a cause to your teacher to admonish you,

‘Why have you forgotten your good deeds?(25)

‘Be in your faculty. How can a person dispute the virtues associated with your name?(26)

‘Neither you have given disdainful looks to any woman,

‘Nor you have thought bad of any person’s work.(27)

‘You have not objected to the improper act of any man.

‘You have been always referring to the God, Almighty, in gratitude.’(28)

(The King Replied)

‘Look consciously, the one who is blind,

‘(He) is keeping his vision restrained from other’s vices.(29)

‘(The lame) has no feet to step into bad deeds, and, in the war,

he does not turn back like thousand others.(30)

‘Neither he goes to commit theft to cause distress to dissimilar,

‘Nor he goes out to take alcohol, nor does he execute cheating.(31)

‘(The mute) does not spell out bad words,

‘And does not desire to use ill-inflicting words.(32)

‘(He) does not interfere into other people affairs,

‘It is true, when one has impaired (hands),(33)

‘(He) does not handle the stolen goods,

‘Because he cannot stretch his hands to grab other person’s belongings.(34)

‘(He) does not wish to touch other people’s effects,

‘He does not bother his subject and the poor are not trodden.(35)

‘Neither he mishandles other person’s woman,

‘Nor he infringes with the independence of his subject.(36)

‘He does not defile his hands by accepting bribes.

‘Rather he raises them to put to dust the foes of the king.(37)

‘In the jungle he does not give chance to the enemy,

‘By throwing arrows and brandishing the sword.(38)

‘During the action he do not let the horses rest,

‘And does not let the enemy enter the country.(39)

‘The one who exists having no hands, is unblemished,

‘Because he cannot not indulge in the bad deeds.(40)

‘The one who does not use one’s tongue (negatively),

‘That tongue-less gets fame in the world.(41)

‘One who does not listen to the back-biting talks,

‘He is like a deaf-mute.(42)

‘The one who does not think the ill of any body even in adversity,

‘(He is) considered as worthy as your king.(43)

‘One who is not receptive to hear against any body,

‘He is without an ego and is of good nature.(44)

‘Except God, one who does not fear any body,

‘He treads upon the enemy eliminating him in the dust.(45)

‘He remains alert through out the battle,

‘And uses hands and feet to throw arrows and shoots guns.(46)

‘To do the justice, he always girds up his lions,

‘And remains meek in the company of the meek.(47)

‘Neither he depicts any hesitation during the war,

‘Nor he gets scared while facing gigantic enemies.(48)

‘If there has been such a dauntless person,

‘Who remains prepared for war remaining domesticated,(49)

‘And his operations are approved by people,

‘He is revered as the saviour king.’(50)

Thus he had spoken to the wise minister,

Who was intelligent enough to acquiesce to these exhortations.(51)

(Minister:)

‘Adopt a person, who manifests wisdom,

‘Let him rule the earth by occupying the throne and crown.(52)

‘Endow him the throne and power to rule,

‘Provided he has the ability to recognise the public.’(53)

All the four sons were amazed to hear all this.

Who will pick the ball now? They pondered.(54)

One, whose intelligence supports him,

And whose desires are fulfilled.(55)


(The poet says),

“Oh! Saki, bring me the cup full of eyes-exhilarator,

Which restores the youthful vigour in a hundred year old.(57)

Tale Three - Completed