Talk:Ganga

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

??

Teerath nava jy tis Bhava Bib Bhany ke nai kari ....SatGurBani User:Mutia22 Feb 07