SGGS page 1289

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

Fools Argue about Meat & Flesh

Part 1

SGGS Page 1289 Full Shabad
ਮਃ ੧ ॥ मः १ ॥ mehlaa 1. First Mehl:

ਮਾਸ੝ ਮਾਸ੝ ਕਰਿ ਮੂਰਖ੝ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨ੝ ਧਿਆਨ੝ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥
ਕਉਣ੝ ਮਾਸ੝ ਕਉਣ੝ ਸਾਗ੝ ਕਹਾਵੈ ਕਿਸ੝ ਮਹਿ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ ॥
ਗੈਂਡਾ ਮਾਰਿ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਝ ਦੇਵਤਿਆ ਕੀ ਬਾਣੇ ॥
ਮਾਸ੝ ਛੋਡਿ ਬੈਸਿ ਨਕ੝ ਪਕੜਹਿ ਰਾਤੀ ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ॥
ਫੜ੝ ਕਰਿ ਲੋਕਾਂ ਨੋ ਦਿਖਲਾਵਹਿ ਗਿਆਨ੝ ਧਿਆਨ੝ ਨਹੀ ਸੂਝੈ ॥
ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਝ ਕਹੈ ਨ ਕਹਿਆ ਬੂਝੈ ॥


maas maas kar moorakh jhagrhay gi-aan Dhi-aan nahee jaanai.
ka-un maas ka-un saag kahaavai kis meh paap samaanay.
gaiNdaa maar hom jag kee-ay dayviti-aa kee baanay.
maas chhod bais nak pakrheh raatee maanas khaanay.
farh kar lokaaN no dikhlaavahi gi-aan Dhi-aan nahee soojhai.
naanak anDhay si-o ki-aa kahee-ai kahai na kahi-aa boojhai.

The fools argue about flesh and meat, but they know nothing about meditation and spiritual wisdom.
What is called meat, and what is called green vegetables? What leads to sin?
It was the habit of the gods to kill the rhinoceros, and make a feast of the burnt offering.
Those who renounce meat, and hold their noses when sitting near it, devour men at night.
They practice hypocrisy, and make a show before other people, but they do not understand anything about meditation or spiritual wisdom.
O Nanak, what can be said to the blind people? They cannot answer, or even understand what is said.


Part 2

SGGS Page 1289 Full Shabad
ਅੰਧਾ ਸੋਇ ਜਿ ਅੰਧ੝ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸ੝ ਰਿਦੈ ਸਿ ਲੋਚਨ ਨਾਹੀ ॥

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਕਤ੝ ਨਿਪੰਨੇ ਮਛੀ ਮਾਸ੝ ਨ ਖਾਂਹੀ ॥
ਇਸਤ੝ਰੀ ਪ੝ਰਖੈ ਜਾਂ ਨਿਸਿ ਮੇਲਾ ਓਥੈ ਮੰਧ੝ ਕਮਾਹੀ ॥
ਮਾਸਹ੝ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸਹ੝ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ॥
ਗਿਆਨ੝ ਧਿਆਨ੝ ਕਛ੝ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤ੝ਰ੝ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ ॥
ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸ੝ ਮੰਦਾ ਸ੝ਆਮੀ ਘਰ ਕਾ ਮਾਸ੝ ਚੰਗੇਰਾ॥


anDhaa so-ay je anDh kamaavai tis ridai se lochan naahee.
maat pitaa kee rakat nipannay machhee maas na khaaNhee.
istaree purkhai jaaN nis maylaa othai manDh kamaahee.
maasahu nimmay maasahu jammay ham maasai kay bhaaNday.
gi-aan Dhi-aan kachh soojhai naahee chatur kahaavai paaNday.
baahar kaa maas mandaa su-aamee ghar kaa maas changayraa.

They alone are blind, who act blindly. They have no eyes in their hearts.
They are produced from the blood of their mothers and fathers, but they do not eat fish or meat.
But when men and women meet in the night, they come together in the flesh.
In the flesh we are conceived, and in the flesh we are born; we are vessels of flesh.
You know nothing of spiritual wisdom and meditation, even though you call yourself clever, O religious scholar.
O master, you believe that flesh on the outside is bad, but the flesh of those in your own home is good.


Part 3

SGGS Page 1290 Full Shabad
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਮਾਸਹ੝ ਹੋਝ ਜੀਇ ਲਇਆ ਵਾਸੇਰਾ ॥

ਅਭਖ੝ ਭਖਹਿ ਭਖ੝ ਤਜਿ ਛੋਡਹਿ ਅੰਧ੝ ਗ੝ਰੂ ਜਿਨ ਕੇਰਾ॥
ਮਾਸਹ੝ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸਹ੝ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ॥
ਗਿਆਨ੝ ਧਿਆਨ੝ ਕਛ੝ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤ੝ਰ੝ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ॥
ਮਾਸ੝ ਪ੝ਰਾਣੀ ਮਾਸ੝ ਕਤੇਬਂ”ੀ ਚਹ੝ ਜ੝ਗਿ ਮਾਸ੝ ਕਮਾਣਾ ॥
ਜਜਿ ਕਾਜਿ ਵੀਆਹਿ ਸ੝ਹਾਵੈ ਓਥੈ ਮਾਸ੝ ਸਮਾਣਾ॥


jee-a jant sabh maasahu ho-ay jee-ay la-i-aa vaasayraa.
abhakh bhakheh bhakh taj chhodeh anDh guroo jin kayraa.
maasahu nimmay maasahu jammay ham maasai kay bhaaNday.
gi-aan Dhi-aan kachh soojhai naahee chatur kahaavai paaNday.
maas puraanee maas kaytaabeeN chahu jug maas kamaanaa.
jaj kaaj vee-aahi suhaavai othai maas samaanaa.

All beings and creatures are flesh; the soul has taken up its home in the flesh.
They eat the uneatable; they reject and abandon what they could eat. They have a teacher who is blind.
In the flesh we are conceived, and in the flesh we are born; we are vessels of flesh.
You know nothing of spiritual wisdom and meditation, even though you call yourself clever, O religious scholar.
Meat is allowed in the Puraanas, meat is allowed in the Bible and the Koran. Throughout the four ages, meat has been used.
It is featured in sacred feasts and marriage festivities; meat is used in them.


Part 4

SGGS Page 1290 Full Shabad
ਇਸਤ੝ਰੀ ਪ੝ਰਖ ਨਿਪਜਹਿ ਮਾਸਹ੝ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸ੝ਲਤਾਨਾਂ ॥

ਜੇ ਓਇ ਦਿਸਹਿ ਨਰਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੝ਹ੝ਹ ਕਾ ਦਾਨ੝ ਨ ਲੈਣਾ॥
ਦੇਂਦਾ ਨਰਕਿ ਸ੝ਰਗਿ ਲੈਦੇ ਦੇਖਹ੝ ਝਹ੝ ਧਿਙਾਣਾ ॥
ਆਪਿ ਨ ਬੂਝੈ ਲੋਕ ਬ੝ਝਾਝ ਪਾਂਡੇ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ॥
ਪਾਂਡੇ ਤੂ ਜਾਣੈ ਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਥਹ੝ ਮਾਸ੝ ਉਪੰਨਾ ॥
ਤੋਇਅਹ੝ ਅੰਨ੝ ਕਮਾਦ੝ ਕਪਾਹਾਂ ਤੋਇਅਹ੝ ਤ੝ਰਿਭਵਣ੝ ਗੰਨਾ ॥
ਤੋਆ ਆਖੈ ਹਉ ਬਹ੝ ਬਿਧਿ ਹਛਾ ਤੋਝ ਬਹ੝ਤ੝ ਬਿਕਾਰਾ ॥
ਝਤੇ ਰਸ ਛੋਡਿ ਹੋਵੈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਨਕ੝ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ॥੨॥


istaree purakh nipjahi maasahu paatisaah sultaanaaN.
jay o-ay diseh narak jaaNday taaN unH kaa daan na lainaa.
dayNdaa narak surag laiday daykhhu ayhu Dhinyaanaa.
aap na boojhai lok bujhaa-ay paaNday kharaa si-aanaa.
paaNday too jaanai hee naahee kithhu maas upannaa.
to-i-ahu ann kamaad kapaahaaN to-i-ahu taribhavan gannaa.
to-aa aakhai ha-o baho biDh hachhaa toai bahut bikaaraa.
aytay ras chhod hovai sani-aasee naanak kahai vichaaraa.((2))

Women, men, kings and emperors originate from meat.
If you see them going to hell, then do not accept charitable gifts from them.
The giver goes to hell, while the receiver goes to heaven - look at this injustice.
You do not understand your own self, but you preach to other people. O Pandit, you are very wise indeed.
O Pandit, you do not know where meat originated.
Corn, sugar cane and cotton are produced from water. The three worlds came from water.
Water says, "I am good in many ways." But water takes many forms.
Forsaking these delicacies, one becomes a true Sannyaasee, a detached hermit. Nanak reflects and speaks.((2))

Full Shabad

SGGS Page 1289 Full Shabad
ਮਃ ੧ ॥ मः १ ॥ mehlaa 1. First Mehl:

ਮਾਸ੝ ਮਾਸ੝ ਕਰਿ ਮੂਰਖ੝ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨ੝ ਧਿਆਨ੝ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥ ਕਉਣ੝ ਮਾਸ੝ ਕਉਣ੝ ਸਾਗ੝ ਕਹਾਵੈ ਕਿਸ੝ ਮਹਿ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ ॥
ਗੈਂਡਾ ਮਾਰਿ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਝ ਦੇਵਤਿਆ ਕੀ ਬਾਣੇ ॥ ਮਾਸ੝ ਛੋਡਿ ਬੈਸਿ ਨਕ੝ ਪਕੜਹਿ ਰਾਤੀ ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ॥
ਫੜ੝ ਕਰਿ ਲੋਕਾਂ ਨੋ ਦਿਖਲਾਵਹਿ ਗਿਆਨ੝ ਧਿਆਨ੝ ਨਹੀ ਸੂਝੈ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਝ ਕਹੈ ਨ ਕਹਿਆ ਬੂਝੈ ॥

ਅੰਧਾ ਸੋਇ ਜਿ ਅੰਧ੝ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸ੝ ਰਿਦੈ ਸਿ ਲੋਚਨ ਨਾਹੀ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਕਤ੝ ਨਿਪੰਨੇ ਮਛੀ ਮਾਸ੝ ਨ ਖਾਂਹੀ ॥
ਇਸਤ੝ਰੀ ਪ੝ਰਖੈ ਜਾਂ ਨਿਸਿ ਮੇਲਾ ਓਥੈ ਮੰਧ੝ ਕਮਾਹੀ ॥ ਮਾਸਹ੝ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸਹ੝ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ॥
ਗਿਆਨ੝ ਧਿਆਨ੝ ਕਛ੝ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤ੝ਰ੝ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ ॥ ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸ੝ ਮੰਦਾ ਸ੝ਆਮੀ ਘਰ ਕਾ ਮਾਸ੝ ਚੰਗੇਰਾ॥

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਮਾਸਹ੝ ਹੋਝ ਜੀਇ ਲਇਆ ਵਾਸੇਰਾ ॥ ਅਭਖ੝ ਭਖਹਿ ਭਖ੝ ਤਜਿ ਛੋਡਹਿ ਅੰਧ੝ ਗ੝ਰੂ ਜਿਨ ਕੇਰਾ॥
ਮਾਸਹ੝ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸਹ੝ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ॥ ਗਿਆਨ੝ ਧਿਆਨ੝ ਕਛ੝ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤ੝ਰ੝ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ॥
ਮਾਸ੝ ਪ੝ਰਾਣੀ ਮਾਸ੝ ਕਤੇਬਂ”ੀ ਚਹ੝ ਜ੝ਗਿ ਮਾਸ੝ ਕਮਾਣਾ ॥ ਜਜਿ ਕਾਜਿ ਵੀਆਹਿ ਸ੝ਹਾਵੈ ਓਥੈ ਮਾਸ੝ ਸਮਾਣਾ॥

ਇਸਤ੝ਰੀ ਪ੝ਰਖ ਨਿਪਜਹਿ ਮਾਸਹ੝ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸ੝ਲਤਾਨਾਂ ॥ ਜੇ ਓਇ ਦਿਸਹਿ ਨਰਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੝ਹ੝ਹ ਕਾ ਦਾਨ੝ ਨ ਲੈਣਾ॥
ਦੇਂਦਾ ਨਰਕਿ ਸ੝ਰਗਿ ਲੈਦੇ ਦੇਖਹ੝ ਝਹ੝ ਧਿਙਾਣਾ ॥ ਆਪਿ ਨ ਬੂਝੈ ਲੋਕ ਬ੝ਝਾਝ ਪਾਂਡੇ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ॥
ਪਾਂਡੇ ਤੂ ਜਾਣੈ ਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਥਹ੝ ਮਾਸ੝ ਉਪੰਨਾ ॥ ਤੋਇਅਹ੝ ਅੰਨ੝ ਕਮਾਦ੝ ਕਪਾਹਾਂ ਤੋਇਅਹ੝ ਤ੝ਰਿਭਵਣ੝ ਗੰਨਾ ॥
ਤੋਆ ਆਖੈ ਹਉ ਬਹ੝ ਬਿਧਿ ਹਛਾ ਤੋਝ ਬਹ੝ਤ੝ ਬਿਕਾਰਾ ॥ ਝਤੇ ਰਸ ਛੋਡਿ ਹੋਵੈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਨਕ੝ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ॥੨॥

maas maas kar moorakh jhagrhay gi-aan Dhi-aan nahee jaanai. ka-un maas ka-un saag kahaavai kis meh paap samaanay.
gaiNdaa maar hom jag kee-ay dayviti-aa kee baanay. maas chhod bais nak pakrheh raatee maanas khaanay.
farh kar lokaaN no dikhlaavahi gi-aan Dhi-aan nahee soojhai. naanak anDhay si-o ki-aa kahee-ai kahai na kahi-aa boojhai.

anDhaa so-ay je anDh kamaavai tis ridai se lochan naahee. maat pitaa kee rakat nipannay machhee maas na khaaNhee.
istaree purkhai jaaN nis maylaa othai manDh kamaahee. maasahu nimmay maasahu jammay ham maasai kay bhaaNday.
gi-aan Dhi-aan kachh soojhai naahee chatur kahaavai paaNday. baahar kaa maas mandaa su-aamee ghar kaa maas changayraa.

jee-a jant sabh maasahu ho-ay jee-ay la-i-aa vaasayraa. abhakh bhakheh bhakh taj chhodeh anDh guroo jin kayraa.
maasahu nimmay maasahu jammay ham maasai kay bhaaNday. gi-aan Dhi-aan kachh soojhai naahee chatur kahaavai paaNday.
maas puraanee maas kaytaabeeN chahu jug maas kamaanaa. jaj kaaj vee-aahi suhaavai othai maas samaanaa.

istaree purakh nipjahi maasahu paatisaah sultaanaaN. jay o-ay diseh narak jaaNday taaN unH kaa daan na lainaa.
dayNdaa narak surag laiday daykhhu ayhu Dhinyaanaa. aap na boojhai lok bujhaa-ay paaNday kharaa si-aanaa.
paaNday too jaanai hee naahee kithhu maas upannaa. to-i-ahu ann kamaad kapaahaaN to-i-ahu taribhavan gannaa.
to-aa aakhai ha-o baho biDh hachhaa toai bahut bikaaraa. aytay ras chhod hovai sani-aasee naanak kahai vichaaraa.((2))


The fools argue about flesh and meat, but they know nothing about meditation and spiritual wisdom.
What is called meat, and what is called green vegetables? What leads to sin?
It was the habit of the gods to kill the rhinoceros, and make a feast of the burnt offering.
Those who renounce meat, and hold their noses when sitting near it, devour men at night.
They practice hypocrisy, and make a show before other people, but they do not understand anything about meditation or spiritual wisdom.
O Nanak, what can be said to the blind people? They cannot answer, or even understand what is said.
They alone are blind, who act blindly. They have no eyes in their hearts.

They are produced from the blood of their mothers and fathers, but they do not eat fish or meat.
But when men and women meet in the night, they come together in the flesh.
In the flesh we are conceived, and in the flesh we are born; we are vessels of flesh.
You know nothing of spiritual wisdom and meditation, even though you call yourself clever, O religious scholar.
O master, you believe that flesh on the outside is bad, but the flesh of those in your own home is good.

All beings and creatures are flesh; the soul has taken up its home in the flesh.
They eat the uneatable; they reject and abandon what they could eat. They have a teacher who is blind.
In the flesh we are conceived, and in the flesh we are born; we are vessels of flesh.
You know nothing of spiritual wisdom and meditation, even though you call yourself clever, O religious scholar.
Meat is allowed in the Puraanas, meat is allowed in the Bible and the Koran. Throughout the four ages, meat has been used.
It is featured in sacred feasts and marriage festivities; meat is used in them.

Women, men, kings and emperors originate from meat.
If you see them going to hell, then do not accept charitable gifts from them.
The giver goes to hell, while the receiver goes to heaven - look at this injustice.
You do not understand your own self, but you preach to other people. O Pandit, you are very wise indeed.
O Pandit, you do not know where meat originated.
Corn, sugar cane and cotton are produced from water. The three worlds came from water.
Water says, "I am good in many ways." But water takes many forms.
Forsaking these delicacies, one becomes a true Sannyaasee, a detached hermit. Nanak reflects and speaks.((2))

Also See