Suneja

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

Suneja ਸੁਨੇਜਾ Arora and Khatri Gotra in Punjab, (Sikh Arora/Sikh Khatri)

Social Groups

Rajput ♣♣ Khatri ♣♣ Lohar ♣♣ Kumhar ♣♣ Nai ♣♣ Chamar ♣♣ Arora ♣♣ Bhatra ♣♣ Agrawal ♣♣ Bania ♣♣ Sindhi ♣♣ Saini ♣♣ Julaha