Salok Mahala 9-page 1

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search
Previous page
Salok Mahala 9-page 1 Sound      Play Audio Next page
Page 1426

1 2 3 4

Page 1426
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Ik oankar satgur parsad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥
Salok mohala 9.
Salok, Ninth Mehl:
ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥
Gun gobind gāio nahī janam akārath kīn.
If you do not sing the Praises of the Lord, your life is rendered useless.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮਨਾ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨੁ ॥੧॥
Kaho Nānak har bhaj manā jih bidh jal kao mīn. ((1))
Says Nanak, meditate, vibrate upon the Lord; immerse your mind in Him, like the fish in the water. ((1))
ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਹਿ ਉਦਾਸੁ ॥
Bikhian sio kāhe rachio nimakh na hohi udās.
Why are you engrossed in sin and corruption? You are not detached, even for a moment!
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਰਿ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥੨॥
Kaho Nānak bhaj har manā parai na jam kī fās. ((2))
Says Nanak, meditate, vibrate upon the Lord, and you shall not be caught in the noose of death. ((2))
ਤਰਨਾਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ ਲੀਓ ਜਰਾ ਤਨੁ ਜੀਤਿ ॥
Ŧarnāpo eo(n) hī gaio līo jarā tan jīt.
Your youth has passed away like this, and old age has overtaken your body.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਰਿ ਮਨਾ ਅਉਧ ਜਾਤੁ ਹੈ ਬੀਤਿ ॥੩॥
Kaho Nānak bhaj har manā aodh jāt hai bīt. ((3))
Says Nanak, meditate, vibrate upon the Lord; your life is fleeting away! ((3))
ਬਿਰਧਿ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀ ਕਾਲੁ ਪਹੂਚਿਓ ਆਨਿ ॥
Birad bhaio sūjhai nahī kāl pahūchio ān.
You have become old, and you do not understand that death is overtaking you.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥
Kaho Nānak nar bāvre kio na bhajai bhagvān. ((4))
Says Nanak, you are insane! Why do you not remember and meditate on God? ((4))
ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤਿ ਸਗਲ ਜਿਨਿ ਅਪੁਨੀ ਕਰਿ ਮਾਨਿ ॥
Dhan dārā sampat sagal jin apunī kar mān.
Your wealth, spouse, and all the possessions which you claim as your own -
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸੰਗੀ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨਿ ॥੫॥
In mai kacho sangī nahī Nānak sāchī jān. ((5))
none of these shall go along with you in the end. O Nanak, know this as true. ((5))
ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਰਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ॥
Patit udhāran bhai haran har anāth ke nāth.
He is the Saving Grace of sinners, the Destroyer of fear, the Master of the masterless.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤੁ ਤੁਮ ਸਾਥਿ ॥੬॥
Kaho Nānak tih jānīai sadā basatu tum sāth. ((6))
Says Nanak, realize and know Him, who is always with you. ((6))
ਤਨੁ ਧਨੁ ਜਿਹ ਤੋ ਕਉ ਦੀਓ ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਨ ॥
Ŧan ḏẖan jih ṯo ka▫o ḏī▫o ṯāʼn si▫o nehu na kīn.
He has given you your body and wealth, but you are not in love with Him.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ ॥੭॥
Kaho Nānak nar bāvre ab ki▫o dolaṯ ḏīn. ((7))
Says Nanak, you are insane! Why do you now shake and tremble so helplessly? ((7))
ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦੀਓ ਅਰੁ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ॥
Ŧan ḏẖan sampai sukẖ ḏī▫o ar jih nīke ḏẖām.
He has given you your body, wealth, property, peace and beautiful mansions.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹਿ ਨ ਰਾਮੁ ॥੮॥
Kaho Nānak sun re manā simraṯ kāhi na rām. ((8))
Says Nanak, listen, mind: why don't you remember the Lord in meditation? ((8))
ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਇ ॥
Sabẖ sukẖ ḏāṯā rām hai ḏūsar nāhin ko▫e.
The Lord is the Giver of all peace and comfort. There is no other at all.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੯॥
Kaho Nānak sun re manā ṯih simraṯ gaṯ ho▫e. ((9))
Says Nanak, listen, mind: meditating in remembrance on Him, salvation is attained. ((9))
Previous page Salok Mahala 9-page 1 Next page