Eighty Four Sidhas

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

According to the Bhai Bala Janamsakhis there are 84 siddhas, as listed below:

 1. Bhangar
 2. Sangar
 3. Langar
 4. Jhangar
 5. Uram
 6. Dhooram
 7. Kanifa
 8. Hanifa
 9. Lahoripa
 10. Sagar
 11. Manghar
 12. Raji Ratan
 13. Pooran Nasika
 14. Bithalika
 15. Jalka
 16. Khindrha
 17. Nirta
 18. Shoorta
 19. Kewal Karan
 20. Mimta
 21. Gagan Gall
 22. Asar Nidh
 23. Chatarbain
 24. Raoain
 25. Mailkaran
 26. Augarh
 27. Parbat
 28. Pipalka
 29. Sorman
 30. Ishar
 31. Bharthari
 32. Bhootva
 33. Karnasn
 34. Sambhu
 35. Palaknidh
 36. achar Dain
 37. Pipalka
 38. sorman
 39. Girbodh
 40. Salka
 41. Kesar Karan
 42. gailsa
 43. agandhaar
 44. Muktisar
 45. Chalan Nachto
 46. Surain
 47. Sid Sain
 48. Girvar
 49. jaitalgin
 50. Jot Magani
 51. Bimaljot
 52. Seetal Jal
 53. Maghar Ghar
 54. Tulaszor
 55. Pratpan
 56. akarnir
 57. Bhelsaar
 58. Ram Kuwar
 59. Krishna Kuar
 60. Bishanpat
 61. Sankarjog
 62. Brahmjog
 63. Mirahussain
 64. Neer janbir
 65. Qalandar Nain
 66. Nalindar Nain
 67. Surasti
 68. Gubardhar
 69. Gufal Lashi
 70. akalnashi
 71. Kalak Sagi
 72. Eik Rang
 73. Kewal Karmi
 74. Karam Nasi
 75. Sul Bibasi
 76. Mool Mantari
 77. Jogi Vant
 78. Jog Harey
 79. Eesar Mungi
 80. Aap
 81. Kaleroop
 82. Rahim Jogi
 83. Khalas Mugli
 84. Kidar Jog
 85. Sambhalka Khaiyey
 86. Jogi Bachitar Kahiyey