DARPAN: HINDI

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

Page 1

Mool Mantar

<> siqnwmu krqw purKu inrBau inrvYru Akwl mUriq AjUnI sYBMgurpRswid ]

pd ArQ

<> au~cwrn vyly ies dy iqMn ih`sy kIqy jWdy hn-1, E Aqy > ; ies dw pwT hY ‘iek EAMkwr’[ iqMn ih`sy v`Ko v`Kry au~cwirAW ieauN bxdy hn :-

1-ie`k[ E-EAM[ > -kwr[


‘E’ sMsik®q dw Sbd hY[ Amr koS Anuswr ies dy iqMn ArQ hn :-

(1) vyd Awid Drm-pusqkW dy ArMB Aqy A^Ir ivc, Ardws jW iksy piv~qr Drm-kwrj dy ArMB ivc A`Kr 'EN' piv~qr A`Kr jwx ky vriqAw jWdw hY[

(2) iksy hukm jW pRSn Awidk dy au~qr ivc Awdr Aqy siqkwr nwl ‘jI hW’ AwKxw[ so, ‘EN’ dw ArQ hY 'jI hW'[

(3) EN-bRhm[

iehnW ivcoN ikhVw ArQ ies Sbd dw ie`Qy ilAw jwxw hY-ies ƒ idRVH krn leI Sbd 'EN' dy pihlW '1' ilK id`qw hY[ ies dw Bwv ieh hY ik ie`Qy 'EN' dw ArQ hY 'auh hsqI jo iek hY, ijs vrgw hor koeI nhIN hY Aqy ijs ivc ieh swrw jgq smw jWdw hY['

qIjw ih`sw > hY, ijs dw au~cwrn hY 'kwr'[ 'kwr' sMsik®q dw iek ipCyqr hY[ Awm qOr qy ieh ipCyqr 'nWv' dy A^Ir ivc vriqAw jWdw hY[ ies dw ArQ hY 'iek-rs, ijs ivc qbdIlI nw Awvy['

ies 'ipCyqr' dy lwx nwl 'nWv' dy ilMg ivc koeI &rk nhIN pYNdw; Bwv, jy 'nWv' pihlW puilMg hY, qW ies 'ipCyqr' dy lgwieAW BI puilMg hI rihMdw hY, jy pihlW iesqRI ilMg hovy qW ies ipCyqr dy smyq BI iesqRI ilMg hI rihMdw hY; ijvyN, puilMg:-

nµnwkwru n koie kryeI [ rwKY Awip vifAweI dyeI [2[2[ (gauVI m: 1

kImiq so pwvY Awip jwxwvY Awip ABulu n Buley [ jY jYkwru krih quDu Bwvih gur kY sbid Amuley [9[2[5[ (sUhI m: 1

shjy ruxJuxkwru suhwieAw [ qw kY Gir pwrbRhmu smwieAw [7[3[ (gauVI m: 5

iesqRI ilMg :-

dieAw DwrI iqin Dwrxhwr [ bMDn qy hoeI Cutkwr [7[4[ (rwmklI m: 5

myG smY mor inriqkwr [ cMdu dyiK ibgsih kaulwr [4[2[ (bsMq m: 5

dyiK rUpu Aiq AnUpu moh mhw mg BeI [ ikMknI sbd Jnqkwr Kylu pwih jIau [1[6[ (sveIey mhly cauQy ky

ies ipCyqr dy l`gx nwl iehnW SbdW dy ArQ ieauN krny hn :-

nµnwkwru— iek-rs ienkwr, sdw leI ienkwr[

jYkwru— lgwqwr 'jY jY' dI gUMj[

inriqkwr— iek rs nwc[

Jnqkwr— iek-rs sohxI Awvwz[

ipCyqr 'kwr' dy lwx qoN ibnw Aqy lgwx nwl, dohW qrHW dy SbdW dy ArQW ivc &rk hT ilKy pRmwx qoN sp`St ho jWdw hY :-

"Gr mih Gru idKwie dyie, so siqguru purKu sujwxu[

pMc sbid Duinkwr Duin, qh bwjY sbdu nIswxu [1[27[

Duin-Awvwz[ Duinkwr-lgwqwr nwd, Aqu`t Awvwz[ iesy qrHW :

mnu BUlo isir AwvY Bwru[ mnu mwnY hir eykMkwr [2[2[ (gauVI m: 1

eykMkwru-eyk EAMkwr, auh iek EAM jo iek-rs hY, jo hr QW ivAwpk hY[

so, "<>" dw au~cwrn hY " iek (eyk) EAMkwr" Aqy iesdw ArQ hY "iek Akwl purK, jo iek-rs ivAwpk hY"[

siqnwmu— ijs dw nwm 'siq' hY [ l&z 'siq' dw sMsik®q srUp 'sqX' hY, ies dw ArQ hY 'hoNd vwlw' [ ies dw DwqU 'As' hY, ijs dw ArQ hY 'hoxw' [ so 'siqnwm' dw ArQ hY "auh iek EAMkwr, ijs dw nwm hY hoNd vwlw" [

purKu— sMsik®q ivc ivauqp`qI Anuswr ies l&j dw ArQ ieauN kIqw igAw hY, 'pUir Syqy ieiq puruSh', Bwv, jo srIr ivc lyitAw hoieAw hY' [ sMsik®q ivc Awm pRclq ArQ hY 'mnu`K' [ Bgvq gIqw ivc 'purKu' 'Awqmw' dy ArQW ivc vriqAw igAw hY[ ‘rGUvMS’ ivc ieh Sbd ‘bRhmWf vw Awqmw’ dy ArQW ivc AwieAw hY, iesy qrHW pusqk "iSSUpwl vD" ivc BI [

sRI gurU gRMQ swihb ivc ‘purKu’ dw ArQ hY ‘Ehu EAMkwr jo swry jgq ivc ivAwpk hY, auh Awqmw jo swrI isRStI ivc rm irhw hY’[ 'mnu`K' Aqy 'Awqmw' ArQ ivc BI ieh Sbd keI QweIN AwieAw hY [

Akwl mUriq— Sbd 'mUriq' iesqRI ilMg hY, 'Akwl' ies dw ivSySx hY, ieh BI iesqRI ilMg rUp ivc iliKAw igAw hY [ jy Sbd 'Akwl' iek`lw hI 'purKu', 'inrBau', inrvYru' vWg <> dw gux-vwck huMdw qW puilMg rUp ivc huMdw; qW ies dy AMq ivc ( u ) huMdw [

not-Sbd 'mUriq' qy 'mUrqu' dw Byd jwnxw zrUrI hY [ 'mUriq' sdw ( i ) nwl ilKIdw hY Aqy iesqRI ilMg hY [ ies dw ArQ hY 'srUp' [ sMsik®q dw Sbd hY [

l&z 'mUrqu' sMsik®q dw l&z 'muhUrq' hY[ csw, muhUrq Awidk Sbd smyN dI vMf ivc vrqINdy hn[ ieh Sbd puilMg hn [

AjUnI— jUnW qoN rihq, jo jnm ivc nhIN AwauNdw [

sYBM— sÝXMBU (sÝ-sÝXM [ BM-BU) Awpxy Awp qoN hox vwlw, ijs dw pRkwS Awpxy Awp qoN hoieAw hY [

gur pRswid— gurU dy pRswd nwl, gurU dI ikrpw nwl, Bwv, auprokq '<>' gurU dI ikrpw nwl (imldw hY) [

ArQ :- Akwl purK ie`k hY, ijs dw nwm 'hoNd vwlw' hY jo isRStI dw rcnhwr hY, jo sB ivc ivAwpk hY, BY qoN rihq hY, vYr-rihq hY, ijs dw srUp kwl qoN pry hY, (Bwv, ijs dw srIr nws-rihq hY), jo jUnW ivc nhIN AwauNdw, ijs dw pRkwS Awpxy Awp qoN hoieAw hY Aqy jo siqgurU dI ikrpw nwl imldw hY[

not-ieh auprokq guris`KI dw mUl-mMqr hY [ ies qoN AgWh ilKI geI bwxI dw nwm hY 'jpu' [ ieh g`l cyqy r`Kx vwlI hY ik ieh mUl-mMqr v`KrI cIz hY qy bwxI 'jpu' v`KrI hY [ sRI gurU gRMQ swihb dy SurU ivc ieh mUl-mMqr iliKAw hY, ijvyN hryk rwg dy SurU ivc BI iliKAw imldw hY [ bwxI 'jpu' l&z 'Awid scu' qoN SurU huMdI hY [ Awsw dI vwr dy SurU ivc BI iehI mUl-mMqr hY, pr 'vwr' nwl ies dw koeI sMbMD nhIN hY, iqvyN hI ie`Qy hY [ 'jpu' dy ArMB ivc mMglwcrn dy qOr qy iek slok aucwirAw igAw hY [ iPr ‘jpu’ swihb dIAW 38 pauVIAW hn[


Phonetics

  • < > - Three parts individualy are pronounced as......

...... 'ik' ( as 'Bitt' in 'Bitter' )...... 'om' ( as 'om' in 'Omega' )......'kar' ( as 'Car' )

Jointly pronounced as two separate words ....'ik'.... 'oancar' ( 'oa' as in Protozoa and 'n' having nasal sound )

Listen

Mool Mantar

Meanings

  • < is a Sanskrit word having three meanings:-
1. Holy Word
(a) Written in the beginning / end of Vedic Scriptures etc.
(b) Used before beginning a prayer or religious ceremony.
2. Yes Sir Humble affirmative acknowledgement in response to a question / order.
3. TRUTH alias GOD.
To ensure that correct meaning out of the above three is arrived at, '1' has been prefixed to 'a'. Here 'a' means 'such unique being' which is one and encapsulates the entire universe .
  • > is a suffix in Sanskrit (like 'less' in English as in 'selfless'). It is normally suffixed to a noun. It reflects endless consistency of the parent noun .

It does not change the gender of the parent noun i.e. if the parent noun is masculine / feminine it retains it's gender even after being suffixed with with, eg

Masculine

Theme

Links

Sites

Audio

More

  • For "Mool Mantar" appearing in SGGS follow links...
ਮੰਤ੝ਰ ਮੂਲ Pg 156...... :ਮੰਤ੝ਰ ਮੂਲ Pg 674...... :ਮੂਲ ਮੰਤ੝ਰ੝ Pg 1040


  • For Holy book in it original text follow this link: Gurbani.net
  • For Holy book in it original text with translation follow this link: Sikhi to the Max
These are the Popular Banis of Sikhism

Mool Mantar | Japji | Jaap | Anand | Rehras | Benti Chaupai | Tav-Prasad Savaiye | Kirtan Sohila | Shabad Hazaray | Sukhmani | Salok Mahala 9 | Asa di Var | Ardas