Charitar 26

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ NO TRANSLATION YET

ਕਥਾ ਸ੝ਨਾਊ ਬਨਿਕ ਕੀ ਸ੝ਨ ਨ੝ਰਿਪ ਬਰ ਤ੝ਹਿ ਸੰਗ ॥ ਇਕ ਤ੝ਰਿਯਾ ਤਾ ਕੀ ਬਨ ਬਿਖੈ ਬ੝ਰਿ ਪਰ ਖ੝ਦ੝ਯੌ ਬਿਹੰਗ ॥੧॥ कथा सढ़नाऊ बनिक की सढ़न नढ़रिप बर तढ़हि संग ॥ इक तढ़रिया ता की बन बिखै बढ़रि पर खढ़दढ़यौ बिहंग ॥१॥ NO TRANSLATION YET

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ NO TRANSLATION YET

ਜਬ ਹੀ ਬਨਿਕ ਬਨਿਜ ਤੇ ਆਵੈ ॥ ਬੀਸ ਚੋਰ ਅਬ ਹਨੇ ਸ੝ਨਾਵੈ ॥ ਪ੝ਰਾਤ ਆਨਿ ਇਮਿ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ॥ ਤੀਸ ਚੋਰ ਮੈ ਆਜ੝ ਸੰਘਾਰੇ ॥੨॥ जब ही बनिक बनिज ते आवै ॥ बीस चोर अब हने सढ़नावै ॥ पढ़रात आनि इमि बचन उचारे ॥ तीस चोर मै आजढ़ संघारे ॥२॥ NO TRANSLATION YET

ਝਸੀ ਭਾਤਿ ਨਿਤ ਵਹ੝ ਕਹੈ ॥ ਸ੝ਨਿ ਤ੝ਰਿਯ ਬੈਨ ਮੋਨ ਹ੝ਵੈ ਰਹੈ ॥ ਤਾ ਕੇ ਮ੝ਖ ਪਰ ਕਛੂ ਨ ਭਾਖੈ ॥ ਝ ਸਭ ਬਾਤ ਚਿਤ ਮੈ ਰਾਖੈ ॥੩॥ झसी भाति नित वहढ़ कहै ॥ सढ़नि तढ़रिय बैन मोन हढ़वै रहै ॥ ता के मढ़ख पर कछू न भाखै ॥ झ सभ बात चित मै राखै ॥३॥ NO TRANSLATION YET

ਨਿਰਤ ਮਤੀ ਇਹ ਬਿਧਿ ਤਬ ਕਿਯੋ ॥ ਬਾਜਸਾਲ ਤੇ ਹੈ ਇਕ ਲਿਯੋ ॥ ਬਾਧਿ ਪਾਗ ਸਿਰ ਖੜਗ ਨਚਾਯੋ ॥ ਸਕਲ ਪ੝ਰਖ ਕੋ ਭੇਸ ਬਨਾਯੋ ॥੪॥ निरत मती इह बिधि तब कियो ॥ बाजसाल ते है इक लियो ॥ बाधि पाग सिर खड़ग नचायो ॥ सकल पढ़रख को भेस बनायो ॥४॥ NO TRANSLATION YET

ਦਹਿਨੇ ਹਾਥ ਸੈਹਥੀ ਸੋਹੈ ॥ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਹੈ ॥ ਸਭ ਹੀ ਸਾਜ ਪ੝ਰਖ ਕੇ ਬਨੀ ॥ ਜਾਨ੝ਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਿ ਅਨੀ ॥੫॥ दहिने हाथ सैहथी सोहै ॥ जा के तीर सिपाही कोहै ॥ सभ ही साज पढ़रख के बनी ॥ जानढ़क महाराज पति अनी ॥५॥ NO TRANSLATION YET

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ NO TRANSLATION YET

ਸਿਪਰ ਸਰੋਹੀ ਸੈਹਥੀ ਧ੝ਜਾ ਰਹੀ ਫਹਰਾਇ ॥ ਮਹਾਬੀਰ ਸੀ ਜਾਨਿਯੈ ਤ੝ਰਿਯਾ ਨ ਸਮਝੀ ਜਾਇ ॥੬॥ सिपर सरोही सैहथी धढ़जा रही फहराइ ॥ महाबीर सी जानियै तढ़रिया न समझी जाइ ॥६॥ NO TRANSLATION YET

ਬਨਿਜ ਹੇਤ ਬਨਿਯਾ ਚਲਿਯੋ ਅਤਿ ਹਰਖਤ ਸਭ ਅੰਗ ॥ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਗੀਤ ਸ੝ਭ ਬਨ ਮੈ ਧਸਿਯੋ ਨਿਸੰਗ ॥੭॥ बनिज हेत बनिया चलियो अति हरखत सभ अंग ॥ गावत गावत गीत सढ़भ बन मै धसियो निसंग ॥७॥ NO TRANSLATION YET

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ NO TRANSLATION YET ਬਨਿਕ ਜਾਤ ਝਕਲੌ ਨਿਹਾਰਿਯੋ ॥ ਛਲੋ ਯਾਹਿ ਯੌ ਬਾਲ ਬਿਚਾਰਿਯੋ ॥ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਸਾਮ੝ਹਿ ਧਾਈ ॥ ਕਾਢਿ ਕ੝ਰਿਪਾਨ ਪਹੂੰਚੀ ਆਈ ॥੮॥ बनिक जात झकलौ निहारियो ॥ छलो याहि यौ बाल बिचारियो ॥ मारि मारि करि सामढ़हि धाई ॥ काढि कढ़रिपान पहूंची आई ॥८॥ NO TRANSLATION YET

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ NO TRANSLATION YET

ਕਹਾ ਜਾਤ ਰੇ ਮੂੜ ਮਤਿ ਜ੝ਧ ਕਰਹ੝ ਡਰ ਡਾਰਿ ॥ ਮਾਰਤ ਹੋ ਨਹਿ ਆਜ੝ ਤ੝ਹਿ ਪਗਿਯਾ ਬਸਤ੝ਰ ਉਤਾਰਿ ॥੯॥ कहा जात रे मूड़ मति जढ़ध करहढ़ डर डारि ॥ मारत हो नहि आजढ़ तढ़हि पगिया बसतढ़र उतारि ॥९॥ NO TRANSLATION YET

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ NO TRANSLATION YET

ਬਨਿਕ ਬਚਨ ਸ੝ਨਿ ਬਸਤ੝ਰ ਉਤਾਰੇ ॥ ਘਾਸ ਦਾਤ ਗਹਿ ਰਾਮ ਉਚਾਰੇ ॥ ਸ੝ਨ ਤਸਕਰ ਮੈ ਦਾਸ ਤਿਹਾਰੋ ॥ ਜਾਨਿ ਆਪਨੋ ਆਜ੝ ਉਬਾਰੋ ॥੧੦॥ बनिक बचन सढ़नि बसतढ़र उतारे ॥ घास दात गहि राम उचारे ॥ सढ़न तसकर मै दास तिहारो ॥ जानि आपनो आजढ़ उबारो ॥१०॥ NO TRANSLATION YET

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ NO TRANSLATION YET

ਜੌ ਅਪਨੀ ਤੈ ਗ੝ਦਾ ਪਰ ਖੋਦਨ ਦੇਇ ਬਿਹੰਗ ॥ ਤੋ ਤ੝ਮ ਅਬ ਜੀਵਤ ਰਹੋ ਬਚੈ ਤਿਹਾਰੇ ਅੰਗ ॥੧੧॥ जौ अपनी तै गढ़दा पर खोदन देइ बिहंग ॥ तो तढ़म अब जीवत रहो बचै तिहारे अंग ॥११॥ NO TRANSLATION YET

ਤਬੈ ਬਨਿਕ ਤੈਸੇ ਕਿਯਾ ਜ੝ਯੋ ਤ੝ਰਿਯ ਕਹਿਯੋ ਰਿਸਾਇ ॥ ਥਰਹਰਿ ਕਰਿ ਛਿਤ ਪਰ ਗਿਰਿਯੋ ਬਚਨ ਨ ਭਾਖ੝ਯੋ ਜਾਇ ॥੧੨॥ तबै बनिक तैसे किया जढ़यो तढ़रिय कहियो रिसाइ ॥ थरहरि करि छित पर गिरियो बचन न भाखढ़यो जाइ ॥१२॥ NO TRANSLATION YET

ਤਬ੝ ਤਰ੝ਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਰਿ ਇਕ ਛ੝ਰਕੀ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਰਾਮ ਭਨੈ ਤਿਹ ਬਨਿਕ ਕੀ ਬ੝ਰਿ ਪਰ ਖ੝ਦ੝ਯੋ ਬਿਹੰਗ ॥੧੩॥ तबढ़ तरढ़नी है ते उतरि इक छढ़रकी के संग ॥ राम भनै तिह बनिक की बढ़रि पर खढ़दढ़यो बिहंग ॥१३॥ NO TRANSLATION YET

ਇਤਿ ਸ੝ਰੀ ਚਰਿਤ੝ਰ ਪਖ੝ਯਾਨੇ ਤ੝ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੝ਰੋ ਮੰਤ੝ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਛਬੀਸਮੋ ਚਰਿਤ੝ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤ੝ ਸ੝ਭਮ ਸਤ੝ ॥੨੬॥੫੩੩॥ਅਫਜੂੰ॥ इति सढ़री चरितढ़र पखढ़याने तढ़रिया चरितढ़रो मंतढ़री भूप सढ़मबादे छबीसमो चरितढ़र समापतम सतढ़ सढ़भम सतढ़ ॥२६॥५३३॥अफजूं॥ NO TRANSLATION YET