Difference between revisions of "Charitar 23"

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with 'ਚੌਪਈ ॥ ਭਯੋ ਪ੍ਰਾਤ ਸਭ ਹੀ ਜਨ ਜਾਗੇ ॥ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਕਾਰਜ ਲਾਗੇ ॥ ਰਾਇ ਭਵਨ ਤੇ ਬਾਹਰ…')
 
 
(3 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{Charitar morals}}
 +
 +
=Chritar Twenty-three: Tale of Noop Kuaar=
 +
{{tocr}}
 +
 +
== Chritar - English translation==
 +
 +
===Chaupaee===
 +
As the Sun rose, people awoke and went to their respective occupations. The Raja came out of his palace and seated on his throne.(1) <br>
 +
 +
===Dohira===
 +
Next day, early in the morning that lady got up, And displayed the shoes and the robe publicly.(2) <br>
 +
 +
===Chaupaee===
 +
The Raja declared in the court that somebody had stolen his shoes and robe. ‘The Sikh, who will find them for me, will be saved from the clutches of Death.’(3) <br>
 +
 +
===Dohira===
 +
Listening to their Guru, the Sikh could not hide (the secret), And they told about the woman, the shoe and the robe.(4) <br>
 +
===Chaupaee===
 +
The Raja ordered thus, ‘Go and get her and also bring my shoes and robe. ‘Bring her straight to me without reprimanding her.’(5) <br>
 +
 +
===Dohira===
 +
lmmediately, harkening to the Raja, the people hastened to her, Brought the woman along with the shoes and the robe.(6) <br>
 +
 +
===Arril===
 +
(Raja asked,) ‘Tell me pretty lady, why did you steal my garments? ‘Were you not afraid of this group of brave-men (watchmen)? ‘You tell me, the one who commits theft, what should be one’s punishments. ‘Any way, in consideration of your being a lady, I let you go free, otherwise I would have executed you.’(7) <br>
 +
 +
===Dohira===
 +
Her face became pale, and her eyes remained wide open. With extreme heart-palpitation, she was dumbfounded.(8) <br>
 +
 +
===Arril===
 +
(Raja) ‘I am asking you, and you are keeping quiet. ‘Alright, I will take you to my house, and keeping you comfortably there, ‘I will talk to you in seclusion, ‘After that you will be let free.’(9) <br>
 +
 +
===Chaupaee===
 +
Next morning he called the lady, and talked over whole situation. ‘Getting angry on me you tried to caste a net on me but on the contrary I put you in a dilemma.’(10) <br>
 +
‘You were let out on the pretension of my brother,’ the woman presented distinctive reasoning.
 +
‘Never try to attempt such trickery ever again and this time I pardon your transgression.’(11) <br>
 +
 +
===Dohira===
 +
‘Now, woman, you exonerate me as well, because I don’t want to linger on the dispute.’
 +
She was, then, endowed a pension of twenty thousand takaas every six months. (12) (1) <br>
 +
 +
Twenty-third Parable of Auspicious Chritars <br>
 +
Conversation of the Raja and the Minister, <br>
 +
Completed with Benediction. (23)(460) <br>
 +
To be continued.
 +
 +
==Charitar (Original text)==
 +
<div style="font-size: 140%; background-color: #f6f6Ff;">
 +
 
ਚੌਪਈ ॥
 
ਚੌਪਈ ॥
 
   
 
   
Line 45: Line 95:
 
ਇਤਿ ਸ੝ਰੀ ਚਰਿਤ੝ਰ ਪਖ੝ਯਾਨੇ ਤ੝ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੝ਰੋ ਮੰਤ੝ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਤੇਈਸਵੋ ਚਰਿਤ੝ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤ੝ ਸ੝ਭਮ ਸਤ੝ ॥੨੩॥੪੬੦॥ਅਫਜੂੰ॥
 
ਇਤਿ ਸ੝ਰੀ ਚਰਿਤ੝ਰ ਪਖ੝ਯਾਨੇ ਤ੝ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੝ਰੋ ਮੰਤ੝ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਤੇਈਸਵੋ ਚਰਿਤ੝ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤ੝ ਸ੝ਭਮ ਸਤ੝ ॥੨੩॥੪੬੦॥ਅਫਜੂੰ॥
  
[[category:Charitropakhyan]]
+
</div>
 +
==See also==
 +
* [[Charitropakhyan]]
 +
* [[Charitropakhyan index]]
 +
* [[Charitar 7]]
 +
* [[Charitar 16]]
 +
* [[Charitar 21]]
 +
* [[Charitar 22]]
 +
* [[Charitar 23]]
 +
* [[Charitar 49]]
 +
* [[Tale of King of Sirmaur|Charitar 71]]
 +
* [[Charitar 187]]
 +
* [[Charitar 198]]
 +
 
 +
==References==
 +
* [http://www.scribd.com/doc/13262747/English-Translation-of-Chritropakhyaan-From-Dasam-Granth-Vol1 English Translation of Chritropakhyaan From Dasam Granth Volume-1 - English Adaptation by Pritpal Singh Bindra; Publisher: B. Chattar Singh Jiwan Singh Amritsar (India)]
 +
 
 +
[[Category: Charitropakhyan]]

Latest revision as of 07:07, 29 March 2010

For Information only The moral of stories in Charitropakhyan are based on Gurmat, Guru's wisdom. There is no historical significance of these stories. A Gurmukh will interpret, analyse and learn from the Gurmat issues and morals highlighted in these stories. No Manmat ideas are acceptable or should be linked to these stories. If you have any comments, please discuss them here

Chritar Twenty-three: Tale of Noop Kuaar

Chritar - English translation

Chaupaee

As the Sun rose, people awoke and went to their respective occupations. The Raja came out of his palace and seated on his throne.(1)

Dohira

Next day, early in the morning that lady got up, And displayed the shoes and the robe publicly.(2)

Chaupaee

The Raja declared in the court that somebody had stolen his shoes and robe. ‘The Sikh, who will find them for me, will be saved from the clutches of Death.’(3)

Dohira

Listening to their Guru, the Sikh could not hide (the secret), And they told about the woman, the shoe and the robe.(4)

Chaupaee

The Raja ordered thus, ‘Go and get her and also bring my shoes and robe. ‘Bring her straight to me without reprimanding her.’(5)

Dohira

lmmediately, harkening to the Raja, the people hastened to her, Brought the woman along with the shoes and the robe.(6)

Arril

(Raja asked,) ‘Tell me pretty lady, why did you steal my garments? ‘Were you not afraid of this group of brave-men (watchmen)? ‘You tell me, the one who commits theft, what should be one’s punishments. ‘Any way, in consideration of your being a lady, I let you go free, otherwise I would have executed you.’(7)

Dohira

Her face became pale, and her eyes remained wide open. With extreme heart-palpitation, she was dumbfounded.(8)

Arril

(Raja) ‘I am asking you, and you are keeping quiet. ‘Alright, I will take you to my house, and keeping you comfortably there, ‘I will talk to you in seclusion, ‘After that you will be let free.’(9)

Chaupaee

Next morning he called the lady, and talked over whole situation. ‘Getting angry on me you tried to caste a net on me but on the contrary I put you in a dilemma.’(10)
‘You were let out on the pretension of my brother,’ the woman presented distinctive reasoning. ‘Never try to attempt such trickery ever again and this time I pardon your transgression.’(11)

Dohira

‘Now, woman, you exonerate me as well, because I don’t want to linger on the dispute.’ She was, then, endowed a pension of twenty thousand takaas every six months. (12) (1)

Twenty-third Parable of Auspicious Chritars
Conversation of the Raja and the Minister,
Completed with Benediction. (23)(460)
To be continued.

Charitar (Original text)

ਚੌਪਈ ॥

ਭਯੋ ਪ੝ਰਾਤ ਸਭ ਹੀ ਜਨ ਜਾਗੇ ॥ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਕਾਰਜ ਲਾਗੇ ॥ ਰਾਇ ਭਵਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਯੋ ॥ ਸਭਾ ਬੈਠ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਯੋ ॥੧॥

ਦੋਹਰਾ ॥

ਪ੝ਰਾਤ ਭਝ ਤਵਨੈ ਤ੝ਰਿਯਾ ਹਿਤ ਤਜਿ ਰਿਸ ਉਪਜਾਇ ॥ ਪਨੀ ਪਾਮਰੀ ਜੋ ਹ੝ਤੇ ਸਭਹਿਨ ਦਝ ਦਿਖਾਇ ॥੨॥

ਚੌਪਈ ॥

ਰਾਇ ਸਭਾ ਮਹਿ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ॥ ਪਨੀ ਪਾਮਰੀ ਹਰੇ ਹਮਾਰੇ ॥ ਤਾਹਿ ਸਿਖ੝ਯ ਜੋ ਹਮੈ ਬਤਾਵੈ ॥ ਤਾ ਤੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਵੈ ॥੩॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਚਨ ਸ੝ਨਤ ਗ੝ਰ ਬਕ੝ਰਤ ਤੇ ਸਿਖ੝ਯ ਨ ਸਕੇ ਦ੝ਰਾਇ ॥ ਪਨੀ ਪਾਮਰੀ ਕੇ ਸਹਿਤ ਸੋ ਤ੝ਰਿਯ ਦਈ ਬਤਾਇ ॥੪॥

ਚੌਪਈ ॥

ਤਬੈ ਰਾਇ ਯੌ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ॥ ਗਹਿ ਲ੝ਯਾਵਹ੝ ਤਿਹ ਤੀਰ ਹਮਾਰੇ ॥ ਪਨੀ ਪਾਮਰੀ ਸੰਗ ਲੈ ਝਯਹ੝ ॥ ਮੋਰਿ ਕਹੇ ਬਿਨ੝ ਤ੝ਰਾਸ ਨ ਦੈਯਹ੝ ॥੫॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੝ਨਤ ਰਾਇ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ ਲੋਗ ਪਰੇ ਅਰਰਾਇ ॥ ਪਨੀ ਪਾਮਰੀ ਤ੝ਰਿਯ ਸਹਿਤ ਲ੝ਯਾਵਤ ਭਝ ਬਨਾਇ ॥੬॥

ਅੜਿਲ ॥

ਕਹ੝ ਸ੝ੰਦਰਿ ਕਿਹ ਕਾਜ ਬਸਤ੝ਰ ਤੈ ਹਰੇ ਹਮਾਰੇ ॥ ਦੇਖ ਭਟਨ ਕੀ ਭੀਰਿ ਤ੝ਰਾਸ ਉਪਜ੝ਯੋ ਨਹਿ ਥਾਰੇ ॥ ਜੋ ਚੋਰੀ ਜਨ ਕਰੈ ਕਹੌ ਤਾ ਕੌ ਕ੝ਯਾ ਕਰਿਯੈ ॥ ਹੋ ਨਾਰਿ ਜਾਨਿ ਕੈ ਟਰੌ ਨਾਤਰ ਜਿਯ ਤੇ ਤ੝ਹਿ ਮਰਿਯੈ ॥੭॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਪਰ ਪਿਯਰੀ ਮ੝ਖ ਪਰ ਗਈ ਨੈਨ ਰਹੀ ਨਿਹ੝ਰਾਇ ॥ ਧਰਕ ਧਰਕ ਛਤਿਯਾ ਕਰੈ ਬਚਨ ਨ ਭਾਖ੝ਯੋ ਜਾਇ ॥੮॥

ਅੜਿਲ ॥

ਹਮ ਪੂਛਹਿਗੇ ਯਾਹਿ ਨ ਤ੝ਮ ਕਛ੝ ਭਾਖਿਯੋ ॥ ਯਾਹੀ ਕੈ ਘਰ ਮਾਹਿ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਰਾਖਿਯੋ ॥ ਨਿਰਨੌ ਕਰਿ ਹੈ ਝਕ ਇਕਾਂਤ ਬ੝ਲਾਇ ਕੈ ॥ ਹੋ ਤਬ ਦੈਹੈ ਇਹ ਜਾਨ ਹ੝ਰਿਦੈ ਸ੝ਖ੝ ਪਾਇ ਕੈ ॥੯॥

ਚੌਪਈ ॥

ਪ੝ਰਾਤ ਭਯੋ ਤ੝ਰਿਯ ਬਹ੝ਰਿ ਬ੝ਲਾਈ ॥ ਸਕਲ ਕਥਾ ਕਹਿ ਤਾਹਿ ਸ੝ਨਾਈ ॥ ਤ੝ਮ ਕ੝ਪਿ ਹਮ ਪਰਿ ਚਰਿਤ ਬਨਾਯੋ ॥ ਹਮਹੂੰ ਤ੝ਮ ਕਹ ਚਰਿਤ ਦਿਖਾਯੋ ॥੧੦॥

ਤਾ ਕੋ ਭ੝ਰਾਤ ਬੰਦਿ ਤੇ ਛੋਰਿਯੋ ॥ ਭਾਤਿ ਭਾਤਿ ਤਿਹ ਤ੝ਰਿਯਹਿ ਨਿਹੋਰਿਯੋ ॥ ਬਹ੝ਰਿ ਝਸ ਜਿਯ ਕਬਹੂੰ ਨ ਧਰਿਯਹ੝ ॥ ਮੋ ਅਪਰਾਧ ਛਿਮਾਪਨ ਕਰਿਯਹ੝ ॥੧੧॥


ਦੋਹਰਾ ॥

ਛਿਮਾ ਕਰਹ੝ ਅਬ ਤ੝ਰਿਯ ਹਮੈ ਬਹ੝ਰਿ ਨ ਕਰਿਯਹ੝ ਰਾਧਿ ॥ ਬੀਸ ਸਹੰਸ ਟਕਾ ਤਿਸੈ ਦਈ ਛਿਮਾਹੀ ਬਾਧਿ ॥੧੨॥

ਇਤਿ ਸ੝ਰੀ ਚਰਿਤ੝ਰ ਪਖ੝ਯਾਨੇ ਤ੝ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੝ਰੋ ਮੰਤ੝ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਤੇਈਸਵੋ ਚਰਿਤ੝ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤ੝ ਸ੝ਭਮ ਸਤ੝ ॥੨੩॥੪੬੦॥ਅਫਜੂੰ॥

See also

References