Bachitar Natak: My coming into the World

From SikhiWiki
Revision as of 03:06, 29 December 2009 by Hari singh (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

This Bani is part of the Bachitar Natak which is the third main composition in the Dasam Granth, the second holy Scripture of the Sikhs. The first two compositions in the Dasam Granth are Jaap Sahib and Akal Ustat.

This section called the "My coming into the World" is the sixth section of Bachitar Natak and is found on pages 131 to 142 at Sri Granth.org.

Dasam Granth     |     Bachitar Natak     |     Bachitar Natak index

1. Akal Purakh | 2. Ancestry | 3. Descendants | 4. Vedas & Offering | 5. Spiritual Rulers | 6. My Coming | 7. Birth of Poet | 8. Bhangani Battle | 9. Nadaun Battle | 10. Khanzada | 11. Hussaini & Kirpal | 12. Jujhar Singh | 13. Mughal Shahzada | 15. Supplication

Text of this section

ਭਾਗ भाग SECTION

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ CHAUPAI

ਅਬ ਮੈ ਅਪਨੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ॥ ਤਪ ਸਾਧਤ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਮ੝ਹਿ ਆਨੋ ॥ अब मै अपनी कथा बखानो ॥ तप साधत जिह बिधि मढ़हि आनो ॥ Now I relate my own story as to how I was brought here, while I was absorbed in deep meditation.

ਹੇਮ ਕ੝ੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ॥ ਸਪਤ ਸ੝ਰਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ ॥੧॥ हेम कढ़ंट परबत है जहां ॥ सपत सढ़रिंग सोभित है तहां ॥१॥ The site was the mountain named Hemkunt, with seven peaks and looks there very impressive.1.

ਸਪਤ ਸ੝ਰਿੰਗ ਤਿਹ ਨਾਮ੝ ਕਹਾਵਾ ॥ ਪੰਡ੝ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗ੝ ਕਮਾਵਾ ॥ सपत सढ़रिंग तिह नामढ़ कहावा ॥ पंडढ़ राज जह जोगढ़ कमावा ॥ That mountain is called Sapt Shring (seven-peaked mountain), where the Pandavas Practised Yoga.

ਤਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪਸਿਆ ਸਾਧੀ ॥ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਿਕਾ ਅਰਾਧੀ ॥੨॥ तह हम अधिक तपसिआ साधी ॥ महाकाल कालिका अराधी ॥२॥ There I was absorbed in deep meditation on the Primal Power, the Supreme KAL.2.

ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਰਤ ਤਪਿਸਆ ਭਯੋ ॥ ਦ੝ਵੈ ਤੇ ਝਕ ਰੂਪ ਹ੝ਵੈ ਗਯੋ ॥ इह बिधि करत तपिसआ भयो ॥ दढ़वै ते झक रूप हढ़वै गयो ॥ In this way, my meditation reached its zenith and I became One with the Omnipotent Lord.

ਤਾਤ ਮਾਤ ਮ੝ਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ॥ ਬਹ੝ ਬਿਧਿ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ॥੩॥ तात मात मढ़र अलख अराधा ॥ बहढ़ बिधि जोग साधना साधा ॥३॥ My parents also meditated for the union with the Incomprehensible Lord and performed many types of disciplines for union.3.

ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ ਤਾ ਤੇ ਭਝ ਪ੝ਰਸੰਨਿ ਗ੝ਰਦੇਵਾ ॥ तिन जो करी अलख की सेवा ॥ ता ते भझ पढ़रसंनि गढ़रदेवा ॥ The service that they rendered the Incomprehensible Lord, caused the pleasure of the Supreme Guru (i.e. Lord).

ਤਿਨ ਪ੝ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮ੝ਹਿ ਦੀਆ ॥ ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਹਿ ਲੀਆ ॥੪॥ तिन पढ़रभ जब आइस मढ़हि दीआ ॥ तब हम जनम कलू महि लीआ ॥४॥ When the Lord ordered me, I was born in this Iron age.4.

ਚਿਤ ਨ ਭਯੋ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ ॥ ਚ੝ਭੀ ਰਹੀ ਸ੝ਰ੝ਤਿ ਪ੝ਰਭ੝ ਚਰਨਨ ਮਹਿ ॥ चित न भयो हमरो आवन कहि ॥ चढ़भी रही सढ़रढ़ति पढ़रभढ़ चरनन महि ॥ I had no desire to come, because I was totally absorbed in devotion for the Holy feet of the Lord.

ਜਿਉ ਤਿਉ ਪ੝ਰਭ ਹਮ ਕੋ ਸਮਝਾਯੋ ॥ ਇਮ ਕਿਹ ਕੈ ਇਹ ਲੋਕਿ ਪਠਾਯੋ ॥੫॥ जिउ तिउ पढ़रभ हम को समझायो ॥ इम किह कै इह लोकि पठायो ॥५॥ But the Lord made me understand His Will and sent me in this world with the following words.5.

ਅਕਾਲ ਪ੝ਰਖ ਬਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੝ਰਤਿ ॥ अकाल पढ़रख बाच इस कीट पढ़रति ॥ The Words of the Non-temporal Lord to this insect:

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ CHAUPAI

ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸ੝ਰਿਸਟਿ ਬਨਾਈ ॥ ਦਈਤ ਰਚੇ ਦ੝ਸਟ ਦ੝ਖਦਾਈ ॥ जब पहिले हम सढ़रिसटि बनाई ॥ दईत रचे दढ़सट दढ़खदाई ॥ When I created the world in the beginning, I created the ignominious and dreadful Daityas.

ਤੇ ਭ੝ਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹ੝ਵੈ ਗਝ ॥ ਪੂਜਤ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਰਹਿ ਗਝ ॥੬॥ ते भढ़ज बल बवरे हढ़वै गझ ॥ पूजत परम पढ़रख रहि गझ ॥६॥ Who became mad with power and abandoned the worship of Supreme Purusha.6.

ਤੇ ਹਮ ਤਮਕਿ ਤਨਕ ਮੋ ਖਾਪੇ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਠਉਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ ॥ ते हम तमकि तनक मो खापे ॥ तिन की ठउर देवता थापे ॥ I destroyed them in no time and created gods in their place.

ਤੇ ਭੀ ਬਲਿ ਪੂਜਾ ਉਰਝਾਝ ॥ ਆਪਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਕਹਾਝ ॥੭॥ ते भी बलि पूजा उरझाझ ॥ आपन ही परमेसढ़र कहाझ ॥७॥ They were also absorbed in the worship of power and called themselves Ominipotednt.7.

ਮਹਾਦੇਵ ਅਚ੝ੱਤ ਕਹਾਯੋ ॥ ਬਿਸਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥ महादेव अचढ़ढ़त कहायो ॥ बिसन आप ही को ठहिरायो ॥ Mahadeo (Shiva) was called Achyuta (blotless), Vishnu considered himself the Supreme.

ਬ੝ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਪ੝ਰਭੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਜਾਨਾ ॥੮॥ बढ़रहमा आप पारबढ़रहम बखाना ॥ पढ़रभ को पढ़रभू न किनहूं जाना ॥८॥ Brahma called himself Para Brahman, none could comprehend the Lord.8.

ਤਬ ਸਾਖੀ ਪ੝ਰਭ ਅਸਟ ਬਨਾਝ ॥ ਸਾਖ ਨਮਿਤ ਦੇਬੇ ਠਹਿਰਾਝ ॥ तब साखी पढ़रभ असट बनाझ ॥ साख नमित देबे ठहिराझ ॥ Then I created eight Sakshis in order to give evidence of my Entity.

ਤੇ ਕਹੈ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਜਾ ॥ ਹਮ ਬਿਨ ਅਵਰ੝ ਨ ਠਾਕ੝ਰ੝ ਦੂਜਾ ॥੯॥ ते कहै करो हमारी पूजा ॥ हम बिन अवरढ़ न ठाकढ़रढ़ दूजा ॥९॥ But they considered themselves all in all and aasked the people to worship them.9.

ਪਰਮ ਤਤ ਕੋ ਜਿਨ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਤਿਨ ਕਰਿ ਈਸਰ ਤਿਨ ਕਹ੝ ਮਾਨਾ ॥ परम तत को जिन न पछाना ॥ तिन करि ईसर तिन कहढ़ माना ॥ Those who did not comprehend the Lord, they were considered as Ishvara.

ਕੇਤੇ ਸੂਰ ਚੰਦ ਕਹ੝ ਮਾਨੈ ॥ ਅਗਨਿ ਹੋਤ੝ਰ ਕਈ ਪਵਨ ਪ੝ਰਮਾਨੈ ॥੧੦॥ केते सूर चंद कहढ़ मानै ॥ अगनि होतढ़र कई पवन पढ़रमानै ॥१०॥ Several people worshipped the sun and the moon and several others worshipped Fire and Ait.10.

ਕਿਨਹੂੰ ਪ੝ਰਭ੝ ਪਾਹਨ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਨ੝ਹਾਤ ਕਿਤੇ ਜਲ ਕਰਤ ਬਿਧਾਨਾ ॥ किनहूं पढ़रभढ़ पाहन पहिचाना ॥ नढ़हात किते जल करत बिधाना ॥ Several them considered God as stone and several others bathed considering the Lordship of Water.

ਕੇਤਕ ਕਰਮ ਕਰਤ ਡਰਪਾਨਾ ॥ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋ ਧਰਮ ਪਛਾਨਾ ॥੧੧॥ केतक करम करत डरपाना ॥ धरम राज को धरम पछाना ॥११॥ Considering Dharmaraja as the Supreme representative of Dharma, several bore fear of him in their actions. 11.

ਜੋ ਪ੝ਰਭ ਸਾਖ ਨਮਿਤ ਠਹਿਰਾਝ ॥ ਤੇ ਹਿਆਂ ਆਇ ਪ੝ਰਭੂ ਕਹਵਾਝ ॥ जो पढ़रभ साख नमित ठहिराझ ॥ ते हिआं आइ पढ़रभू कहवाझ ॥ All those whom God established for the revelation of His Supremacy, they themselves were called Supreme.

ਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਸਰ ਜਾਤੀ ਭੀ ॥ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਪਰਤ ਸੋਭ ਭੀ ॥੧੨॥ ता की बात बिसर जाती भी ॥ अपनी अपनी परत सोभ भी ॥१२॥ They forgot the Lord in their race for supremacy. 12

ਜਬ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਨ ਤਿਨੈ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਤਬ ਹਰਿ ਇਨ ਮਨ੝ਛਨ ਠਹਿਰਾਨਾ ॥ जब पढ़रभ को न तिनै पहिचाना ॥ तब हरि इन मनढ़छन ठहिराना ॥ When they did not comprehend the Lord, then I established human beings in their place.

ਤੇ ਭੀ ਬਸਿ ਮਮਤਾ ਹ੝ਇ ਗਝ ॥ ਪਰਮੇਸਰ ਪਾਹਨ ਠਹਿਰਝ ॥੧੩॥ ते भी बसि ममता हढ़इ गझ ॥ परमेसर पाहन ठहिरझ ॥१३॥ They also were overpowered by `mineness` and exhibited the Lord in statues.13.

ਤਬ ਹਰਿ ਸਿਧ ਸਾਧ ਠਹਿਰਾਝ ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ੝ ਨਹੀ ਪਾਝ ॥ तब हरि सिध साध ठहिराझ ॥ तिन भी परम पढ़रखढ़ नही पाझ ॥ Then I created Siddhas and sadhs, who also could not realize the Lord.

ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਤ ਭਯੋ ਜਗਿ ਸਿਆਨਾ ॥ ਤਿਨ ਤਿਨ ਅਪਨੋ ਪੰਥ੝ ਚਲਾਨਾ ॥੧੪॥ जे कोई होत भयो जगि सिआना ॥ तिन तिन अपनो पंथढ़ चलाना ॥१४॥ On whomsoever wisdom dawned, he started his own path. 14.

ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਕਿਨਹੂੰ ਨਹ ਪਾਯੋ ॥ ਬੈਰ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਬਢਾਯੋ ॥ परम पढ़रख किनहूं नह पायो ॥ बैर बाद अहंकार बढायो ॥ None could realise the Supreme Lord, but instead spread strife, enmity and ego.

ਪੇਡ ਪਾਤ ਆਪਨ ਤੇ ਜਲੈ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੈ ਪੰਥ ਨ ਕੋਊ ਚਲੈ ॥੧੫॥ पेड पात आपन ते जलै ॥ पढ़रभ कै पंथ न कोऊ चलै ॥१५॥ The tree and the leaves began to burn, because of the inner fire.None followed the path of the Lord.15.

ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਤਨਿਕ ਸਿਧ ਕੋ ਪਾਯੋ ॥ ਤਿਨਿ ਤਿਨਿ ਅਪਨਾ ਰਾਹ੝ ਚਲਾਯੋ ॥ जिनि जिनि तनिक सिध को पायो ॥ तिनि तिनि अपना राहढ़ चलायो ॥ Whosoever attained a little spiritual power, he started his own ptah.

ਪਰਮੇਸਰ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਮਮ ਉਚਾਰਿ ਤੇ ਭਯੋ ਦਿਵਾਨਾ ॥੧੬॥ परमेसर न किनहूं पहिचाना ॥ मम उचारि ते भयो दिवाना ॥१६॥ None could comprehend the Lord, but instead became mad with `I-ness`.16.

ਪਰਮ ਤੱਤ ਕਿਨਹੂੰ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਆਪ ਆਪ ਭੀਤਰਿ ਉਰਝਾਨਾ ॥ परम तढ़त किनहूं न पछाना ॥ आप आप भीतरि उरझाना ॥ Nobody recognized the Supreme Essence, but was entangled within himself.

ਤਬ ਜੇ ਜੇ ਰਿਖਿ ਰਾਜ ਬਨਾਝ ॥ ਤਿਨ ਆਪਨ ਪ੝ਨ ਸਿੰਮ੝ਰਿਤ ਚਲਾਝ ॥੧੭॥ तब जे जे रिखि राज बनाझ ॥ तिन आपन पढ़न सिमढ़रित चलाझ ॥१७॥ All the great rishis (sages), who were then created, produced their own Smritis.17.

ਜੇ ਸਿੰਮ੝ਰਿਤਨ ਕੇ ਭਝ ਅਨ੝ਰਾਗੀ ॥ ਤਿਨਿ ਤਿਨਿ ਕ੝ਰਿਆ ਬ੝ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ॥ जे सिमढ़रितन के भझ अनढ़रागी ॥ तिनि तिनि कढ़रिआ बढ़रहम की तिआगी ॥ All those who became followers of these smritis, they abandoned the path of the Lord.

ਜਿਨ ਮਨ ਹਰਿ ਚਰਨਨ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥ ਸੋ ਸਿੰਮ੝ਰਿਤਨ ਕੇ ਰਾਹ ਨ ਆਯੋ ॥੧੮॥ जिन मन हरि चरनन ठहिरायो ॥ सो सिमढ़रितन के राह न आयो ॥१८॥ Those who devoted themselves to the Feet of the Lord, they did not adopt the path of the Smritis.18.

ਬ੝ਰਹਮਾ ਚਾਰ ਹੀ ਬੇਦ ਬਨਾਝ ॥ ਸਰਬ ਲੋਕ ਤਿਹ ਕਰਮ ਚਲਾਝ ॥ बढ़रहमा चार ही बेद बनाझ ॥ सरब लोक तिह करम चलाझ ॥ Brahma composed all the four Vedas, all the people followed the injunctions contained in them.

ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਵ ਹਰਿ ਚਰਨਨ ਲਾਗੀ ॥ ਤੇ ਬੇਦਨ ਤੇ ਭਝ ਤਿਆਗੀ ॥੧੯॥ जिन की लिव हरि चरनन लागी ॥ ते बेदन ते भझ तिआगी ॥१९॥ Those who were devoted to the Feet of the Lord, they abandoned the Vedas.19.

ਜਿਨ ਮਤਿ ਬੇਦ ਕਤੇਬਨ ਤਿਆਗੀ ॥ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕੇ ਭਝ ਅਨ੝ਰਾਗੀ ॥ जिन मति बेद कतेबन तिआगी ॥ पारबढ़रहम के भझ अनढ़रागी ॥ Those who abandoned the path of the Vedas and Katebs, they became the devotees of the Lord.

ਤਿਨ ਕੇ ਗੂੜ ਮਤਿ ਜੇ ਚਲਹੀ ॥ ਭਾਤਿ ਅਨੇਕ ਦ੝ਖਨ ਸੋ ਦਲਹੀ ॥੨੦॥ तिन के गूड़ मति जे चलही ॥ भाति अनेक दढ़खन सो दलही ॥२०॥ Whosoever follows their path, he crushes various types of sufferings.20.

ਜੇ ਜੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੰਦੇਹਿ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਸੰਗਿ ਨ ਛੋਡਤ ਨੇਹ ॥ जे जे सहित जातन संदेहि ॥ पढ़रभ को संगि न छोडत नेह ॥ Those who consider the castes illusory, they do not abandon the love of the Lord.

ਤੇ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੝ਰੀ ਕਹ ਜਾਹੀ ॥ ਤਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਅੰਤਰ੝ ਕਛ੝ ਨਾਹੀਂ ॥੨੧॥ ते ते परम पढ़री कह जाही ॥ तिन हरि सिउ अंतरढ़ कछढ़ नाहीं ॥२१॥ When they leave the world, they go to the abode of the Lord, and there is no difference between them and the Lord.21.

ਜੇ ਜੇ ਜੀਯ ਜਾਤਨ ਤੇ ਡਰੈ ॥ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਤਜਿ ਤਿਨ ਮਗਿ ਪਰੈ ॥ जे जे जीय जातन ते डरै ॥ परम पढ़रख तजि तिन मगि परै ॥ Those who fear the castes and follow their path, abandoning the Supreme Lord.

ਤੇ ਤੇ ਨਰਕ ਕ੝ੰਡ ਮੋ ਪਰਹੀ ॥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗ ਮੋ ਬਪ੝ ਧਰਹੀ ॥੨੨॥ ते ते नरक कढ़ंड मो परही ॥ बार बार जग मो बपढ़ धरही ॥२२॥ They fall into hell and transmigrate again and again.22.

ਤਬ ਹਰਿ ਬਹ੝ਰ ਦਤ ਉਪਜਾਇਓ ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਅਪਨਾ ਪੰਥ੝ ਚਲਾਇਓ ॥ तब हरि बहढ़र दत उपजाइओ ॥ तिन भी अपना पंथढ़ चलाइओ ॥ Then I created Dutt, who also started his own path.

ਕਰ ਮੋ ਨਖ ਸਿਰ ਜਟਾਂ ਸਵਾਰੀ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੀ ਕ੝ਰਿਆ ਕਛ੝ ਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੩॥ कर मो नख सिर जटां सवारी ॥ पढ़रभ की कढ़रिआ कछढ़ न बिचारी ॥२३॥ His followed have long nail in their hands and matted hair on their heads . They did not understand the ways of the Lord.23

ਪ੝ਨਿ ਹਰਿ ਗੋਰਖ ਕੌ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਸਿਖ ਕਰੇ ਤਿਨਹੂੰ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥ पढ़नि हरि गोरख कौ उपराजा ॥ सिख करे तिनहूं बड राजा ॥ Then I ccreated Gorakh, who made great kings his disciples.

ਸ੝ਰਵਨ ਫਾਰਿ ਮ੝ਦ੝ਰਾ ਦ੝ਝ ਡਾਰੀ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਪ੝ਰੀਤ ਰੀਤਿ ਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੪॥ सढ़रवन फारि मढ़दढ़रा दढ़झ डारी ॥ हरि की पढ़रीत रीति न बिचारी ॥२४॥ His disciples wear rings in their ears and do not know the love of the lord.24.

ਪ੝ਨਿ ਹਰਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋ ਕਰਾ ॥ ਭੇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਕੋ ਜਿਨਿ ਧਰਾ ॥ पढ़नि हरि रामानंद को करा ॥ भेस बैरागी को जिनि धरा ॥ Then I created Ramanand, who adopted the path of Bairagi.

ਕੰਠੀ ਕੰਠਿ ਕਾਠ ਕੀ ਡਾਰੀ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੀ ਕ੝ਰਿਆ ਨ ਕਛੂ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੫॥ कंठी कंठि काठ की डारी ॥ पढ़रभ की कढ़रिआ न कछू बिचारी ॥२५॥ Around his neck he wore necklace of wooden beads and did not comprehend the ways of the Lord.25.

ਜੇ ਪ੝ਰਭ੝ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਉਪਜਾਝ ॥ ਤਿਨ ਤਿਨ ਅਪਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਝ ॥ जे पढ़रभढ़ परम पढ़रख उपजाझ ॥ तिन तिन अपने राह चलाझ ॥ All the great Purushas created by me started their own paths.

ਮਹਾਦੀਨ ਤਬ ਪ੝ਰਭ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਅਰਬ ਦੇਸ ਕੋ ਕੀਨੋ ਰਾਜਾ ॥੨੬॥ महादीन तब पढ़रभ उपराजा ॥ अरब देस को कीनो राजा ॥२६॥ Then I created Muhammed, who was made the master of Arabia.26.

ਤਿਨ ਭੀ ਝਕ ਪੰਥ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਲਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕੀਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾ ॥ तिन भी झक पंथ उपराजा ॥ लिंग बिना कीने सभ राजा ॥ He started a religion and circumcised all the kings.

ਸਭ ਤੇ ਅਪਨਾ ਨਾਮ੝ ਜਪਾਯੋ ॥ ਸਤਿ ਨਾਮ੝ ਕਾਹੂੰ ਨ ਦ੝ਰਿੜਾਯੋ ॥੨੭॥ सभ ते अपना नामढ़ जपायो ॥ सति नामढ़ काहूं न दढ़रिड़ायो ॥२७॥ He caused all to utter his name and did not give True Name of the Lord with firmness to anyone.27.

ਸਭ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਉਰਝਾਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ सभ अपनी अपनी उरझाना ॥ पारबढ़रहम काहू न पछाना ॥ Everyone placed his own interest first and foremost and did not comprehend the Supreme Brahman.

ਤਪ ਸਾਧਤ ਹਰਿ ਮੋਹਿ ਬ੝ਲਾਯੋ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕੈ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ ॥੨੮॥ तप साधत हरि मोहि बढ़लायो ॥ इम कहि कै इह लोक पठायो ॥२८॥ When I was busy in the austere devotion, the Lord called me and sent me to this world with the following words.28.

ਅਕਾਲ ਪ੝ਰਖ ਬਾਚ ॥ अकाल पढ़रख बाच ॥ The Word of the Non-Temporal Lord:

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ CHAUPAI

ਮੈ ਅਪਨਾ ਸ੝ਤ ਤੋਹਿ ਨਿਵਾਜਾ ॥ ਪੰਥ ਪ੝ਰਚ੝ਰ ਕਰਬੇ ਕਹ੝ ਸਾਜਾ ॥ मै अपना सढ़त तोहि निवाजा ॥ पंथ पढ़रचढ़र करबे कहढ़ साजा ॥ I have adopted you as my son and hath created you for the propagation of the path (Panth).

ਜਾਹਿ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ੝ ਚਲਾਇ ॥ ਕਬ੝ਧਿ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਇ ॥੨੯॥ जाहि तहां तै धरमढ़ चलाइ ॥ कबढ़धि करन ते लोक हटाइ ॥२९॥ You go therefore for the spread of Dharma (righteousness) and cause people to retrace their steps from evil actions".29.

ਕਬਿਬਾਚ ॥ कबिबाच ॥ The World of the Poet:

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ DOHRA

ਠਾਢ ਭਯੋ ਮੈ ਜੋਰਿ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਇ ॥ ठाढ भयो मै जोरि कर बचन कहा सिर निआइ ॥ I stood up with folded hands and bowing down my head, I said:

ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈ ਜਬ ਤ੝ਮ ਕਰਹ੝ ਸਹਾਇ ॥੩੦॥ पंथ चलै तब जगत मै जब तढ़म करहढ़ सहाइ ॥३०॥ The path (Panth) shall prevail only in the world, with THY ASSISTANCE."30.

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ CHAUPI

ਇਹ ਕਾਰਨਿ ਪ੝ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਯੋ ॥ ਤਬ ਮੈ ਜਗਤਿ ਜਨਮ ਧਰਿ ਆਯੋ ॥ इह कारनि पढ़रभ मोहि पठायो ॥ तब मै जगति जनम धरि आयो ॥ For this reason the Lord sent me and I was born in this world.

ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੀ ਇਨੈ ਤਿਮ ਕਹਿਹੋਂ ॥ ਅਉਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨ ਗਹਿਹੋਂ ॥੩੧॥ जिम तिन कही इनै तिम कहिहों ॥ अउर किसू ते बैर न गहिहों ॥३१॥ Whatever the Lord said, I am repeating the same unto you, I do not bear enmity with anyone.31.

ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਿ ਹੈਂ ॥ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਿ ਕ੝ੰਡ ਮਹਿ ਪਰਿਹੈਂ ॥ जो हम को परमेसर उचरि हैं ॥ ते सभ नरकि कढ़ंड महि परिहैं ॥ Whosoever shall call me the Lord, shall fall into hell.

ਮੋ ਕੌ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ॥ ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ॥੩੨॥ मो कौ दास तवन का जानो ॥ या मै भेद न रंच पछानो ॥३२॥ Consider me as His servant and do not think of any difference between me and the Lord.32.

ਮੈ ਹੋ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ॥ ਦੇਖਨਿ ਆਯੋ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ ॥ मै हो परम पढ़रख को दासा ॥ देखनि आयो जगत तमासा ॥ I am the servant of the Supreme Purusha and hath come to see the Sport of the world.

ਜੋ ਪ੝ਰਭ ਜਗਤਿ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿ ਹੋਂ ॥ ਮ੝ਰਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਨਿ ਨ ਰਹਿਹੋਂ ॥੩੩॥ जो पढ़रभ जगति कहा सो कहि हों ॥ मढ़रित लोक ते मोनि न रहिहों ॥३३॥ Whatever the Lord of the world said, I say the same unto you, I cannot remain silent in this abode of death.33.

ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥ नराज छंद ॥ NARAAJ STANZA

ਕਹਿਓ ਪ੝ਰਭੂ ਸ੝ ਭਾਖਿ ਹੋਂ ॥ ਕਿਸੂ ਨ ਕਾਨ ਰਾਖਿ ਹੋਂ ॥ कहिओ पढ़रभू सढ़ भाखि हों ॥ किसू न कान राखि हों ॥ I say only that which the Lord hath said, I do not yield to anyone else.

ਕਿਸੂ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋਂ ॥ ਅਲੇਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋਂ ॥੩੪॥ किसू न भेख भीज हों ॥ अलेख बीज बीज हों ॥३४॥ I do not feel pleased with any particular garb, I sow the seed of God`s Name.34.

ਪਖਾਣ ਪੂਜ ਹੋਂ ਨਹੀਂ ॥ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋ ਕਹੀਂ ॥ पखाण पूज हों नहीं ॥ न भेख भीज हो कहीं ॥ I do not worship stones, nor I have any liking for a particular guise.

ਅਨੰਤ ਨਾਮ੝ ਗਾਇ ਹੋਂ ॥ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਪਾਇ ਹੋਂ ॥੩੫॥ अनंत नामढ़ गाइ हों ॥ परम पढ़रख पाइ हों ॥३५॥ I sing infinite Names (of the Lord), and meet the Supreme Purusha.35.

ਜਟਾ ਨ ਸੀਸ ਧਾਰਿਹੋਂ ॥ ਨ ਮ੝ੰਦ੝ਰਕਾ ਸ੝ ਧਾਰਿ ਹੋਂ ॥ जटा न सीस धारिहों ॥ न मढ़ंदढ़रका सढ़ धारि हों ॥ I do not wear matted hair on my head, nor do I put rings in my ears.

ਨ ਕਾਨਿ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰੋਂ ॥ ਕਹਿਓ ਪ੝ਰਭੂ ਸ੝ ਮੈ ਕਰੋਂ ॥੩੬॥ न कानि काहू की धरों ॥ कहिओ पढ़रभू सढ़ मै करों ॥३६॥ I do not pay attention to anyone else, all my actions are at the bidding of the Lord.36.

ਭਜੋਂ ਸ੝ ਝਕ ਨਾਮਯੰ ॥ ਜ੝ ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਯੰ ॥ भजों सढ़ झक नामयं ॥ जढ़ काम सरब ठामयं ॥ I recite only the Name of the Lord, which is useful at all places.

ਨ ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋ ॥ ਨ ਅਉਰ ਥਾਪਨਾ ਥਪੋ ॥੩੭॥ न जाप आन को जपो ॥ न अउर थापना थपो ॥३७॥ I do not meditate on anyone else, nor do I seek assistance from any other quarter.37.

ਬਿਅੰਤਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਹੋਂ ॥ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਾਇ ਹੋਂ ॥ बिअंति नाम धिआइ हों ॥ परम जोति पाइ हों ॥ I recite infinite Names and attain the Supreme light.

ਨ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੋ ਧਰੋਂ ॥ ਨ ਨਾਮ ਆਨਿ ਉਚਰੋਂ ॥੩੮॥ न धिआन आन को धरों ॥ न नाम आनि उचरों ॥३८॥ I do not meditate on anyone else, nor do I repeat the Name of anyone else.38.

ਤਵਿਕ ਨਾਮ ਰਤਿਯੰ ॥ ਨ ਆਨ ਮਾਨ ਮਤਿਯੰ ॥ तविक नाम रतियं ॥ न आन मान मतियं ॥ I am absorbed only in the Name of the Lord, and honour none else.

ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਯੰ ॥ ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਾਰੀਯੰ ॥੩੯॥ परम धिआन धारीयं ॥ अनंत पाप टारीयं ॥३९॥ By meditating on the Supreme, I am absolved of infinite sins.39.

ਤ੝ਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚਿਯੰ ॥ ਨ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਚਿਯੰ ॥ तढ़मेव रूप राचियं ॥ न आन दान माचियं ॥ I am absorbed only in His Sight, and do not attend to any other charitable action.

ਤਵਿਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਯੰ ॥ ਅਨੰਤ ਦੂਖ ਟਾਰਿਯੰ ॥੪੦॥ तविक नाम उचारियं ॥ अनंत दूख टारियं ॥४०॥ By uttering only His Name, I am absolved of infinite sorrows.40.

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ CHAUPAI

ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਧਿਆਇਆ ॥ ਦੂਖ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਿਕਟ ਨ ਆਇਆ ॥ जिनि जिनि नाम तिहारो धिआइआ ॥ दूख पाप तिन निकट न आइआ ॥ Those who mediated on the Name of the Lord, none of the sorrows and sins came near them.

ਜੇ ਜੇ ਅਉਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਰਹੀਂ ॥ ਬਹਿਸ ਬਹਿਸ ਬਾਦਨ ਤੇ ਮਰਹੀਂ ॥੪੧॥ जे जे अउर धिआन को धरहीं ॥ बहिस बहिस बादन ते मरहीं ॥४१॥ Those who meditated on any other Entiey, they ended themselves in futile discussions and quarrels.41.

ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਝ ॥ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗ੝ਰਦੇਵਿ ਪਠਾਝ ॥ हम इह काज जगत मो आझ ॥ धरम हेत गढ़रदेवि पठाझ ॥ I have been sent into this world by the Preceptor-Lord to propagate Dharma (righteousness).

ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤ੝ਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ ॥ ਦ੝ਸਟ ਦੋਖੀਅਨਿ ਪਕਰਿ ਪਛਾਰੋ ॥੪੨॥ जहां तहां तढ़म धरम बिथारो ॥ दढ़सट दोखीअनि पकरि पछारो ॥४२॥ The Lord asked me to spread Dharma, and vanquish the tyrants and evil-minded persons. 42.

ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ ॥ ਸਮਝ ਲੇਹ੝ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ ॥ याही काज धरा हम जनमं ॥ समझ लेहढ़ साधू सभ मनमं ॥ I have taken birth of this purpose, the saints should comprehend this in their minds.

ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ॥ ਦ੝ਸਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ॥੪੩॥ धरम चलावन संत उबारन ॥ दढ़सट सभन को मूल उपारन ॥४३॥ (I have been born) to spread Dharma, and protect saints, and root out tyrants and evil-minded persons.43.

ਜੇ ਜੇ ਭਝ ਪਹਿਲ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਆਪ੝ ਆਪ੝ ਤਿਨ ਜਾਪ੝ ਉਚਾਰਾ ॥ जे जे भझ पहिल अवतारा ॥ आपढ़ आपढ़ तिन जापढ़ उचारा ॥ All the earlier incarnations caused only their names to be remembered.

ਪ੝ਰਭ ਦੋਖੀ ਕੋਈ ਨ ਬਿਦਾਰਾ ॥ ਧਰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਰਾਹ੝ ਨ ਡਾਰਾ ॥੪੪॥ पढ़रभ दोखी कोई न बिदारा ॥ धरम करन को राहढ़ न डारा ॥४४॥ They did not strike the tyrants and did not make them follow th path of Dharma.44.

ਜੇ ਜੇ ਗਉਸ ਅੰਬੀਆ ਭਝ ॥ ਮੈ ਮੈ ਕਰਤ ਜਗਤ ਤੇ ਗਝ ॥ जे जे गउस अमबीआ भझ ॥ मै मै करत जगत ते गझ ॥ All the earlier prophets ended themselves in ego.

ਮਹਾਪ੝ਰਖ ਕਾਹੂੰ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੋ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥੪੫॥ महापढ़रख काहूं न पछाना ॥ करम धरम को कछू न जाना ॥४५॥ And did not comprehend the supreme Purusha, they did not care for the righteous actions.45.

ਅਵਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਕਿਛ੝ ਨਾਹੀ ॥ ਝਕੈ ਆਸ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ अवरन की आसा किछढ़ नाही ॥ झकै आस धरो मन माही ॥ Have no hopes on others, rely only on the ONE Lord.

ਆਨ ਆਸ ਉਪਜਤ ਕਿਛ੝ ਨਾਹੀ ॥ ਵਾ ਕੀ ਆਸ ਧਰੋਂ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੪੬॥ आन आस उपजत किछढ़ नाही ॥ वा की आस धरों मन माही ॥४६॥ The hopes on others are never fruitful, therefore, keep in your mind the hopes on the ONE Lord.46.

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ DOHRA

ਕੋਈ ਪੜ੝ਹਤ ਕ੝ਰਾਨ ਕੋ ਕੋਈ ਪੜ੝ਹਤ ਪ੝ਰਾਨ ॥ कोई पड़ढ़हत कढ़रान को कोई पड़ढ़हत पढ़रान ॥ Someone studies the Quran and someone studies the Puranas.

ਕਾਲ ਨ ਸਕਤ ਬਚਾਇਕੈ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨਿਦਾਨ ॥੪੭॥ काल न सकत बचाइकै फोकट धरम निदान ॥४७॥ Mere reading cannot save one from death. Therefore such works are vain and do not help at the time of death.47.

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ CHAUPAI

ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਿਲਿ ਪੜ੝ਹਤ ਕ੝ਰਾਨਾ ॥ ਬਾਚਤ ਕਿਤੇ ਪ੝ਰਾਨ ਅਜਾਨਾ ॥ कई कोटि मिलि पड़ढ़हत कढ़राना ॥ बाचत किते पढ़रान अजाना ॥ Millions of people recite the Quran and many study Puranas witout understanding the crux.

ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨ ਆਵਾ ॥ ਦਾਵ ਕਾਲ ਕਾਹੂੰ ਨ ਬਚਾਵਾ ॥੪੮॥ अंत काल कोई काम न आवा ॥ दाव काल काहूं न बचावा ॥४८॥ It will be of no use at the time of death and none will be saved.48.

ਕਿਉ ਨ ਜਪੋ ਤਾ ਕੋ ਤ੝ਮ ਭਾਈ ॥ ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਜੋ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ॥ किउ न जपो ता को तढ़म भाई ॥ अंत कालि जो होइ सहाई ॥ O Brother! Why do you not meditate on Him, who will help you at the time of death?

ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਲਖੋ ਕਰ ਭਰਮਾ ॥ ਇਨ ਤੇ ਸਰਤ ਨ ਕੋਈ ਕਰਮਾ ॥੪੯॥ फोकट धरम लखो कर भरमा ॥ इन ते सरत न कोई करमा ॥४९॥ Consider the vain religions as illusory, because they do not serve our purpose (of life).49.

ਇਹ ਕਾਰਨਿ ਪ੝ਰਭ੝ ਹਮੈ ਬਨਾਯੋ ॥ ਭੇਦ੝ ਭਾਖਿ ਇਹ੝ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ ॥ इह कारनि पढ़रभढ़ हमै बनायो ॥ भेदढ़ भाखि इहढ़ लोक पठायो ॥ For this reason the Lord created me and sent me in this world, telling me the secret.

ਜੋ ਤਿਨ ਕਹਾ ਸ੝ ਸਭਨ ਉਚਰੋਂ ॥ ਡਿੰਭ ਵਿੰਭ ਕਛ੝ ਨੈਕ ਕ ਕਰੋਂ ॥੫੦॥ जो तिन कहा सढ़ सभन उचरों ॥ डिढ़मभ विढ़मभ कछढ़ नैक क करों ॥५०॥ Whatever He told me, I say unto you, there is not even a little heresay in it.50.

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥ रसावल छंद ॥ RASAAVAL STANZA

ਨ ਜਟਾ ਮੂੰਡ ਧਾਰੋਂ ॥ ਨ ਮ੝ੰਦ੝ਰਕਾ ਸਵਾਰੋਂ ॥ न जटा मूंड धारों ॥ न मढ़ंदढ़रका सवारों ॥ I neither wear matted hair on the head nor bedeck myself with ear-rings.

ਜਪੋ ਤਾਸ ਨਾਮੰ ॥ ਸਰੈ ਸਰਬ ਕਾਮੰ ॥੫੧॥ जपो तास नामं ॥ सरै सरब कामं ॥५१॥ I meditate on the Name of the Lord, which helps me in all my errands.51.

ਨ ਨੈਨੰ ਮਿਚਾਊਂ ॥ ਨ ਡਿੰਭੰ ਦਿਖਾਊਂ ॥ न नैनं मिचाऊं ॥ न डिढ़मभं दिखाऊं ॥ Neither I close my eyes, nor exhibit heresy.

ਨ ਕ੝ਕਰਮੰ ਕਮਾਊਂ ॥ ਨ ਭੇਖੀ ਕਹਾਊਂ ॥੫੨॥ न कढ़करमं कमाऊं ॥ न भेखी कहाऊं ॥५२॥ Nor perform evil actions, nor cause others to call me a person in disguise. 52.

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ CHAUPAI

ਜੇ ਜੇ ਭੇਖ ਸ੝ ਤਨ ਮੈਂ ਧਾਰੈ ॥ ਤੇ ਪ੝ਰਭ੝ ਜਨ ਕਛ੝ ਕੈ ਨ ਬਿਚਾਰੈ ॥ जे जे भेख सढ़ तन मैं धारै ॥ ते पढ़रभढ़ जन कछढ़ कै न बिचारै ॥ Those persons who adopt different guises are never liked by the men of God.

ਸਮਝ ਲੇਹ੝ ਸਭ ਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਡਿੰਭਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਨਾਹੀ ॥੫੩॥ समझ लेहढ़ सभ जन मन माही ॥ डिढ़मभन मै परमेसढ़र नाही ॥५३॥ All of you may understanding this that God is absent form all these guises.53.

ਜੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਿ ਡਿੰਭ ਦਿਖਾਹੀਂ ॥ ਤਿਨ ਪਰਲੋਕਨ ਮੋ ਗਤਿ ਨਾਹੀਂ ॥ जे जे करम करि डिढ़मभ दिखाहीं ॥ तिन परलोकन मो गति नाहीं ॥ Those who exhibit various garbs through various actions, they never get release in the next world.

ਜੀਵਤ ਚਲਤ ਜਗਤ ਕੇ ਕਾਜਾ ॥ ਸੂ੝ਵਾਂਗ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਪੂਜਤ ਰਾਜਾ ॥੫੪॥ जीवत चलत जगत के काजा ॥ सूढ़वांग देखि करि पूजत राजा ॥५४॥ While alive, their worldly desires may be fulfilled and the king may be pleased on seeing their mimicry.54.

ਸ੝ਆਂਗਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਨਾਹੀ ॥ ਖੋਜ ਫਿਰੈ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਕਾਹੀ ॥ सढ़आंगन मै परमेसढ़र नाही ॥ खोज फिरै सभ ही को काही ॥ The Lord-God is not present in such mimics, even all the places be serched by all.

ਅਪਨੋ ਮਨ੝ ਕਰ ਮੋ ਜਿਹ ਆਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕੋ ਤਿਨੀ ਪਛਾਨਾ ॥੫੫॥ अपनो मनढ़ कर मो जिह आना ॥ पारबढ़रहम को तिनी पछाना ॥५५॥ Only those who controlled their minds, recognized the Supreme Brahman.55.

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ DOHRA

ਭੇਖ ਦਿਖਾਇ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸਿ ਕੀਨ ॥ भेख दिखाइ जगत को लोगन को बसि कीन ॥ Those who exhibit various guises in the world and win people on their side.

ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ੝ ਨਰਕ ਮੋ ਲੀਨ ॥੫੬॥ अंत कालि काती कटिओ बासढ़ नरक मो लीन ॥५६॥ They will reside in hell, when the sword of death chops them. 56.

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ CHUPAI

ਜੇ ਜੇ ਜਗ ਕੋ ਡਿੰਭ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਲੋਗਨ ਮੂੰਡ ਅਧਿਕ ਸ੝ਖ੝ ਪਾਵੈ ॥ जे जे जग को डिढ़मभ दिखावै ॥ लोगन मूंड अधिक सढ़खढ़ पावै ॥ Those who exhibit different guises, find disciples and enjoy great comforts.

ਨਾਸਾਂ ਮੂੰਦ ਕਰੇ ਪ੝ਰਣਾਮੰ ॥ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨ ਕਉਡੀ ਕਾਮੰ ॥੫੭॥ नासां मूंद करे पढ़रणामं ॥ फोकट धरम न कउडी कामं ॥५७॥ Those who their nostrils and perform prostrations, their religious discipline is vain and useless.57.

ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਜਿਤੇ ਜਗ ਕਰਹੀਂ ॥ ਨਰਕ ਕ੝ੰਡ ਭੀਤਰ ਤੇ ਪਰਹੀਂ ॥ फोकट धरम जिते जग करहीं ॥ नरक कढ़ंड भीतर ते परहीं ॥ All the followers of the futile path, fall into hell from within.

ਹਾਥ ਹਲਾਝ ਸ੝ਰਗਿ ਨ ਜਾਹੂ ॥ ਜੋ ਮਨ੝ ਜੀਤ ਸਕਾ ਨਹਿ ਕਾਹੂ ॥੫੮॥ हाथ हलाझ सढ़रगि न जाहू ॥ जो मनढ़ जीत सका नहि काहू ॥५८॥ They cannot go to heavens with the movement of the hands, because they could not control their minds in any way. 58.

ਕਬਿਬਾਚ ॥ कबिबाच ॥ The Words of the Poet:

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ DOHRA

ਜੋ ਨਿਜ ਪ੝ਰਭ ਮੋ ਸੋ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿਹੋਂ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥ जो निज पढ़रभ मो सो कहा सो कहिहों जग माहि ॥ Whatever my Lord said to me, I say the same in the world.

ਜੋ ਤਿਹ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਇ ਹੈ ਅੰਤਿ ਸ੝ਰਗ ਕੋ ਜਾਹਿ ॥੫੯॥ जो तिह पढ़रभ को धिआइ है अंति सढ़रग को जाहि ॥५९॥ Those who have meditated on the Lord, ultimately go to heaven.59.

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ DOHRA

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਦ੝ਇ ਝਕ ਹੈ ਬਿਬ ਬਿਚਾਰ ਕਛ੝ ਨਾਹਿ ॥ हरि हरि जन दढ़इ झक है बिब बिचार कछढ़ नाहि ॥ The Lord and His devotees are one, there is no difference between them.

ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹਿ ॥੬੦॥ जल ते उपजि तरंग जिउ जल ही बिखै समाहि ॥६०॥ Just as the wave of water, arising in water, merges in water.60.

ਚੌਪਈ ॥ चौपई ॥ CHAUPAI

ਜੇ ਜੇ ਬਾਦਿ ਕਰਤ ਹੰਕਾਰਾ ॥ ਤਿਨ ਤੇ ਭਿੰਨ ਰਹਤ ਕਰਤਾਰਾ ॥ जे जे बादि करत हंकारा ॥ तिन ते भिंन रहत करतारा ॥ Those who quarrel in ego, they are far removed from the Lord.

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਬਿਖੈ ਹਰਿ ਨਾਹੀਂ ॥ ਜਾਨ ਲੇਹ੝ ਹਰਿਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀਂ ॥੬੧॥ बेद कतेब बिखै हरि नाहीं ॥ जान लेहढ़ हरिजन मन माहीं ॥६१॥ O men of God ! Understand this that the Lord doth not reside in Vedas and katebs. 61.

ਆਂਖ ਮੂੰਦਿ ਕੋਊ ਡਿੰਭ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਆਂਧਰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਪਾਵੈ ॥ आंख मूंदि कोऊ डिढ़मभ दिखावै ॥ आंधर की पदवी कहि पावै ॥ He, who exhibits heresy in closing his eyes, attains the state of blindness.

ਆਂਖਿ ਮੀਚ ਮਗ੝ ਸੂਝ ਨ ਜਾਈ ॥ ਤਾਹਿ ਅਨੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਮ ਭਾਈ ॥੬੨॥ आंखि मीच मगढ़ सूझ न जाई ॥ ताहि अनंत मिलै किम भाई ॥६२॥ By closing the eyes one cannot know the path, how can then, O brother! He meet the Infinite Lord?62.

ਬਹ੝ ਬਿਸਥਾਰ ਕਹ ਲਉ ਕੋਈ ਕਹੈ ॥ ਸਮਝਤ ਬਾਤਿ ਥਕਤ ਹ੝ਝ ਰਹੈ ॥ बहढ़ बिसथार कह लउ कोई कहै ॥ समझत बाति थकत हढ़झ रहै ॥ To what extent, the details be given? When one understands, he feels tired.

ਰਸਨਾ ਧਰੈ ਕਈ ਜੋ ਕੋਟਾ ॥ ਤਦਪਿ ਗਨਤ ਤਿਹ ਪਰਤ ਸ੝ ਤੋਟਾ ॥੬੩॥ रसना धरै कई जो कोटा ॥ तदपि गनत तिह परत सढ़ तोटा ॥६३॥ If one is blessed with millions of tongues, even then he feels them short in number, (while singing the Praises of the Lord)63.

ਦੋਹਰਾ ॥ दोहरा ॥ DOHRA

ਜਬ ਆਇਸ੝ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਭਯੋ ਜਨਮ੝ ਧਰਾ ਜਗ ਆਇ ॥ जब आइसढ़ पढ़रभ को भयो जनमढ़ धरा जग आइ ॥ When the Lord Willed, I was born on this earth.

ਅਬ ਮੈ ਕਥਾ ਸੰਛੇਪਤੇ ਸਭਹੂੰ ਕਹਤ ਸ੝ਨਾਇ ॥੬੪॥ अब मै कथा संछेपते सभहूं कहत सढ़नाइ ॥६४॥ Now I shall narrate briefly my own story.64.

ਇਤਿ ਸ੝ਰੀ ਬਚਿਤ੝ਰ ਨਾਟਕ ਗ੝ਰੰਥੇ ਮਮ ਆਗਿਆ ਕਾਲ ਜਗ ਪ੝ਰਵੇਸ ਕਰਨੰ ਨਾਮ ਖਸਟਮੋ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤ੝ ਸ੝ਭਮ ਸਤ੝ ॥੬॥ ਅਫਜੂ ॥੨੭੯॥ इति सढ़री बचितढ़र नाटक गढ़रंथे मम आगिआ काल जग पढ़रवेस करनं नाम खसटमो धिआइ समापतम सतढ़ सढ़भम सतढ़ ॥६॥ अफजू ॥२७९॥ End of the Sixth Chapter of BACHITTAR NATAK entitled The Command of Supreme KAL to Me for Coming into the World.6.279.
Dasam Granth     |     Bachitar Natak     |     Bachitar Natak index

1. Akal Purakh | 2. Ancestry | 3. Descendants | 4. Vedas & Offering | 5. Spiritual Rulers | 6. My Coming | 7. Birth of Poet | 8. Bhangani Battle | 9. Nadaun Battle | 10. Khanzada | 11. Hussaini & Kirpal | 12. Jujhar Singh | 13. Mughal Shahzada | 15. Supplication