Difference between revisions of "Bachitar Natak: My coming into the World"

From SikhiWiki
Jump to navigationJump to search
Line 6: Line 6:
 
==Text of this section==
 
==Text of this section==
  
{{t|||
+
{{t|ਭਾਗ
ਭਾਗ
+
|भाग
भाग
+
|SECTION}}
SECTION
 
  
ਚੌਪਈ ॥
+
{{t|ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
+
|चौपई ॥
CHAUPAI
+
|CHAUPAI}}
  
ਅਬ ਮੈ ਅਪਨੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ॥ ਤਪ ਸਾਧਤ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਮ੝ਹਿ ਆਨੋ ॥
+
{{t|ਅਬ ਮੈ ਅਪਨੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ॥ ਤਪ ਸਾਧਤ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਮ੝ਹਿ ਆਨੋ ॥
अब मै अपनी कथा बखानो ॥ तप साधत जिह बिधि मढ़हि आनो ॥
+
|अब मै अपनी कथा बखानो ॥ तप साधत जिह बिधि मढ़हि आनो ॥
Now I relate my own story as to how I was brought here, while I was absorbed in deep meditation.
+
|Now I relate my own story as to how I was brought here, while I was absorbed in deep meditation.}}
  
ਹੇਮ ਕ੝ੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ॥ ਸਪਤ ਸ੝ਰਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ ॥੧॥
+
{{t|ਹੇਮ ਕ੝ੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ॥ ਸਪਤ ਸ੝ਰਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ ॥੧॥
हेम कढ़ंट परबत है जहां ॥ सपत सढ़रिंग सोभित है तहां ॥१॥
+
|हेम कढ़ंट परबत है जहां ॥ सपत सढ़रिंग सोभित है तहां ॥१॥
The site was the mountain named Hemkunt, with seven peaks and looks there very impressive.1.
+
|The site was the mountain named Hemkunt, with seven peaks and looks there very impressive.1.}}
  
ਸਪਤ ਸ੝ਰਿੰਗ ਤਿਹ ਨਾਮ੝ ਕਹਾਵਾ ॥ ਪੰਡ੝ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗ੝ ਕਮਾਵਾ ॥
+
{{t|ਸਪਤ ਸ੝ਰਿੰਗ ਤਿਹ ਨਾਮ੝ ਕਹਾਵਾ ॥ ਪੰਡ੝ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗ੝ ਕਮਾਵਾ ॥
सपत सढ़रिंग तिह नामढ़ कहावा ॥ पंडढ़ राज जह जोगढ़ कमावा ॥
+
|सपत सढ़रिंग तिह नामढ़ कहावा ॥ पंडढ़ राज जह जोगढ़ कमावा ॥
That mountain is called Sapt Shring (seven-peaked mountain), where the Pandavas Practised Yoga.
+
|That mountain is called Sapt Shring (seven-peaked mountain), where the Pandavas Practised Yoga.}}
  
ਤਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪਸਿਆ ਸਾਧੀ ॥ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਿਕਾ ਅਰਾਧੀ ॥੨॥
+
{{t|ਤਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪਸਿਆ ਸਾਧੀ ॥ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਿਕਾ ਅਰਾਧੀ ॥੨॥
तह हम अधिक तपसिआ साधी ॥ महाकाल कालिका अराधी ॥२॥
+
|तह हम अधिक तपसिआ साधी ॥ महाकाल कालिका अराधी ॥२॥
There I was absorbed in deep meditation on the Primal Power, the Supreme KAL.2.
+
|There I was absorbed in deep meditation on the Primal Power, the Supreme KAL.2.}}
  
ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਰਤ ਤਪਿਸਆ ਭਯੋ ॥ ਦ੝ਵੈ ਤੇ ਝਕ ਰੂਪ ਹ੝ਵੈ ਗਯੋ ॥
+
{{t|ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਰਤ ਤਪਿਸਆ ਭਯੋ ॥ ਦ੝ਵੈ ਤੇ ਝਕ ਰੂਪ ਹ੝ਵੈ ਗਯੋ ॥
इह बिधि करत तपिसआ भयो ॥ दढ़वै ते झक रूप हढ़वै गयो ॥
+
|इह बिधि करत तपिसआ भयो ॥ दढ़वै ते झक रूप हढ़वै गयो ॥
In this way, my meditation reached its zenith and I became One with the Omnipotent Lord.
+
|In this way, my meditation reached its zenith and I became One with the Omnipotent Lord.}}
  
ਤਾਤ ਮਾਤ ਮ੝ਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ॥ ਬਹ੝ ਬਿਧਿ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ॥੩॥
+
{{t|ਤਾਤ ਮਾਤ ਮ੝ਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ॥ ਬਹ੝ ਬਿਧਿ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ॥੩॥
तात मात मढ़र अलख अराधा ॥ बहढ़ बिधि जोग साधना साधा ॥३॥
+
|तात मात मढ़र अलख अराधा ॥ बहढ़ बिधि जोग साधना साधा ॥३॥
My parents also meditated for the union with the Incomprehensible Lord and performed many types of disciplines for union.3.
+
|My parents also meditated for the union with the Incomprehensible Lord and performed many types of disciplines for union.3.}}
  
ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ ਤਾ ਤੇ ਭਝ ਪ੝ਰਸੰਨਿ ਗ੝ਰਦੇਵਾ ॥
+
{{t|ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ ਤਾ ਤੇ ਭਝ ਪ੝ਰਸੰਨਿ ਗ੝ਰਦੇਵਾ ॥
तिन जो करी अलख की सेवा ॥ ता ते भझ पढ़रसंनि गढ़रदेवा ॥
+
|तिन जो करी अलख की सेवा ॥ ता ते भझ पढ़रसंनि गढ़रदेवा ॥
The service that they rendered the Incomprehensible Lord, caused the pleasure of the Supreme Guru (i.e. Lord).
+
|The service that they rendered the Incomprehensible Lord, caused the pleasure of the Supreme Guru (i.e. Lord).}}
  
ਤਿਨ ਪ੝ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮ੝ਹਿ ਦੀਆ ॥ ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਹਿ ਲੀਆ ॥੪॥
+
{{t|ਤਿਨ ਪ੝ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮ੝ਹਿ ਦੀਆ ॥ ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਹਿ ਲੀਆ ॥੪॥
तिन पढ़रभ जब आइस मढ़हि दीआ ॥ तब हम जनम कलू महि लीआ ॥४॥
+
|तिन पढ़रभ जब आइस मढ़हि दीआ ॥ तब हम जनम कलू महि लीआ ॥४॥
When the Lord ordered me, I was born in this Iron age.4.
+
|When the Lord ordered me, I was born in this Iron age.4.}}
  
ਚਿਤ ਨ ਭਯੋ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ ॥ ਚ੝ਭੀ ਰਹੀ ਸ੝ਰ੝ਤਿ ਪ੝ਰਭ੝ ਚਰਨਨ ਮਹਿ ॥
+
{{t|ਚਿਤ ਨ ਭਯੋ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ ॥ ਚ੝ਭੀ ਰਹੀ ਸ੝ਰ੝ਤਿ ਪ੝ਰਭ੝ ਚਰਨਨ ਮਹਿ ॥
चित न भयो हमरो आवन कहि ॥ चढ़भी रही सढ़रढ़ति पढ़रभढ़ चरनन महि ॥
+
|चित न भयो हमरो आवन कहि ॥ चढ़भी रही सढ़रढ़ति पढ़रभढ़ चरनन महि ॥
I had no desire to come, because I was totally absorbed in devotion for the Holy feet of the Lord.
+
|I had no desire to come, because I was totally absorbed in devotion for the Holy feet of the Lord.}}
  
ਜਿਉ ਤਿਉ ਪ੝ਰਭ ਹਮ ਕੋ ਸਮਝਾਯੋ ॥ ਇਮ ਕਿਹ ਕੈ ਇਹ ਲੋਕਿ ਪਠਾਯੋ ॥੫॥
+
{{t|ਜਿਉ ਤਿਉ ਪ੝ਰਭ ਹਮ ਕੋ ਸਮਝਾਯੋ ॥ ਇਮ ਕਿਹ ਕੈ ਇਹ ਲੋਕਿ ਪਠਾਯੋ ॥੫॥
जिउ तिउ पढ़रभ हम को समझायो ॥ इम किह कै इह लोकि पठायो ॥५॥
+
|जिउ तिउ पढ़रभ हम को समझायो ॥ इम किह कै इह लोकि पठायो ॥५॥
But the Lord made me understand His Will and sent me in this world with the following words.5.
+
|But the Lord made me understand His Will and sent me in this world with the following words.5.}}
  
ਅਕਾਲ ਪ੝ਰਖ ਬਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੝ਰਤਿ ॥
+
{{t|ਅਕਾਲ ਪ੝ਰਖ ਬਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੝ਰਤਿ ॥
अकाल पढ़रख बाच इस कीट पढ़रति ॥
+
|अकाल पढ़रख बाच इस कीट पढ़रति ॥
The Words of the Non-temporal Lord to this insect:
+
|The Words of the Non-temporal Lord to this insect:}}
  
ਚੌਪਈ ॥
+
{{t|ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
+
|चौपई ॥
CHAUPAI
+
|CHAUPAI}}
  
ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸ੝ਰਿਸਟਿ ਬਨਾਈ ॥ ਦਈਤ ਰਚੇ ਦ੝ਸਟ ਦ੝ਖਦਾਈ ॥
+
{{t|ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸ੝ਰਿਸਟਿ ਬਨਾਈ ॥ ਦਈਤ ਰਚੇ ਦ੝ਸਟ ਦ੝ਖਦਾਈ ॥
जब पहिले हम सढ़रिसटि बनाई ॥ दईत रचे दढ़सट दढ़खदाई ॥
+
|जब पहिले हम सढ़रिसटि बनाई ॥ दईत रचे दढ़सट दढ़खदाई ॥
When I created the world in the beginning, I created the ignominious and dreadful Daityas.
+
|When I created the world in the beginning, I created the ignominious and dreadful Daityas.}}
  
ਤੇ ਭ੝ਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹ੝ਵੈ ਗਝ ॥ ਪੂਜਤ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਰਹਿ ਗਝ ॥੬॥
+
{{t|ਤੇ ਭ੝ਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹ੝ਵੈ ਗਝ ॥ ਪੂਜਤ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਰਹਿ ਗਝ ॥੬॥
ते भढ़ज बल बवरे हढ़वै गझ ॥ पूजत परम पढ़रख रहि गझ ॥६॥
+
|ते भढ़ज बल बवरे हढ़वै गझ ॥ पूजत परम पढ़रख रहि गझ ॥६॥
Who became mad with power and abandoned the worship of Supreme Purusha.6.
+
|Who became mad with power and abandoned the worship of Supreme Purusha.6.}}
  
ਤੇ ਹਮ ਤਮਕਿ ਤਨਕ ਮੋ ਖਾਪੇ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਠਉਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ ॥
+
{{t|ਤੇ ਹਮ ਤਮਕਿ ਤਨਕ ਮੋ ਖਾਪੇ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਠਉਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ ॥
ते हम तमकि तनक मो खापे ॥ तिन की ठउर देवता थापे ॥
+
|ते हम तमकि तनक मो खापे ॥ तिन की ठउर देवता थापे ॥
I destroyed them in no time and created gods in their place.
+
|I destroyed them in no time and created gods in their place.}}
  
ਤੇ ਭੀ ਬਲਿ ਪੂਜਾ ਉਰਝਾਝ ॥ ਆਪਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਕਹਾਝ ॥੭॥
+
{{t|ਤੇ ਭੀ ਬਲਿ ਪੂਜਾ ਉਰਝਾਝ ॥ ਆਪਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਕਹਾਝ ॥੭॥
ते भी बलि पूजा उरझाझ ॥ आपन ही परमेसढ़र कहाझ ॥७॥
+
|ते भी बलि पूजा उरझाझ ॥ आपन ही परमेसढ़र कहाझ ॥७॥
They were also absorbed in the worship of power and called themselves Ominipotednt.7.
+
|They were also absorbed in the worship of power and called themselves Ominipotednt.7.}}
  
ਮਹਾਦੇਵ ਅਚ੝ੱਤ ਕਹਾਯੋ ॥ ਬਿਸਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥
+
{{t|ਮਹਾਦੇਵ ਅਚ੝ੱਤ ਕਹਾਯੋ ॥ ਬਿਸਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥
महादेव अचढ़ढ़त कहायो ॥ बिसन आप ही को ठहिरायो ॥
+
|महादेव अचढ़ढ़त कहायो ॥ बिसन आप ही को ठहिरायो ॥
Mahadeo (Shiva) was called Achyuta (blotless), Vishnu considered himself the Supreme.
+
|Mahadeo (Shiva) was called Achyuta (blotless), Vishnu considered himself the Supreme.}}
  
ਬ੝ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਪ੝ਰਭੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਜਾਨਾ ॥੮॥
+
{{t|ਬ੝ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਪ੝ਰਭੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਜਾਨਾ ॥੮॥
बढ़रहमा आप पारबढ़रहम बखाना ॥ पढ़रभ को पढ़रभू न किनहूं जाना ॥८॥
+
|बढ़रहमा आप पारबढ़रहम बखाना ॥ पढ़रभ को पढ़रभू न किनहूं जाना ॥८॥
Brahma called himself Para Brahman, none could comprehend the Lord.8.
+
|Brahma called himself Para Brahman, none could comprehend the Lord.8.}}
  
ਤਬ ਸਾਖੀ ਪ੝ਰਭ ਅਸਟ ਬਨਾਝ ॥ ਸਾਖ ਨਮਿਤ ਦੇਬੇ ਠਹਿਰਾਝ ॥
+
{{t|ਤਬ ਸਾਖੀ ਪ੝ਰਭ ਅਸਟ ਬਨਾਝ ॥ ਸਾਖ ਨਮਿਤ ਦੇਬੇ ਠਹਿਰਾਝ ॥
तब साखी पढ़रभ असट बनाझ ॥ साख नमित देबे ठहिराझ ॥
+
|तब साखी पढ़रभ असट बनाझ ॥ साख नमित देबे ठहिराझ ॥
Then I created eight Sakshis in order to give evidence of my Entity.
+
|Then I created eight Sakshis in order to give evidence of my Entity.}}
  
ਤੇ ਕਹੈ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਜਾ ॥ ਹਮ ਬਿਨ ਅਵਰ੝ ਨ ਠਾਕ੝ਰ੝ ਦੂਜਾ ॥੯॥
+
{{t|ਤੇ ਕਹੈ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਜਾ ॥ ਹਮ ਬਿਨ ਅਵਰ੝ ਨ ਠਾਕ੝ਰ੝ ਦੂਜਾ ॥੯॥
ते कहै करो हमारी पूजा ॥ हम बिन अवरढ़ न ठाकढ़रढ़ दूजा ॥९॥
+
|ते कहै करो हमारी पूजा ॥ हम बिन अवरढ़ न ठाकढ़रढ़ दूजा ॥९॥
But they considered themselves all in all and aasked the people to worship them.9.
+
|But they considered themselves all in all and aasked the people to worship them.9.}}
  
ਪਰਮ ਤਤ ਕੋ ਜਿਨ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਤਿਨ ਕਰਿ ਈਸਰ ਤਿਨ ਕਹ੝ ਮਾਨਾ ॥
+
{{t|ਪਰਮ ਤਤ ਕੋ ਜਿਨ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਤਿਨ ਕਰਿ ਈਸਰ ਤਿਨ ਕਹ੝ ਮਾਨਾ ॥
परम तत को जिन न पछाना ॥ तिन करि ईसर तिन कहढ़ माना ॥
+
|परम तत को जिन न पछाना ॥ तिन करि ईसर तिन कहढ़ माना ॥
Those who did not comprehend the Lord, they were considered as Ishvara.
+
|Those who did not comprehend the Lord, they were considered as Ishvara.}}
  
ਕੇਤੇ ਸੂਰ ਚੰਦ ਕਹ੝ ਮਾਨੈ ॥ ਅਗਨਿ ਹੋਤ੝ਰ ਕਈ ਪਵਨ ਪ੝ਰਮਾਨੈ ॥੧੦॥
+
{{t|ਕੇਤੇ ਸੂਰ ਚੰਦ ਕਹ੝ ਮਾਨੈ ॥ ਅਗਨਿ ਹੋਤ੝ਰ ਕਈ ਪਵਨ ਪ੝ਰਮਾਨੈ ॥੧੦॥
केते सूर चंद कहढ़ मानै ॥ अगनि होतढ़र कई पवन पढ़रमानै ॥१०॥
+
|केते सूर चंद कहढ़ मानै ॥ अगनि होतढ़र कई पवन पढ़रमानै ॥१०॥
Several people worshipped the sun and the moon and several others worshipped Fire and Ait.10.
+
|Several people worshipped the sun and the moon and several others worshipped Fire and Ait.10.}}
  
ਕਿਨਹੂੰ ਪ੝ਰਭ੝ ਪਾਹਨ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਨ੝ਹਾਤ ਕਿਤੇ ਜਲ ਕਰਤ ਬਿਧਾਨਾ ॥
+
{{t|ਕਿਨਹੂੰ ਪ੝ਰਭ੝ ਪਾਹਨ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਨ੝ਹਾਤ ਕਿਤੇ ਜਲ ਕਰਤ ਬਿਧਾਨਾ ॥
किनहूं पढ़रभढ़ पाहन पहिचाना ॥ नढ़हात किते जल करत बिधाना ॥
+
|किनहूं पढ़रभढ़ पाहन पहिचाना ॥ नढ़हात किते जल करत बिधाना ॥
Several them considered God as stone and several others bathed considering the Lordship of Water.
+
|Several them considered God as stone and several others bathed considering the Lordship of Water.}}
  
ਕੇਤਕ ਕਰਮ ਕਰਤ ਡਰਪਾਨਾ ॥ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋ ਧਰਮ ਪਛਾਨਾ ॥੧੧॥
+
{{t|ਕੇਤਕ ਕਰਮ ਕਰਤ ਡਰਪਾਨਾ ॥ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋ ਧਰਮ ਪਛਾਨਾ ॥੧੧॥
केतक करम करत डरपाना ॥ धरम राज को धरम पछाना ॥११॥
+
|केतक करम करत डरपाना ॥ धरम राज को धरम पछाना ॥११॥
Considering Dharmaraja as the Supreme representative of Dharma, several bore fear of him in their actions. 11.
+
|Considering Dharmaraja as the Supreme representative of Dharma, several bore fear of him in their actions. 11.}}
  
ਜੋ ਪ੝ਰਭ ਸਾਖ ਨਮਿਤ ਠਹਿਰਾਝ ॥ ਤੇ ਹਿਆਂ ਆਇ ਪ੝ਰਭੂ ਕਹਵਾਝ ॥
+
{{t|ਜੋ ਪ੝ਰਭ ਸਾਖ ਨਮਿਤ ਠਹਿਰਾਝ ॥ ਤੇ ਹਿਆਂ ਆਇ ਪ੝ਰਭੂ ਕਹਵਾਝ ॥
जो पढ़रभ साख नमित ठहिराझ ॥ ते हिआं आइ पढ़रभू कहवाझ ॥
+
|जो पढ़रभ साख नमित ठहिराझ ॥ ते हिआं आइ पढ़रभू कहवाझ ॥
All those whom God established for the revelation of His Supremacy, they themselves were called Supreme.
+
|All those whom God established for the revelation of His Supremacy, they themselves were called Supreme.}}
  
ਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਸਰ ਜਾਤੀ ਭੀ ॥ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਪਰਤ ਸੋਭ ਭੀ ॥੧੨॥
+
{{t|ਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਸਰ ਜਾਤੀ ਭੀ ॥ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਪਰਤ ਸੋਭ ਭੀ ॥੧੨॥
ता की बात बिसर जाती भी ॥ अपनी अपनी परत सोभ भी ॥१२॥
+
|ता की बात बिसर जाती भी ॥ अपनी अपनी परत सोभ भी ॥१२॥
They forgot the Lord in their race for supremacy. 12
+
|They forgot the Lord in their race for supremacy. 12}}
  
ਜਬ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਨ ਤਿਨੈ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਤਬ ਹਰਿ ਇਨ ਮਨ੝ਛਨ ਠਹਿਰਾਨਾ ॥
+
{{t|ਜਬ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਨ ਤਿਨੈ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਤਬ ਹਰਿ ਇਨ ਮਨ੝ਛਨ ਠਹਿਰਾਨਾ ॥
जब पढ़रभ को न तिनै पहिचाना ॥ तब हरि इन मनढ़छन ठहिराना ॥
+
|जब पढ़रभ को न तिनै पहिचाना ॥ तब हरि इन मनढ़छन ठहिराना ॥
When they did not comprehend the Lord, then I established human beings in their place.
+
|When they did not comprehend the Lord, then I established human beings in their place.}}
  
ਤੇ ਭੀ ਬਸਿ ਮਮਤਾ ਹ੝ਇ ਗਝ ॥ ਪਰਮੇਸਰ ਪਾਹਨ ਠਹਿਰਝ ॥੧੩॥
+
{{t|ਤੇ ਭੀ ਬਸਿ ਮਮਤਾ ਹ੝ਇ ਗਝ ॥ ਪਰਮੇਸਰ ਪਾਹਨ ਠਹਿਰਝ ॥੧੩॥
ते भी बसि ममता हढ़इ गझ ॥ परमेसर पाहन ठहिरझ ॥१३॥
+
|ते भी बसि ममता हढ़इ गझ ॥ परमेसर पाहन ठहिरझ ॥१३॥
They also were overpowered by `mineness` and exhibited the Lord in statues.13.
+
|They also were overpowered by `mineness` and exhibited the Lord in statues.13.}}
  
ਤਬ ਹਰਿ ਸਿਧ ਸਾਧ ਠਹਿਰਾਝ ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ੝ ਨਹੀ ਪਾਝ ॥
+
{{t|ਤਬ ਹਰਿ ਸਿਧ ਸਾਧ ਠਹਿਰਾਝ ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ੝ ਨਹੀ ਪਾਝ ॥
तब हरि सिध साध ठहिराझ ॥ तिन भी परम पढ़रखढ़ नही पाझ ॥
+
|तब हरि सिध साध ठहिराझ ॥ तिन भी परम पढ़रखढ़ नही पाझ ॥
Then I created Siddhas and sadhs, who also could not realize the Lord.
+
|Then I created Siddhas and sadhs, who also could not realize the Lord.}}
  
ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਤ ਭਯੋ ਜਗਿ ਸਿਆਨਾ ॥ ਤਿਨ ਤਿਨ ਅਪਨੋ ਪੰਥ੝ ਚਲਾਨਾ ॥੧੪॥
+
{{t|ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਤ ਭਯੋ ਜਗਿ ਸਿਆਨਾ ॥ ਤਿਨ ਤਿਨ ਅਪਨੋ ਪੰਥ੝ ਚਲਾਨਾ ॥੧੪॥
जे कोई होत भयो जगि सिआना ॥ तिन तिन अपनो पंथढ़ चलाना ॥१४॥
+
|जे कोई होत भयो जगि सिआना ॥ तिन तिन अपनो पंथढ़ चलाना ॥१४॥
On whomsoever wisdom dawned, he started his own path. 14.
+
|On whomsoever wisdom dawned, he started his own path. 14.}}
  
ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਕਿਨਹੂੰ ਨਹ ਪਾਯੋ ॥ ਬੈਰ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਬਢਾਯੋ ॥
+
{{t|ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਕਿਨਹੂੰ ਨਹ ਪਾਯੋ ॥ ਬੈਰ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਬਢਾਯੋ ॥
परम पढ़रख किनहूं नह पायो ॥ बैर बाद अहंकार बढायो ॥
+
|परम पढ़रख किनहूं नह पायो ॥ बैर बाद अहंकार बढायो ॥
None could realise the Supreme Lord, but instead spread strife, enmity and ego.
+
|None could realise the Supreme Lord, but instead spread strife, enmity and ego.}}
  
ਪੇਡ ਪਾਤ ਆਪਨ ਤੇ ਜਲੈ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੈ ਪੰਥ ਨ ਕੋਊ ਚਲੈ ॥੧੫॥
+
{{t|ਪੇਡ ਪਾਤ ਆਪਨ ਤੇ ਜਲੈ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੈ ਪੰਥ ਨ ਕੋਊ ਚਲੈ ॥੧੫॥
पेड पात आपन ते जलै ॥ पढ़रभ कै पंथ न कोऊ चलै ॥१५॥
+
|पेड पात आपन ते जलै ॥ पढ़रभ कै पंथ न कोऊ चलै ॥१५॥
The tree and the leaves began to burn, because of the inner fire.None followed the path of the Lord.15.
+
|The tree and the leaves began to burn, because of the inner fire.None followed the path of the Lord.15.}}
  
ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਤਨਿਕ ਸਿਧ ਕੋ ਪਾਯੋ ॥ ਤਿਨਿ ਤਿਨਿ ਅਪਨਾ ਰਾਹ੝ ਚਲਾਯੋ ॥
+
{{t|ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਤਨਿਕ ਸਿਧ ਕੋ ਪਾਯੋ ॥ ਤਿਨਿ ਤਿਨਿ ਅਪਨਾ ਰਾਹ੝ ਚਲਾਯੋ ॥
जिनि जिनि तनिक सिध को पायो ॥ तिनि तिनि अपना राहढ़ चलायो ॥
+
|जिनि जिनि तनिक सिध को पायो ॥ तिनि तिनि अपना राहढ़ चलायो ॥
Whosoever attained a little spiritual power, he started his own ptah.
+
|Whosoever attained a little spiritual power, he started his own ptah.}}
  
ਪਰਮੇਸਰ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਮਮ ਉਚਾਰਿ ਤੇ ਭਯੋ ਦਿਵਾਨਾ ॥੧੬॥
+
{{t|ਪਰਮੇਸਰ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਮਮ ਉਚਾਰਿ ਤੇ ਭਯੋ ਦਿਵਾਨਾ ॥੧੬॥
परमेसर न किनहूं पहिचाना ॥ मम उचारि ते भयो दिवाना ॥१६॥
+
|परमेसर न किनहूं पहिचाना ॥ मम उचारि ते भयो दिवाना ॥१६॥
None could comprehend the Lord, but instead became mad with `I-ness`.16.
+
|None could comprehend the Lord, but instead became mad with `I-ness`.16.}}
  
ਪਰਮ ਤੱਤ ਕਿਨਹੂੰ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਆਪ ਆਪ ਭੀਤਰਿ ਉਰਝਾਨਾ ॥
+
{{t|ਪਰਮ ਤੱਤ ਕਿਨਹੂੰ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਆਪ ਆਪ ਭੀਤਰਿ ਉਰਝਾਨਾ ॥
परम तढ़त किनहूं न पछाना ॥ आप आप भीतरि उरझाना ॥
+
|परम तढ़त किनहूं न पछाना ॥ आप आप भीतरि उरझाना ॥
Nobody recognized the Supreme Essence, but was entangled within himself.
+
|Nobody recognized the Supreme Essence, but was entangled within himself.}}
  
ਤਬ ਜੇ ਜੇ ਰਿਖਿ ਰਾਜ ਬਨਾਝ ॥ ਤਿਨ ਆਪਨ ਪ੝ਨ ਸਿੰਮ੝ਰਿਤ ਚਲਾਝ ॥੧੭॥
+
{{t|ਤਬ ਜੇ ਜੇ ਰਿਖਿ ਰਾਜ ਬਨਾਝ ॥ ਤਿਨ ਆਪਨ ਪ੝ਨ ਸਿੰਮ੝ਰਿਤ ਚਲਾਝ ॥੧੭॥
तब जे जे रिखि राज बनाझ ॥ तिन आपन पढ़न सिमढ़रित चलाझ ॥१७॥
+
|तब जे जे रिखि राज बनाझ ॥ तिन आपन पढ़न सिमढ़रित चलाझ ॥१७॥
All the great rishis (sages), who were then created, produced their own Smritis.17.
+
|All the great rishis (sages), who were then created, produced their own Smritis.17.}}
  
ਜੇ ਸਿੰਮ੝ਰਿਤਨ ਕੇ ਭਝ ਅਨ੝ਰਾਗੀ ॥ ਤਿਨਿ ਤਿਨਿ ਕ੝ਰਿਆ ਬ੝ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ॥
+
{{t|ਜੇ ਸਿੰਮ੝ਰਿਤਨ ਕੇ ਭਝ ਅਨ੝ਰਾਗੀ ॥ ਤਿਨਿ ਤਿਨਿ ਕ੝ਰਿਆ ਬ੝ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ॥
जे सिमढ़रितन के भझ अनढ़रागी ॥ तिनि तिनि कढ़रिआ बढ़रहम की तिआगी ॥
+
|जे सिमढ़रितन के भझ अनढ़रागी ॥ तिनि तिनि कढ़रिआ बढ़रहम की तिआगी ॥
All those who became followers of these smritis, they abandoned the path of the Lord.
+
|All those who became followers of these smritis, they abandoned the path of the Lord.}}
  
ਜਿਨ ਮਨ ਹਰਿ ਚਰਨਨ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥ ਸੋ ਸਿੰਮ੝ਰਿਤਨ ਕੇ ਰਾਹ ਨ ਆਯੋ ॥੧੮॥
+
{{t|ਜਿਨ ਮਨ ਹਰਿ ਚਰਨਨ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥ ਸੋ ਸਿੰਮ੝ਰਿਤਨ ਕੇ ਰਾਹ ਨ ਆਯੋ ॥੧੮॥
जिन मन हरि चरनन ठहिरायो ॥ सो सिमढ़रितन के राह न आयो ॥१८॥
+
|जिन मन हरि चरनन ठहिरायो ॥ सो सिमढ़रितन के राह न आयो ॥१८॥
Those who devoted themselves to the Feet of the Lord, they did not adopt the path of the Smritis.18.
+
|Those who devoted themselves to the Feet of the Lord, they did not adopt the path of the Smritis.18.}}
  
ਬ੝ਰਹਮਾ ਚਾਰ ਹੀ ਬੇਦ ਬਨਾਝ ॥ ਸਰਬ ਲੋਕ ਤਿਹ ਕਰਮ ਚਲਾਝ ॥
+
{{t|ਬ੝ਰਹਮਾ ਚਾਰ ਹੀ ਬੇਦ ਬਨਾਝ ॥ ਸਰਬ ਲੋਕ ਤਿਹ ਕਰਮ ਚਲਾਝ ॥
बढ़रहमा चार ही बेद बनाझ ॥ सरब लोक तिह करम चलाझ ॥
+
|बढ़रहमा चार ही बेद बनाझ ॥ सरब लोक तिह करम चलाझ ॥
Brahma composed all the four Vedas, all the people followed the injunctions contained in them.
+
|Brahma composed all the four Vedas, all the people followed the injunctions contained in them.}}
  
ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਵ ਹਰਿ ਚਰਨਨ ਲਾਗੀ ॥ ਤੇ ਬੇਦਨ ਤੇ ਭਝ ਤਿਆਗੀ ॥੧੯॥
+
{{t|ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਵ ਹਰਿ ਚਰਨਨ ਲਾਗੀ ॥ ਤੇ ਬੇਦਨ ਤੇ ਭਝ ਤਿਆਗੀ ॥੧੯॥
जिन की लिव हरि चरनन लागी ॥ ते बेदन ते भझ तिआगी ॥१९॥
+
|जिन की लिव हरि चरनन लागी ॥ ते बेदन ते भझ तिआगी ॥१९॥
Those who were devoted to the Feet of the Lord, they abandoned the Vedas.19.
+
|Those who were devoted to the Feet of the Lord, they abandoned the Vedas.19.}}
  
ਜਿਨ ਮਤਿ ਬੇਦ ਕਤੇਬਨ ਤਿਆਗੀ ॥ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕੇ ਭਝ ਅਨ੝ਰਾਗੀ ॥
+
{{t|ਜਿਨ ਮਤਿ ਬੇਦ ਕਤੇਬਨ ਤਿਆਗੀ ॥ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕੇ ਭਝ ਅਨ੝ਰਾਗੀ ॥
जिन मति बेद कतेबन तिआगी ॥ पारबढ़रहम के भझ अनढ़रागी ॥
+
|जिन मति बेद कतेबन तिआगी ॥ पारबढ़रहम के भझ अनढ़रागी ॥
Those who abandoned the path of the Vedas and Katebs, they became the devotees of the Lord.
+
|Those who abandoned the path of the Vedas and Katebs, they became the devotees of the Lord.}}
  
ਤਿਨ ਕੇ ਗੂੜ ਮਤਿ ਜੇ ਚਲਹੀ ॥ ਭਾਤਿ ਅਨੇਕ ਦ੝ਖਨ ਸੋ ਦਲਹੀ ॥੨੦॥
+
{{t|ਤਿਨ ਕੇ ਗੂੜ ਮਤਿ ਜੇ ਚਲਹੀ ॥ ਭਾਤਿ ਅਨੇਕ ਦ੝ਖਨ ਸੋ ਦਲਹੀ ॥੨੦॥
तिन के गूड़ मति जे चलही ॥ भाति अनेक दढ़खन सो दलही ॥२०॥
+
|तिन के गूड़ मति जे चलही ॥ भाति अनेक दढ़खन सो दलही ॥२०॥
Whosoever follows their path, he crushes various types of sufferings.20.
+
|Whosoever follows their path, he crushes various types of sufferings.20.}}
  
ਜੇ ਜੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੰਦੇਹਿ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਸੰਗਿ ਨ ਛੋਡਤ ਨੇਹ ॥
+
{{t|ਜੇ ਜੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੰਦੇਹਿ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਸੰਗਿ ਨ ਛੋਡਤ ਨੇਹ ॥
जे जे सहित जातन संदेहि ॥ पढ़रभ को संगि न छोडत नेह ॥
+
|जे जे सहित जातन संदेहि ॥ पढ़रभ को संगि न छोडत नेह ॥
Those who consider the castes illusory, they do not abandon the love of the Lord.
+
|Those who consider the castes illusory, they do not abandon the love of the Lord.}}
  
ਤੇ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੝ਰੀ ਕਹ ਜਾਹੀ ॥ ਤਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਅੰਤਰ੝ ਕਛ੝ ਨਾਹੀਂ ॥੨੧॥
+
{{t|ਤੇ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੝ਰੀ ਕਹ ਜਾਹੀ ॥ ਤਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਅੰਤਰ੝ ਕਛ੝ ਨਾਹੀਂ ॥੨੧॥
ते ते परम पढ़री कह जाही ॥ तिन हरि सिउ अंतरढ़ कछढ़ नाहीं ॥२१॥
+
|ते ते परम पढ़री कह जाही ॥ तिन हरि सिउ अंतरढ़ कछढ़ नाहीं ॥२१॥
When they leave the world, they go to the abode of the Lord, and there is no difference between them and the Lord.21.
+
|When they leave the world, they go to the abode of the Lord, and there is no difference between them and the Lord.21.}}
  
ਜੇ ਜੇ ਜੀਯ ਜਾਤਨ ਤੇ ਡਰੈ ॥ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਤਜਿ ਤਿਨ ਮਗਿ ਪਰੈ ॥
+
{{t|ਜੇ ਜੇ ਜੀਯ ਜਾਤਨ ਤੇ ਡਰੈ ॥ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਤਜਿ ਤਿਨ ਮਗਿ ਪਰੈ ॥
जे जे जीय जातन ते डरै ॥ परम पढ़रख तजि तिन मगि परै ॥
+
|जे जे जीय जातन ते डरै ॥ परम पढ़रख तजि तिन मगि परै ॥
Those who fear the castes and follow their path, abandoning the Supreme Lord.
+
|Those who fear the castes and follow their path, abandoning the Supreme Lord.}}
  
ਤੇ ਤੇ ਨਰਕ ਕ੝ੰਡ ਮੋ ਪਰਹੀ ॥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗ ਮੋ ਬਪ੝ ਧਰਹੀ ॥੨੨॥
+
{{t|ਤੇ ਤੇ ਨਰਕ ਕ੝ੰਡ ਮੋ ਪਰਹੀ ॥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗ ਮੋ ਬਪ੝ ਧਰਹੀ ॥੨੨॥
ते ते नरक कढ़ंड मो परही ॥ बार बार जग मो बपढ़ धरही ॥२२॥
+
|ते ते नरक कढ़ंड मो परही ॥ बार बार जग मो बपढ़ धरही ॥२२॥
They fall into hell and transmigrate again and again.22.
+
|They fall into hell and transmigrate again and again.22.}}
  
ਤਬ ਹਰਿ ਬਹ੝ਰ ਦਤ ਉਪਜਾਇਓ ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਅਪਨਾ ਪੰਥ੝ ਚਲਾਇਓ ॥
+
{{t|ਤਬ ਹਰਿ ਬਹ੝ਰ ਦਤ ਉਪਜਾਇਓ ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਅਪਨਾ ਪੰਥ੝ ਚਲਾਇਓ ॥
तब हरि बहढ़र दत उपजाइओ ॥ तिन भी अपना पंथढ़ चलाइओ ॥
+
|तब हरि बहढ़र दत उपजाइओ ॥ तिन भी अपना पंथढ़ चलाइओ ॥
Then I created Dutt, who also started his own path.
+
|Then I created Dutt, who also started his own path.}}
  
ਕਰ ਮੋ ਨਖ ਸਿਰ ਜਟਾਂ ਸਵਾਰੀ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੀ ਕ੝ਰਿਆ ਕਛ੝ ਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੩॥
+
{{t|ਕਰ ਮੋ ਨਖ ਸਿਰ ਜਟਾਂ ਸਵਾਰੀ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੀ ਕ੝ਰਿਆ ਕਛ੝ ਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੩॥
कर मो नख सिर जटां सवारी ॥ पढ़रभ की कढ़रिआ कछढ़ न बिचारी ॥२३॥
+
|कर मो नख सिर जटां सवारी ॥ पढ़रभ की कढ़रिआ कछढ़ न बिचारी ॥२३॥
His followed have long nail in their hands and matted hair on their heads . They did not understand the ways of the Lord.23
+
|His followed have long nail in their hands and matted hair on their heads . They did not understand the ways of the Lord.23}}
  
ਪ੝ਨਿ ਹਰਿ ਗੋਰਖ ਕੌ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਸਿਖ ਕਰੇ ਤਿਨਹੂੰ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥
+
{{t|ਪ੝ਨਿ ਹਰਿ ਗੋਰਖ ਕੌ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਸਿਖ ਕਰੇ ਤਿਨਹੂੰ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥
पढ़नि हरि गोरख कौ उपराजा ॥ सिख करे तिनहूं बड राजा ॥
+
|पढ़नि हरि गोरख कौ उपराजा ॥ सिख करे तिनहूं बड राजा ॥
Then I ccreated Gorakh, who made great kings his disciples.
+
|Then I created Gorakh, who made great kings his disciples.}}
  
ਸ੝ਰਵਨ ਫਾਰਿ ਮ੝ਦ੝ਰਾ ਦ੝ਝ ਡਾਰੀ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਪ੝ਰੀਤ ਰੀਤਿ ਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੪॥
+
{{t|ਸ੝ਰਵਨ ਫਾਰਿ ਮ੝ਦ੝ਰਾ ਦ੝ਝ ਡਾਰੀ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਪ੝ਰੀਤ ਰੀਤਿ ਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੪॥
सढ़रवन फारि मढ़दढ़रा दढ़झ डारी ॥ हरि की पढ़रीत रीति न बिचारी ॥२४॥
+
|सढ़रवन फारि मढ़दढ़रा दढ़झ डारी ॥ हरि की पढ़रीत रीति न बिचारी ॥२४॥
His disciples wear rings in their ears and do not know the love of the lord.24.
+
|His disciples wear rings in their ears and do not know the love of the lord.24.}}
  
ਪ੝ਨਿ ਹਰਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋ ਕਰਾ ॥ ਭੇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਕੋ ਜਿਨਿ ਧਰਾ ॥
+
{{t|ਪ੝ਨਿ ਹਰਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋ ਕਰਾ ॥ ਭੇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਕੋ ਜਿਨਿ ਧਰਾ ॥
पढ़नि हरि रामानंद को करा ॥ भेस बैरागी को जिनि धरा ॥
+
|पढ़नि हरि रामानंद को करा ॥ भेस बैरागी को जिनि धरा ॥
Then I created Ramanand, who adopted the path of Bairagi.
+
|Then I created Ramanand, who adopted the path of Bairagi.}}
  
ਕੰਠੀ ਕੰਠਿ ਕਾਠ ਕੀ ਡਾਰੀ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੀ ਕ੝ਰਿਆ ਨ ਕਛੂ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੫॥
+
{{t|ਕੰਠੀ ਕੰਠਿ ਕਾਠ ਕੀ ਡਾਰੀ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੀ ਕ੝ਰਿਆ ਨ ਕਛੂ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੫॥
कंठी कंठि काठ की डारी ॥ पढ़रभ की कढ़रिआ न कछू बिचारी ॥२५॥
+
|कंठी कंठि काठ की डारी ॥ पढ़रभ की कढ़रिआ न कछू बिचारी ॥२५॥
Around his neck he wore necklace of wooden beads and did not comprehend the ways of the Lord.25.
+
|Around his neck he wore necklace of wooden beads and did not comprehend the ways of the Lord.25.}}
  
ਜੇ ਪ੝ਰਭ੝ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਉਪਜਾਝ ॥ ਤਿਨ ਤਿਨ ਅਪਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਝ ॥
+
{{t|ਜੇ ਪ੝ਰਭ੝ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਉਪਜਾਝ ॥ ਤਿਨ ਤਿਨ ਅਪਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਝ ॥
जे पढ़रभढ़ परम पढ़रख उपजाझ ॥ तिन तिन अपने राह चलाझ ॥
+
|जे पढ़रभढ़ परम पढ़रख उपजाझ ॥ तिन तिन अपने राह चलाझ ॥
All the great Purushas created by me started their own paths.
+
|All the great Purushas created by me started their own paths.}}
  
ਮਹਾਦੀਨ ਤਬ ਪ੝ਰਭ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਅਰਬ ਦੇਸ ਕੋ ਕੀਨੋ ਰਾਜਾ ॥੨੬॥
+
{{t|ਮਹਾਦੀਨ ਤਬ ਪ੝ਰਭ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਅਰਬ ਦੇਸ ਕੋ ਕੀਨੋ ਰਾਜਾ ॥੨੬॥
महादीन तब पढ़रभ उपराजा ॥ अरब देस को कीनो राजा ॥२६॥
+
|महादीन तब पढ़रभ उपराजा ॥ अरब देस को कीनो राजा ॥२६॥
Then I created Muhammed, who was made the master of Arabia.26.
+
|Then I created Muhammed, who was made the master of Arabia.26.}}
  
ਤਿਨ ਭੀ ਝਕ ਪੰਥ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਲਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕੀਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾ ॥
+
{{t|ਤਿਨ ਭੀ ਝਕ ਪੰਥ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਲਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕੀਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾ ॥
तिन भी झक पंथ उपराजा ॥ लिंग बिना कीने सभ राजा ॥
+
|तिन भी झक पंथ उपराजा ॥ लिंग बिना कीने सभ राजा ॥
He started a religion and circumcised all the kings.
+
|He started a religion and circumcised all the kings.}}
  
ਸਭ ਤੇ ਅਪਨਾ ਨਾਮ੝ ਜਪਾਯੋ ॥ ਸਤਿ ਨਾਮ੝ ਕਾਹੂੰ ਨ ਦ੝ਰਿੜਾਯੋ ॥੨੭॥
+
{{t|ਸਭ ਤੇ ਅਪਨਾ ਨਾਮ੝ ਜਪਾਯੋ ॥ ਸਤਿ ਨਾਮ੝ ਕਾਹੂੰ ਨ ਦ੝ਰਿੜਾਯੋ ॥੨੭॥
सभ ते अपना नामढ़ जपायो ॥ सति नामढ़ काहूं न दढ़रिड़ायो ॥२७॥
+
|सभ ते अपना नामढ़ जपायो ॥ सति नामढ़ काहूं न दढ़रिड़ायो ॥२७॥
He caused all to utter his name and did not give True Name of the Lord with firmness to anyone.27.
+
|He caused all to utter his name and did not give True Name of the Lord with firmness to anyone.27.}}
  
ਸਭ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਉਰਝਾਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥
+
{{t|ਸਭ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਉਰਝਾਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥
सभ अपनी अपनी उरझाना ॥ पारबढ़रहम काहू न पछाना ॥
+
|सभ अपनी अपनी उरझाना ॥ पारबढ़रहम काहू न पछाना ॥
Everyone placed his own interest first and foremost and did not comprehend the Supreme Brahman.
+
|Everyone placed his own interest first and foremost and did not comprehend the Supreme Brahman.}}
  
ਤਪ ਸਾਧਤ ਹਰਿ ਮੋਹਿ ਬ੝ਲਾਯੋ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕੈ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ ॥੨੮॥
+
{{t|ਤਪ ਸਾਧਤ ਹਰਿ ਮੋਹਿ ਬ੝ਲਾਯੋ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕੈ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ ॥੨੮॥
तप साधत हरि मोहि बढ़लायो ॥ इम कहि कै इह लोक पठायो ॥२८॥
+
|तप साधत हरि मोहि बढ़लायो ॥ इम कहि कै इह लोक पठायो ॥२८॥
When I was busy in the austere devotion, the Lord called me and sent me to this world with the following words.28.
+
|When I was busy in the austere devotion, the Lord called me and sent me to this world with the following words.28.}}
  
ਅਕਾਲ ਪ੝ਰਖ ਬਾਚ ॥
+
{{t|ਅਕਾਲ ਪ੝ਰਖ ਬਾਚ ॥
अकाल पढ़रख बाच ॥
+
|अकाल पढ़रख बाच ॥
The Word of the Non-Temporal Lord:
+
|The Word of the Non-Temporal Lord:}}
  
ਚੌਪਈ ॥
+
{{t|ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
+
|चौपई ॥
CHAUPAI
+
|CHAUPAI}}
  
ਮੈ ਅਪਨਾ ਸ੝ਤ ਤੋਹਿ ਨਿਵਾਜਾ ॥ ਪੰਥ ਪ੝ਰਚ੝ਰ ਕਰਬੇ ਕਹ੝ ਸਾਜਾ ॥
+
{{t|ਮੈ ਅਪਨਾ ਸ੝ਤ ਤੋਹਿ ਨਿਵਾਜਾ ॥ ਪੰਥ ਪ੝ਰਚ੝ਰ ਕਰਬੇ ਕਹ੝ ਸਾਜਾ ॥
मै अपना सढ़त तोहि निवाजा ॥ पंथ पढ़रचढ़र करबे कहढ़ साजा ॥
+
|मै अपना सढ़त तोहि निवाजा ॥ पंथ पढ़रचढ़र करबे कहढ़ साजा ॥
I have adopted you as my son and hath created you for the propagation of the path (Panth).
+
|I have adopted you as my son and hath created you for the propagation of the path (Panth).}}
  
ਜਾਹਿ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ੝ ਚਲਾਇ ॥ ਕਬ੝ਧਿ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਇ ॥੨੯॥
+
{{t|ਜਾਹਿ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ੝ ਚਲਾਇ ॥ ਕਬ੝ਧਿ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਇ ॥੨੯॥
जाहि तहां तै धरमढ़ चलाइ ॥ कबढ़धि करन ते लोक हटाइ ॥२९॥
+
|जाहि तहां तै धरमढ़ चलाइ ॥ कबढ़धि करन ते लोक हटाइ ॥२९॥
You go therefore for the spread of Dharma (righteousness) and cause people to retrace their steps from evil actions".29.
+
|You go therefore for the spread of Dharma (righteousness) and cause people to retrace their steps from evil actions".29.}}
  
ਕਬਿਬਾਚ ॥
+
{{t|ਕਬਿਬਾਚ ॥
कबिबाच ॥
+
|कबिबाच ॥
The World of the Poet:
+
|The World of the Poet:}}
  
ਦੋਹਰਾ ॥
+
{{t|ਦੋਹਰਾ ॥
दोहरा ॥
+
|दोहरा ॥
DOHRA
+
|DOHRA}}
  
ਠਾਢ ਭਯੋ ਮੈ ਜੋਰਿ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਇ ॥
+
{{t|ਠਾਢ ਭਯੋ ਮੈ ਜੋਰਿ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਇ ॥
ठाढ भयो मै जोरि कर बचन कहा सिर निआइ ॥
+
|ठाढ भयो मै जोरि कर बचन कहा सिर निआइ ॥
I stood up with folded hands and bowing down my head, I said:
+
|I stood up with folded hands and bowing down my head, I said:}}
  
ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈ ਜਬ ਤ੝ਮ ਕਰਹ੝ ਸਹਾਇ ॥੩੦॥
+
{{t|ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈ ਜਬ ਤ੝ਮ ਕਰਹ੝ ਸਹਾਇ ॥੩੦॥
पंथ चलै तब जगत मै जब तढ़म करहढ़ सहाइ ॥३०॥
+
|पंथ चलै तब जगत मै जब तढ़म करहढ़ सहाइ ॥३०॥
The path (Panth) shall prevail only in the world, with THY ASSISTANCE."30.
+
|The path (Panth) shall prevail only in the world, with THY ASSISTANCE."30.}}
  
ਚੌਪਈ ॥
+
{{t|ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
+
|चौपई ॥
CHAUPI
+
|CHAUPI}}
  
ਇਹ ਕਾਰਨਿ ਪ੝ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਯੋ ॥ ਤਬ ਮੈ ਜਗਤਿ ਜਨਮ ਧਰਿ ਆਯੋ ॥
+
{{t|ਇਹ ਕਾਰਨਿ ਪ੝ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਯੋ ॥ ਤਬ ਮੈ ਜਗਤਿ ਜਨਮ ਧਰਿ ਆਯੋ ॥
इह कारनि पढ़रभ मोहि पठायो ॥ तब मै जगति जनम धरि आयो ॥
+
|इह कारनि पढ़रभ मोहि पठायो ॥ तब मै जगति जनम धरि आयो ॥
For this reason the Lord sent me and I was born in this world.
+
|For this reason the Lord sent me and I was born in this world.}}
  
ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੀ ਇਨੈ ਤਿਮ ਕਹਿਹੋਂ ॥ ਅਉਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨ ਗਹਿਹੋਂ ॥੩੧॥
+
{{t|ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੀ ਇਨੈ ਤਿਮ ਕਹਿਹੋਂ ॥ ਅਉਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨ ਗਹਿਹੋਂ ॥੩੧॥
जिम तिन कही इनै तिम कहिहों ॥ अउर किसू ते बैर न गहिहों ॥३१॥
+
|जिम तिन कही इनै तिम कहिहों ॥ अउर किसू ते बैर न गहिहों ॥३१॥
Whatever the Lord said, I am repeating the same unto you, I do not bear enmity with anyone.31.
+
|Whatever the Lord said, I am repeating the same unto you, I do not bear enmity with anyone.31.}}
  
ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਿ ਹੈਂ ॥ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਿ ਕ੝ੰਡ ਮਹਿ ਪਰਿਹੈਂ ॥
+
{{t|ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਿ ਹੈਂ ॥ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਿ ਕ੝ੰਡ ਮਹਿ ਪਰਿਹੈਂ ॥
जो हम को परमेसर उचरि हैं ॥ ते सभ नरकि कढ़ंड महि परिहैं ॥
+
|जो हम को परमेसर उचरि हैं ॥ ते सभ नरकि कढ़ंड महि परिहैं ॥
Whosoever shall call me the Lord, shall fall into hell.
+
|Whosoever shall call me the Lord, shall fall into hell.}}
  
ਮੋ ਕੌ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ॥ ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ॥੩੨॥
+
{{t|ਮੋ ਕੌ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ॥ ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ॥੩੨॥
मो कौ दास तवन का जानो ॥ या मै भेद न रंच पछानो ॥३२॥
+
|मो कौ दास तवन का जानो ॥ या मै भेद न रंच पछानो ॥३२॥
Consider me as His servant and do not think of any difference between me and the Lord.32.
+
|Consider me as His servant and do not think of any difference between me and the Lord.32.}}
  
ਮੈ ਹੋ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ॥ ਦੇਖਨਿ ਆਯੋ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ ॥
+
{{t|ਮੈ ਹੋ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ॥ ਦੇਖਨਿ ਆਯੋ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ ॥
मै हो परम पढ़रख को दासा ॥ देखनि आयो जगत तमासा ॥
+
|मै हो परम पढ़रख को दासा ॥ देखनि आयो जगत तमासा ॥
I am the servant of the Supreme Purusha and hath come to see the Sport of the world.
+
|I am the servant of the Supreme Purusha and hath come to see the Sport of the world.}}
  
ਜੋ ਪ੝ਰਭ ਜਗਤਿ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿ ਹੋਂ ॥ ਮ੝ਰਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਨਿ ਨ ਰਹਿਹੋਂ ॥੩੩॥
+
{{t|ਜੋ ਪ੝ਰਭ ਜਗਤਿ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿ ਹੋਂ ॥ ਮ੝ਰਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਨਿ ਨ ਰਹਿਹੋਂ ॥੩੩॥
जो पढ़रभ जगति कहा सो कहि हों ॥ मढ़रित लोक ते मोनि न रहिहों ॥३३॥
+
|जो पढ़रभ जगति कहा सो कहि हों ॥ मढ़रित लोक ते मोनि न रहिहों ॥३३॥
Whatever the Lord of the world said, I say the same unto you, I cannot remain silent in this abode of death.33.
+
|Whatever the Lord of the world said, I say the same unto you, I cannot remain silent in this abode of death.33.}}
  
ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥
+
{{t|ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥
नराज छंद ॥
+
|नराज छंद ॥
NARAAJ STANZA
+
|NARAAJ STANZA}}
  
ਕਹਿਓ ਪ੝ਰਭੂ ਸ੝ ਭਾਖਿ ਹੋਂ ॥ ਕਿਸੂ ਨ ਕਾਨ ਰਾਖਿ ਹੋਂ ॥
+
{{t|ਕਹਿਓ ਪ੝ਰਭੂ ਸ੝ ਭਾਖਿ ਹੋਂ ॥ ਕਿਸੂ ਨ ਕਾਨ ਰਾਖਿ ਹੋਂ ॥
कहिओ पढ़रभू सढ़ भाखि हों ॥ किसू न कान राखि हों ॥
+
|कहिओ पढ़रभू सढ़ भाखि हों ॥ किसू न कान राखि हों ॥
I say only that which the Lord hath said, I do not yield to anyone else.
+
|I say only that which the Lord hath said, I do not yield to anyone else.}}
  
ਕਿਸੂ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋਂ ॥ ਅਲੇਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋਂ ॥੩੪॥
+
{{t|ਕਿਸੂ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋਂ ॥ ਅਲੇਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋਂ ॥੩੪॥
किसू न भेख भीज हों ॥ अलेख बीज बीज हों ॥३४॥
+
|किसू न भेख भीज हों ॥ अलेख बीज बीज हों ॥३४॥
I do not feel pleased with any particular garb, I sow the seed of God`s Name.34.
+
|I do not feel pleased with any particular garb, I sow the seed of God`s Name.34.}}
  
ਪਖਾਣ ਪੂਜ ਹੋਂ ਨਹੀਂ ॥ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋ ਕਹੀਂ ॥
+
{{t|ਪਖਾਣ ਪੂਜ ਹੋਂ ਨਹੀਂ ॥ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋ ਕਹੀਂ ॥
पखाण पूज हों नहीं ॥ न भेख भीज हो कहीं ॥
+
|पखाण पूज हों नहीं ॥ न भेख भीज हो कहीं ॥
I do not worship stones, nor I have any liking for a particular guise.
+
|I do not worship stones, nor I have any liking for a particular guise.}}
  
ਅਨੰਤ ਨਾਮ੝ ਗਾਇ ਹੋਂ ॥ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਪਾਇ ਹੋਂ ॥੩੫॥
+
{{t|ਅਨੰਤ ਨਾਮ੝ ਗਾਇ ਹੋਂ ॥ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਪਾਇ ਹੋਂ ॥੩੫॥
अनंत नामढ़ गाइ हों ॥ परम पढ़रख पाइ हों ॥३५॥
+
|अनंत नामढ़ गाइ हों ॥ परम पढ़रख पाइ हों ॥३५॥
I sing infinite Names (of the Lord), and meet the Supreme Purusha.35.
+
|I sing infinite Names (of the Lord), and meet the Supreme Purusha.35.}}
  
ਜਟਾ ਨ ਸੀਸ ਧਾਰਿਹੋਂ ॥ ਨ ਮ੝ੰਦ੝ਰਕਾ ਸ੝ ਧਾਰਿ ਹੋਂ ॥
+
{{t|ਜਟਾ ਨ ਸੀਸ ਧਾਰਿਹੋਂ ॥ ਨ ਮ੝ੰਦ੝ਰਕਾ ਸ੝ ਧਾਰਿ ਹੋਂ ॥
जटा न सीस धारिहों ॥ न मढ़ंदढ़रका सढ़ धारि हों ॥
+
|जटा न सीस धारिहों ॥ न मढ़ंदढ़रका सढ़ धारि हों ॥
I do not wear matted hair on my head, nor do I put rings in my ears.
+
|I do not wear matted hair on my head, nor do I put rings in my ears.}}
  
ਨ ਕਾਨਿ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰੋਂ ॥ ਕਹਿਓ ਪ੝ਰਭੂ ਸ੝ ਮੈ ਕਰੋਂ ॥੩੬॥
+
{{t|ਨ ਕਾਨਿ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰੋਂ ॥ ਕਹਿਓ ਪ੝ਰਭੂ ਸ੝ ਮੈ ਕਰੋਂ ॥੩੬॥
न कानि काहू की धरों ॥ कहिओ पढ़रभू सढ़ मै करों ॥३६॥
+
|न कानि काहू की धरों ॥ कहिओ पढ़रभू सढ़ मै करों ॥३६॥
I do not pay attention to anyone else, all my actions are at the bidding of the Lord.36.
+
|I do not pay attention to anyone else, all my actions are at the bidding of the Lord.36.}}
  
ਭਜੋਂ ਸ੝ ਝਕ ਨਾਮਯੰ ॥ ਜ੝ ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਯੰ ॥
+
{{t|ਭਜੋਂ ਸ੝ ਝਕ ਨਾਮਯੰ ॥ ਜ੝ ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਯੰ ॥
भजों सढ़ झक नामयं ॥ जढ़ काम सरब ठामयं ॥
+
|भजों सढ़ झक नामयं ॥ जढ़ काम सरब ठामयं ॥
I recite only the Name of the Lord, which is useful at all places.
+
|I recite only the Name of the Lord, which is useful at all places.}}
  
ਨ ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋ ॥ ਨ ਅਉਰ ਥਾਪਨਾ ਥਪੋ ॥੩੭॥
+
{{t|ਨ ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋ ॥ ਨ ਅਉਰ ਥਾਪਨਾ ਥਪੋ ॥੩੭॥
न जाप आन को जपो ॥ न अउर थापना थपो ॥३७॥
+
|न जाप आन को जपो ॥ न अउर थापना थपो ॥३७॥
I do not meditate on anyone else, nor do I seek assistance from any other quarter.37.
+
|I do not meditate on anyone else, nor do I seek assistance from any other quarter.37.}}
  
ਬਿਅੰਤਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਹੋਂ ॥ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਾਇ ਹੋਂ ॥
+
{{t|ਬਿਅੰਤਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਹੋਂ ॥ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਾਇ ਹੋਂ ॥
बिअंति नाम धिआइ हों ॥ परम जोति पाइ हों ॥
+
|बिअंति नाम धिआइ हों ॥ परम जोति पाइ हों ॥
I recite infinite Names and attain the Supreme light.
+
|I recite infinite Names and attain the Supreme light.}}
  
ਨ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੋ ਧਰੋਂ ॥ ਨ ਨਾਮ ਆਨਿ ਉਚਰੋਂ ॥੩੮॥
+
{{t|ਨ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੋ ਧਰੋਂ ॥ ਨ ਨਾਮ ਆਨਿ ਉਚਰੋਂ ॥੩੮॥
न धिआन आन को धरों ॥ न नाम आनि उचरों ॥३८॥
+
|न धिआन आन को धरों ॥ न नाम आनि उचरों ॥३८॥
I do not meditate on anyone else, nor do I repeat the Name of anyone else.38.
+
|I do not meditate on anyone else, nor do I repeat the Name of anyone else.38.}}
  
ਤਵਿਕ ਨਾਮ ਰਤਿਯੰ ॥ ਨ ਆਨ ਮਾਨ ਮਤਿਯੰ ॥
+
{{t|ਤਵਿਕ ਨਾਮ ਰਤਿਯੰ ॥ ਨ ਆਨ ਮਾਨ ਮਤਿਯੰ ॥
तविक नाम रतियं ॥ न आन मान मतियं ॥
+
|तविक नाम रतियं ॥ न आन मान मतियं ॥
I am absorbed only in the Name of the Lord, and honour none else.
+
|I am absorbed only in the Name of the Lord, and honour none else.}}
  
ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਯੰ ॥ ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਾਰੀਯੰ ॥੩੯॥
+
{{t|ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਯੰ ॥ ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਾਰੀਯੰ ॥੩੯॥
परम धिआन धारीयं ॥ अनंत पाप टारीयं ॥३९॥
+
|परम धिआन धारीयं ॥ अनंत पाप टारीयं ॥३९॥
By meditating on the Supreme, I am absolved of infinite sins.39.
+
|By meditating on the Supreme, I am absolved of infinite sins.39.}}
  
ਤ੝ਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚਿਯੰ ॥ ਨ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਚਿਯੰ ॥
+
{{t|ਤ੝ਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚਿਯੰ ॥ ਨ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਚਿਯੰ ॥
तढ़मेव रूप राचियं ॥ न आन दान माचियं ॥
+
|तढ़मेव रूप राचियं ॥ न आन दान माचियं ॥
I am absorbed only in His Sight, and do not attend to any other charitable action.
+
|I am absorbed only in His Sight, and do not attend to any other charitable action.}}
  
ਤਵਿਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਯੰ ॥ ਅਨੰਤ ਦੂਖ ਟਾਰਿਯੰ ॥੪੦॥
+
{{t|ਤਵਿਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਯੰ ॥ ਅਨੰਤ ਦੂਖ ਟਾਰਿਯੰ ॥੪੦॥
तविक नाम उचारियं ॥ अनंत दूख टारियं ॥४०॥
+
|तविक नाम उचारियं ॥ अनंत दूख टारियं ॥४०॥
By uttering only His Name, I am absolved of infinite sorrows.40.
+
|By uttering only His Name, I am absolved of infinite sorrows.40.}}
  
ਚੌਪਈ ॥
+
{{t|ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
+
|चौपई ॥
CHAUPAI
+
|CHAUPAI}}
  
ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਧਿਆਇਆ ॥ ਦੂਖ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਿਕਟ ਨ ਆਇਆ ॥
+
{{t|ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਧਿਆਇਆ ॥ ਦੂਖ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਿਕਟ ਨ ਆਇਆ ॥
जिनि जिनि नाम तिहारो धिआइआ ॥ दूख पाप तिन निकट न आइआ ॥
+
|जिनि जिनि नाम तिहारो धिआइआ ॥ दूख पाप तिन निकट न आइआ ॥
Those who mediated on the Name of the Lord, none of the sorrows and sins came near them.
+
|Those who mediated on the Name of the Lord, none of the sorrows and sins came near them.}}
  
ਜੇ ਜੇ ਅਉਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਰਹੀਂ ॥ ਬਹਿਸ ਬਹਿਸ ਬਾਦਨ ਤੇ ਮਰਹੀਂ ॥੪੧॥
+
{{t|ਜੇ ਜੇ ਅਉਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਰਹੀਂ ॥ ਬਹਿਸ ਬਹਿਸ ਬਾਦਨ ਤੇ ਮਰਹੀਂ ॥੪੧॥
जे जे अउर धिआन को धरहीं ॥ बहिस बहिस बादन ते मरहीं ॥४१॥
+
|जे जे अउर धिआन को धरहीं ॥ बहिस बहिस बादन ते मरहीं ॥४१॥
Those who meditated on any other Entiey, they ended themselves in futile discussions and quarrels.41.
+
|Those who meditated on any other Entiey, they ended themselves in futile discussions and quarrels.41.}}
  
ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਝ ॥ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗ੝ਰਦੇਵਿ ਪਠਾਝ ॥
+
{{t|ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਝ ॥ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗ੝ਰਦੇਵਿ ਪਠਾਝ ॥
हम इह काज जगत मो आझ ॥ धरम हेत गढ़रदेवि पठाझ ॥
+
|हम इह काज जगत मो आझ ॥ धरम हेत गढ़रदेवि पठाझ ॥
I have been sent into this world by the Preceptor-Lord to propagate Dharma (righteousness).
+
|I have been sent into this world by the Preceptor-Lord to propagate Dharma (righteousness).}}
  
ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤ੝ਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ ॥ ਦ੝ਸਟ ਦੋਖੀਅਨਿ ਪਕਰਿ ਪਛਾਰੋ ॥੪੨॥
+
{{t|ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤ੝ਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ ॥ ਦ੝ਸਟ ਦੋਖੀਅਨਿ ਪਕਰਿ ਪਛਾਰੋ ॥੪੨॥
जहां तहां तढ़म धरम बिथारो ॥ दढ़सट दोखीअनि पकरि पछारो ॥४२॥
+
|जहां तहां तढ़म धरम बिथारो ॥ दढ़सट दोखीअनि पकरि पछारो ॥४२॥
The Lord asked me to spread Dharma, and vanquish the tyrants and evil-minded persons. 42.
+
|The Lord asked me to spread Dharma, and vanquish the tyrants and evil-minded persons. 42.}}
  
ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ ॥ ਸਮਝ ਲੇਹ੝ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ ॥
+
{{t|ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ ॥ ਸਮਝ ਲੇਹ੝ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ ॥
याही काज धरा हम जनमं ॥ समझ लेहढ़ साधू सभ मनमं ॥
+
|याही काज धरा हम जनमं ॥ समझ लेहढ़ साधू सभ मनमं ॥
I have taken birth of this purpose, the saints should comprehend this in their minds.
+
|I have taken birth of this purpose, the saints should comprehend this in their minds.}}
  
ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ॥ ਦ੝ਸਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ॥੪੩॥
+
{{t|ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ॥ ਦ੝ਸਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ॥੪੩॥
धरम चलावन संत उबारन ॥ दढ़सट सभन को मूल उपारन ॥४३॥
+
|धरम चलावन संत उबारन ॥ दढ़सट सभन को मूल उपारन ॥४३॥
(I have been born) to spread Dharma, and protect saints, and root out tyrants and evil-minded persons.43.
+
|(I have been born) to spread Dharma, and protect saints, and root out tyrants and evil-minded persons.43.}}
  
ਜੇ ਜੇ ਭਝ ਪਹਿਲ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਆਪ੝ ਆਪ੝ ਤਿਨ ਜਾਪ੝ ਉਚਾਰਾ ॥
+
{{t|ਜੇ ਜੇ ਭਝ ਪਹਿਲ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਆਪ੝ ਆਪ੝ ਤਿਨ ਜਾਪ੝ ਉਚਾਰਾ ॥
जे जे भझ पहिल अवतारा ॥ आपढ़ आपढ़ तिन जापढ़ उचारा ॥
+
|जे जे भझ पहिल अवतारा ॥ आपढ़ आपढ़ तिन जापढ़ उचारा ॥
All the earlier incarnations caused only their names to be remembered.
+
|All the earlier incarnations caused only their names to be remembered.}}
  
ਪ੝ਰਭ ਦੋਖੀ ਕੋਈ ਨ ਬਿਦਾਰਾ ॥ ਧਰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਰਾਹ੝ ਨ ਡਾਰਾ ॥੪੪॥
+
{{t|ਪ੝ਰਭ ਦੋਖੀ ਕੋਈ ਨ ਬਿਦਾਰਾ ॥ ਧਰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਰਾਹ੝ ਨ ਡਾਰਾ ॥੪੪॥
पढ़रभ दोखी कोई न बिदारा ॥ धरम करन को राहढ़ न डारा ॥४४॥
+
|पढ़रभ दोखी कोई न बिदारा ॥ धरम करन को राहढ़ न डारा ॥४४॥
They did not strike the tyrants and did not make them follow th path of Dharma.44.
+
|They did not strike the tyrants and did not make them follow th path of Dharma.44.}}
  
ਜੇ ਜੇ ਗਉਸ ਅੰਬੀਆ ਭਝ ॥ ਮੈ ਮੈ ਕਰਤ ਜਗਤ ਤੇ ਗਝ ॥
+
{{t|ਜੇ ਜੇ ਗਉਸ ਅੰਬੀਆ ਭਝ ॥ ਮੈ ਮੈ ਕਰਤ ਜਗਤ ਤੇ ਗਝ ॥
जे जे गउस अमबीआ भझ ॥ मै मै करत जगत ते गझ ॥
+
|जे जे गउस अमबीआ भझ ॥ मै मै करत जगत ते गझ ॥
All the earlier prophets ended themselves in ego.
+
|All the earlier prophets ended themselves in ego.}}
  
ਮਹਾਪ੝ਰਖ ਕਾਹੂੰ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੋ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥੪੫॥
+
{{t|ਮਹਾਪ੝ਰਖ ਕਾਹੂੰ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੋ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥੪੫॥
महापढ़रख काहूं न पछाना ॥ करम धरम को कछू न जाना ॥४५॥
+
|महापढ़रख काहूं न पछाना ॥ करम धरम को कछू न जाना ॥४५॥
And did not comprehend the supreme Purusha, they did not care for the righteous actions.45.
+
|And did not comprehend the supreme Purusha, they did not care for the righteous actions.45.}}
  
ਅਵਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਕਿਛ੝ ਨਾਹੀ ॥ ਝਕੈ ਆਸ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
+
{{t|ਅਵਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਕਿਛ੝ ਨਾਹੀ ॥ ਝਕੈ ਆਸ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
अवरन की आसा किछढ़ नाही ॥ झकै आस धरो मन माही ॥
+
|अवरन की आसा किछढ़ नाही ॥ झकै आस धरो मन माही ॥
Have no hopes on others, rely only on the ONE Lord.
+
|Have no hopes on others, rely only on the ONE Lord.}}
  
ਆਨ ਆਸ ਉਪਜਤ ਕਿਛ੝ ਨਾਹੀ ॥ ਵਾ ਕੀ ਆਸ ਧਰੋਂ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੪੬॥
+
{{t|ਆਨ ਆਸ ਉਪਜਤ ਕਿਛ੝ ਨਾਹੀ ॥ ਵਾ ਕੀ ਆਸ ਧਰੋਂ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੪੬॥
आन आस उपजत किछढ़ नाही ॥ वा की आस धरों मन माही ॥४६॥
+
|आन आस उपजत किछढ़ नाही ॥ वा की आस धरों मन माही ॥४६॥
The hopes on others are never fruitful, therefore, keep in your mind the hopes on the ONE Lord.46.
+
|The hopes on others are never fruitful, therefore, keep in your mind the hopes on the ONE Lord.46.}}
  
ਦੋਹਰਾ ॥
+
{{t|ਦੋਹਰਾ ॥
दोहरा ॥
+
|दोहरा ॥
DOHRA
+
|DOHRA}}
  
ਕੋਈ ਪੜ੝ਹਤ ਕ੝ਰਾਨ ਕੋ ਕੋਈ ਪੜ੝ਹਤ ਪ੝ਰਾਨ ॥
+
{{t|ਕੋਈ ਪੜ੝ਹਤ ਕ੝ਰਾਨ ਕੋ ਕੋਈ ਪੜ੝ਹਤ ਪ੝ਰਾਨ ॥
कोई पड़ढ़हत कढ़रान को कोई पड़ढ़हत पढ़रान ॥
+
|कोई पड़ढ़हत कढ़रान को कोई पड़ढ़हत पढ़रान ॥
Someone studies the Quran and someone studies the Puranas.
+
|Someone studies the Quran and someone studies the Puranas.}}
  
ਕਾਲ ਨ ਸਕਤ ਬਚਾਇਕੈ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨਿਦਾਨ ॥੪੭॥
+
{{t|ਕਾਲ ਨ ਸਕਤ ਬਚਾਇਕੈ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨਿਦਾਨ ॥੪੭॥
काल न सकत बचाइकै फोकट धरम निदान ॥४७॥
+
|काल न सकत बचाइकै फोकट धरम निदान ॥४७॥
Mere reading cannot save one from death. Therefore such works are vain and do not help at the time of death.47.
+
|Mere reading cannot save one from death. Therefore such works are vain and do not help at the time of death.47.}}
  
ਚੌਪਈ ॥
+
{{t|ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
+
|चौपई ॥
CHAUPAI
+
|CHAUPAI}}
  
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਿਲਿ ਪੜ੝ਹਤ ਕ੝ਰਾਨਾ ॥ ਬਾਚਤ ਕਿਤੇ ਪ੝ਰਾਨ ਅਜਾਨਾ ॥
+
{{t|ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਿਲਿ ਪੜ੝ਹਤ ਕ੝ਰਾਨਾ ॥ ਬਾਚਤ ਕਿਤੇ ਪ੝ਰਾਨ ਅਜਾਨਾ ॥
कई कोटि मिलि पड़ढ़हत कढ़राना ॥ बाचत किते पढ़रान अजाना ॥
+
|कई कोटि मिलि पड़ढ़हत कढ़राना ॥ बाचत किते पढ़रान अजाना ॥
Millions of people recite the Quran and many study Puranas witout understanding the crux.
+
|Millions of people recite the Quran and many study Puranas witout understanding the crux.}}
  
ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨ ਆਵਾ ॥ ਦਾਵ ਕਾਲ ਕਾਹੂੰ ਨ ਬਚਾਵਾ ॥੪੮॥
+
{{t|ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨ ਆਵਾ ॥ ਦਾਵ ਕਾਲ ਕਾਹੂੰ ਨ ਬਚਾਵਾ ॥੪੮॥
अंत काल कोई काम न आवा ॥ दाव काल काहूं न बचावा ॥४८॥
+
|अंत काल कोई काम न आवा ॥ दाव काल काहूं न बचावा ॥४८॥
It will be of no use at the time of death and none will be saved.48.
+
|It will be of no use at the time of death and none will be saved.48.}}
  
ਕਿਉ ਨ ਜਪੋ ਤਾ ਕੋ ਤ੝ਮ ਭਾਈ ॥ ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਜੋ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ॥
+
{{t|ਕਿਉ ਨ ਜਪੋ ਤਾ ਕੋ ਤ੝ਮ ਭਾਈ ॥ ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਜੋ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ॥
किउ न जपो ता को तढ़म भाई ॥ अंत कालि जो होइ सहाई ॥
+
|किउ न जपो ता को तढ़म भाई ॥ अंत कालि जो होइ सहाई ॥
O Brother! Why do you not meditate on Him, who will help you at the time of death?
+
|O Brother! Why do you not meditate on Him, who will help you at the time of death?}}
  
ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਲਖੋ ਕਰ ਭਰਮਾ ॥ ਇਨ ਤੇ ਸਰਤ ਨ ਕੋਈ ਕਰਮਾ ॥੪੯॥
+
{{t|ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਲਖੋ ਕਰ ਭਰਮਾ ॥ ਇਨ ਤੇ ਸਰਤ ਨ ਕੋਈ ਕਰਮਾ ॥੪੯॥
फोकट धरम लखो कर भरमा ॥ इन ते सरत न कोई करमा ॥४९॥
+
|फोकट धरम लखो कर भरमा ॥ इन ते सरत न कोई करमा ॥४९॥
Consider the vain religions as illusory, because they do not serve our purpose (of life).49.
+
|Consider the vain religions as illusory, because they do not serve our purpose (of life).49.}}
  
ਇਹ ਕਾਰਨਿ ਪ੝ਰਭ੝ ਹਮੈ ਬਨਾਯੋ ॥ ਭੇਦ੝ ਭਾਖਿ ਇਹ੝ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ ॥
+
{{t|ਇਹ ਕਾਰਨਿ ਪ੝ਰਭ੝ ਹਮੈ ਬਨਾਯੋ ॥ ਭੇਦ੝ ਭਾਖਿ ਇਹ੝ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ ॥
इह कारनि पढ़रभढ़ हमै बनायो ॥ भेदढ़ भाखि इहढ़ लोक पठायो ॥
+
|इह कारनि पढ़रभढ़ हमै बनायो ॥ भेदढ़ भाखि इहढ़ लोक पठायो ॥
For this reason the Lord created me and sent me in this world, telling me the secret.
+
|For this reason the Lord created me and sent me in this world, telling me the secret.}}
  
ਜੋ ਤਿਨ ਕਹਾ ਸ੝ ਸਭਨ ਉਚਰੋਂ ॥ ਡਿੰਭ ਵਿੰਭ ਕਛ੝ ਨੈਕ ਕ ਕਰੋਂ ॥੫੦॥
+
{{t|ਜੋ ਤਿਨ ਕਹਾ ਸ੝ ਸਭਨ ਉਚਰੋਂ ॥ ਡਿੰਭ ਵਿੰਭ ਕਛ੝ ਨੈਕ ਕ ਕਰੋਂ ॥੫੦॥
जो तिन कहा सढ़ सभन उचरों ॥ डिढ़मभ विढ़मभ कछढ़ नैक क करों ॥५०॥
+
|जो तिन कहा सढ़ सभन उचरों ॥ डिढ़मभ विढ़मभ कछढ़ नैक क करों ॥५०॥
Whatever He told me, I say unto you, there is not even a little heresay in it.50.
+
|Whatever He told me, I say unto you, there is not even a little heresay in it.50.}}
  
ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥
+
{{t|ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥
रसावल छंद ॥
+
|रसावल छंद ॥
RASAAVAL STANZA
+
|RASAAVAL STANZA}}
  
ਨ ਜਟਾ ਮੂੰਡ ਧਾਰੋਂ ॥ ਨ ਮ੝ੰਦ੝ਰਕਾ ਸਵਾਰੋਂ ॥
+
{{t|ਨ ਜਟਾ ਮੂੰਡ ਧਾਰੋਂ ॥ ਨ ਮ੝ੰਦ੝ਰਕਾ ਸਵਾਰੋਂ ॥
न जटा मूंड धारों ॥ न मढ़ंदढ़रका सवारों ॥
+
|न जटा मूंड धारों ॥ न मढ़ंदढ़रका सवारों ॥
I neither wear matted hair on the head nor bedeck myself with ear-rings.
+
|I neither wear matted hair on the head nor bedeck myself with ear-rings.}}
  
ਜਪੋ ਤਾਸ ਨਾਮੰ ॥ ਸਰੈ ਸਰਬ ਕਾਮੰ ॥੫੧॥
+
{{t|ਜਪੋ ਤਾਸ ਨਾਮੰ ॥ ਸਰੈ ਸਰਬ ਕਾਮੰ ॥੫੧॥
जपो तास नामं ॥ सरै सरब कामं ॥५१॥
+
|जपो तास नामं ॥ सरै सरब कामं ॥५१॥
I meditate on the Name of the Lord, which helps me in all my errands.51.
+
|I meditate on the Name of the Lord, which helps me in all my errands.51.}}
  
ਨ ਨੈਨੰ ਮਿਚਾਊਂ ॥ ਨ ਡਿੰਭੰ ਦਿਖਾਊਂ ॥
+
{{t|ਨ ਨੈਨੰ ਮਿਚਾਊਂ ॥ ਨ ਡਿੰਭੰ ਦਿਖਾਊਂ ॥
न नैनं मिचाऊं ॥ न डिढ़मभं दिखाऊं ॥
+
|न नैनं मिचाऊं ॥ न डिढ़मभं दिखाऊं ॥
Neither I close my eyes, nor exhibit heresy.
+
|Neither I close my eyes, nor exhibit heresy.}}
  
ਨ ਕ੝ਕਰਮੰ ਕਮਾਊਂ ॥ ਨ ਭੇਖੀ ਕਹਾਊਂ ॥੫੨॥
+
{{t|ਨ ਕ੝ਕਰਮੰ ਕਮਾਊਂ ॥ ਨ ਭੇਖੀ ਕਹਾਊਂ ॥੫੨॥
न कढ़करमं कमाऊं ॥ न भेखी कहाऊं ॥५२॥
+
|न कढ़करमं कमाऊं ॥ न भेखी कहाऊं ॥५२॥
Nor perform evil actions, nor cause others to call me a person in disguise. 52.
+
|Nor perform evil actions, nor cause others to call me a person in disguise. 52.}}
  
ਚੌਪਈ ॥
+
{{t|ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
+
|चौपई ॥
CHAUPAI
+
|CHAUPAI}}
  
ਜੇ ਜੇ ਭੇਖ ਸ੝ ਤਨ ਮੈਂ ਧਾਰੈ ॥ ਤੇ ਪ੝ਰਭ੝ ਜਨ ਕਛ੝ ਕੈ ਨ ਬਿਚਾਰੈ ॥
+
{{t|ਜੇ ਜੇ ਭੇਖ ਸ੝ ਤਨ ਮੈਂ ਧਾਰੈ ॥ ਤੇ ਪ੝ਰਭ੝ ਜਨ ਕਛ੝ ਕੈ ਨ ਬਿਚਾਰੈ ॥
जे जे भेख सढ़ तन मैं धारै ॥ ते पढ़रभढ़ जन कछढ़ कै न बिचारै ॥
+
|जे जे भेख सढ़ तन मैं धारै ॥ ते पढ़रभढ़ जन कछढ़ कै न बिचारै ॥
Those persons who adopt different guises are never liked by the men of God.
+
|Those persons who adopt different guises are never liked by the men of God.}}
  
ਸਮਝ ਲੇਹ੝ ਸਭ ਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਡਿੰਭਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਨਾਹੀ ॥੫੩॥
+
{{t|ਸਮਝ ਲੇਹ੝ ਸਭ ਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਡਿੰਭਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਨਾਹੀ ॥੫੩॥
समझ लेहढ़ सभ जन मन माही ॥ डिढ़मभन मै परमेसढ़र नाही ॥५३॥
+
|समझ लेहढ़ सभ जन मन माही ॥ डिढ़मभन मै परमेसढ़र नाही ॥५३॥
All of you may understanding this that God is absent form all these guises.53.
+
|All of you may understanding this that God is absent form all these guises.53.}}
  
ਜੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਿ ਡਿੰਭ ਦਿਖਾਹੀਂ ॥ ਤਿਨ ਪਰਲੋਕਨ ਮੋ ਗਤਿ ਨਾਹੀਂ ॥
+
{{t|ਜੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਿ ਡਿੰਭ ਦਿਖਾਹੀਂ ॥ ਤਿਨ ਪਰਲੋਕਨ ਮੋ ਗਤਿ ਨਾਹੀਂ ॥
जे जे करम करि डिढ़मभ दिखाहीं ॥ तिन परलोकन मो गति नाहीं ॥
+
|जे जे करम करि डिढ़मभ दिखाहीं ॥ तिन परलोकन मो गति नाहीं ॥
Those who exhibit various garbs through various actions, they never get release in the next world.
+
|Those who exhibit various garbs through various actions, they never get release in the next world.}}
  
ਜੀਵਤ ਚਲਤ ਜਗਤ ਕੇ ਕਾਜਾ ॥ ਸੂ੝ਵਾਂਗ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਪੂਜਤ ਰਾਜਾ ॥੫੪॥
+
{{t|ਜੀਵਤ ਚਲਤ ਜਗਤ ਕੇ ਕਾਜਾ ॥ ਸੂ੝ਵਾਂਗ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਪੂਜਤ ਰਾਜਾ ॥੫੪॥
जीवत चलत जगत के काजा ॥ सूढ़वांग देखि करि पूजत राजा ॥५४॥
+
|जीवत चलत जगत के काजा ॥ सूढ़वांग देखि करि पूजत राजा ॥५४॥
While alive, their worldly desires may be fulfilled and the king may be pleased on seeing their mimicry.54.
+
|While alive, their worldly desires may be fulfilled and the king may be pleased on seeing their mimicry.54.}}
  
ਸ੝ਆਂਗਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਨਾਹੀ ॥ ਖੋਜ ਫਿਰੈ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਕਾਹੀ ॥
+
{{t|ਸ੝ਆਂਗਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਨਾਹੀ ॥ ਖੋਜ ਫਿਰੈ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਕਾਹੀ ॥
सढ़आंगन मै परमेसढ़र नाही ॥ खोज फिरै सभ ही को काही ॥
+
|सढ़आंगन मै परमेसढ़र नाही ॥ खोज फिरै सभ ही को काही ॥
The Lord-God is not present in such mimics, even all the places be serched by all.
+
|The Lord-God is not present in such mimics, even all the places be serched by all.}}
  
ਅਪਨੋ ਮਨ੝ ਕਰ ਮੋ ਜਿਹ ਆਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕੋ ਤਿਨੀ ਪਛਾਨਾ ॥੫੫॥
+
{{t|ਅਪਨੋ ਮਨ੝ ਕਰ ਮੋ ਜਿਹ ਆਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕੋ ਤਿਨੀ ਪਛਾਨਾ ॥੫੫॥
अपनो मनढ़ कर मो जिह आना ॥ पारबढ़रहम को तिनी पछाना ॥५५॥
+
|अपनो मनढ़ कर मो जिह आना ॥ पारबढ़रहम को तिनी पछाना ॥५५॥
Only those who controlled their minds, recognized the Supreme Brahman.55.
+
|Only those who controlled their minds, recognized the Supreme Brahman.55.}}
  
ਦੋਹਰਾ ॥
+
{{t|ਦੋਹਰਾ ॥
दोहरा ॥
+
|दोहरा ॥
DOHRA
+
|DOHRA}}
  
ਭੇਖ ਦਿਖਾਇ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸਿ ਕੀਨ ॥
+
{{t|ਭੇਖ ਦਿਖਾਇ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸਿ ਕੀਨ ॥
भेख दिखाइ जगत को लोगन को बसि कीन ॥
+
|भेख दिखाइ जगत को लोगन को बसि कीन ॥
Those who exhibit various guises in the world and win people on their side.
+
|Those who exhibit various guises in the world and win people on their side.}}
  
ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ੝ ਨਰਕ ਮੋ ਲੀਨ ॥੫੬॥
+
{{t|ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ੝ ਨਰਕ ਮੋ ਲੀਨ ॥੫੬॥
अंत कालि काती कटिओ बासढ़ नरक मो लीन ॥५६॥
+
|अंत कालि काती कटिओ बासढ़ नरक मो लीन ॥५६॥
They will reside in hell, when the sword of death chops them. 56.
+
|They will reside in hell, when the sword of death chops them. 56.}}
  
ਚੌਪਈ ॥
+
{{t|ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
+
|चौपई ॥
CHUPAI
+
|CHUPAI}}
  
ਜੇ ਜੇ ਜਗ ਕੋ ਡਿੰਭ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਲੋਗਨ ਮੂੰਡ ਅਧਿਕ ਸ੝ਖ੝ ਪਾਵੈ ॥
+
{{t|ਜੇ ਜੇ ਜਗ ਕੋ ਡਿੰਭ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਲੋਗਨ ਮੂੰਡ ਅਧਿਕ ਸ੝ਖ੝ ਪਾਵੈ ॥
जे जे जग को डिढ़मभ दिखावै ॥ लोगन मूंड अधिक सढ़खढ़ पावै ॥
+
|जे जे जग को डिढ़मभ दिखावै ॥ लोगन मूंड अधिक सढ़खढ़ पावै ॥
Those who exhibit different guises, find disciples and enjoy great comforts.
+
|Those who exhibit different guises, find disciples and enjoy great comforts.}}
  
ਨਾਸਾਂ ਮੂੰਦ ਕਰੇ ਪ੝ਰਣਾਮੰ ॥ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨ ਕਉਡੀ ਕਾਮੰ ॥੫੭॥
+
{{t|ਨਾਸਾਂ ਮੂੰਦ ਕਰੇ ਪ੝ਰਣਾਮੰ ॥ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨ ਕਉਡੀ ਕਾਮੰ ॥੫੭॥
नासां मूंद करे पढ़रणामं ॥ फोकट धरम न कउडी कामं ॥५७॥
+
|नासां मूंद करे पढ़रणामं ॥ फोकट धरम न कउडी कामं ॥५७॥
Those who their nostrils and perform prostrations, their religious discipline is vain and useless.57.
+
|Those who their nostrils and perform prostrations, their religious discipline is vain and useless.57.}}
  
ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਜਿਤੇ ਜਗ ਕਰਹੀਂ ॥ ਨਰਕ ਕ੝ੰਡ ਭੀਤਰ ਤੇ ਪਰਹੀਂ ॥
+
{{t|ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਜਿਤੇ ਜਗ ਕਰਹੀਂ ॥ ਨਰਕ ਕ੝ੰਡ ਭੀਤਰ ਤੇ ਪਰਹੀਂ ॥
फोकट धरम जिते जग करहीं ॥ नरक कढ़ंड भीतर ते परहीं ॥
+
|फोकट धरम जिते जग करहीं ॥ नरक कढ़ंड भीतर ते परहीं ॥
All the followers of the futile path, fall into hell from within.
+
|All the followers of the futile path, fall into hell from within.}}
  
ਹਾਥ ਹਲਾਝ ਸ੝ਰਗਿ ਨ ਜਾਹੂ ॥ ਜੋ ਮਨ੝ ਜੀਤ ਸਕਾ ਨਹਿ ਕਾਹੂ ॥੫੮॥
+
{{t|ਹਾਥ ਹਲਾਝ ਸ੝ਰਗਿ ਨ ਜਾਹੂ ॥ ਜੋ ਮਨ੝ ਜੀਤ ਸਕਾ ਨਹਿ ਕਾਹੂ ॥੫੮॥
हाथ हलाझ सढ़रगि न जाहू ॥ जो मनढ़ जीत सका नहि काहू ॥५८॥
+
|हाथ हलाझ सढ़रगि न जाहू ॥ जो मनढ़ जीत सका नहि काहू ॥५८॥
They cannot go to heavens with the movement of the hands, because they could not control their minds in any way. 58.
+
|They cannot go to heavens with the movement of the hands, because they could not control their minds in any way. 58.}}
  
ਕਬਿਬਾਚ ॥
+
{{t|ਕਬਿਬਾਚ ॥
कबिबाच ॥
+
|कबिबाच ॥
The Words of the Poet:
+
|The Words of the Poet:}}
  
ਦੋਹਰਾ ॥
+
{{t|ਦੋਹਰਾ ॥
दोहरा ॥
+
|दोहरा ॥
DOHRA
+
|DOHRA}}
  
ਜੋ ਨਿਜ ਪ੝ਰਭ ਮੋ ਸੋ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿਹੋਂ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥
+
{{t|ਜੋ ਨਿਜ ਪ੝ਰਭ ਮੋ ਸੋ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿਹੋਂ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥
जो निज पढ़रभ मो सो कहा सो कहिहों जग माहि ॥
+
|जो निज पढ़रभ मो सो कहा सो कहिहों जग माहि ॥
Whatever my Lord said to me, I say the same in the world.
+
|Whatever my Lord said to me, I say the same in the world.}}
  
ਜੋ ਤਿਹ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਇ ਹੈ ਅੰਤਿ ਸ੝ਰਗ ਕੋ ਜਾਹਿ ॥੫੯॥
+
{{t|ਜੋ ਤਿਹ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਇ ਹੈ ਅੰਤਿ ਸ੝ਰਗ ਕੋ ਜਾਹਿ ॥੫੯॥
जो तिह पढ़रभ को धिआइ है अंति सढ़रग को जाहि ॥५९॥
+
|जो तिह पढ़रभ को धिआइ है अंति सढ़रग को जाहि ॥५९॥
Those who have meditated on the Lord, ultimately go to heaven.59.
+
|Those who have meditated on the Lord, ultimately go to heaven.59.}}
  
ਦੋਹਰਾ ॥
+
{{t|ਦੋਹਰਾ ॥
दोहरा ॥
+
|दोहरा ॥
DOHRA
+
|DOHRA}}
  
ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਦ੝ਇ ਝਕ ਹੈ ਬਿਬ ਬਿਚਾਰ ਕਛ੝ ਨਾਹਿ ॥
+
{{t|ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਦ੝ਇ ਝਕ ਹੈ ਬਿਬ ਬਿਚਾਰ ਕਛ੝ ਨਾਹਿ ॥
हरि हरि जन दढ़इ झक है बिब बिचार कछढ़ नाहि ॥
+
|हरि हरि जन दढ़इ झक है बिब बिचार कछढ़ नाहि ॥
The Lord and His devotees are one, there is no difference between them.
+
|The Lord and His devotees are one, there is no difference between them.}}
  
ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹਿ ॥੬੦॥
+
{{t|ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹਿ ॥੬੦॥
जल ते उपजि तरंग जिउ जल ही बिखै समाहि ॥६०॥
+
|जल ते उपजि तरंग जिउ जल ही बिखै समाहि ॥६०॥
Just as the wave of water, arising in water, merges in water.60.
+
|Just as the wave of water, arising in water, merges in water.60.}}
  
ਚੌਪਈ ॥
+
{{t|ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
+
|चौपई ॥
CHAUPAI
+
|CHAUPAI}}
  
ਜੇ ਜੇ ਬਾਦਿ ਕਰਤ ਹੰਕਾਰਾ ॥ ਤਿਨ ਤੇ ਭਿੰਨ ਰਹਤ ਕਰਤਾਰਾ ॥
+
{{t|ਜੇ ਜੇ ਬਾਦਿ ਕਰਤ ਹੰਕਾਰਾ ॥ ਤਿਨ ਤੇ ਭਿੰਨ ਰਹਤ ਕਰਤਾਰਾ ॥
जे जे बादि करत हंकारा ॥ तिन ते भिंन रहत करतारा ॥
+
|जे जे बादि करत हंकारा ॥ तिन ते भिंन रहत करतारा ॥
Those who quarrel in ego, they are far removed from the Lord.
+
|Those who quarrel in ego, they are far removed from the Lord.}}
  
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਬਿਖੈ ਹਰਿ ਨਾਹੀਂ ॥ ਜਾਨ ਲੇਹ੝ ਹਰਿਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀਂ ॥੬੧॥
+
{{t|ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਬਿਖੈ ਹਰਿ ਨਾਹੀਂ ॥ ਜਾਨ ਲੇਹ੝ ਹਰਿਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀਂ ॥੬੧॥
बेद कतेब बिखै हरि नाहीं ॥ जान लेहढ़ हरिजन मन माहीं ॥६१॥
+
|बेद कतेब बिखै हरि नाहीं ॥ जान लेहढ़ हरिजन मन माहीं ॥६१॥
O men of God ! Understand this that the Lord doth not reside in Vedas and katebs. 61.
+
|O men of God ! Understand this that the Lord doth not reside in Vedas and katebs. 61.}}
  
ਆਂਖ ਮੂੰਦਿ ਕੋਊ ਡਿੰਭ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਆਂਧਰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਪਾਵੈ ॥
+
{{t|ਆਂਖ ਮੂੰਦਿ ਕੋਊ ਡਿੰਭ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਆਂਧਰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਪਾਵੈ ॥
आंख मूंदि कोऊ डिढ़मभ दिखावै ॥ आंधर की पदवी कहि पावै ॥
+
|आंख मूंदि कोऊ डिढ़मभ दिखावै ॥ आंधर की पदवी कहि पावै ॥
He, who exhibits heresy in closing his eyes, attains the state of blindness.
+
|He, who exhibits heresy in closing his eyes, attains the state of blindness.}}
  
ਆਂਖਿ ਮੀਚ ਮਗ੝ ਸੂਝ ਨ ਜਾਈ ॥ ਤਾਹਿ ਅਨੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਮ ਭਾਈ ॥੬੨॥
+
{{t|ਆਂਖਿ ਮੀਚ ਮਗ੝ ਸੂਝ ਨ ਜਾਈ ॥ ਤਾਹਿ ਅਨੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਮ ਭਾਈ ॥੬੨॥
आंखि मीच मगढ़ सूझ न जाई ॥ ताहि अनंत मिलै किम भाई ॥६२॥
+
|आंखि मीच मगढ़ सूझ न जाई ॥ ताहि अनंत मिलै किम भाई ॥६२॥
By closing the eyes one cannot know the path, how can then, O brother! He meet the Infinite Lord?62.
+
|By closing the eyes one cannot know the path, how can then, O brother! He meet the Infinite Lord?62.}}
  
ਬਹ੝ ਬਿਸਥਾਰ ਕਹ ਲਉ ਕੋਈ ਕਹੈ ॥ ਸਮਝਤ ਬਾਤਿ ਥਕਤ ਹ੝ਝ ਰਹੈ ॥
+
{{t|ਬਹ੝ ਬਿਸਥਾਰ ਕਹ ਲਉ ਕੋਈ ਕਹੈ ॥ ਸਮਝਤ ਬਾਤਿ ਥਕਤ ਹ੝ਝ ਰਹੈ ॥
बहढ़ बिसथार कह लउ कोई कहै ॥ समझत बाति थकत हढ़झ रहै ॥
+
|बहढ़ बिसथार कह लउ कोई कहै ॥ समझत बाति थकत हढ़झ रहै ॥
To what extent, the details be given? When one understands, he feels tired.
+
|To what extent, the details be given? When one understands, he feels tired.}}
  
ਰਸਨਾ ਧਰੈ ਕਈ ਜੋ ਕੋਟਾ ॥ ਤਦਪਿ ਗਨਤ ਤਿਹ ਪਰਤ ਸ੝ ਤੋਟਾ ॥੬੩॥
+
{{t|ਰਸਨਾ ਧਰੈ ਕਈ ਜੋ ਕੋਟਾ ॥ ਤਦਪਿ ਗਨਤ ਤਿਹ ਪਰਤ ਸ੝ ਤੋਟਾ ॥੬੩॥
रसना धरै कई जो कोटा ॥ तदपि गनत तिह परत सढ़ तोटा ॥६३॥
+
|रसना धरै कई जो कोटा ॥ तदपि गनत तिह परत सढ़ तोटा ॥६३॥
If one is blessed with millions of tongues, even then he feels them short in number, (while singing the Praises of the Lord)63.
+
|If one is blessed with millions of tongues, even then he feels them short in number, (while singing the Praises of the Lord)63.}}
  
ਦੋਹਰਾ ॥
+
{{t|ਦੋਹਰਾ ॥
दोहरा ॥
+
|दोहरा ॥
DOHRA
+
|DOHRA}}
  
ਜਬ ਆਇਸ੝ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਭਯੋ ਜਨਮ੝ ਧਰਾ ਜਗ ਆਇ ॥
+
{{t|ਜਬ ਆਇਸ੝ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਭਯੋ ਜਨਮ੝ ਧਰਾ ਜਗ ਆਇ ॥
जब आइसढ़ पढ़रभ को भयो जनमढ़ धरा जग आइ ॥
+
|जब आइसढ़ पढ़रभ को भयो जनमढ़ धरा जग आइ ॥
When the Lord Willed, I was born on this earth.
+
|When the Lord Willed, I was born on this earth.}}
  
ਅਬ ਮੈ ਕਥਾ ਸੰਛੇਪਤੇ ਸਭਹੂੰ ਕਹਤ ਸ੝ਨਾਇ ॥੬੪॥
+
{{t|ਅਬ ਮੈ ਕਥਾ ਸੰਛੇਪਤੇ ਸਭਹੂੰ ਕਹਤ ਸ੝ਨਾਇ ॥੬੪॥
अब मै कथा संछेपते सभहूं कहत सढ़नाइ ॥६४॥
+
|अब मै कथा संछेपते सभहूं कहत सढ़नाइ ॥६४॥
Now I shall narrate briefly my own story.64.
+
|Now I shall narrate briefly my own story.64.}}
 
 
ਇਤਿ ਸ੝ਰੀ ਬਚਿਤ੝ਰ ਨਾਟਕ ਗ੝ਰੰਥੇ ਮਮ ਆਗਿਆ ਕਾਲ ਜਗ ਪ੝ਰਵੇਸ ਕਰਨੰ ਨਾਮ ਖਸਟਮੋ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤ੝ ਸ੝ਭਮ ਸਤ੝ ॥੬॥ ਅਫਜੂ ॥੨੭੯॥
 
इति सढ़री बचितढ़र नाटक गढ़रंथे मम आगिआ काल जग पढ़रवेस करनं नाम खसटमो धिआइ समापतम सतढ़ सढ़भम सतढ़ ॥६॥ अफजू ॥२७९॥
 
End of the Sixth Chapter of BACHITTAR NATAK entitled The Command of Supreme KAL to Me for Coming into the World.6.279.
 
 
 
 
 
 
 
}}
 
  
 +
{{t|ਇਤਿ ਸ੝ਰੀ ਬਚਿਤ੝ਰ ਨਾਟਕ ਗ੝ਰੰਥੇ ਮਮ ਆਗਿਆ ਕਾਲ ਜਗ ਪ੝ਰਵੇਸ ਕਰਨੰ ਨਾਮ ਖਸਟਮੋ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤ੝ ਸ੝ਭਮ ਸਤ੝ ॥੬॥ ਅਫਜੂ ॥੨੭੯॥
 +
|इति सढ़री बचितढ़र नाटक गढ़रंथे मम आगिआ काल जग पढ़रवेस करनं नाम खसटमो धिआइ समापतम सतढ़ सढ़भम सतढ़ ॥६॥ अफजू ॥२७९॥
 +
|End of the Sixth Chapter of BACHITTAR NATAK entitled The Command of Supreme KAL to Me for Coming into the World.6.279.}}
  
  
 
{{bnatak}}
 
{{bnatak}}
 
{{dasam}}
 
{{dasam}}

Revision as of 04:52, 29 December 2009

This Bani is part of the Bachitar Natak which is the third main composition in the Dasam Granth, the second holy Scripture of the Sikhs. The first two compositions in the Dasam Granth are Jaap Sahib and Akal Ustat.

This section called the "My coming into the World" is the sixth section of Bachitar Natak and is found on pages 131 to 142 at Sri Granth.org.

Dasam Granth     |     Bachitar Natak     |     Bachitar Natak index

1. Akal Purakh | 2. Ancestry | 3. Descendants | 4. Vedas & Offering | 5. Spiritual Rulers | 6. My Coming | 7. Birth of Poet | 8. Bhangani Battle | 9. Nadaun Battle | 10. Khanzada | 11. Hussaini & Kirpal | 12. Jujhar Singh | 13. Mughal Shahzada | 15. Supplication

Text of this section

ਭਾਗ
SECTION
ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI
ਅਬ ਮੈ ਅਪਨੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ॥ ਤਪ ਸਾਧਤ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਮ੝ਹਿ ਆਨੋ ॥
Now I relate my own story as to how I was brought here, while I was absorbed in deep meditation.
ਹੇਮ ਕ੝ੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ॥ ਸਪਤ ਸ੝ਰਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ ॥੧॥
The site was the mountain named Hemkunt, with seven peaks and looks there very impressive.1.
ਸਪਤ ਸ੝ਰਿੰਗ ਤਿਹ ਨਾਮ੝ ਕਹਾਵਾ ॥ ਪੰਡ੝ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗ੝ ਕਮਾਵਾ ॥
That mountain is called Sapt Shring (seven-peaked mountain), where the Pandavas Practised Yoga.
ਤਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪਸਿਆ ਸਾਧੀ ॥ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਿਕਾ ਅਰਾਧੀ ॥੨॥
There I was absorbed in deep meditation on the Primal Power, the Supreme KAL.2.
ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਰਤ ਤਪਿਸਆ ਭਯੋ ॥ ਦ੝ਵੈ ਤੇ ਝਕ ਰੂਪ ਹ੝ਵੈ ਗਯੋ ॥
In this way, my meditation reached its zenith and I became One with the Omnipotent Lord.
ਤਾਤ ਮਾਤ ਮ੝ਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ॥ ਬਹ੝ ਬਿਧਿ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ॥੩॥
My parents also meditated for the union with the Incomprehensible Lord and performed many types of disciplines for union.3.
ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ ਤਾ ਤੇ ਭਝ ਪ੝ਰਸੰਨਿ ਗ੝ਰਦੇਵਾ ॥
The service that they rendered the Incomprehensible Lord, caused the pleasure of the Supreme Guru (i.e. Lord).
ਤਿਨ ਪ੝ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮ੝ਹਿ ਦੀਆ ॥ ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਹਿ ਲੀਆ ॥੪॥
When the Lord ordered me, I was born in this Iron age.4.
ਚਿਤ ਨ ਭਯੋ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ ॥ ਚ੝ਭੀ ਰਹੀ ਸ੝ਰ੝ਤਿ ਪ੝ਰਭ੝ ਚਰਨਨ ਮਹਿ ॥
I had no desire to come, because I was totally absorbed in devotion for the Holy feet of the Lord.
ਜਿਉ ਤਿਉ ਪ੝ਰਭ ਹਮ ਕੋ ਸਮਝਾਯੋ ॥ ਇਮ ਕਿਹ ਕੈ ਇਹ ਲੋਕਿ ਪਠਾਯੋ ॥੫॥
But the Lord made me understand His Will and sent me in this world with the following words.5.
ਅਕਾਲ ਪ੝ਰਖ ਬਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੝ਰਤਿ ॥
The Words of the Non-temporal Lord to this insect:
ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI
ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸ੝ਰਿਸਟਿ ਬਨਾਈ ॥ ਦਈਤ ਰਚੇ ਦ੝ਸਟ ਦ੝ਖਦਾਈ ॥
When I created the world in the beginning, I created the ignominious and dreadful Daityas.
ਤੇ ਭ੝ਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹ੝ਵੈ ਗਝ ॥ ਪੂਜਤ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਰਹਿ ਗਝ ॥੬॥
Who became mad with power and abandoned the worship of Supreme Purusha.6.
ਤੇ ਹਮ ਤਮਕਿ ਤਨਕ ਮੋ ਖਾਪੇ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਠਉਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ ॥
I destroyed them in no time and created gods in their place.
ਤੇ ਭੀ ਬਲਿ ਪੂਜਾ ਉਰਝਾਝ ॥ ਆਪਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਕਹਾਝ ॥੭॥
They were also absorbed in the worship of power and called themselves Ominipotednt.7.
ਮਹਾਦੇਵ ਅਚ੝ੱਤ ਕਹਾਯੋ ॥ ਬਿਸਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥
Mahadeo (Shiva) was called Achyuta (blotless), Vishnu considered himself the Supreme.
ਬ੝ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਪ੝ਰਭੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਜਾਨਾ ॥੮॥
Brahma called himself Para Brahman, none could comprehend the Lord.8.
ਤਬ ਸਾਖੀ ਪ੝ਰਭ ਅਸਟ ਬਨਾਝ ॥ ਸਾਖ ਨਮਿਤ ਦੇਬੇ ਠਹਿਰਾਝ ॥
Then I created eight Sakshis in order to give evidence of my Entity.
ਤੇ ਕਹੈ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਜਾ ॥ ਹਮ ਬਿਨ ਅਵਰ੝ ਨ ਠਾਕ੝ਰ੝ ਦੂਜਾ ॥੯॥
But they considered themselves all in all and aasked the people to worship them.9.
ਪਰਮ ਤਤ ਕੋ ਜਿਨ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਤਿਨ ਕਰਿ ਈਸਰ ਤਿਨ ਕਹ੝ ਮਾਨਾ ॥
Those who did not comprehend the Lord, they were considered as Ishvara.
ਕੇਤੇ ਸੂਰ ਚੰਦ ਕਹ੝ ਮਾਨੈ ॥ ਅਗਨਿ ਹੋਤ੝ਰ ਕਈ ਪਵਨ ਪ੝ਰਮਾਨੈ ॥੧੦॥
Several people worshipped the sun and the moon and several others worshipped Fire and Ait.10.
ਕਿਨਹੂੰ ਪ੝ਰਭ੝ ਪਾਹਨ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਨ੝ਹਾਤ ਕਿਤੇ ਜਲ ਕਰਤ ਬਿਧਾਨਾ ॥
Several them considered God as stone and several others bathed considering the Lordship of Water.
ਕੇਤਕ ਕਰਮ ਕਰਤ ਡਰਪਾਨਾ ॥ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋ ਧਰਮ ਪਛਾਨਾ ॥੧੧॥
Considering Dharmaraja as the Supreme representative of Dharma, several bore fear of him in their actions. 11.
ਜੋ ਪ੝ਰਭ ਸਾਖ ਨਮਿਤ ਠਹਿਰਾਝ ॥ ਤੇ ਹਿਆਂ ਆਇ ਪ੝ਰਭੂ ਕਹਵਾਝ ॥
All those whom God established for the revelation of His Supremacy, they themselves were called Supreme.
ਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਸਰ ਜਾਤੀ ਭੀ ॥ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਪਰਤ ਸੋਭ ਭੀ ॥੧੨॥
They forgot the Lord in their race for supremacy. 12
ਜਬ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਨ ਤਿਨੈ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਤਬ ਹਰਿ ਇਨ ਮਨ੝ਛਨ ਠਹਿਰਾਨਾ ॥
When they did not comprehend the Lord, then I established human beings in their place.
ਤੇ ਭੀ ਬਸਿ ਮਮਤਾ ਹ੝ਇ ਗਝ ॥ ਪਰਮੇਸਰ ਪਾਹਨ ਠਹਿਰਝ ॥੧੩॥
They also were overpowered by `mineness` and exhibited the Lord in statues.13.
ਤਬ ਹਰਿ ਸਿਧ ਸਾਧ ਠਹਿਰਾਝ ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ੝ ਨਹੀ ਪਾਝ ॥
Then I created Siddhas and sadhs, who also could not realize the Lord.
ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਤ ਭਯੋ ਜਗਿ ਸਿਆਨਾ ॥ ਤਿਨ ਤਿਨ ਅਪਨੋ ਪੰਥ੝ ਚਲਾਨਾ ॥੧੪॥
On whomsoever wisdom dawned, he started his own path. 14.
ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਕਿਨਹੂੰ ਨਹ ਪਾਯੋ ॥ ਬੈਰ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਬਢਾਯੋ ॥
None could realise the Supreme Lord, but instead spread strife, enmity and ego.
ਪੇਡ ਪਾਤ ਆਪਨ ਤੇ ਜਲੈ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੈ ਪੰਥ ਨ ਕੋਊ ਚਲੈ ॥੧੫॥
The tree and the leaves began to burn, because of the inner fire.None followed the path of the Lord.15.
ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਤਨਿਕ ਸਿਧ ਕੋ ਪਾਯੋ ॥ ਤਿਨਿ ਤਿਨਿ ਅਪਨਾ ਰਾਹ੝ ਚਲਾਯੋ ॥
Whosoever attained a little spiritual power, he started his own ptah.
ਪਰਮੇਸਰ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥ ਮਮ ਉਚਾਰਿ ਤੇ ਭਯੋ ਦਿਵਾਨਾ ॥੧੬॥
None could comprehend the Lord, but instead became mad with `I-ness`.16.
ਪਰਮ ਤੱਤ ਕਿਨਹੂੰ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਆਪ ਆਪ ਭੀਤਰਿ ਉਰਝਾਨਾ ॥
Nobody recognized the Supreme Essence, but was entangled within himself.
ਤਬ ਜੇ ਜੇ ਰਿਖਿ ਰਾਜ ਬਨਾਝ ॥ ਤਿਨ ਆਪਨ ਪ੝ਨ ਸਿੰਮ੝ਰਿਤ ਚਲਾਝ ॥੧੭॥
All the great rishis (sages), who were then created, produced their own Smritis.17.
ਜੇ ਸਿੰਮ੝ਰਿਤਨ ਕੇ ਭਝ ਅਨ੝ਰਾਗੀ ॥ ਤਿਨਿ ਤਿਨਿ ਕ੝ਰਿਆ ਬ੝ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ॥
All those who became followers of these smritis, they abandoned the path of the Lord.
ਜਿਨ ਮਨ ਹਰਿ ਚਰਨਨ ਠਹਿਰਾਯੋ ॥ ਸੋ ਸਿੰਮ੝ਰਿਤਨ ਕੇ ਰਾਹ ਨ ਆਯੋ ॥੧੮॥
Those who devoted themselves to the Feet of the Lord, they did not adopt the path of the Smritis.18.
ਬ੝ਰਹਮਾ ਚਾਰ ਹੀ ਬੇਦ ਬਨਾਝ ॥ ਸਰਬ ਲੋਕ ਤਿਹ ਕਰਮ ਚਲਾਝ ॥
Brahma composed all the four Vedas, all the people followed the injunctions contained in them.
ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਵ ਹਰਿ ਚਰਨਨ ਲਾਗੀ ॥ ਤੇ ਬੇਦਨ ਤੇ ਭਝ ਤਿਆਗੀ ॥੧੯॥
Those who were devoted to the Feet of the Lord, they abandoned the Vedas.19.
ਜਿਨ ਮਤਿ ਬੇਦ ਕਤੇਬਨ ਤਿਆਗੀ ॥ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕੇ ਭਝ ਅਨ੝ਰਾਗੀ ॥
Those who abandoned the path of the Vedas and Katebs, they became the devotees of the Lord.
ਤਿਨ ਕੇ ਗੂੜ ਮਤਿ ਜੇ ਚਲਹੀ ॥ ਭਾਤਿ ਅਨੇਕ ਦ੝ਖਨ ਸੋ ਦਲਹੀ ॥੨੦॥
Whosoever follows their path, he crushes various types of sufferings.20.
ਜੇ ਜੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੰਦੇਹਿ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਸੰਗਿ ਨ ਛੋਡਤ ਨੇਹ ॥
Those who consider the castes illusory, they do not abandon the love of the Lord.
ਤੇ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੝ਰੀ ਕਹ ਜਾਹੀ ॥ ਤਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਅੰਤਰ੝ ਕਛ੝ ਨਾਹੀਂ ॥੨੧॥
When they leave the world, they go to the abode of the Lord, and there is no difference between them and the Lord.21.
ਜੇ ਜੇ ਜੀਯ ਜਾਤਨ ਤੇ ਡਰੈ ॥ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਤਜਿ ਤਿਨ ਮਗਿ ਪਰੈ ॥
Those who fear the castes and follow their path, abandoning the Supreme Lord.
ਤੇ ਤੇ ਨਰਕ ਕ੝ੰਡ ਮੋ ਪਰਹੀ ॥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗ ਮੋ ਬਪ੝ ਧਰਹੀ ॥੨੨॥
They fall into hell and transmigrate again and again.22.
ਤਬ ਹਰਿ ਬਹ੝ਰ ਦਤ ਉਪਜਾਇਓ ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਅਪਨਾ ਪੰਥ੝ ਚਲਾਇਓ ॥
Then I created Dutt, who also started his own path.
ਕਰ ਮੋ ਨਖ ਸਿਰ ਜਟਾਂ ਸਵਾਰੀ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੀ ਕ੝ਰਿਆ ਕਛ੝ ਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੩॥
His followed have long nail in their hands and matted hair on their heads . They did not understand the ways of the Lord.23
ਪ੝ਨਿ ਹਰਿ ਗੋਰਖ ਕੌ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਸਿਖ ਕਰੇ ਤਿਨਹੂੰ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥
Then I created Gorakh, who made great kings his disciples.
ਸ੝ਰਵਨ ਫਾਰਿ ਮ੝ਦ੝ਰਾ ਦ੝ਝ ਡਾਰੀ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਪ੝ਰੀਤ ਰੀਤਿ ਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੪॥
His disciples wear rings in their ears and do not know the love of the lord.24.
ਪ੝ਨਿ ਹਰਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋ ਕਰਾ ॥ ਭੇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਕੋ ਜਿਨਿ ਧਰਾ ॥
Then I created Ramanand, who adopted the path of Bairagi.
ਕੰਠੀ ਕੰਠਿ ਕਾਠ ਕੀ ਡਾਰੀ ॥ ਪ੝ਰਭ ਕੀ ਕ੝ਰਿਆ ਨ ਕਛੂ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੫॥
Around his neck he wore necklace of wooden beads and did not comprehend the ways of the Lord.25.
ਜੇ ਪ੝ਰਭ੝ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਉਪਜਾਝ ॥ ਤਿਨ ਤਿਨ ਅਪਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਝ ॥
All the great Purushas created by me started their own paths.
ਮਹਾਦੀਨ ਤਬ ਪ੝ਰਭ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਅਰਬ ਦੇਸ ਕੋ ਕੀਨੋ ਰਾਜਾ ॥੨੬॥
Then I created Muhammed, who was made the master of Arabia.26.
ਤਿਨ ਭੀ ਝਕ ਪੰਥ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਲਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕੀਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾ ॥
He started a religion and circumcised all the kings.
ਸਭ ਤੇ ਅਪਨਾ ਨਾਮ੝ ਜਪਾਯੋ ॥ ਸਤਿ ਨਾਮ੝ ਕਾਹੂੰ ਨ ਦ੝ਰਿੜਾਯੋ ॥੨੭॥
He caused all to utter his name and did not give True Name of the Lord with firmness to anyone.27.
ਸਭ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਉਰਝਾਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥
Everyone placed his own interest first and foremost and did not comprehend the Supreme Brahman.
ਤਪ ਸਾਧਤ ਹਰਿ ਮੋਹਿ ਬ੝ਲਾਯੋ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕੈ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ ॥੨੮॥
When I was busy in the austere devotion, the Lord called me and sent me to this world with the following words.28.
ਅਕਾਲ ਪ੝ਰਖ ਬਾਚ ॥
The Word of the Non-Temporal Lord:
ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI
ਮੈ ਅਪਨਾ ਸ੝ਤ ਤੋਹਿ ਨਿਵਾਜਾ ॥ ਪੰਥ ਪ੝ਰਚ੝ਰ ਕਰਬੇ ਕਹ੝ ਸਾਜਾ ॥
I have adopted you as my son and hath created you for the propagation of the path (Panth).
ਜਾਹਿ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ੝ ਚਲਾਇ ॥ ਕਬ੝ਧਿ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਇ ॥੨੯॥
You go therefore for the spread of Dharma (righteousness) and cause people to retrace their steps from evil actions".29.
ਕਬਿਬਾਚ ॥
The World of the Poet:
ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA
ਠਾਢ ਭਯੋ ਮੈ ਜੋਰਿ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਇ ॥
I stood up with folded hands and bowing down my head, I said:
ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈ ਜਬ ਤ੝ਮ ਕਰਹ੝ ਸਹਾਇ ॥੩੦॥
The path (Panth) shall prevail only in the world, with THY ASSISTANCE."30.
ਚੌਪਈ ॥
CHAUPI
ਇਹ ਕਾਰਨਿ ਪ੝ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਯੋ ॥ ਤਬ ਮੈ ਜਗਤਿ ਜਨਮ ਧਰਿ ਆਯੋ ॥
For this reason the Lord sent me and I was born in this world.
ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੀ ਇਨੈ ਤਿਮ ਕਹਿਹੋਂ ॥ ਅਉਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨ ਗਹਿਹੋਂ ॥੩੧॥
Whatever the Lord said, I am repeating the same unto you, I do not bear enmity with anyone.31.
ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਿ ਹੈਂ ॥ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਿ ਕ੝ੰਡ ਮਹਿ ਪਰਿਹੈਂ ॥
Whosoever shall call me the Lord, shall fall into hell.
ਮੋ ਕੌ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ॥ ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ॥੩੨॥
Consider me as His servant and do not think of any difference between me and the Lord.32.
ਮੈ ਹੋ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ॥ ਦੇਖਨਿ ਆਯੋ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ ॥
I am the servant of the Supreme Purusha and hath come to see the Sport of the world.
ਜੋ ਪ੝ਰਭ ਜਗਤਿ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿ ਹੋਂ ॥ ਮ੝ਰਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਨਿ ਨ ਰਹਿਹੋਂ ॥੩੩॥
Whatever the Lord of the world said, I say the same unto you, I cannot remain silent in this abode of death.33.
ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥
NARAAJ STANZA
ਕਹਿਓ ਪ੝ਰਭੂ ਸ੝ ਭਾਖਿ ਹੋਂ ॥ ਕਿਸੂ ਨ ਕਾਨ ਰਾਖਿ ਹੋਂ ॥
I say only that which the Lord hath said, I do not yield to anyone else.
ਕਿਸੂ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋਂ ॥ ਅਲੇਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋਂ ॥੩੪॥
I do not feel pleased with any particular garb, I sow the seed of God`s Name.34.
ਪਖਾਣ ਪੂਜ ਹੋਂ ਨਹੀਂ ॥ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋ ਕਹੀਂ ॥
I do not worship stones, nor I have any liking for a particular guise.
ਅਨੰਤ ਨਾਮ੝ ਗਾਇ ਹੋਂ ॥ ਪਰਮ ਪ੝ਰਖ ਪਾਇ ਹੋਂ ॥੩੫॥
I sing infinite Names (of the Lord), and meet the Supreme Purusha.35.
ਜਟਾ ਨ ਸੀਸ ਧਾਰਿਹੋਂ ॥ ਨ ਮ੝ੰਦ੝ਰਕਾ ਸ੝ ਧਾਰਿ ਹੋਂ ॥
I do not wear matted hair on my head, nor do I put rings in my ears.
ਨ ਕਾਨਿ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰੋਂ ॥ ਕਹਿਓ ਪ੝ਰਭੂ ਸ੝ ਮੈ ਕਰੋਂ ॥੩੬॥
I do not pay attention to anyone else, all my actions are at the bidding of the Lord.36.
ਭਜੋਂ ਸ੝ ਝਕ ਨਾਮਯੰ ॥ ਜ੝ ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਯੰ ॥
I recite only the Name of the Lord, which is useful at all places.
ਨ ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋ ॥ ਨ ਅਉਰ ਥਾਪਨਾ ਥਪੋ ॥੩੭॥
I do not meditate on anyone else, nor do I seek assistance from any other quarter.37.
ਬਿਅੰਤਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਹੋਂ ॥ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਾਇ ਹੋਂ ॥
I recite infinite Names and attain the Supreme light.
ਨ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੋ ਧਰੋਂ ॥ ਨ ਨਾਮ ਆਨਿ ਉਚਰੋਂ ॥੩੮॥
I do not meditate on anyone else, nor do I repeat the Name of anyone else.38.
ਤਵਿਕ ਨਾਮ ਰਤਿਯੰ ॥ ਨ ਆਨ ਮਾਨ ਮਤਿਯੰ ॥
I am absorbed only in the Name of the Lord, and honour none else.
ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਯੰ ॥ ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਾਰੀਯੰ ॥੩੯॥
By meditating on the Supreme, I am absolved of infinite sins.39.
ਤ੝ਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚਿਯੰ ॥ ਨ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਚਿਯੰ ॥
I am absorbed only in His Sight, and do not attend to any other charitable action.
ਤਵਿਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਯੰ ॥ ਅਨੰਤ ਦੂਖ ਟਾਰਿਯੰ ॥੪੦॥
By uttering only His Name, I am absolved of infinite sorrows.40.
ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI
ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਧਿਆਇਆ ॥ ਦੂਖ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਿਕਟ ਨ ਆਇਆ ॥
Those who mediated on the Name of the Lord, none of the sorrows and sins came near them.
ਜੇ ਜੇ ਅਉਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਰਹੀਂ ॥ ਬਹਿਸ ਬਹਿਸ ਬਾਦਨ ਤੇ ਮਰਹੀਂ ॥੪੧॥
Those who meditated on any other Entiey, they ended themselves in futile discussions and quarrels.41.
ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਝ ॥ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗ੝ਰਦੇਵਿ ਪਠਾਝ ॥
I have been sent into this world by the Preceptor-Lord to propagate Dharma (righteousness).
ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤ੝ਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ ॥ ਦ੝ਸਟ ਦੋਖੀਅਨਿ ਪਕਰਿ ਪਛਾਰੋ ॥੪੨॥
The Lord asked me to spread Dharma, and vanquish the tyrants and evil-minded persons. 42.
ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ ॥ ਸਮਝ ਲੇਹ੝ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ ॥
I have taken birth of this purpose, the saints should comprehend this in their minds.
ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ॥ ਦ੝ਸਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ॥੪੩॥
(I have been born) to spread Dharma, and protect saints, and root out tyrants and evil-minded persons.43.
ਜੇ ਜੇ ਭਝ ਪਹਿਲ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਆਪ੝ ਆਪ੝ ਤਿਨ ਜਾਪ੝ ਉਚਾਰਾ ॥
All the earlier incarnations caused only their names to be remembered.
ਪ੝ਰਭ ਦੋਖੀ ਕੋਈ ਨ ਬਿਦਾਰਾ ॥ ਧਰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਰਾਹ੝ ਨ ਡਾਰਾ ॥੪੪॥
They did not strike the tyrants and did not make them follow th path of Dharma.44.
ਜੇ ਜੇ ਗਉਸ ਅੰਬੀਆ ਭਝ ॥ ਮੈ ਮੈ ਕਰਤ ਜਗਤ ਤੇ ਗਝ ॥
All the earlier prophets ended themselves in ego.
ਮਹਾਪ੝ਰਖ ਕਾਹੂੰ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੋ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥੪੫॥
And did not comprehend the supreme Purusha, they did not care for the righteous actions.45.
ਅਵਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਕਿਛ੝ ਨਾਹੀ ॥ ਝਕੈ ਆਸ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
Have no hopes on others, rely only on the ONE Lord.
ਆਨ ਆਸ ਉਪਜਤ ਕਿਛ੝ ਨਾਹੀ ॥ ਵਾ ਕੀ ਆਸ ਧਰੋਂ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੪੬॥
The hopes on others are never fruitful, therefore, keep in your mind the hopes on the ONE Lord.46.
ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA
ਕੋਈ ਪੜ੝ਹਤ ਕ੝ਰਾਨ ਕੋ ਕੋਈ ਪੜ੝ਹਤ ਪ੝ਰਾਨ ॥
Someone studies the Quran and someone studies the Puranas.
ਕਾਲ ਨ ਸਕਤ ਬਚਾਇਕੈ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨਿਦਾਨ ॥੪੭॥
Mere reading cannot save one from death. Therefore such works are vain and do not help at the time of death.47.
ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਿਲਿ ਪੜ੝ਹਤ ਕ੝ਰਾਨਾ ॥ ਬਾਚਤ ਕਿਤੇ ਪ੝ਰਾਨ ਅਜਾਨਾ ॥
Millions of people recite the Quran and many study Puranas witout understanding the crux.
ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨ ਆਵਾ ॥ ਦਾਵ ਕਾਲ ਕਾਹੂੰ ਨ ਬਚਾਵਾ ॥੪੮॥
It will be of no use at the time of death and none will be saved.48.
ਕਿਉ ਨ ਜਪੋ ਤਾ ਕੋ ਤ੝ਮ ਭਾਈ ॥ ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਜੋ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ॥
O Brother! Why do you not meditate on Him, who will help you at the time of death?
ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਲਖੋ ਕਰ ਭਰਮਾ ॥ ਇਨ ਤੇ ਸਰਤ ਨ ਕੋਈ ਕਰਮਾ ॥੪੯॥
Consider the vain religions as illusory, because they do not serve our purpose (of life).49.
ਇਹ ਕਾਰਨਿ ਪ੝ਰਭ੝ ਹਮੈ ਬਨਾਯੋ ॥ ਭੇਦ੝ ਭਾਖਿ ਇਹ੝ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ ॥
For this reason the Lord created me and sent me in this world, telling me the secret.
ਜੋ ਤਿਨ ਕਹਾ ਸ੝ ਸਭਨ ਉਚਰੋਂ ॥ ਡਿੰਭ ਵਿੰਭ ਕਛ੝ ਨੈਕ ਕ ਕਰੋਂ ॥੫੦॥
Whatever He told me, I say unto you, there is not even a little heresay in it.50.
ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥
RASAAVAL STANZA
ਨ ਜਟਾ ਮੂੰਡ ਧਾਰੋਂ ॥ ਨ ਮ੝ੰਦ੝ਰਕਾ ਸਵਾਰੋਂ ॥
I neither wear matted hair on the head nor bedeck myself with ear-rings.
ਜਪੋ ਤਾਸ ਨਾਮੰ ॥ ਸਰੈ ਸਰਬ ਕਾਮੰ ॥੫੧॥
I meditate on the Name of the Lord, which helps me in all my errands.51.
ਨ ਨੈਨੰ ਮਿਚਾਊਂ ॥ ਨ ਡਿੰਭੰ ਦਿਖਾਊਂ ॥
Neither I close my eyes, nor exhibit heresy.
ਨ ਕ੝ਕਰਮੰ ਕਮਾਊਂ ॥ ਨ ਭੇਖੀ ਕਹਾਊਂ ॥੫੨॥
Nor perform evil actions, nor cause others to call me a person in disguise. 52.
ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI
ਜੇ ਜੇ ਭੇਖ ਸ੝ ਤਨ ਮੈਂ ਧਾਰੈ ॥ ਤੇ ਪ੝ਰਭ੝ ਜਨ ਕਛ੝ ਕੈ ਨ ਬਿਚਾਰੈ ॥
Those persons who adopt different guises are never liked by the men of God.
ਸਮਝ ਲੇਹ੝ ਸਭ ਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਡਿੰਭਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਨਾਹੀ ॥੫੩॥
All of you may understanding this that God is absent form all these guises.53.
ਜੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਿ ਡਿੰਭ ਦਿਖਾਹੀਂ ॥ ਤਿਨ ਪਰਲੋਕਨ ਮੋ ਗਤਿ ਨਾਹੀਂ ॥
Those who exhibit various garbs through various actions, they never get release in the next world.
ਜੀਵਤ ਚਲਤ ਜਗਤ ਕੇ ਕਾਜਾ ॥ ਸੂ੝ਵਾਂਗ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਪੂਜਤ ਰਾਜਾ ॥੫੪॥
While alive, their worldly desires may be fulfilled and the king may be pleased on seeing their mimicry.54.
ਸ੝ਆਂਗਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸ੝ਰ ਨਾਹੀ ॥ ਖੋਜ ਫਿਰੈ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਕਾਹੀ ॥
The Lord-God is not present in such mimics, even all the places be serched by all.
ਅਪਨੋ ਮਨ੝ ਕਰ ਮੋ ਜਿਹ ਆਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੝ਰਹਮ ਕੋ ਤਿਨੀ ਪਛਾਨਾ ॥੫੫॥
Only those who controlled their minds, recognized the Supreme Brahman.55.
ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA
ਭੇਖ ਦਿਖਾਇ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸਿ ਕੀਨ ॥
Those who exhibit various guises in the world and win people on their side.
ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ੝ ਨਰਕ ਮੋ ਲੀਨ ॥੫੬॥
They will reside in hell, when the sword of death chops them. 56.
ਚੌਪਈ ॥
CHUPAI
ਜੇ ਜੇ ਜਗ ਕੋ ਡਿੰਭ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਲੋਗਨ ਮੂੰਡ ਅਧਿਕ ਸ੝ਖ੝ ਪਾਵੈ ॥
Those who exhibit different guises, find disciples and enjoy great comforts.
ਨਾਸਾਂ ਮੂੰਦ ਕਰੇ ਪ੝ਰਣਾਮੰ ॥ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨ ਕਉਡੀ ਕਾਮੰ ॥੫੭॥
Those who their nostrils and perform prostrations, their religious discipline is vain and useless.57.
ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਜਿਤੇ ਜਗ ਕਰਹੀਂ ॥ ਨਰਕ ਕ੝ੰਡ ਭੀਤਰ ਤੇ ਪਰਹੀਂ ॥
All the followers of the futile path, fall into hell from within.
ਹਾਥ ਹਲਾਝ ਸ੝ਰਗਿ ਨ ਜਾਹੂ ॥ ਜੋ ਮਨ੝ ਜੀਤ ਸਕਾ ਨਹਿ ਕਾਹੂ ॥੫੮॥
They cannot go to heavens with the movement of the hands, because they could not control their minds in any way. 58.
ਕਬਿਬਾਚ ॥
The Words of the Poet:
ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA
ਜੋ ਨਿਜ ਪ੝ਰਭ ਮੋ ਸੋ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿਹੋਂ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥
Whatever my Lord said to me, I say the same in the world.
ਜੋ ਤਿਹ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਇ ਹੈ ਅੰਤਿ ਸ੝ਰਗ ਕੋ ਜਾਹਿ ॥੫੯॥
Those who have meditated on the Lord, ultimately go to heaven.59.
ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA
ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਦ੝ਇ ਝਕ ਹੈ ਬਿਬ ਬਿਚਾਰ ਕਛ੝ ਨਾਹਿ ॥
The Lord and His devotees are one, there is no difference between them.
ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹਿ ॥੬੦॥
Just as the wave of water, arising in water, merges in water.60.
ਚੌਪਈ ॥
CHAUPAI
ਜੇ ਜੇ ਬਾਦਿ ਕਰਤ ਹੰਕਾਰਾ ॥ ਤਿਨ ਤੇ ਭਿੰਨ ਰਹਤ ਕਰਤਾਰਾ ॥
Those who quarrel in ego, they are far removed from the Lord.
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਬਿਖੈ ਹਰਿ ਨਾਹੀਂ ॥ ਜਾਨ ਲੇਹ੝ ਹਰਿਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀਂ ॥੬੧॥
O men of God ! Understand this that the Lord doth not reside in Vedas and katebs. 61.
ਆਂਖ ਮੂੰਦਿ ਕੋਊ ਡਿੰਭ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਆਂਧਰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਪਾਵੈ ॥
He, who exhibits heresy in closing his eyes, attains the state of blindness.
ਆਂਖਿ ਮੀਚ ਮਗ੝ ਸੂਝ ਨ ਜਾਈ ॥ ਤਾਹਿ ਅਨੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਮ ਭਾਈ ॥੬੨॥
By closing the eyes one cannot know the path, how can then, O brother! He meet the Infinite Lord?62.
ਬਹ੝ ਬਿਸਥਾਰ ਕਹ ਲਉ ਕੋਈ ਕਹੈ ॥ ਸਮਝਤ ਬਾਤਿ ਥਕਤ ਹ੝ਝ ਰਹੈ ॥
To what extent, the details be given? When one understands, he feels tired.
ਰਸਨਾ ਧਰੈ ਕਈ ਜੋ ਕੋਟਾ ॥ ਤਦਪਿ ਗਨਤ ਤਿਹ ਪਰਤ ਸ੝ ਤੋਟਾ ॥੬੩॥
If one is blessed with millions of tongues, even then he feels them short in number, (while singing the Praises of the Lord)63.
ਦੋਹਰਾ ॥
DOHRA
ਜਬ ਆਇਸ੝ ਪ੝ਰਭ ਕੋ ਭਯੋ ਜਨਮ੝ ਧਰਾ ਜਗ ਆਇ ॥
When the Lord Willed, I was born on this earth.
ਅਬ ਮੈ ਕਥਾ ਸੰਛੇਪਤੇ ਸਭਹੂੰ ਕਹਤ ਸ੝ਨਾਇ ॥੬੪॥
Now I shall narrate briefly my own story.64.
ਇਤਿ ਸ੝ਰੀ ਬਚਿਤ੝ਰ ਨਾਟਕ ਗ੝ਰੰਥੇ ਮਮ ਆਗਿਆ ਕਾਲ ਜਗ ਪ੝ਰਵੇਸ ਕਰਨੰ ਨਾਮ ਖਸਟਮੋ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤ੝ ਸ੝ਭਮ ਸਤ੝ ॥੬॥ ਅਫਜੂ ॥੨੭੯॥
End of the Sixth Chapter of BACHITTAR NATAK entitled The Command of Supreme KAL to Me for Coming into the World.6.279.


Dasam Granth     |     Bachitar Natak     |     Bachitar Natak index

1. Akal Purakh | 2. Ancestry | 3. Descendants | 4. Vedas & Offering | 5. Spiritual Rulers | 6. My Coming | 7. Birth of Poet | 8. Bhangani Battle | 9. Nadaun Battle | 10. Khanzada | 11. Hussaini & Kirpal | 12. Jujhar Singh | 13. Mughal Shahzada | 15. Supplication