ਗਉ

From SikhiWiki
Revision as of 03:32, 7 February 2014 by Dalbir (talk | contribs) (Created page with "Ga'u cow {{Words in SGGS linked}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Ga'u

cow

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·