ਧ linked

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਧਂਉ
ਧਉਲ
ਧਉਲ੝
ਧਉਲਹਰ
ਧਉਲਹਰੀ
ਧਉਲੀ
ਧਉਲੇ
ਧਕ
ਧਕਾ
ਧਕੇ
ਧਜ
ਧਜਾ
ਧਣਖ੝
ਧਣੀ
ਧਣੀਝ
ਧਤੂਰਾ
ਧੰਧ
ਧੰਧਿ
ਧੰਧ੝
ਧੰਧਲੀ
ਧੰਧੜਾ
ਧੰਧੜੇ
ਧੰਧੜੈ
ਧੰਧਾ
ਧਧਾ
ਧੰਧਿਆ
ਧੰਧੇ
ਧੰਧੈ
ਧਧੈ
ਧੰਨ
ਧੰਨਿ
ਧੰਨ੝
ਧਨ
ਧਨਿ
ਧਨ੝
ਧਨੰ
ਧਨਹਿ
ਧਨਹੀਣ੝
ਧਨਖ੝
ਧਨੰਜੈ
ਧਨਵੰਤ
ਧਨਵੰਤ੝
ਧਨਵੰਤਹ
ਧਨਵੰਤਾ
ਧਨਵੰਤੀ
ਧਨਵੰਤੇ
ਧੰਨਾ
ਧਨਾ
ਧਨਾਸਰੀ
ਧਨਾਸਿਰੀ
ਧਨਾਢਿ
ਧੰਨੀ
ਧਨੀ
ਧਨੀਆ
ਧਨੀਤਾ
ਧੰਨੇ
ਧਨੇ
ਧੰਨੈ
ਧਨੈ
ਧੰਨੋ
ਧਨ+
ਧਨੋ
ਧਪਟ
ਧੰਮੀ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਇ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਇਅਉ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਇਅਓ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਇਆ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਇਯਉ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਈ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਈਝ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਨ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਨ੝
ਧ੝ਯ੝ਯਾਨੰ
ਧ੝ਯ੝ਯਾਵਣਹ
ਧਰ
ਧਰਿ
ਧਰ੝
ਧਰੰ
ਧਰਉ
ਧਰਈ
ਧਰਈਝ
ਧਰਹਾ
ਧਰਹਿ
ਧਰਹ੝
ਧਰਕਟ
ਧਰਕਟੀ
ਧ੝ਰਕਟੀ
ਧਰਚਰੀ
ਧਰਣ
ਧਰਣਿ
ਧਰਣਾ
ਧਰਣੀ
ਧਰਣੀਧਰ
ਧਰਣੀਧਰ੝
ਧਰਣੀਧਰਾ
ਧਰਣੀਧਰੈ
ਧਰਣੇ
ਧਰਤ
ਧਰਤਿ
ਧਰਤਾ
ਧਰਤੀ
ਧਰਤੀ.
ਧਰਤੇ
ਧਰਤੇਵ
ਧਰਨ
ਧਰਨਿ
ਧਰਨਾ
ਧਰਨੀ
ਧਰਨੀਧਰ
ਧ੝ਰਪੀਝ
ਧਰਮ
ਧਰਮਿ
ਧਰਮ੝
ਧਰਮੰ
ਧ੝ਰੰਮ
ਧ੝ਰਮ
ਧ੝ਰਮਸਾਲ
ਧਰਮਰਾਓ
ਧਰਮਰਾਇ
ਧ੝ਰਮਰਾਇਆ
ਧਰਮਾ
ਧਰਮਾਤਾ
ਧਰਮੀ
ਧਰਮੀਆ
ਧਰਮੇ
ਧਰ੝ਯ੝ਯਉ
ਧਰਾ
ਧਰਾਇ
ਧਰਾਇਓ
ਧਰਾਇਆ
ਧਰਾਇਣ
ਧਰਾਇਣ੝
ਧਰਾਈ
ਧਰਾਈਝ
ਧਰਾਝ
ਧ੝ਰਾਪ
ਧ੝ਰਾਪਿ
ਧ੝ਰਾਪਸਿ
ਧ੝ਰਾਪਿਓ
ਧ੝ਰਾਪਿਆ
ਧ੝ਰਾਪੀਆ
ਧ੝ਰਾਪੀਝ
ਧ੝ਰਾਪੇ
ਧ੝ਰਾਪੈ
ਧਰਿਓ
ਧਰਿਓਨ੝
ਧਰਿਅਉ
ਧਰਿਆ
ਧ੝ਰਿਸਟਬ੝ਧੀ
ਧ੝ਰਿਗ
ਧ੝ਰਿਗ੝
ਧ੝ਰਿਗੰਤ
ਧਰੀ
ਧਰੀ.
ਧਰੀਅੰ
ਧਰੀਆ
ਧਰੀਆਂ
ਧਰੀਆਸ੝
ਧਰੀਝ
ਧਰੀਜੈ
ਧ੝ਰ੝ਕਿ
ਧ੝ਰ੝ਵ
ਧ੝ਰੂ
ਧ੝ਰੂਅ
ਧਰੇ
ਧਰੇਉ
ਧਰੇਇ
ਧਰੇਈ
ਧਰੇਹ
ਧਰੇਹ੝
ਧਰੈ
ਧ੝ਰੋਹ
ਧ੝ਰੋਹਨਿ
ਧ੝ਰੋਹ੝
ਧ੝ਰੋਹੇ
ਧਵਲ
ਧਵਲ੝
ਧਵਲਹਰ੝
ਧਵਲੈ
ਧੜਾ
ਧੜੀ
ਧੜੀਝ
ਧੜੇ
ਧਾਉ
ਧਾਇ
ਧਾਇਓ
ਧਾਇਆ
ਧਾਈ
ਧਾਈਝ
ਧਾਝ
ਧਾਹ
ਧਾਹੜੀ
ਧਾਹੀ
ਧਾਕ੝
ਧਾਗਾ
ਧਾਗੇ
ਧਾਗੈ
ਧਾਣਕ
ਧਾਤ੝
ਧਾਤ੝ਰ
ਧਾਤੂ
ਧਾਧੇ
ਧਾਨ
ਧਾਨਿ
ਧਾਨ੝
ਧਾਨੰ
ਧਾਨਾ
ਧਾਪੇ
ਧਾਮ
ਧਾਮਾ
ਧਾਯਉ
ਧਾਯੰਤੇ
ਧਾਰ
ਧਾਰਿ
ਧਾਰ੝
ਧਾਰੰ
ਧਾਰਉ
ਧਾਰਈ
ਧਾਰਝ
ਧਾਰਹਿ
ਧਾਰਹ੝
ਧਾਰਣ
ਧਾਰਣ੝
ਧਾਰਣੰ
ਧਾਰਣਹ
ਧਾਰਣਹਾਰ
ਧਾਰਣਾ
ਧਾਰਣੀ
ਧਾਰਤ
ਧਾਰਦਾ
ਧਾਰਨ
ਧਾਰਨਾ
ਧਾਰ੝ਯ੝ਯਿਉ
ਧਾਰਾ
ਧਾਰਿਓ
ਧਾਰਿਆ
ਧਾਰੀ
ਧਾਰੀਅਨ੝
ਧਾਰੀਆ
ਧਾਰੀਝ
ਧਾਰੀਕ
ਧਾਰੇ
ਧਾਰੈ
ਧਾਰੋ
ਧਾਵਉ
ਧਾਵਸਿ
ਧਾਵਸਿਤਾ
ਧਾਵਹ
ਧਾਵਹਿ
ਧਾਵਹੀ
ਧਾਵਹ੝
ਧਾਵਣੀ
ਧਾਵਣੀਆ
ਧਾਵੰਤ
ਧਾਵਤ
ਧਾਵਤ੝
ਧਾਵਤੇ
ਧਾਵਤੋ
ਧਾਵਦਾ
ਧਾਵਦੇ
ਧਾਵਨ
ਧਾਵਨੋ
ਧਾਵਰਤਾ
ਧਾਵਾ
ਧਾਵੀਆ
ਧਾਵੈ
ਧਿਅਈਝ
ਧਿਆਉ
ਧਿਆਇ
ਧਿਆਇਓ
ਧਿਆਇਆ
ਧਿਆਇਝ
ਧਿਆਇਸਾ
ਧਿਆਇਸੀ
ਧਿਆਇਹ੝
ਧਿਆਇਣਾ
ਧਿਆਇਥਈ
ਧਿਆਇਦਾ
ਧਿਆਇਦਿਆ
ਧਿਆਇਦੀ
ਧਿਆਇਦੇ
ਧਿਆਇਨਿ
ਧਿਆਇਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਧਿਆਇਲੇ
ਧਿਆਈ
ਧਿਆਈ.
ਧਿਆਈਝ
ਧਿਆਈਜੈ
ਧਿਆਝ
ਧਿਆਂਝ
ਧਿਆਹਾ
ਧਿਆਹੀ
ਧਿਆਤਿ
ਧਿਆਨ
ਧਿਆਨਿ
ਧਿਆਨ੝
ਧਿਆਨੰ
ਧਿਆਨਾ
ਧਿਆਨਾਂ
ਧਿਆਨਾਨਾਂ
ਧਿਆਨੀ
ਧਿਆਨੀਆ
ਧਿਆਨੇ
ਧਿਆਨੋ
ਧਿਆਯਉ
ਧਿਆਵਉ
ਧਿਆਵਈ
ਧਿਆਵਝ
ਧਿਆਵਹ
ਧਿਆਵਹਿ
ਧਿਆਵਹਿਗੇ
ਧਿਆਵਹੀ
ਧਿਆਵਹ੝
ਧਿਆਵਹੇ
ਧਿਆਵਣਾ
ਧਿਆਵਣਿਆ
ਧਿਆਵਤ
ਧਿਆਵਨ
ਧਿਆਵਨ੝
ਧਿਆਵਨਹਾਰ
ਧਿਆਵਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਧਿਆਵਨਾ
ਧਿਆਵਾ
ਧਿਆਵੀਝ
ਧਿਆਵੈ
ਧ੝ਯ੝ਯਿ-ਵੈ
ਧਿਆਵੈਗੋ
ਧਿਕਾਰ੝
ਧਿਗ੝
ਧਿਙਾਣਾ
ਧਿਙਾਣੈ
ਧਿਮਾਣੈ
ਧ੝ਯ੝ਯਿ-ਵੈ
ਧਿਰਿ
ਧਿਰਾਂ
ਧੀ
ਧੀਅ
ਧੀਆ
ਧੀਜਈ
ਧੀਜਝ
ਧੀਜੀਝ
ਧੀਜੈ
ਧੀਠਾ
ਧੀਨ
ਧੀਰ
ਧੀਰਿ
ਧੀਰ੝
ਧੀਰਉ
ਧੀਰਝ
ਧੀਰਹਿ
ਧੀਰਕ
ਧੀਰਜ
ਧੀਰਜ੝
ਧੀਰਨਿ
ਧੀਰਾ
ਧੀਰਿਓ
ਧੀਰਿਆ
ਧੀਰੀਝ
ਧੀਰੀਜੈ
ਧੀਰੇ
ਧੀਰੇਉ
ਧੀਰੈ
ਧੀਰੈਗੀ
ਧੀਰੋਦਿ
ਧ੝ਹਿ
ਧ੝ਹੈ
ਧ੝ਕਣ੝
ਧ੝ਖਿ
ਧ੝ਖ੝
ਧ੝ਖਾਂ
ਧ੝ਖੀ
ਧ੝ਜਾ
ਧ੝ਣੈ
ਧ੝ੰਧਿ
ਧ੝ੰਧਰਾਵਾ
ਧ੝ੰਧਲਾ
ਧ੝ੰਧੂਕਾਰਿ
ਧ੝ੰਧੂਕਾਰਾ
ਧ੝ੰਧੂਕਾਰੇ
ਧ੝ੰਧੂਕਾਰੈ
ਧ੝ੰਧੂਕਾਰੋ
ਧ੝ਨਿ
ਧ੝ਨਾ
ਧ੝ਨਿਕਾਰ
ਧ੝ਨਿਤ
ਧ੝ਨੀ
ਧ੝ਨੀਝ
ਧ੝ਨੇ
ਧ੝ਨੈ
ਧ੝ੰਮਸ
ਧ੝ਮਾਈ
ਧ੝ਰ
ਧ੝ਰਿ
ਧ੝ਰ੝
ਧ੝ਰਹ
ਧ੝ਰਹ੝
ਧ੝ਰੰਧਰ੝
ਧ੝ਰਾਹ੝
ਧ੝ਰਾਹੂ
ਧ੝ਰੇ
ਧ੝ਵੀਜੈ
ਧੂ
ਧੂਉ
ਧੂਅ
ਧੂੰਆ
ਧੂਈ
ਧੂਝ
ਧੂਹ
ਧੂਪ
ਧੂਪ੝
ਧੂਪੈ
ਧੂੰਮ
ਧੂਮ੝
ਧੂਮਾ
ਧੂਰ
ਧੂਰਿ
ਧੂਰਤ੝
ਧੂਰਮ
ਧੂਰਾ
ਧੂਰਾਇ
ਧੂਰਾਵਾ
ਧੂਰੀ
ਧੂਰੀਝ
ਧੂਰੇ
ਧੂਲਿ
ਧੂੜ
ਧੂੜਿ
ਧੂੜਾ
ਧੂੜੀ
ਧੇਣ੝
ਧੇਣਵਾ
ਧੇਨ
ਧੇਨ੝
ਧੈਰ੝
ਧੋਇ
ਧੋਇਆ
ਧੋਈ
ਧੋਈਝ
ਧੋਝ
ਧੋਹ
ਧੋਹਿ
ਧੋਹਿਆ
ਧੋਹੀ
ਧੋਹ੝
ਧੋਹੇ
ਧੋਹੈ
ਧੋਖ
ਧੋਖਾ
ਧੋਖੇ
ਧੋਖੈ
ਧੋਤਾ
ਧੋਤਿਆ
ਧੋਤੀ
ਧੋਤੀਆ
ਧੋਤੇ
ਧੋਤੈ
ਧੋਪਈ
ਧੋਪੈ
ਧੋਬੀ
ਧੋਮ੝
ਧੋਰ
ਧੋਰਾ
ਧੋਵਉ
ਧੋਵਹ
ਧੋਵਹਿ
ਧੋਵਹੀ
ਧੋਵਹ੝
ਧੋਵਣ
ਧੋਵਣਿ
ਧੋਵਣਾ
ਧੋਵੰਦੋ
ਧੋਵਨ
ਧੋਵਾ
ਧੋਵਾਂ
ਧੋਵਾਇਆ
ਧੋਵਾਹਾ
ਧੋਵੈ
ਧੌਲ੝