ਦ linked

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਦਉਤ
ਦਉਤ੝
ਦਉਰਾਇਓ
ਦਉਰਾਵਉ
ਦਉਰਿਓ
ਦਉਲਤਿ
ਦਇਓ
ਦਇਅਲੀਆ
ਦਇਆ
ਦਇਆਪਤਿ
ਦਇਆਰ
ਦਇਆਰ੝
ਦਇਆਰਾ
ਦਇਆਲ
ਦਇਆਲਿ
ਦਇਆਲ੝
ਦਇਆਲੰ
ਦਇਆਲਾ
ਦਇਆਲੀ
ਦਇਆਲੈ
ਦਈ
ਦਈਆ
ਦਝ
ਦਸ
ਦਸਿ
ਦਸਝਂ
ਦਸਹ੝
ਦਸਤ
ਦਸਤੰਗੀਰ
ਦਸਤਗੀਰੀ
ਦਸ੝ਤਗੀਰੀ
ਦਸੰਤਣ
ਦਸਤਾਰ
ਦਸੰਦਾ
ਦਸਨ
ਦਸਨਿ
ਦਸਨਾ
ਦਸਮ
ਦਸਮੀ
ਦਸਰਥ
ਦਸਵਾ
ਦਸਵੇ
ਦਸਵੈ
ਦਸਵੈਂ
ਦਸਾ
ਦਸਾਇ
ਦਸਾਇਆ
ਦਸਾਇਣ੝
ਦਸਾਇਣਾ
ਦਸਾਇਦਾ
ਦਸਾਇਲੇ
ਦਸਾਈ
ਦਸਾਝ
ਦਸਾਹਰਾ
ਦਸਾਹਾ
ਦਸਾਕੀ
ਦਸਾਣੀ
ਦਸਾਨਿਓ
ਦਸਾਨੀ
ਦਸਾਵਣਿਆ
ਦਸਾਵਾ
ਦਸਿਆ
ਦਸਿਝ
ਦਸਿਹ੝
ਦਸੀ
ਦਸੂਣੀ
ਦਸੇ
ਦਸੈ
ਦਸੋ
ਦਸੋਨਾ
ਦਸੌ
ਦਹ
ਦਹੰ
ਦਹਸਿਰਿ
ਦਹਸਿਰ੝
ਦਹਸਿਰੋ
ਦਹਣ੝
ਦਹਤ
ਦਹਤਾ
ਦਹਨ
ਦਹਨ੝
ਦਹੀ
ਦਹੇ
ਦਹੈ
ਦਖਣੀ
ਦਖਨ
ਦਖਿਣਿ
ਦਖਿਣਹਿ
ਦਖਿਣਾ
ਦਗਧ
ਦਗਰਾ
ਦਗਲੀ
ਦਗਾਈ
ਦਗਾਨਾ
ਦਝਿ
ਦਝਸੀ
ਦਝਹਿ
ਦਝਾਂ
ਦਝੈ
ਦੰਡਧਾਰ
ਦੰਤ
ਦੰਤ੝
ਦਤ
ਦਤ੝
ਦੰਤਾ
ਦੰਦ
ਦਦਾ
ਦੰਦੀ
ਦਦੈ
ਦਧਿ
ਦਧਾ
ਦਨੋਤਿ
ਦਫਤਰਿ
ਦਫਤਰ੝
ਦੰਫਾਨ
ਦਬ੝
ਦਬਟੀਝ
ਦਬਿਓਹ੝
ਦਬਿਆ
ਦਬੀ
ਦਬੀਅਹਿ
ਦਭ੝
ਦੰਮ
ਦੰਮ੝
ਦਮ
ਦਮਿ
ਦਮ੝
ਦਮੜਾ
ਦੰਮਾ
ਦੰਮਾਂ
ਦਮਾਮਾ
ਦਮਾਮਿਆ
ਦਮਾਮੇ
ਦਮੀ
ਦਮੋਦਰ
ਦਮੋਦਰ੝
ਦਯ
ਦਯਿ
ਦਯ੝
ਦਯਾ
ਦਯਾਰੰ
ਦਯਾਲ
ਦਯਾਲਿ
ਦਯਾਲ੝
ਦਯਾਲੰ
ਦਯਾਲਹ
ਦਯੈ
ਦਰ
ਦਰਿ
ਦਰ੝
ਦਰਸ
ਦਰਸਿ
ਦਰਸ੝
ਦਰਸਨ
ਦਰਸਨਿ
ਦਰਸਨ੝
ਦਰਸਨੰ
ਦਰਸਨਹ
ਦਰਸਨਾ
ਦਰਸਨੈ
ਦਰਸਨੋ
ਦਰਸਾ
ਦਰਸਾਇਆ
ਦਰਸਾਇਣਾ
ਦਰਸਾਈ
ਦਰਸਾਝ
ਦਰਸਾਯਉ
ਦਰਸਾਰ
ਦਰਸਾਰ੝
ਦਰਸਾਰਾ
ਦਰਸਾਰੀ
ਦਰਸਾਰੇ
ਦਰਸਾਰੈ
ਦਰਸਾਵਝ
ਦਰਸਾਵੜਾ
ਦਰਸਾਵਾ
ਦਰਸਾਵੈ
ਦਰਸੇਰੈ
ਦਰਸੈ
ਦਰਹਾਲ੝
ਦਰਹਾਲੀ
ਦਰਖਤ
ਦਰਗਹ
ਦਰਗਹਿ
ਦਰਗਾਹ
ਦਰਜੀ
ਦਰਦ
ਦਰਦ੝
ਦਰਦਵੰਦ
ਦਰਦਵੰਦ੝
ਦਰਦਾ
ਦਰਪਨ
ਦਰਪਨਿ
ਦਰਬ
ਦਰਬਿ
ਦਰਬ੝
ਦ੝ਰਬ੝
ਦਰਬਵੰਤ੝
ਦਰਬਾ
ਦਰਬਾਰ
ਦਰਬਾਰਿ
ਦਰਬਾਰ੝
ਦਰਬਾਰਨ
ਦਰਬਾਰਾ
ਦਰਬਾਰੀ
ਦਰਬਾਰੇ
ਦਰਬੈ
ਦਰਮਾਦੇ
ਦਰਵਾਜ
ਦਰਵਾਜਾ
ਦਰਵਾਜੇ
ਦਰਵਾਜੈ
ਦਰਵਾਣੀ
ਦਰਵਾਨ੝
ਦਰਵਾਨੀ
ਦਰਵਾਰ
ਦਰਵਾਰਿ
ਦਰਵਾਰ੝
ਦਰਵਾਰਾ
ਦਰਵਾਰੀ
ਦਰਵਾਰੇ
ਦ੝ਰਵਿਆ
ਦਰਵੇਸ
ਦਰਵੇਸ੝
ਦਰਵੇਸਾਂ
ਦਰਵੇਸਾਵੀ
ਦਰਵੇਸੀ
ਦ੝ਰਵੈ
ਦਰਾ
ਦਰਾਹਿ
ਦਰਾਹ੝
ਦ੝ਰਿਸਟ
ਦ੝ਰਿਸਟਿ
ਦ੝ਰਿਸਟੰ
ਦ੝ਰਿਸ੝ਟਿ
ਦ੝ਰਿਸਟਉ
ਦ੝ਰਿਸਟੰਗਨਾ
ਦ੝ਰਿਸਟੰਤ
ਦ੝ਰਿਸਟੰਤਿ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਇਓ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਇਆ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਝ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਹਿ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਗਿਓ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਨਾ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਨਾਂ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਨਿਓ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਨੀ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਰ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਰੰ
ਦ੝ਰਿਸਟਾਰੀ
ਦ੝ਰਿਸਟਿਓ
ਦ੝ਰਿਸਟਿਮਾਨ
ਦ੝ਰਿਸਟੀ
ਦ੝ਰਿਸਟੀਜਾ
ਦ੝ਰਿਸਟੇਹ
ਦ੝ਰਿਸਟੇਣ
ਦ੝ਰਿਸਟੇਤਾ
ਦ੝ਰਿਸਟੋ
ਦਰਿਦ੝ਰ
ਦਰਿਦ੝ਰ੝
ਦ੝ਰਿੜ
ਦ੝ਰਿੜ੝
ਦ੝ਰਿੜਈਆ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹਾਇਆ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਾਇਆ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਾਝ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਾਯਉ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਾਯਾ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹਿਹਓ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹੀ
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹੀਆ
ਦ੝ਰਿੜਹ੝
ਦ੝ਰਿੜ੝ਹ੝ਹ੝
ਦ੝ਰਿੜੰਤ
ਦ੝ਰਿੜੰਤਿ
ਦ੝ਰਿੜੰਤਣਃ
ਦ੝ਰਿੜਤਾ
ਦ੝ਰਿੜਤਾਰੀ
ਦ੝ਰਿੜਾਂ
ਦ੝ਰਿੜਾਇ
ਦ੝ਰਿੜਾਇਓ
ਦ੝ਰਿੜਾਇਅਉ
ਦ੝ਰਿੜਾਇਆ
ਦ੝ਰਿੜਾਇਦਾ
ਦ੝ਰਿੜਾਈ
ਦ੝ਰਿੜਾਝ
ਦ੝ਰਿੜਾਮੰ
ਦ੝ਰਿੜਾਯਉ
ਦ੝ਰਿੜਾਵਉ
ਦ੝ਰਿੜਾਵਹਿ
ਦ੝ਰਿੜਾਵਹ੝
ਦ੝ਰਿੜਾਵਣਿਆ
ਦ੝ਰਿੜਾਵੈ
ਦ੝ਰਿੜਾਵੈਗੋ
ਦ੝ਰਿੜਿਓ
ਦ੝ਰਿੜਿਆ
ਦ੝ਰਿੜੀ
ਦ੝ਰਿੜੀਓ
ਦ੝ਰਿੜੀਝ
ਦ੝ਰਿੜੀਜੈ
ਦ੝ਰਿੜੈ
ਦਰੀਆ
ਦਰੀਆਉ
ਦਰੀਆਇ
ਦਰੀਆਵਾ
ਦਰੀਆਵੈ
ਦ੝ਰ੝ਸਟ
ਦ੝ਰ੝ਸਟਾਂ
ਦ੝ਰ੝ਸਟਾਈ
ਦ੝ਰ੝ਗੰਧਤ
ਦ੝ਰ੝ਗੰਧਾ
ਦ੝ਰ੝ਗਮ
ਦ੝ਰ੝ਮ
ਦ੝ਰ੝ਲਭ
ਦਰੂਦ
ਦਰੇ
ਦ੝ਰੋਹ
ਦ੝ਰੋਹੰ
ਦਰੋਗ
ਦਰੋਗ੝
ਦ੝ਰੋਪਤੀ
ਦ੝ਰੋਪਦ
ਦਲ
ਦਲਿ
ਦਲ੝
ਦਲਘਾ
ਦਲਣ
ਦਲਲੇ
ਦਲਾਲ
ਦਲਾਲ੝
ਦਲਾਲੀ
ਦਲਿਦ
ਦਲੈ
ਦਵਣ
ਦ੝ਵਾਰਿ
ਦ੝ਵਾਰਿਕਾ
ਦੜਿ
ਦਾ
ਦਾਉ
ਦਾਇਆ
ਦਾਇਮ
ਦਾਇਮ੝
ਦਾਈ
ਦਾਈਝ
ਦਾਸ
ਦਾਸਿ
ਦਾਸ੝
ਦਾਸਹ
ਦਾਸਤ
ਦਾਸਤਣ
ਦਾਸਨ
ਦਾਸਨਿ
ਦਾਸੰਨਾ
ਦਾਸਰਾ
ਦਾਸਰੀ
ਦਾਸਰੇ
ਦਾਸਰੋ
ਦਾਸਾ
ਦਾਸਾਇ
ਦਾਸਾਨ
ਦਾਸਾਰਾ
ਦਾਸਾਵੀਆ
ਦਾਸੀ4
ਦਾਸੀ
ਦਾਸੀਆ
ਦਾਸੇ
ਦਾਸੋ
ਦਾਹਨਹਾਰ
ਦਾਹਨੇ
ਦਾਹਾ
ਦਾਹਿਣੈ
ਦਾਖ
ਦਾਗ
ਦਾਗ੝
ਦਾਗਰ੝
ਦਾਗਾ
ਦਾਗੇ
ਦਾਜ੝
ਦਾਜੋ
ਦਾਝਿ
ਦਾਝਹਿ
ਦਾਝਨ੝
ਦਾਝੈ
ਦਾਣ੝
ਦਾਣਾ
ਦਾਣੀ
ਦਾਣੇ
ਦਾਤ
ਦਾਤਿ
ਦਾਤਉ
ਦਾਤਨ
ਦਾਤੜੀ
ਦਾਤੜੇ
ਦਾਤਾ
ਦਾਤਾਰ
ਦਾਤਾਰਿ
ਦਾਤਾਰ੝
ਦਾਤਾਰਹ
ਦਾਤਾਰਾ
ਦਾਤਾਰੇ
ਦਾਤਿਆ
ਦਾਤੀ
ਦਾਤੀ.
ਦਾਤੇ
ਦਾਤੇਰੈ
ਦਾਤੈ
ਦਾਤੋ
ਦਾਤੌ
ਦਾਦਿ
ਦਾਦਰ
ਦਾਦਰ੝
ਦਾਦਿਰਾ
ਦਾਦੀ
ਦਾਦ੝ਰ
ਦਾਦੇ
ਦਾਧਾ
ਦਾਧੀ
ਦਾਧੀਲੇ
ਦਾਧੇ
ਦਾਨ
ਦਾਨਿ
ਦਾਨ੝
ਦਾਨੰ
ਦਾਨਸਬੰਦ੝
ਦਾਨਹ੝
ਦਾਨਵ
ਦਾਨਵਾ
ਦਾਨਾ
ਦਾਨਾਂ
ਦਾਨੀ
ਦਾਨੀਆ
ਦਾਨੇ
ਦਾਨੇਨ
ਦਾਨੈ
ਦਾਨੋ
ਦਾਮ
ਦਾਮਿ
ਦਾਮ੝
ਦਾਮਨਿ
ਦਾਮਨੀ
ਦਾਮਾ
ਦਾਮੀ
ਦਾਮੋਦਰ
ਦਾਮੋਦਰ੝
ਦਾਮੋਦਰਹ
ਦਾਰਦ
ਦਾਰਨ
ਦਾਰਾ
ਦਾਰਿਦ
ਦਾਰਿਦ੝
ਦਾਰਿਦ੝ਰ
ਦਾਰਿਦ੝ਰੰ
ਦਾਰਿਦ੝ਰ੝
ਦਾਰ੝ਨ
ਦਾਰੂ
ਦਾਰੂਓ
ਦਾਲ
ਦਾਲਿ
ਦਾਲਦ
ਦਾਲਦ੝
ਦਾਲਿਦ
ਦਾਲੇ
ਦਾਵਣਿ
ਦਾਵਨਿ
ਦਾਵਾ
ਦਾਵੇ
ਦਾਵੈ
ਦਾੜਾ
ਦਾੜੀ
ਦਾੜੀਆ
ਦਾੜੀਆਂ
ਦਿਉਸ
ਦਿਉਹਾੜੀ
ਦਿਸ
ਦਿਸਿ
ਦਿਸਈ
ਦਿਸਹ
ਦਿਸਹਿ
ਦਿਸਟਿ
ਦਿਸਟਾਵੈ
ਦਿਸਟੈ
ਦਿਸੰਤਰ
ਦਿਸੰਤਰਿ
ਦਿਸੰਤਰ੝
ਦਿਸੰਤਰੀ
ਦਿਸੰਤਾ
ਦਿਸੰਦੜਿਆ
ਦਿਸਦਾ
ਦਿਸੰਨਿ
ਦਿਸਨਿ
ਦਿਸੰਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਦਿਸਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਦਿਸਮ੝
ਦਿਸਾ
ਦਿਸਾਖ
ਦਿਸਾਪ੝ਰੀ
ਦਿਸਾਵਰ
ਦਿਸਾਵਰੀ
ਦਿਸੇ
ਦਿਸੈ
ਦਿਹ
ਦਿਹੰਦ
ਦਿਹਰੀ
ਦਿਹਾ
ਦਿਹਾਈ
ਦਿਹਾਰੇ
ਦਿਹਾੜੀ
ਦਿਹਾੜੇ
ਦਿਹਾੜੈ
ਦਿਹਿ
ਦਿਹ੝
ਦਿਹੈ
ਦਿਖਈਆ
ਦਿਖਈਝ
ਦਿਖਹ੝
ਦਿਖਨਥੇ
ਦਿਖਲਾਇਆ
ਦਿਖਲਾਈ
ਦਿਖਲਾਵਉ
ਦਿਖਲਾਵਹਿ
ਦਿਖਲਾਵੈ
ਦਿਖਾ
ਦਿਖਾਉ
ਦਿਖਾਇ
ਦਿਖਾਇਓ
ਦਿਖਾਇਆ
ਦਿਖਾਇਣਾ
ਦਿਖਾਇਦਾ
ਦਿਖਾਈ
ਦਿਖਾਈਝ
ਦਿਖਾਝ
ਦਿਖਾਧਾ
ਦਿਖਾਯਾ
ਦਿਖਾਰਿਆ
ਦਿਖਾਰੀਆ
ਦਿਖਾਰੈ
ਦਿਖਾਲਿ
ਦਿਖਾਲਹਿ
ਦਿਖਾਲਦਾ
ਦਿਖਾਲਨ੝
ਦਿਖਾਲਾ
ਦਿਖਾਲਿਆ
ਦਿਖਾਲੀ
ਦਿਖਾਲੀਝ
ਦਿਖਾਲੇ
ਦਿਖਾਵਉ
ਦਿਖਾਵਈ
ਦਿਖਾਵਝ
ਦਿਖਾਵਹਿ
ਦਿਖਾਵਹ੝
ਦਿਖਾਵਣਿਆ
ਦਿਖਾਵਨੀ
ਦਿਖਾਵਾ
ਦਿਖਾਵੈ
ਦਿਖਾਵੈਗੋ
ਦਿਖੀਜੈ
ਦਿਖੀਤਾ
ਦਿਖੈ
ਦਿਗ
ਦਿਗੰਬਰ
ਦਿਗੰਬਰ੝
ਦਿਗੰਬਰਾ
ਦਿਗਰ
ਦਿਗਰਿ
ਦਿਚੰਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਦਿਚੈ
ਦਿਜਇ
ਦਿਣਸ੝
ਦਿੰਤ੝
ਦਿਤਿ
ਦਿਤਨੋ
ਦਿਤਮ੝
ਦਿਤੜਾ
ਦਿਤੜੀ
ਦਿਤਾ
ਦਿਤਿਅਨ੝
ਦਿਤੀ
ਦਿਤੀਓ
ਦਿਤੀਅਨ੝
ਦਿਤੀਆ
ਦਿਤੀਨ੝
ਦਿਤੀਮ੝
ਦਿਤੇ
ਦਿਤੈ
ਦਿਤੋਸ੝
ਦਿਤੋਨ੝
ਦਿਨ
ਦਿਨਿ
ਦਿਨ੝
ਦਿਨਸ
ਦਿਨਸ੝
ਦਿਨਹਿ
ਦਿਨਕਰੋ
ਦਿਨਛੇ
ਦਿਨੰਤਿ
ਦਿਨੰਤ੝
ਦਿਨਥੇ
ਦਿਨਾ
ਦਿਨੀਅਰ੝
ਦਿਨੈ
ਦਿਨੋ
ਦਿਬ
ਦਿਬ੝ਯ੝ਯ
ਦਿਰਾਨੀ
ਦਿਲ
ਦਿਲਿ
ਦਿਲ੝
ਦਿਲਹਿ
ਦਿਲਹ੝
ਦਿਲਾ
ਦਿਲਾਸਾ
ਦਿਲਾਵਰ
ਦਿਲੈ
ਦਿਵਈਹੈ
ਦਿਵਸ
ਦਿਵਸ੝
ਦਿਵਾ
ਦਿਵਾਇਓ
ਦਿਵਾਇਆ
ਦਿਵਾਇਝ
ਦਿਵਾਇਬਾ
ਦਿਵਾਈ
ਦਿਵਾਝ
ਦਿਵਾਜਾ
ਦਿਵਾਜੇ
ਦਿਵਾਨ੝
ਦਿਵਾਨਾ
ਦਿਵਾਨਾਂ
ਦਿਵਾਨੀ
ਦਿਵਾਨੇ
ਦਿਵਾਲ
ਦਿਵਾਵੈ
ਦਿਵਾਵੈਗੋ
ਦਿਵੈ
ਦਿੜ੝
ਦਿੜੰ
ਦਿੜਹ੝
ਦਿੜਤਾ
ਦਿੜਾਇਆ
ਦਿੜਾਝ
ਦਿੜਾਵੈ
ਦਿੜਿਆ
ਦਿੜੀ
ਦਿੜੇ
ਦੀ
ਦੀਉ
ਦੀਓ
ਦੀਓਇ
ਦੀਅਉ
ਦੀਅਨ੝
ਦੀਅਰਾ
ਦੀਆ
ਦੀਝ
ਦੀਈ
ਦੀਝ
ਦੀਸਿ
ਦੀਸਈ
ਦੀਸਹਿ
ਦੀਸਹੀ
ਦੀਸਤ
ਦੀਸੈ
ਦੀਖਿਆ
ਦੀਜਈ
ਦੀਜਹਿ
ਦੀਜੀਝ
ਦੀਜੈ
ਦੀਤ
ਦੀਤ੝
ਦੀਤਾ
ਦੀਤੀ
ਦੀਦੰ
ਦੀਦਨੇ
ਦੀਦਾਰ
ਦੀਦਾਰਿ
ਦੀਦਾਰ੝
ਦੀਨ
ਦੀਨ੝
ਦੀਨ੝ਹ੝ਹ
ਦੀਨ੝ਹ੝ਹਾ
ਦੀਨ੝ਹ੝ਹੀ
ਦੀਨ੝ਹ੝ਹੇ
ਦੀਨਾ
ਦੀਨੀ
ਦੀਨੇ
ਦੀਨੋ
ਦੀਪ
ਦੀਪ੝
ਦੀਪੰ
ਦੀਪਕ
ਦੀਪਕਿ
ਦੀਪਕ੝
ਦੀਪਕੀ
ਦੀਪਕੋ
ਦੀਪਾ
ਦੀਪਾਂ
ਦੀਪਾਇਓ
ਦੀਪਾਇਅਉ
ਦੀਪਾਇਆ
ਦੀਪਾਈ
ਦੀਪਾਈਝ
ਦੀਪਾਹਾ
ਦੀਪਾਹਿ
ਦੀਪਾਯਉ
ਦੀਬਾਣ
ਦੀਬਾਣਿ
ਦੀਬਾਣ੝
ਦੀਬਾਣਹ੝
ਦੀਬਾਣੀ
ਦੀਬਾਣੀਝ
ਦੀਬਾਣੋ
ਦੀਬਾਨ
ਦੀਬਾਨਿ
ਦੀਬਾਨ੝
ਦੀਰਘ
ਦੀਰਘ੝
ਦੀਵਨਾ
ਦੀਵਰਾ
ਦੀਵੜੇ
ਦੀਵਾ
ਦੀਵਾਨ
ਦੀਵਾਨਿ
ਦੀਵਾਨ੝
ਦੀਵਾਨਾ
ਦੀਵਾਨੀ
ਦੀਵੀ
ਦੀਵੇ
ਦੀਵੈ
ਦ੝ਆਉ
ਦ੝ਆਇ
ਦ੝ਆਈ
ਦ੝ਆਸਿ
ਦ੝ਆਦਸ
ਦ੝ਆਦਸਿ
ਦ੝ਆਦਸੀ
ਦ੝ਆਪਰਿ
ਦ੝ਆਪਰ੝
ਦ੝ਆਪ੝ਰਿ
ਦ੝ਆਪ੝ਰ੝
ਦ੝ਆਰ
ਦ੝ਆਰਿ
ਦ੝ਆਰ੝
ਦ੝ਆਰੰ
ਦ੝ਆਰਹਿ
ਦ੝ਆਰਾ
ਦ੝ਆਰਿਆ
ਦ੝ਆਰੀ
ਦ੝ਆਰੇ
ਦ੝ਆਰੈ
ਦ੝ਆਰੋ
ਦ੝ਆਲੈ
ਦ੝ਇ
ਦ੝ਈਆ
ਦ੝ਸਹ
ਦ੝ਸਟ
ਦ੝ਸਟ੝
ਦ੝ਸਟਾ
ਦ੝ਸਟਾਂ
ਦ੝ਸਟਾਰਿਓ
ਦ੝ਸਟਾਰੀ
ਦ੝ਸਟੀ
ਦ੝ਸਮਣ
ਦ੝ਸਮਨ
ਦ੝ਸਮਨ੝
ਦ੝ਸਮਨਾ
ਦ੝ਹ
ਦ੝ਹਸਾਸਨ
ਦ੝ਹਹੂ
ਦ੝ਹਹੂੰ
ਦ੝ਹਕਰਮ
ਦ੝ਹਕ੝ਰਿਤ
ਦ੝ਹਚਾਰਣਿ
ਦ੝ਹਚਾਰਣੀ
ਦ੝ਹਚਾਰੀ
ਦ੝ਹਚਾਰੀਆ
ਦ੝ਹਾ
ਦ੝ਹਾਂ
ਦ੝ਹਾਈ
ਦ੝ਹਾਗਣਿ
ਦ੝ਹਾਗਣੀ
ਦ੝ਹਾਗਨਿ
ਦ੝ਹਾਵੈ
ਦ੝ਹਿ
ਦ੝ਹੀ
ਦ੝ਹ੝
ਦ੝ਹੂ
ਦ੝ਹੂੰ
ਦ੝ਹੇਰਾ
ਦ੝ਹੇਰੀ
ਦ੝ਹੇਲੜੀਆ
ਦ੝ਹੇਲਾ
ਦ੝ਹੇਲੀ
ਦ੝ਹੇਲੇ
ਦ੝ਕ੝ਰਿਤ
ਦ੝ਕ੝ਰਿਤ੝
ਦ੝ਖ
ਦ੝ਖਿ
ਦ੝ਖ੝
ਦ੝ਖੰ
ਦ੝ਖਹਰ੝
ਦ੝ਖਹਰਣ
ਦ੝ਖੰਤ
ਦ੝ਖਦਾਈ
ਦ੝ਖਦਾਰੀ
ਦ੝ਖਨਿ
ਦ੝ਖਨ੝
ਦ੝ਖਨਹ
ਦ੝ਖ੝ਯ੝ਯੰ
ਦ੝ਖਾ
ਦ੝ਖਾਝ
ਦ੝ਖਾਹੀ
ਦ੝ਖਾਲਾ
ਦ੝ਖਾਲੀ
ਦ੝ਖਿਆ
ਦ੝ਖਿਆਰੀ
ਦ੝ਖੀ
ਦ੝ਖੀਆ
ਦ੝ਖੀਝ
ਦ੝ਖੀਝ
ਦ੝ਖੇ
ਦ੝ਖੋ
ਦ੝ਗਣ
ਦ੝ਗਣੀ
ਦ੝ਗਾਣਾ
ਦ੝ਗ੝ਣ
ਦ੝ਗ੝ਣੇ
ਦ੝ਘਟ
ਦ੝ਚਿਤੇ
ਦ੝ਤਰ
ਦ੝ਤਰ੝
ਦ੝ਤਰਹ
ਦ੝ਤੀਅ
ਦ੝ਤੀਆ
ਦ੝ਤੀਝ
ਦ੝ਤ੝ਕੀ
ਦ੝ਤ੝ਕੀਆ
ਦ੝ਤ੝ਕੇ
ਦ੝ਤੇੜਾ
ਦ੝ੰਦਰ
ਦ੝ਧ
ਦ੝ਧਿ
ਦ੝ਧ੝
ਦ੝ਧਾ
ਦ੝ਧੈ
ਦ੝ਨਿਆਈ
ਦ੝ਨੀ
ਦ੝ਨੀ.ਆ
ਦ੝ਨੀਆ
ਦ੝ਨੀਆਂ
ਦ੝ਨੀਆਇ
ਦ੝ਨੀਆਈਝ
ਦ੝ਨੀਆਦਾਰ
ਦ੝ਨੀਦਾਰ੝
ਦ੝ਪਦਾ
ਦ੝ਪਦੇ
ਦ੝ਬਲਿ
ਦ੝ਬਲਾ
ਦ੝ਬਲੀਆ
ਦ੝ਬਿਧਾ
ਦ੝ੰਮਣੀ
ਦ੝ਮਾਲੜਾ
ਦ੝ਯਾ
ਦ੝ਯੀ
ਦ੝ਯੈ
ਦ੝ਰਗੰਧ
ਦ੝ਰਗਮ
ਦ੝ਰਗਾ
ਦ੝ਰਗਾਦਿ
ਦ੝ਰਗਾਧੇ
ਦ੝ਰਜਨ
ਦ੝ਰਜਨ੝
ਦ੝ਰਜਨਹ
ਦ੝ਰਜਨਾ
ਦ੝ਰਜੋਧਨ
ਦ੝ਰਜੋਧਨ੝
ਦ੝ਰੰਤ
ਦ੝ਰਤ
ਦ੝ਰਤ੝
ਦ੝ਰਬਚਨ
ਦ੝ਰਬਲ
ਦ੝ਰਬਾਸਾ
ਦ੝ਰਮਤਿ
ਦ੝ਰਮਤਿਹ
ਦ੝ਰਮਤੀ
ਦ੝ਰਮਤੀਆ
ਦ੝ਰਲਭ
ਦ੝ਰਲਭੰ
ਦ੝ਰਲਭ੝ਯ੝ਯ
ਦ੝ਰਾਉ
ਦ੝ਰਾਇ
ਦ੝ਰਾਈ.
ਦ੝ਰਾਝ
ਦ੝ਰਾਚਾਰੀ
ਦ੝ਰਾਛੈ
ਦ੝ਰਾਤੇ
ਦ੝ਰੈ
ਦ੝ਲਹਨੀ
ਦ੝ਲੰਭ
ਦ੝ਲੰਭ੝
ਦ੝ਲਭ
ਦ੝ਲਭ੝
ਦ੝ਲਭਾਇਆ
ਦ੝ਲਭਾਹੀ
ਦ੝ਲਭਾਵਉ
ਦ੝ਲਾਰਿਓ
ਦ੝ਲੀਚਾ
ਦ੝ਲੀਚਿਆ
ਦ੝ਲੀਚੈ
ਦੂ
ਦੂੰ
ਦੂਆ
ਦੂਝ
ਦੂਸਰ
ਦੂਸਰ੝
ਦੂਸਰੋ
ਦੂਖ
ਦੂਖਿ
ਦੂਖ੝
ਦੂਖਹ
ਦੂਖਨ
ਦੂਖਨਿ
ਦੂਖਨਾ
ਦੂਖਾ
ਦੂਖੀ
ਦੂਖੇ
ਦੂਜੜੀ
ਦੂਜੜੈ
ਦੂਜਾ
ਦੂਜਾਣੇ
ਦੂਜੀ
ਦੂਜੇ
ਦੂਜੇਰੈ
ਦੂਜੈ
ਦੂਣ
ਦੂਣਿ
ਦੂਣਾ
ਦੂਣੀ
ਦੂਤ
ਦੂਤਿ
ਦੂਤ੝
ਦੂਤਹ
ਦੂਤਨ
ਦੂਤਾ
ਦੂਤਾਰੇ
ਦੂੰਦਰ
ਦੂਧ
ਦੂਧਿ
ਦੂਧ੝
ਦੂਧਹਿ
ਦੂਧਾਧਾਰੀ
ਦੂਧੈ
ਦੂਨਾ
ਦੂਬਲਾ
ਦੂਰ
ਦੂਰਿ
ਦੂਰ੝
ਦੂਰਹਿ
ਦੂਰਹ੝
ਦੂਰਣਹ
ਦੂਰੰਤਰਿ
ਦੂਰਬਾ
ਦੂਰਾਇਓ
ਦੂਰਾਈ
ਦੂਰਾਰੀ
ਦੂਰੀ
ਦੂਰੇ
ਦੂਲਹ
ਦੂਲਹ੝
ਦੂੜਾ
ਦੇ
ਦੇਂਉ
ਦੇਉ
ਦੇਊ
ਦੇਅਹ੝
ਦੇਇ
ਦੇਈ
ਦੇਸ
ਦੇਸਿ
ਦੇਸ੝
ਦੇਸਹਿ
ਦੇਸੰਤਰ
ਦੇਸੰਤਰ੝
ਦੇਸਨਿ
ਦੇਸਾ
ਦੇਸਾਂਗਿਓ
ਦੇਸੀ
ਦੇਂਹ
ਦੇਹ
ਦੇਹੰ
ਦੇਹਧਾਰ
ਦੇਹੜਿ
ਦੇਹਾ
ਦੇਹਾਦਿ
ਦੇਂਹਿ
ਦੇਹਿ
ਦੇਹੀ
ਦੇਹ੝
ਦੇਹ੝ਗੇ
ਦੇਹ੝ਰਾ
ਦੇਹ੝ਰੀ
ਦੇਹ੝ਰੀਆ
ਦੇਹ੝ਰੇ
ਦੇਹ੝ਰੈ
ਦੇਹੂ
ਦੇਹੈ
ਦੇਹੋ
ਦੇਖ
ਦੇਖਿ
ਦੇਖ੝
ਦੇਖੰ
ਦੇਖਉ
ਦੇਖਝ
ਦੇਖਸਾ
ਦੇਖਹ
ਦੇਖਹਿ
ਦੇਖਹ੝
ਦੇਖਣ
ਦੇਖਣਿ
ਦੇਖਣ੝
ਦੇਖਣਹਾਰ੝
ਦੇਖਣਹਾਰੀਆ
ਦੇਖਣਹਾਰੇ
ਦੇਖਣਹਾਰੋ
ਦੇਖਣਾ
ਦੇਖਣੈ
ਦੇਖਤ
ਦੇਖੰਤਾ
ਦੇਖਦਾ
ਦੇਖਦਿਆ
ਦੇਖਦੇ
ਦੇਖਨ
ਦੇਖਨਿ
ਦੇਖਨਹਾਰਾ
ਦੇਖਨ੝ਹ੝ਹੇ
ਦੇਖਨੀ
ਦੇਖਾ
ਦੇਖਾਂ
ਦੇਖਾਇ
ਦੇਖਾਇਆ
ਦੇਖਾਇਦਾ
ਦੇਖਾਈ
ਦੇਖਾਰੇ
ਦੇਖਾਲਿਆ
ਦੇਖਾਲਿਹ੝
ਦੇਖਾਲੇ
ਦੇਖਾਵਹੀ
ਦੇਖਾਵਣਿਆ
ਦੇਖਿਓ
ਦੇਖਿਅਉ
ਦੇਖਿਆ
ਦੇਖਿਝ
ਦੇਖੀ
ਦੇਖੀਅਤ੝
ਦੇਖੀਝ
ਦੇਖੇ
ਦੇਖੈ
ਦੇਖੈਗਾ
ਦੇਖੋ
ਦੇਖੌ
ਦੇਗ
ਦੇਣ
ਦੇਣਿ
ਦੇਣਾ
ਦੇਣੈ
ਦੇਤ
ਦੇਤ੝
ਦੇਤਾ
ਦੇਤੇ
ਦੇਤੋ
ਦੇਂਦਾ
ਦੇਦਾ
ਦੇਦਿਆ
ਦੇਦੀ
ਦੇਦੀਪ੝ਯ੝ਯ
ਦੇਂਦੇ
ਦੇਦੇ
ਦੇਨ
ਦੇਨਿ
ਦੇਨ੝
ਦੇਨਹਾਰ
ਦੇਨਹਾਰ੝
ਦੇਨਹਾਰਾ
ਦੇਨ੝ਹ੝ਹਿ
ਦੇਨਾ
ਦੇਨੀ
ਦੇਰ
ਦੇਵ
ਦੇਵਉ
ਦੇਵਈ
ਦੇਵਸੀ
ਦੇਵਹ
ਦੇਵਹਿ
ਦੇਵਹੀ
ਦੇਵਹ੝
ਦੇਵਹੋ
ਦੇਵਕਰੀ
ਦੇਵਕਾ
ਦੇਵਕੀ
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ
ਦੇਵਣ
ਦੇਵਣਹਾਰ
ਦੇਵਣਹਾਰਿ
ਦੇਵਣਹਾਰ੝
ਦੇਵਣਹਾਰਾ
ਦੇਵਣਹਾਰੇ
ਦੇਵਣਹਾਰੈ
ਦੇਵਣਹਾਰੋ
ਦੇਵਣਾ
ਦੇਵਣਿਆ
ਦੇਵੰਤ
ਦੇਵਤ
ਦੇਵਤਾ
ਦੇਵਤਿਆ
ਦੇਵਤੇ
ਦੇਵਦਾ
ਦੇਵਨ
ਦੇਵਨਹਾਰ
ਦੇਵਨਹਾਰ੝
ਦੇਵਨਹਾਰਾ
ਦੇਵਨੀ
ਦੇਵਰ
ਦੇਵਲ
ਦੇਵਾ
ਦੇਵਾਂ
ਦੇਵਾਇਆ
ਦੇਵਾਇਣਾ
ਦੇਵਾਈ
ਦੇਵਾਈਆ
ਦੇਵਾਝ
ਦੇਵਾਕਰ
ਦੇਵਾਧਿ
ਦੇਵਾਨਾ
ਦੇਵਾਨਿਆ
ਦੇਵਾਨੀ
ਦੇਵਾਨੇ
ਦੇਵਾਲਿਆ
ਦੇਵਾਲੀਝ
ਦੇਵਾਵੈ
ਦੇਵੀ
ਦੇਵੀਆ
ਦੇਵੈ
ਦੈ
ਦੈਆਰ
ਦੈਆਲ
ਦੈਆਲ੝
ਦੈਆਲਾ
ਦੈਹਉ
ਦੈਣੀ
ਦੈਤ
ਦੈਤਿ
ਦੈਤ੝
ਦੈਤਹ੝
ਦੈਤਾ
ਦੈਤੈ
ਦੈਨ
ਦੈਨਹਾਰ
ਦੈਨਹਾਰ੝
ਦੈਲਾ
ਦੋ
ਦੋਊ
ਦ+ਆਲੈ
ਦੋਇ
ਦੋਈ
ਦੋਸ
ਦੋਸ੝
ਦੋਸਤੀ
ਦੋਸਾ
ਦੋਸਾਂ
ਦੋਸੀ
ਦੋਹਰਾ
ਦੋਹਾ
ਦ+ਹਾਗਣਿ
ਦੋਹਾਗਣਿ
ਦੋਹਾਗਣੀ
ਦੋਹੀ
ਦੋਖ
ਦੋਖਿ
ਦੋਖ੝
ਦੋਖੰ
ਦੋਖਹ
ਦੋਖਨ
ਦੋਖੜੈ
ਦੋਖਾ
ਦੋਖੀ
ਦੋਖੀਆ
ਦੋਖੇ
ਦੋਖੈ
ਦੋਜ
ਦੋਜਕ
ਦੋਜਕਿ
ਦੋਜਕ੝
ਦੋਤਿ
ਦੋਤ੝
ਦੋਨਉ
ਦੋਨੋ
ਦੋਮ
ਦੋਰਾਹਾ
ਦੋਲ
ਦੋਲਕ
ਦੋਲੀਚੇ
ਦੋਵਰ
ਦੋਵੈ