ਢ linked

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਢਹਸੀਓ
ਢਹਗਿ
ਢਹਤ
ਢਹਤੇ
ਢਹਦੀ
ਢਹਦੇ
ਢਹੰਦੋ
ਢਹਾ
ਢਹਿ
ਢਹੈ
ਢਕਣ
ਢਕਿਆ
ਢਕੀਝ
ਢਕੇ
ਢੰਗ੝
ਢਠੀਆ
ਢਢਾ
ਢਢੈ
ਢੰਢੋਲਿ
ਢਢੋਲਿ
ਢੰਢੋਲਤ
ਢੰਢੋਲਿਆ
ਢੰਢੋਲਿਮ੝
ਢੰਢੋਲੀ
ਢੰਢੋਲੀਝ
ਢੰਢੋਲੇ
ਢਬ੝
ਢਬੂਆ
ਢਮਕਾਵੈ
ਢਰਿ
ਢਰਕਿ
ਢਰੇ
ਢਰੈ
ਢਲਿ
ਢਾਹਸੀ
ਢਾਹਹ੝
ਢਾਹਨ
ਢਾਹਾ
ਢਾਹਾਇਦਾ
ਢਾਹਿ
ਢਾਹਿਓ
ਢਾਹਿਆ
ਢਾਹੇ
ਢਾਹੈ
ਢਾਕ
ਢਾਕਿ
ਢਾਕ੝
ਢਾਕਨ
ਢਾਕਨਹਾਰੇ
ਢਾਕਿਆ
ਢਾਕੀਅਹਿ
ਢਾਕੇ
ਢਾਕੈ
ਢਾਠਾ
ਢਾਠੀ
ਢਾਢੀ
ਢਾਢੀਆ
ਢਾਰਿ
ਢਾਲ
ਢਾਲਿ
ਢਾਲਹ੝
ਢਾਲਣ
ਢਾਲਣਿ
ਢਾਲਾ
ਢਾਲਿਆ
ਢਾਲੀਝ
ਢਾਲੇ
ਢਾਲੈ
ਢਿਗ
ਢਿਲ
ਢਿਲਾ
ਢੀਠ
ਢੀਠ੝
ਢੀਠਾ
ਢੀਠਾਈ
ਢੀਠੇ
ਢੀਂਢੇ
ਢੀਮ
ਢੀਲ
ਢੀਲਾ
ਢੀਲਿਆ
ਢ੝ਕਾਸਾ
ਢ੝ਰਿ
ਢ੝ਲਿ
ਢ੝ਲਕੇ
ਢ੝ਲਾਵਉ
ਢ੝ਲਾਵਾ
ਢ੝ਲੈ
ਢ੝ਵੰਤਾ
ਢੂੰਢ
ਢੂੰਢਿ
ਢੂਢਿ
ਢੂਢਹਿ
ਢੂੰਢਤ
ਢੂਢਤ
ਢੂਢਤੀ
ਢੂੰਢਤੇ
ਢੂਢਤੇ
ਢੂੰਢਨ
ਢੂਢਨ
ਢੂਢਨ੝
ਢੂਢਾਈ
ਢੂਢਿਅਉ
ਢੂੰਢਿਆ
ਢੂਢਿਮ੝
ਢੂਢੀ
ਢੂੰਢੀਆਂ
ਢੂਢੀਆ
ਢੂਢੀਝ
ਢੂਢੇਹਿ
ਢੂਢੇਦਿਆ
ਢੂੰਢੇਂਦੀ
ਢੂੰਢੇਦੀ
ਢੂਢੇਦੀ
ਢੂਢੇਦੀਝ
ਢੂਢੈ
ਢੂਲ
ਢੇਢ
ਢੇਮ
ਢੇਰੀ
ਢੋਅ
ਢੋਆ
ਢੋਇਆ
ਢੋਈ
ਢੋਈਝ
ਢੋਝ
ਢੋਰ
ਢੋਰੈ
ਢੋਲਿ
ਢੋਲਾ
ਢੋਲਾਰੇ
ਢੋਲਾਵਉ
ਢੋਲੀਝ
ਢੋਲੇ
ਢੋਲੋ
ਢੋਵਉ
ਢੋਵੰਤ
ਢੋਵੰਤਾ
ਢੋਵਾ
ਢੋਵਾਂ
ਢੋਵੈ