ਡ linked

From SikhiWiki
Jump to: navigation, search

This page lists all the words in the Sri Guru Granth Sahib starting with each with hyperlink to SriGranth dictionary

Word link to dictionary and SGGS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ਡਉ
ਡਉਰੂ
ਡੰਸ੝
ਡਸਿ
ਡਸੰਤੇ
ਡਸਾਨਾ
ਡਸੀਅਲੇ
ਡਸੀਝ
ਡਸੈ
ਡਹਕਹਿ
ਡਹਕਾਇਆ
ਡਹਕਾਈ
ਡਹਕਾਝ
ਡਹਕਾਵਝ
ਡਹਕਾਵਹ੝
ਡਹਕਾਵੈ
ਡਹਕੈ
ਡੰਕ
ਡਕੈ
ਡਖਣਾ
ਡਖਣੇ
ਡੰਗ
ਡਗਮਗ
ਡਗਮਗੇ
ਡਗਰੀ
ਡਗਰੋ
ਡੰਝ
ਡੰਝਾ
ਡੰਡ
ਡੰਡ੝
ਡੰਡਉਤ
ਡੰਡਉਤਿ
ਡੰਡਧਾਰ
ਡੰਡਲੀ
ਡੰਡਾ
ਡਡਾ
ਡੰਡਾਤਾ
ਡੰਡਾਧਾਰੀ
ਡੰਡੀ
ਡਡੀਆ
ਡਡ੝ਰੀ
ਡੰਡੈ
ਡਡੈ
ਡੰਨ੝
ਡੰਫ੝
ਡਰ
ਡਰਿ
ਡਰ੝
ਡਰਉ
ਡਰਈ
ਡਰਹਿ
ਡਰਣ
ਡਰਣਾ
ਡਰਤ
ਡਰਤ੝
ਡਰਤਾ
ਡਰਤੇ
ਡਰਦਾ
ਡਰਨ੝
ਡਰਨਾ
ਡਰਪਿ
ਡਰਪਹਿ
ਡਰਪਤ
ਡਰਪਨਾ
ਡਰਪਾਵਉ
ਡਰਪੀਝ
ਡਰਪੈ
ਡਰ੝ਯ੝ਯਉ
ਡਰਾ
ਡਰਾਂ
ਡਰਾਉ
ਡਰਾਂਉ
ਡਰਾਇ
ਡਰਾਇਓ
ਡਰਾਇਆ
ਡਰਾਈ
ਡਰਾਝ
ਡਰਾਹੀ
ਡਰਾਂਹੀ
ਡਰਾਨਾ
ਡਰਾਨੇ
ਡਰਾਵਉ
ਡਰਾਵਣਾ
ਡਰਾਵਣੀ
ਡਰਾਵਣੇ
ਡਰਾਵਣੋ
ਡਰਿਓ
ਡਰਿਆ
ਡਰਿਆਹ੝
ਡਰੀਆਸ੝
ਡਰੀਝ
ਡਰੂਆ
ਡਰੈ
ਡਵਿ
ਡਾਇਣ
ਡਾਇਣਿ
ਡਾਹਪਣਿ
ਡਾਕੀ
ਡਾਖੜੋ
ਡਾਂਗੀਆ
ਡਾਂਡ
ਡਾਂਡਾ
ਡਾਡੀ
ਡਾਂਡੇ
ਡਾਢਾ
ਡਾਢਿਆ
ਡਾਢੀ
ਡਾਨ
ਡਾਨਿ
ਡਾਨ੝
ਡਾਨਉ
ਡਾਨੈ
ਡਾਰ
ਡਾਰਿ
ਡਾਰਉ
ਡਾਰਹ੝
ਡਾਰਤ
ਡਾਰਨ
ਡਾਰਾ
ਡਾਰਿਓ
ਡਾਰੀ
ਡਾਰੇ
ਡਾਰੈ
ਡਾਲ
ਡਾਲਿ
ਡਾਲਾ
ਡਾਲੀ
ਡਾਂਵੜਾ
ਡਿਸੰਦੋ
ਡਿਖੰਦੋ
ਡਿਖਾ
ਡਿਗਿ
ਡਿਗੈ
ਡਿਠ
ਡਿਠ੝
ਡਿਠਮ੝
ਡਿਠੜਾ
ਡਿਠੜਿਆ
ਡਿਠੜੋ
ਡਿਠਾ
ਡਿਠਿਆ
ਡਿਠੀ
ਡਿਠੀਆ
ਡਿਠੇ
ਡਿਠੈ
ਡਿਠੋ
ਡਿਠੋਮਿ
ਡਿੰਨਾ
ਡਿੰਭ
ਡਿਵੈ
ਡੀਹਰ
ਡੀਹੜਾ
ਡੀਗਿ
ਡੀਗਨ
ਡੀਠ
ਡੀਠਿ
ਡੀਠ੝
ਡੀਠੜਿਆ
ਡੀਠਾ
ਡੀਠਿਆ
ਡੀਠੀ
ਡੀਠ੝ਲਾ
ਡੀਠੇ
ਡੀਠੈ
ਡ੝ਖ
ਡ੝ਖ੝
ਡ੝ਖੜੇ
ਡ੝ਖਾ
ਡ੝ਖੀ
ਡ੝ਖੇ
ਡ੝ਬਿ
ਡ੝ਬਣ
ਡ੝ਬਣਿ
ਡ੝ਬਤ
ਡ੝ਬੰਤ੝ਯ੝ਯਹ
ਡ੝ਬਤਾ
ਡ੝ਬਦਾ
ਡ੝ਬਦਿਆ
ਡ੝ਬਦੀ
ਡ੝ਬਦੇ
ਡ੝ਬੰਦੋ
ਡ੝ਬਾ
ਡ੝ਬਾਵਹਿ
ਡ੝ਬੀਝ
ਡ੝ਬੇ
ਡ੝ਬੈ
ਡ੝ਬੋਹ੝
ਡ੝ੰਮਿ
ਡ੝ੰਮਣਾ
ਡ੝ੰਮਣੀ
ਡ੝ਮਣੀ
ਡ੝ਮਣੋ
ਡ੝ਲਾਨਾ
ਡ੝ਲਾਵਹਿ
ਡ੝ਲਾਵੈ
ਡ੝ਲਾਵੈਗੋ
ਡੂੰ
ਡੂਇ
ਡੂੰਗਰ
ਡੂੰਗਰਿ
ਡੂੰਗਰ੝
ਡੂਗਰ
ਡੂਗਰਿ
ਡੂਗਰ੝
ਡੂਜੜੋ
ਡੂਬਿ
ਡੂਬਹਿ
ਡੂਬਹਿਗੋ
ਡੂਬਹ੝
ਡੂਬਤ
ਡੂਬਤਾ
ਡੂਬਦੇ
ਡੂਬਾ
ਡੂਬੀ
ਡੂਬੀਅਲੇ
ਡੂਬੇ
ਡੂਬੈ
ਡੂਬੌ
ਡੂਮਿ
ਡੂਮਣੀ
ਡੇਊ
ਡੇਈ
ਡੇਹ
ਡੇਹਿ
ਡੇਂਹੀਆ
ਡੇਹ੝
ਡੇਖਿ
ਡੇਖ੝
ਡੇਖਣ
ਡੇਖਣਹਾਰ੝
ਡੇਖਾਊ
ਡੇਖੈ
ਡੇਰਾ
ਡੇਰੀ
ਡੇਰੇ
ਡੇਵਸਾ
ਡੋਸੜੇ
ਡੋਹਾਗਣਿ
ਡੋਹਾਗਣੀ
ਡੋਬੰਨਿ
ਡੋਬੇ
ਡੋਬੇਨਿ
ਡੋਮ
ਡੋਰ
ਡੋਰਿ
ਡੋਰਾ
ਡੋਰੀ
ਡੋਲ
ਡੋਲਿ
ਡੋਲ੝
ਡੋਲਈ
ਡੋਲਹਿ
ਡੋਲਹ੝
ਡੋਲਤ
ਡੋਲਤਾ
ਡੋਲਤੇ
ਡੋਲਨ
ਡੋਲਨੀ
ਡੋਲਾ
ਡੋਲਾਇ
ਡ+ਲਾਇਆ
ਡੋਲਾਇਆ
ਡ+ਲਾਈ
ਡੋਲਾਝ
ਡੋਲਾਨੇ
ਡੋਲੀ
ਡੋਲੀਝ
ਡੋਲੇ
ਡੋਲੇਤ
ਡੋਲੈ